Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 5-TTLT 1997 về việc kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong cả nước do Tổng Cục Bưu Điện - Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính - Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu: 5-TTLT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục Bưu điện Người ký: Đỗ Như Đính, Nguyễn Quế Hương, Võ Thái Hoà, Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 26/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5-TTLT

Hà Nội , ngày 26 tháng 7 năm 1997

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 5-TTLT NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ KINH DOANH GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN TRONG NƯỚC

Để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hoá trong nước qua đường Bưu điện thuận lợi, đúng pháp luật, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại ra Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra và xử lý đối với hàng hoá gửi qua đường Bưu điện trong nước như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Hàng hoá để kinh doanh (sau đây gọi là hàng hoá) gửi qua đường Bưu điện trong nước dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện phải kèm theo chứng từ hợp pháp theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính để chứng minh nguồn gốc hàng hoá là hợp pháp.

Vật phẩm, hàng hoá là quà biếu, quà tặng gửi trong bưu phẩm, bưu kiện trong nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Tổ chức, cá nhận lợi dụng đường bưu điện để gửi hàng hoá cấm kinh doanh, trốn lậu thuế dưới danh nghĩa quà biếu, quà tặng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hoá của mình gửi trong bưu phẩm, bưu kiện và chứng từ kèm hàng hoá.

Nghiêm cấm gửi qua đường Bưu điện hàng hoá Nhà nước cấm kinh doanh, cấm nhập khẩu, trốn lậu thuế theo quy định hiện hành (sau đây gọi là hàng hoá vi phạm pháp luật).

3. Thẩm quyền và thủ tục xử lý đối với những vi phạm hành chính trong việc gửi hàng hoá qua đường Bưu điện trong nước dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạn hành chính. Nếu qua kiểm tra, phát hiện có dấu hiện tội phạm thì phải chuyển cho cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự.

4. Đối với bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi từ Việt Nam đi nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam được thực hiện theo Thông tư liên Tổng cục Hải quan và Tổng cục Bưu điện số 06/TTHQ-BĐ ngày 20/06/1995.

II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI, PHÁT BƯU PHẨM, BƯU KIỆN LÀ HÀNG HOÁ:

1. Tổ chức, cá nhân gửi hàng hoá qua đường bưu điện phải thực hiện các quy định sau:

- Ghi trên phiếu gửi và vỏ bọc bưu phẩm, bưu kiện chữ "Hàng hoá". - Kê khai hàng hoá trên phiếu gửi đúng, đủ với hàng hoá gửi trong bưu phẩm, bưu kiện.

- Có chứng từ hợp pháp gửi kèm theo.

- Phải chịu sự kiểm tra khi có yêu cầu của nhân viên bưu điện và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bưu cục nhận gửi (bưu cục gốc) có trách nhiệm sau:

- Hướng dẫn người gửi thực hiện đúng pháp luật khi gửi hàng hoá dưới hình thức bưu phẩm hay bưu kiện và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền có liên quan đến kiểm tra.

- Không nhận gửi hàng hoá vi phạm pháp luật.

- Ghi chú vào chứng từ ngày gửi, ký tên và đóng dấu nhật ấn.

- Chứng từ được cho vào phong bì và gửi kèm theo bưu phẩm, bưu kiện. Ngoài phong bì ghi chú "Chứng từ hàng hoá".

- Trường hợp chứng từ dùng để gửi nhiều bưu phẩm, bưu kiện cần ghi chú trên phong bì "Chứng từ của bưu phẩm hay bưu kiện từ số.... đến số....." Ghi chữ "Hàng hoá" vào ấn phẩm, sổ sách liên quan.

3. Bưu cục phát trả chứng từ cho người nhận khi phát bưu phẩm, bưu kiện.

4. Nếu cơ sở Bưu điện phát hiện bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá vi phạm phát luât, phải giữ bưu phẩm, bưu kiện lại và báo cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biết để xử lý.

III. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

1. Thủ tục kiểm tra, xử lý bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá vi phạm pháp luật:

1.1. Tại bưu cục gốc:

Bưu cục gốc phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mời người gửi đến giải quyết.

1.2. Tại bưu cục phát:

- Bưu cục phát phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ấn định thời hạn mời người nhận đến để giải quyết.

Thời hạn tối đa là 7 ngày, kể từ ngày mời đầu tiên, nếu người nhận ở thành phố, thị xã, thị trấn và 15 ngày nếu người nhận ở nông thôn.

- Nếu người nhận không đến đúng thời hạn quy định trong giấy mời, bưu cục phát báo cho bưu cục gốc để thông báo người gửi đến giải quyết bưu phẩm, bưu kiện đó tại bưu cục phát.

1.3. Trên đường vận chuyển:

a. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ được tiến hành kiểm tra, xử lý hàng hoá để kinh doanh gửi qua đường bưu điện dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện vi phạm pháp luật tại bưu cục gốc hoặc bưu cục phát; trừ trường hợp khẩn cấp có liên quan đến an ninh quốc gia thì đưa về bưu cục gần nhất để giải quyết.

b. Trường hợp trên phương tiện vận chuyển vừa có túi, gói bưu phẩm, bưu kiện, vừa có hàng hoá vi phạm phát luật không phải là bưu phẩm, bưu kiện thì việc kiểm tra, xử lý tiến hành như sau:

- Đối với hàng hoá vi phạm pháp luật không phải là bưu phẩm, bưu kiện, cơ quan có thẩm quyền được kiểm tra, xử lý trên đường vận chuyển theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

- Túi gói bưu phẩm, bưu kiện không vi phạm pháp luật trên phương tiện vận chuyển đó được chuyển phát bình thường.

- Đối với bưu phẩm, bưu kiện chứa đựng hàng hoá vi phạm pháp luật thì xử lý như điểm (a) nói trên.

2. Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục xử lý:

2.1. Thẩm quyền, thời hạn, thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hoá gửi qua đường bưu điện trong nước có vi phạm hành chính phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân có hàng hoá gửi qua đường bưu điện không đến để giải quyết với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm 1.2 phần III thì cơ quan có thẩm quyền báo lại cho họ lần thứ hai hoặc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu tổ chức, cá nhân gửi vẫn không đến giải quyết thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu giữ và giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.3. Khi tiến hành kiểm tra, xử lý hành chính, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải lập biên bản theo quy định tại Điều 47 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

3. Thủ tục giao nhận bưu phẩm, bưu kiện bị thu giữ:

3.1. Khi có quyết định thu giữ để xử lý. Bưu điện bàn giao bưu phẩm, bưu kiện đó cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Khi cơ sở bưu điện giao bưu phẩm, bưu kiện có quyết định thu giữ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thu giữ lập biên bản kèm theo bản kê chi tiết từng bưu phẩm, bưu kiện (ghi đầy đủ số hiệu, khối lượng, số lượng, chủng loại hàng hoá, bưu cục gốc, bưu cục phát, họ tên, địa chỉ người gửi, người nhận của từng bưu phẩm, bưu kiện). Biên bản giao nhận và bản kê phải ghi rõ họ tên bên giao, bên nhận, khách hàng, người làm chứng (nếu có) và ký tên. Biên bản và bản kê được lập thành ít nhất ba bản để lưu tại bên giao, bên nhận, khách hàng (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính:

1.1. Chấp hành đúng pháp luật và quy định tại Thông tư này về kiểm tra và xử lý hàng hoá gửi qua đường bưu điện trong nước. Niêm yết tại nơi giao dịch Quy định về việc nhận gửi hàng hoá và Danh mục các loại vật phẩm, hàng hoá không nhận gửi.

1.2. Phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc phát hiện, kiểm tra xử lý những bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá vi phạm phát luật.

1.3. Tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực thi nhiệm vụ.

1.4. Cán bộ, nhân viên bưu điện có hành vi thông đồng với chủ hàng buôn bán vi phạm pháp luật qua việc gửi hàng hoá để kinh doanh dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, xử lý hàng hoá vi phạm pháp luật gửi qua đường bưu điện trong nước dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện:

2.1. Thực hiện đúng pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này trong việc kiểm tra, xử lý bưu phẩm, bưu kiện có hàng hoá phạm pháp, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

2.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Nếu gây thiệt hại hoặc làm hư hỏng mất mát thì phải bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

3. Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành và địa phương thực hiện đúng phát luật và quy định của Thông tư này; thông báo và gửi cho các ngành hữu quan những văn bản pháp quy và những thông tin liên quan đến việc quản lý, lưu thông hàng hoá; phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật đối với việc gửi hàng hoá qua đường Bưu điện trong nước.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu báo cáo kịp thời về cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết.

Đỗ Như Đính

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao

(Đã ký)

 

Nguyễn Quế Hương

(Đã ký)

Võ Thái Hoà

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE GENERAL DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
THE MINISTRY OF THE INTERIOR
THE MINISTRY OF FINANCE
THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 5/TTLT

Hanoi, July 26, 1997

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE INSPECTION AND HANDLING OF VIOLATIONS RELATED TO MERCHANDISE MAILED WITHIN THE COUNTRY

In order to create conditions for lawful and convenient domestic circulation of goods by mail and at the same time to prevent and handle promptly violations in this field, the General Department of Post and Telecommunications, the Ministry of the Interior, the Ministry of Finance and the Ministry of Trade hereby jointly issue this Circular guiding the inspection and handling of violations related to goods mailed within the country as follows:

I. GENERAL PROVISIONS:

1. Goods for trading (hereafter referred to as merchandise) mailed within the country in the forms of parcels and packages must be accompanied by lawful vouchers according to current regulations of the Ministry of Finance to prove the lawfulness of the origin of the goods.

Articles and goods which are presents and gifts packed in parcels and packages mailed within the country shall not be regulated by this Circular. Any organization or individual that mails merchandise banned from trading or merchandise disguised as presents or gifts to evade tax shall be handled according to the provisions of law.

2. Organizations and individuals shall take responsibility under the law for their merchandise mailed in parcels or packages and accompanied vouchers.

Mailing of merchandise which the State bans from trading or import or for evading taxes under current regulations (hereafter referred to as illegal merchandise) is strictly forbidden.

3. The competence and procedures for handling administrative violations in the domestic mailing of merchandise in the form of parcels and packages shall comply with the provisions of the Ordinance on Handling of Administrative Violations. If signs of criminal offense are detected through inspection, the case shall be transferred to the competent investigation agency in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 5-TTLT 1997 về việc kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong cả nước do Tổng Cục Bưu Điện - Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính - Bộ Thương Mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.808
DMCA.com Protection Status