Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 80/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 31/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 80/2000/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ THUỐC LÁ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC KHÔNG DÁN TEM BỊ TỊCH THU

Căn cứ Quyết định số 175/1999/QĐ-TTg ngày 25/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN ngày 16/11/1999 của Liên Bộ: Tài chính, Thương mại, Công nghiệp về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước;
Sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu như sau:

I. QUẢN LÝ THUỐC LÁ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC KHÔNG DÁN TEM BỊ TỊCH THU

Theo quy định tại tiết 1.1 điểm 1 Phần III Thông tư liên tịch số 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN ngày 16/11/1999 của Liên Bộ: Tài chính, Thương mại, Công nghiệp về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước thì từ 1/7/2000 thuốc lá sản xuất trong nước lưu thông trên thị trường không dán tem đều bị xử lý tịch thu.

Thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu là tài sản nhà nước quản lý. Các lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường phát hiện thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem được ra quyết định tịch thu theo quy định tại Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 03/01/1995 của Chính phủ về xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Thuốc lá đã tịch thu được quản lý theo Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07/12/1998 và Quyết định số 29/2000/QĐ-BTC ngày 29/02/2000 về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và xử lý tài sản nói trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

II. XỬ LÝ THUỐC LÁ TỊCH THU

1. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp sản xuất thuốc lá không dán tem thì cơ quan kiểm soát ra quyết định phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa. Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá không dán tem bị tịch thu phải mua lại toàn bộ số thuốc lá không dán tem, giá mua thuốc lá không dán tem bằng giá thuốc lá cùng loại doanh nghiệp bán ra trên thị trường tại thời điểm phát hiện.

2. Đối với các trường hợp kiểm tra trên thị trường phát hiện thuốc lá không dán tem thì tổ chức và cá nhân kinh doanh thuốc lá không dán tem bị phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa. Số thuốc lá đã tịch thu được xử lý như sau:

- Trường hợp xác định được nguồn gốc sản xuất thuốc lá không dán tem thì doanh nghiệp sản xuất sẽ bị phạt vi phạm hành chính, bị tịch thu toàn bộ số tiền bán thuốc lá không dán tem và phải mua lại toàn bộ số thuốc lá không dán tem này, giá mua thuốc lá tịch thu phải bằng giá thuốc lá cùng loại doanh nghiệp bán ra cùng thời điểm.

- Trường hợp không xác định được nguồn gốc sản xuất số thuốc lá này sau khi tịch thu phải tổ chức tiêu hủy theo quy định tại điểm 6.2 Mục V theo Thông tư Liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 của Liên Bộ Thương mại, Tài chính, Công an, Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

3. Trong mọi trường hợp phát hiện được doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ thuốc lá không dán tem hoặc qua kiểm tra trên thị trường phát hiện thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem mà xác định được nguồn gốc sản xuất, doanh nghiệp sản xuất phải đến địa điểm Hội đồng xử lý thông báo để tiếp nhận. Đối với thuốc lá đã kém phẩm chất doanh nghiệp sản xuất cũng phải tiếp nhận để tự tiêu hủy hoặc tái chế.

4. Đối với những trường hợp vi phạm với số lượng thuốc lá không dán tem lớn hoặc tái phạm, doanh nghiệp sản xuất thuốc lá và các tổ chức, cá nhân tiêu thụ ngoài việc bị xử lý phạt vi phạm hành chính, tịch thu hàng hóa, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

III. QUẢN LÝ TIỀN PHẠT, TIỀN BÁN THUỐC LÁ TỊCH THU VÀ TRÍCH THƯỞNG

Thực hiện theo quy định tại Mục VI Thông tư Liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM- BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 của Liên Bộ Thương mại, Tài chính, Công an, Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 80/2000/TT-BTC

Hanoi, July 31, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE HANDLING OF CONFISCATED HOME-MADE CIGARETTES NOT AFFIXED WITH STAMPS

Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 175/1999/QD-TTg of August 25, 1999 on the affixture of stamps on home-made cigarettes;
Pursuant to Joint Circular No. 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN of November 16, 1999 of the ministries of Finance, Trade and Industry on the affixture of stamps on home-made cigarettes;
After getting consents of the Ministry of Industry and the Ministry of Trade, the Finance Ministry hereby guides the handling of confiscated home-made cigarettes not affixed with stamps as follows:

I. MANAGEMENT OF CONFISCATED HOME-MADE CIGARETTES NOT AFFIXED WITH STAMPS:

Under the provisions in Item 1.1, Point 1, Part III of Joint Circular No. 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN of November 16, 1999 of the ministries of Finance, Trade and Industry on the affixture of stamps on home-made cigarette, as from July 1st, 2000, home-made cigarettes which are not affixed with stamps and are circulated on markets shall all be confiscated.

The confiscated non-stamp home-made cigarettes are assets managed by the State. Market inspecting and controlling forces shall, when detecting non-stamp home-made cigarettes, be entitled to issue confiscating decisions according to the provisions in the Governments Decree No. 01/ND-CP of January 3, 1995 on sanctions against administrative violations in the field of commercial business. The confiscated cigarettes shall be managed according the Regulation on management and handling of assets, upon the decisions on confiscation for the States public fund, and assets with the State ownership thereover being established, issued together with the Finance Ministers Decision No. 1766/1998/QD-BTC of December 7, 1998 and Decision No. 29/2000/QD-BTC of February 29, 2000 amending and supplementing the Regulation on management and handling of the above-said assets.

II. HANDLING OF THE CONFISCATED CIGARETTES

1. If detecting that enterprises are producing non-stamp cigarettes, the controlling bodies shall issue decisions on sanctions against administrative violations and confiscate their goods. The enterprises producing the non-stamp cigarettes, which have been confiscated, shall have to repurchase all of such cigarettes at the price equal to that of the same kind of cigarettes sold by such enterprises on the market at the time of detection.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- If the production origin of non-stamp cigarettes can be identified, the producing enterprises shall be administratively sanctioned, have all revenues from the sale of non-stamp cigarettes confiscated and have to repurchase all of such non-stamp cigarettes at the price equal to that of the same kind of cigarettes sold by such enterprises at the same time.

- If the production origin of such cigarettes can not be identified, they must be destroyed after confiscation as provided for at Point 6.2, Section V of Joint Circular No. 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT of April 27, 2000 of the ministries of Trade, Finance, Public Security and Science, Technology and Environment, guiding the implementation of the Prime Ministers Directive No. 31/1999/CT-TTg of October 27, 1999 on combat against fake goods production and trading.

3. In all cases where non-stamp home-made cigarettes are detected as having been produced and sold by enterprises or as having been circulated on markets through inspection with identified production origin, the producing enterprises must go to the Handling Council to receive such cigarettes. For poor-quality cigarettes, the producing enterprises must also receive them for self-destruction or re-cycling.

4. For cases of violation involving large quantity of non-stamp cigarettes or recidivism, the cigarette-producing enterprises and organizations or individuals consuming them shall, apart from being administratively sanctioned, have their goods confiscated or be examined for penal liability according to law.

III. MANAGEMENT OF FINES AND PROCEEDS FROM THE SALE OF CONFISCATED CIGARETTES, AND REWARD DEDUCTION

The management of fines and proceeds from the sale of confiscated cigarettes as well as the deduction for reward shall comply with Section VI of Joint Circular No.10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT of April 27, 2000 of the ministries of Trade, Finance, Public Security and Science, Technology and Environment guiding the implementation of the Prime Ministers Directive No. 31/1999/CT-TTg of October 27, 1999 on combat against fake goods production and trading.

This Circular takes effect 15 days after its signing. In the course of implementation, if any problems arise, units and agencies are requested to report them to the Finance Ministry for study, guidance and supplement.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 80/2000/TT-BTC ngày 31/07/2000 hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.700

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27