Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 42/2014/TT-BCT sửa đổi 21/2010/TT-BCT Quy tắc xuất xứ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Số hiệu: 42/2014/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 18/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi quy định cấp C/O đối với hàng hóa thuộc ASEAN

Ngày 18/11/2014, Bộ Công thương ban hành Thông tư 42/2014/TT-BCT về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Theo đó, có một số thay đổi đáng chú ý về thủ tục cấp và kiểm tra C/O như sau:

- Ngoài các trường hợp như quy định trước đây, C/O còn có thể được cấp trước thời điểm xuất khẩu nếu đáp ứng các quy tắc xuất xứ.

- Bổ sung thêm quy định về ghi giá trị FOB trên Mẫu C/O mẫu D và C/O mẫu D giáp lưng.

- Thay đổi Mẫu C/O mẫu D.

Thông tư có hiệu lực từ 02/01/2015.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2010/TT-BCT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á;

Căn cứ Quyết định của Hội nghị liên Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Hội đồng Bộ trưởng Khu vực thương mại tự do ASEAN lần thứ 27 được tổ chức ngày 19 tháng 8 năm 2013 tại Bandar Seri Bengawan, Brunei Darussalam;

Căn cứ Quyết định của Hội nghị liên Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Hội đồng Bộ trưởng Khu vực thương mại tự do ASEAN lần thứ 28 được tổ chức ngày 25 tháng 8 năm 2014 tại Nay Pyi Taw, Myanmar;

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi là Thông tư số 21/2010/TT-BCT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT như sau:

1. Bãi bỏ Phụ lục 2 Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bãi bỏ Phụ lục 3 Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phụ lục 7 Thủ tục cấp và kiểm tra C/O ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 10 như sau:

“1. C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu hoặc một thời gian ngắn sau đó, nếu, theo các quy tắc xuất xứ quy định tại Phụ lục 1, hàng hóa xuất khẩu được xác định là có xuất xứ từ lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 13 như sau:

“1. Để được hưởng ưu đãi thuế quan, tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, Người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu tờ khai, C/O, kèm các chứng từ chứng minh (như hóa đơn thương mại, và vận tải đơn chở suốt được cấp trên lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian không phải là Nước thành viên theo quy định tại Điều 21 của Phụ lục này) và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu”.

c) Bổ sung Điều 24 như sau:

Điều 24. Trị giá FOB

C/O mẫu D và C/O mẫu D giáp lưng chỉ ghi trị giá FOB trong trường hợp sử dụng tiêu chí RVC được tính theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục 1 để xác định xuất xứ hàng hóa.

Riêng trường hợp C/O mẫu D và C/O mẫu D giáp lưng được cấp đến và cấp đi từ Cam-pu-chia và Mi-an-ma vẫn ghi trị giá FOB đối với tất cả các loại tiêu chí xuất xứ trong thời gian 02 (hai) năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016”.

4. Bãi bỏ Phụ lục 8 Mẫu C/O mẫu D ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Sửa đổi mục 10, Phụ lục 9 Hướng dẫn kê khai C/O ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT như sau:

“10. Ô số 9: trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc số lượng khác) và trị giá FOB trong trường hợp sử dụng tiêu chí RVC để xác định xuất xứ hàng hóa. Riêng trường hợp C/O được cấp đến và cấp đi từ Cam-pu-chia và Mi-an-ma vẫn ghi trị giá FOB đối với tất cả các tiêu chí xuất xứ trong thời gian 02 (hai) năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016”.

6. Bãi bỏ Phụ lục 13 Danh mục các Tổ chức cấp C/O ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2015.

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 24/2012/TT-BCT ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2012/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (18); các BQL các KCN, KCX và KKT (39).
- Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 42/2014/TT-BCT

Hanoi, November 18, 2014

 

CIRCULAR

ON AMENDMENTS TO THE CIRCULAR NO. 21/2010/TT-BCT DATED MAY 17, 2010 OF THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ON IMPLEMENTATION OF RULES OF ORIGIN IN THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

Pursuant to Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 of the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the ASEAN Trade In Goods Agreement concluded on February 26, 2009 in the ASEAN Summit on the 14th, in Cha-am, Thailand between member states of the Association of Southeast Asian Nations;

Pursuant to the Decision of ASEAN Economic Ministers Meeting held on August 19, 2013 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam;

Pursuant to the Decision of ASEAN Economic Ministers Meeting held on August 25, 2014 in Nay Pyi Taw, Myanmar;

Pursuant to Decree No. 19/2006/ND-CP dated February 20, 2006 of the Government on providing guidance on the Commercial law on rules of origin;

At the request of Director of Import and Export Department,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Circular No. 21/2010/TT-BCT shall be amended as follows:

1. Appendix No. 2 on Product specific rules issued together with the Circular No. 21/2010/TT-BCT shall be annulled and replaced with the Appendix I enclosed herewith.

2. Appendix No. 3 on CTC (change in tariff classification) criteria on textile and garment products issued together with the Circular No. 21/2010/TT-BCT shall be annulled and replaced with the Appendix I enclosed herewith.

3. Appendix No. 7 on Procedures for issuance and verification of C/O issued together with the Circular No. 21/2010/TT-BCT shall be amended as follows:

a) The Clause 1 of Article 10 shall be amended as follows:

“1. A C/O shall be issued at the time of exportation or soon thereafter, if the good to be exported can be considered to be originating in the territory of the exporting Party within the meaning of Appendix I

b) The Clause 1 of Article 13 shall be amended as follows:

“1. For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the customs authority of the importing Party at the time of import, a C/O together with supporting documents (i.e. invoices, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Party when the goods are pass through territories of one or multiple intermediary states, not exporting Parties or importing Parties prescribed in Article 21 of this Appendix) and other documents as required in accordance with the domestic laws and regulations of the importing Party”.

c) The Article 24 shall be amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C/O form D and back-to-back C/O form D shall reflect FOB value when applying RVC criteria calculated by the formula prescribed in Article 5 of Appendix No. 1 to determine rules of origin.

With respect to Cambodia and Myanmar, the C/O Form D and back-to-back C/O Form D issued to and from them shall reflect the FOB value regardless of the origin criteria for the transition period of two years from April 1, 2014 to March 31, 2016”.

4. Appendix No. 8 on C/O Form D issued together with the Circular No. 21/2010/TT-BCT shall be annulled and replaced with the Appendix II enclosed herewith.

5. Section 10 Appendix No. 8 on Guidance on C/O declarations issued together with the Circular No. 21/2010/TT-BCT shall be amended as follows:

“10. Box No. 9: Gross weight of the goods (or other quantity) and FOB when applying RVC criteria to determine the rules of origin. With respect to Cambodia and Myanmar, the C/O issued to and from them shall reflect the FOB value regardless of the origin criteria for the transition period of two years from January 1, 2014 to March 31, 2016”.

6. Appendix No. 13 on C/O Form D issued together with the Circular No. 21/2010/TT-BCT shall be annulled and replaced with the Appendix IV enclosed herewith.

Article 2. Effect

1. This Circular shall take effect from January 2, 2015.

2. This Circular No. 24/2012/TT-BCT dated September 17, 2012 of the Minister of Industry and Trade issues the Circular on amendments to the Circular No. 21/2010/TT-BCT dated May 17, 2010 of the Minister of Industry and Trade on implementation of Rules of origin in the ASEAN trade in goods agreement shall be annulled.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER

Tran Tuan Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.547

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!