Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 121/2013/TT-BTC lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng đĩa hình

Số hiệu: 121/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 28/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP VÀ DÁN NHÃN KIỂM SOÁT BĂNG, ĐĨA HÌNH CÓ CHƯƠNG TRÌNH; PHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN BĂNG, ĐĨA, PHẦN MỀM VÀ TRÊN VẬT LIỆU KHÁC

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác, như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm soát, cấp và dán nhãn vào băng, đĩa có chương trình theo quy định phải nộp lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa có chương trình theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân có chức năng sản xuất, nhập khẩu, phát hành chương trình múa ca nhạc, sân khấu khi đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung, giấy phép phát hành hoặc giấy phép nhập khẩu cho chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác theo quy định của pháp luật hiện hành về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca múa nhạc, sân khấu phải nộp phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác theo quy định tại Thông tư này.

a) Không thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác đối với các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị theo quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Đối với chương trình ca múa nhạc, sân khấu được sản xuất trong nước ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác thì chỉ thu phí một lần đầu khi thẩm định để cấp giấy phép phát hành, không thu phí khi phải sửa chữa, thẩm định lại và không thu phí khi cấp giấy phép sản xuất.

c) Đối với chương trình ca múa nhạc, sân khấu được nhập khẩu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác thì chỉ thu phí một lần đầu khi thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, không thu phí khi phải sửa chữa, thẩm định lại và không thu phí khi cấp giấy phép phát hành.

d) Đối với chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác sau khi thẩm định không đủ điều kiện theo quy định và không được cấp giấy phép phát hành hoặc giấy phép nhập khẩu thì không được hoàn trả số phí thẩm định đã nộp.

3. Cơ quan thu phí, lệ phí: Cơ quan kiểm soát băng, đĩa có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa có chương trình. Cơ quan nhà nước thực hiện việc thẩm định và xét duyệt các chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác.

Điều 2. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình là: 500 đồng/nhãn.

2. Mức thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác, như sau:

a) Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa: 150.000 đồng/block (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

b) Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:

- Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 1.500.000 đồng/chương trình.

- Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 1.500.000 đồng/chương trình + mức phí tăng thêm là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 4.000.000 đồng/chương trình.

- Chương trình ca múa nhạc bổ sung mới vào chương trình ca múa nhạc đã được thẩm định ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác: 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc được bổ sung mới. Tổng mức phí không quá 4.000.000 đồng/một chương trình ca múa nhạc bổ sung mới.

Điều 3. Quản lý và sử dụng phí, lệ phí

1. Lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% tổng số tiền thu lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Các khoản chi liên quan đến công tác cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

2. Phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí được trích 90% số tiền phí thu được để trang trải cho việc thẩm định, thu phí theo quy định. Phần còn lại (10%) nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành và quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2013.

2. Thay thế Quyết định số 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác và Thông tư số 21/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Website chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 121/2013/TT-BTC

Hanoi, August 28, 2013

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE COLLECTION RATES, REGIME OF COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF FEES FOR THE LICENSE AND CONTROL LABELING APPLICABLE TO TAPES AND VISUAL DISCS CONTAINING PERFORMANCES; CHARGES FOR APPRAISAL OF PERFORMANCES RECORDED ON TAPES, DISCS, SOFTWARE PROGRAMS OR OTHER MATERIALS

Pursuant to the Ordinance on charges and fees No. 38/2001/UBTVQH10, of August 28, 2001;

Pursuant to the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP, of June 03, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on charges and fees; and the Decree No. 24/2006/ND-CP, of March 06, 2006 amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 57/2002/ND-CP, of June 03, 2002;

Pursuant to the Government’s Decree No. 79/2012/ND-CP, of October 05, 2012 on art performances, fashion shows, beauty and model contests; the circulation and trading of audio and visual recordings of song, dance, musical and theatrical performances;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008, defining the functions, duties, power and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of Director of Tax Policy Department,

The Minister of Finance promulgates Circular providing for the collection rates, regime of collection, remittance, management and use of fees for the license and control labeling applicable to tapes and Visual Discs containing performances; charges for appraisal of performances recorded on tapes, Discs, software programs or other materials, as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Organizations, individuals must submit fees of grant and control labeling for tapes, discs containing performances, when they are controlled, licensed and labeled of control for tapes and discs containing performances by competent state agencies, in accordance with this Circular.

2. Organizations and individuals with functions of manufacture, import, publication of song, dance, musical and theatrical performances must submit charges for appraisal of performances recorded on tapes, discs, software programs or other materials when they request for license of content approval, license of publication or license of import for song, dance, musical and theatrical performances recorded on tapes, discs, software programs or other materials as prescribed by current law on manufacture, import, circulation and trading of audio and visual tapes and discs of song, dance, musical and theatrical performances, in accordance with this Circular.

a) Not collect charges for appraisal of performances on tapes, discs, software programs or other material regarding performances serving the political tasks under decisions of the Ministry of Culture, Sports and Tourism and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.

b) For the song, dance, musical and theatrical performances produced domestically and recorded on tapes, discs, software programs or other materials, when appraising them for license of publication, charge is collected only for the first time, when they must be revised and re-appraised, collection of charge is not required, and when they are licensed for manufacture, collection of charge is not required.

c) For the song, dance, musical and theatrical performances imported and recorded on tapes, discs, software programs or other materials, when appraising them for license of import, charge is collected only for the first time, when they must be revised and re-appraised, collection of charge is not required, and when they are licensed for publication, collection of charge is not required.

d) For the song, dance, musical and theatrical performances recorded on tapes, discs, software programs or other materials, which after appraisal, fail to be eligible as prescribed and are refused for license of publication or license of import, the paid charges for the appraisal will not be returned.

3. Agencies collecting charges and fees: Agencies controlling tapes and discs shall collect, remit, manage and use fees for the license and control labeling applicable to tapes and discs containing performances; The State agencies conducting appraisal and approval for song, dance, musical and theatrical performances recorded on tapes, discs, software programs or other materials shall collect, remit, manage and use charges for appraisal of performances recorded on tapes, discs, software programs or other materials.

Article 2. Collection rates of charges and fees

1. Fee for license and control labeling for tapes and visual discs containing performances is: 500 VND/label.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The song, dance, musical and theatrical performances recorded on tapes, discs: 150,000 VND/block (a block takes 15-minute duration).

b) Performances recorded on compressed discs, hard drives, software programs or other materials:

- Recording of less than or equal 50 songs, melodies: 1,500,000 VND/performance.

- Recording of more than 50 songs or melodies: 1,500,000 VND/performance + the increased charge of 50,000 VND/ song or melody. Total charges will not exceed 4,000,000 VND/performance.

- The song, dance and musical performances which are added into the appraised song, dance and musical performances recorded on compressed discs, hard drivers, software programs or other materials: 50,000 VND/ song or melody added newly. Total charges will not exceed 4,000,000 VND/ a song, dance and musical performance added newly.

Article 3. Management and use of charges and fees

1. Fees for license and control labeling for tapes and visual discs containing performances are revenues of state budget. Agencies collecting fees shall remit 100% of total collected fees into state budget according to chapters, items of the current state budget index. Expenses related to the license and control labeling for tapes, visual discs containing performances will be allocated from state budget according to the approved annual estimates.

2. Charges for appraisal of performances recorded on tapes, discs, software programs or other materials are revenues of state budget. The agencies collecting charges are entitled to deduct 90% of the collected amounts to cover for appraisal and charge collection in accordance with regulation. The remaining amounts (10%) shall be remitted to state budget according to chapters, items of the current state budget index.

3. Other contents relating to collection, remittance, management, use, public of regime of collection of charges and fees not guided in this Circular shall comply with guides in the Circular No. 63/2002/TT-BTC, of July 24, 2002 of the Ministry of Finance guiding the implementation of the law provisions on charges and fees, the Circular No. 45/2006/TT-BTC, of May 25, 2006, amending and supplementing the Circular No. 63/2002/TT-BTC, of July 24, 2002, the Circular No. 28/2011/TT-BTC, of February 28, 2011, of the Ministry of Finance, guiding implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration and the Government’s Decree No. 85/2007/ND-CP, of May 25, 2007 and the Government’s Decree No. 106/2010/ND-CP, of October 28, 2010, the Circular No. 153/2012/TT-BTC, of September 17, 2012 of the Ministry of Finance, guiding the printing, issuance, management and use of documents for the collection of charges and fees belonging to the state budget; and documents of amendments, supplementations (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect on October 15, 2013.

2. It replaces the Decision No. 37/2005/QD-BTC, of June 22, 2005 of the Minister of Finance, providing for the collection rates, regime of collection, remittance, management and use of charges for appraisal for performances recorded on tapes, discs, software programs or other materials, and Circular No. 21/2009/TT-BTC, of February 04, 2009, of the Ministry of Finance, prescribing the levels and collection, remittance, management and use of the fee for issuance and sticking of control stamps on programmed tapes and discs.

3. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for study and guide.

 

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 121/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình, phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.938

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!