Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý chất lượng, đo lường

Số hiệu: 12/2010/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 30/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/2010/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường đối với khí dầu mỏ hóa lỏng trong hoạt động kinh doanh; trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng, Giấy xác nhận chất lượng khí dầu mỏ hóa lỏng sản xuất lần đầu và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, bao gồm một, một số hoặc tất cả các hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, tồn chứa, nạp, cấp, phân phối và vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng trên thị trường Việt Nam.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Tạm nhập, tái xuất hoặc vận chuyển quá cảnh khí dầu mỏ hóa lỏng.

b) Nhập khẩu, sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng chuyên dùng cho nhu cầu riêng của thương nhân, không kinh doanh và không đưa vào lưu thông trên thị trường.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thương nhân: áp dụng theo khoản 1, Điều 6, Luật Thương mại.

2. Các thuật ngữ về đo lường: theo pháp luật hiện hành về đo lường.

3. Khí dầu mỏ hóa lỏng, tên tiếng Anh là Liquefied Petroleum Gas, sau đây viết tắt là LPG.

4. Các thuật ngữ khác liên quan đến khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) được áp dụng theo Điều 3 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2009/NĐ-CP).

Chương II
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LPG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Điều 4. Chất lượng LPG xuất khẩu

Thương nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đối với chất lượng LPG xuất khẩu:

1. Chất lượng LPG xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

2. Trường hợp LPG bị nước nhập khẩu trả lại thì việc quản lý chất lượng LPG được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

3. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động xuất khẩu LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

Điều 5. Chất lượng LPG nhập khẩu

Thương nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đối với chất lượng LPG nhập khẩu:

1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm LPG nhập khẩu, nội dung không trái với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Bảo đảm chất lượng LPG nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. LPG nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi làm thủ tục thông quan theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Ghi nhãn hàng hóa đối với LPG chai theo quy định hiện hành.

4. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động nhập khẩu LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

Điều 6. Chất lượng LPG trong sản xuất, chế biến

Thương nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Phòng thử nghiệm chất lượng LPG có thiết bị thử nghiệm, cán bộ thử nghiệm, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của LPG theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

 Thương nhân phải xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng thử nghiệm LPG theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 : 2005.

Đối với phòng thử nghiệm chưa đủ điều kiện thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, thương nhân được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thử các chỉ tiêu chưa thử nghiệm được và phải được thể hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm. Sử dụng các phòng thử nghiệm đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025: 2005.

2. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 : 2007 - Công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành - Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

3. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 : 2005 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 : 2004.

4. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng trong sản xuất, chế biến LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

5. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm LPG, nội dung không trái với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và bảo đảm chất lượng LPG phù hợp tiêu chuẩn công bố trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Hoạt động công bố tiêu chuẩn thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

6. Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến LPG theo quy định tại Điều 11 Chương IV của Thông tư này.

7. Đối với thương nhân mới bắt đầu đi vào sản xuất, chế biến, trước khi đưa sản phẩm LPG ra lưu thông lần đầu trên thị trường phải được kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đạt chất lượng theo quy định tại Điều 12 Chương IV của Thông tư này.

Điều 7. Chất lượng LPG trong các trạm cấp, trạm nạp LPG

Trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, xe bồn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Có hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại LPG được nhập vào trạm do nhà phân phối cung cấp.

2. Không được làm thay đổi chất lượng của LPG dưới bất cứ hình thức nào trong quá trình cấp và nạp LPG.

3. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành đối với LPG chai trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

4. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 29001.

5. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động cấp, nạp LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

Điều 8. Chất lượng LPG trong các cơ sở tồn chứa, phân phối, vận chuyển và cửa hàng bán LPG

1. Cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý chất lượng phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

2. Đối với cửa hàng bán LPG.

a) Yêu cầu nhà phân phối LPG cung cấp hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, các chứng thư giám định chất lượng) đối với từng lô LPG được nhập vào cửa hàng.

b) LPG chai phải có nhãn hàng hóa và bảo đảm chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố.

Chương III

QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG LPG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 9. Đối với xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến và phân phối LPG

Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến LPG; thương nhân chủ sở hữu trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm nạp LPG vào chai, xe bồn phải thực hiện các quy định về quản lý đo lường sau đây:

1. Phương tiện đo dùng để xác định lượng LPG trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định);

b) Các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo phải phù hợp với mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt.

c) Có phạm vi đo phù hợp với lượng LPG cần đo;

d) Bảo đảm các yêu cầu sử dụng theo quy định của nhà sản xuất.

2. Khi một hoặc một số phương tiện đo quy định tại khoản 1 Điều này được lắp đặt cùng với các cơ cấu, bộ phận khác tạo thành hệ thống đo dùng để xác định lượng LPG trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân thì hệ thống đo này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường.

3. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, định kỳ tự kiểm tra chức năng đo của thiết bị chuyên dùng để bảo đảm đủ lượng LPG mua bán với khách hàng.

4. Sai số kết quả đo lượng LPG trong mua bán, thanh toán với các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm yêu cầu sau đây:

a) Không vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo quy định tại khoản 1 hoặc hệ thống đo quy định tại khoản 2 Điều này khi sử dụng phương tiện đo hoặc hệ thống đo này để xác định lượng LPG.

b) Bảo đảm yêu cầu về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật đo lường hiện hành khi LPG được đóng sẵn vào chai.

5. Cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đo lường phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý đo lường LPG trong kinh doanh.

Điều 10. Đối với cửa hàng bán LPG

Cửa hàng bán LPG phải thực hiện các quy định về quản lý đo lường sau:

1. Có sẵn cân với cấp chính xác, phạm vi đo phù hợp với mức cân và sẵn sàng thực hiện phép đo đối chứng khi được yêu cầu. Các phương tiện đo này phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định);

b) Được đặt tại vị trí thuận tiện để người mua LPG có thể kiểm tra kết quả đo.

2. Cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đo lường phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý đo lường trong kinh doanh LPG.

Chương IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN LPG VÀ GIẤY XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG LPG LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT

Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG

1. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG

Thương nhân sản xuất, chế biến LPG lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến LPG (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này).

b) Bản sao của các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận kiểm định đối với các phương tiện đo sử dụng trong mua bán, thanh toán LPG;

- Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do cơ quan thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp còn hiệu lực;

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 29001 : 2007;

Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, thương nhân cần gửi bản sao các tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng;

- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 : 2005 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 (nếu có);

Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, thương nhân cần gửi bản sao các tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng;

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh của cán bộ, nhân viên.

c) Bản thuyết minh năng lực sản xuất, chế biến gồm các thông tin cơ bản sau:

- Tên LPG thành phẩm; Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng và chứng chỉ chất lượng phù hợp với bản công bố; Chứng chỉ chất lượng phải do tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;

- Sản lượng hàng năm, hệ thống bồn bể, công nghệ thiết bị sản xuất, chế biến tương ứng;

- Bảng kê khai chủng loại, chất lượng và xuất xứ các nguyên liệu, phụ gia dùng trong quá trình sản xuất, chế biến LPG;

- Sơ đồ hệ thống sản xuất, đặc tính kỹ thuật thiết bị công nghệ;

- Năng lực phòng thử nghiệm, trong trường hợp sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài cần liệt kê đầy đủ tên tổ chức thử nghiệm và chỉ tiêu thử nghiệm mà tổ chức đó cung cấp dịch vụ;

- Mẫu nhãn hàng hóa đối với mỗi loại sản phẩm LPG chai.

d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng LPG trong quá trình sản xuất và trước khi đưa sản phẩm LPG ra lưu thông.

2. Thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ, tổ chức việc kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở sản xuất, chế biến.

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ có quyết định thích hợp:

a) Cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này) nếu thương nhân đáp ứng các yêu cầu;

b) Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, thương nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG

1. Trong thời hạn ít nhất 01 tháng trước khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG hết hiệu lực, nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất, chế biến LPG, thương nhân cần lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ đăng ký cấp lại bao gồm:

a. Giấy đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

b. Bản báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng LPG trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp;

c. Bản thuyết minh về định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất trong 03 năm tới;

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ, tổ chức việc kiểm tra thực tế (nếu cần thiết), cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, thương nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu

1. Đăng ký cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu:

Thương nhân lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp Giấy xác nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này).

b) Các thông tin kỹ thuật về sản xuất LPG gồm:

- Bản thuyết minh về dây chuyền công nghệ sản xuất, chế biến; sản lượng hàng năm; hệ thống bồn bể chứa;

- Nguồn nguyên liệu và mức chất lượng của nguyên liệu;

- Năng lực phòng thử nghiệm, hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất;

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm;

- Phiếu kết quả thử nghiệm LPG theo tiêu chuẩn công bố do phòng thử nghiệm đủ năng lực cấp. Phòng thử nghiệm đủ năng lực là phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

c) Bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh của cán bộ, nhân viên.

2. Thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy xác nhận

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ, tổ chức việc đánh giá chất lượng sản phẩm LPG.

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ có quyết định thích hợp:

a) Cấp Giấy xác nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này) nếu thương nhân đáp ứng các yêu cầu;

b) Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, thương nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu là căn cứ để thương nhân tiếp tục sản xuất, chế biến LPG và thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động quản lý chất lượng, quản lý đo lường LPG theo quy định tại Thông tư này;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, đo lường tại các cơ sở kinh doanh LPG theo quy định tại Thông tư này;

c) Tổ chức xây dựng và phê duyệt nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh; phổ biến cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc đào tạo;

d) Hướng dẫn chi tiết về yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phương tiện đo, hệ thống đo, hướng dẫn về việc kiểm tra phép đo, kết quả đo;

đ) Định kỳ 06 tháng/lần, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về chất lượng và điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường tại các trạm nạp LPG, trạm cấp LPG, cửa hàng bán LPG và các đơn vị phân phối khác có trụ sở tại địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư này;

b) Định kỳ 06 tháng/lần, báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về tình hình quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh.

c) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Tổ chức đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh (theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này) cho cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý chất lượng, đo lường của các cơ sở kinh doanh LPG theo nội dung chương trình được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt;

- Báo cáo định kỳ 06 tháng/lần kết quả thực hiện đào tạo, tập huấn về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 15. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh LPG

1. Tuân thủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

2. Bảo đảm thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng, đo lường LPG theo quy định của Thông tư này. Bảo đảm chất lượng LPG khi đưa ra lưu thông trên thị trường phù hợp quy định của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

3. Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

5. Các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này và các văn bản liên quan về quản lý chất lượng và đo lường LPG trong kinh doanh của thương nhân, tùy vào mức độ, tính chất sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

 Các cơ sở đã thực hiện sản xuất, chế biến LPG trước ngày Thông tư này có hiệu lực, phải hoàn thành việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến LPG trước ngày 31 tháng 3 năm 2011.

Điều 17. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn được quy định trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, quyết định./.


 Nơi nhận:
 - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 - Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP (để p/h);
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
 - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
 
- Công báo;
 - Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỎNG
Nguyễn Quân

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......, ngày.... tháng.... năm .....

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG:.......................................................................

Trực thuộc...(Tên cơ quan chủ quản):...................................................................

Địa chỉ trụ sở chính tại:..........................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất, chế biến: ..........................................................................

Điện thoại:..............................................Fax:..........................................................

E-mail:.....................................................................................................................

... (tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG) .......... đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

1/ ...................................................................................................................

2/ ...................................................................................................................

3/ ...................................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong sản xuất, chế biến LPG./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:       /TĐC - HCHQ

Hà Nội, ngày     tháng    năm 20....

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:

1. ……...........................(tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG)………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………. Fax: ……………….. E-mail: ………………..

Địa chỉ nơi sản xuất, chế biến LPG: ……………………………………….

Điện thoại: …………………………………; Fax: ………………………

Đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas - LPG).

2. Giấy chứng nhận này có giá trị 03 năm kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Tên tổ chức tại mục 1;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu: VT, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHỤ LỤC III

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......, ngày.... tháng.... năm .....

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG:.......................................................................

Tên cơ quan chủ quản:..........................................................................................

Trụ sở chính tại:....................................................................................................

Điện thoại:............................................Fax:.........................................................

E-mail:..................................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm ... , ...tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG... đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) số ........./TĐC-HCHQ.

Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, ...tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG... đã thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chất lượng, quản lý đo lường trong sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng.

 Trong thời gian tới, để tiếp tục sản xuất, chế biến sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng hiệu quả, ...tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG... đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tài liệu gửi kèm:

1. Bản báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, chế biến LPG trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp.

2. Bản thuyết minh về định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất trong 03 năm tới.

...tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG... cam kết thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chất lượng, đo lường trong sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN LPG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......, ngày.... tháng.... năm .....

GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) SẢN XUẤT LẦN ĐẦU

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG:........................................................................

Trực thuộc...(Tên cơ quan chủ quản):....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính tại:...........................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ..........................................................................................

Điện thoại:..............................................Fax:..........................................................

E-mail:.....................................................................................................................

.....(tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG) kính đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas - LPG) sản xuất lần đầu.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

1/ ...................................................................................................................

2/ ...................................................................................................................

3/ ...................................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong sản xuất, chế biến LPG./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:       /TĐC - HCHQ

Hà Nội, ngày     tháng    năm 20....

GIẤY XÁC NHẬN

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) SẢN XUẤT LẦN ĐẦU

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận:

1. …( Tên cơ sở sản xuất, chế biến LPG) ……………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………...

Điện thoại: …………………………………; Fax: ……………………..

Đã sản xuất lần đầu sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đạt chất lượng theo quy định hiện hành. (Ghi số hiệu QCVN hoặc TCVN)

2. Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
 - Tên tổ chức tại mục 1;
 - Bộ KHCN (để b/c);
 - Lưu: VT, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG


PHỤ LỤC VI

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ĐO LƯỜNG LPG TRONG KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH/THÀNH PHỐ…..
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận ông (bà): ………………………………………………………..

Sinh ngày … tháng … năm ……

Số CMND:……………………….cấp ngày…tháng…năm….. tại ………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..

Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (Lequefied Petroleum Gas - LPG) trong kinh doanh. 

Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

………, ngày … tháng ….. năm …..

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

         Số: …………./GCN

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 12/2010/TT-BKHCN

Hanoi, July 30, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING QUALITY AND MEASUREMENT MANAGEMENT OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS TRADING

Pursuant to the Government's Decree No. 28/ 2008/ND-CP of March 14, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;
Pursuant to the Government's Decree No. W7/2009/ND-CP of November 26, 2009, on liquefied petroleum gas trading;
The Minister of Science and Technology guides the quality and measurement management of liquefied petroleum gas trading as follows
:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides the quality and measurement management of liquefied petroleum gas trading; order and procedures for granting certificates of eligibility for liquefied petroleum gas manufacture and processing and quality certificates of liquefied petroleum gas on debut; and organization of implementation.

Article 2. Subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This Circular does not apply to the following cases:

a/ Temporary import for re-export or in-transit transportation of liquefied petroleum gas.

b/ Import, manufacture and processing of liquefied petroleum gas for traders" own use, not for sale and circulation in the market.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Trader is as defined in Clause 1, Article 6 of the Commercial Law.

2. Measurement terms are as defined under the current law on measurement.

3. Liquefied petroleum gas is below abbreviated to LPG

4. Other LPG-related terms are construed under Article 3 of the Government's Decree No.107/2009/ND-CP of November 26. 2009, on liquefied petroleum gas trading (below referred to as Decree No. 107/2009/ND-CP).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QUALITY MANAGEMENT OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS TRADING

Article 4. Quality of exported LPG

Traders must meet the following quality requirements for exported LPG:

1. The quality of exported LPG meets requirements of importing countries.

2. When LPG is returned by importing countries, LPG quality shall be managed under Article 5 of this Circular.

3. Personnel directly engaged in LPG export have been trained in professional operations of LPG quality management in trading and obtain a training certificate.

Article 5. Quality of imported LPG

Traders must meet the following quality requirements for imported LPG:

1. Standards applicable to imported LPG products are announced, which must not contravene current national standards and technical regulations. The quality of imported LPG conforms with announced standards prior to market sale.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Bottled LPG is labeled under current regulations.

4. Personnel directly engaged in LPG import have been trained in professional operations of LPG quality management in trading and obtain a training certificate.

Article 6. LPG quality in manufacture and processing

Traders must meet the following requirements:

1. Laboratories have testing devices and staff and material foundations meeting requirements for testing LPG quality indicators under current national standards and technical regulations.

Traders shall develop and apply quality management systems for LPG laboratories by national standard TCVN ISO/IEC 17025:2007 or international standard ISO/IEC 17025:2005.

For laboratories which are not qualified for testing all quality indicators by current national standards and technical regulations, traders may use outside laboratories to test indicators beyond their laboratories' capacity under testing service contracts, which have developed and applied quality management systems by national standard TCVN ISO/IEC 17025:2007 or international standard ISO/IEC 17025:2005.

2. They have developed and applied quality management systems by national standard TCVN ISO 9001:2008 or the oil and gas industry's specialized quality management system by standard ISO/TS 29001:2007- Petroleum oil, petrochemistry and natural gas industries - specialized quality management system - requirements for product suppliers and service providers.

3. They have developed and applied environmental management systems in conformity with national standard TCVN ISO 14001:2005 or international standard ISO 14001:2004.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. They announce standards applicable to LPG products, which must not contravene current national standards and technical regulations; guarantee that LPG quality conforms with announced standards prior to market sale; and announce standards under current law.

When national technical regulations are available, they shall take quality management measures under these regulations.

6. They obtain a certificate of eligibility for LPG manufacture and processing under Article 11. Chapter IV of this Circular.

7. Traders manufacturing and processing LPG products which are put on first market sale shall have these products inspected and obtain a quality certificate under Article 12, Chapter IV of this Circular prior to market sale.

Article 7. LPG quality in LPG supplying and filling stations

LPG supplying stations and stations filling LPG for cylinders, automobiles or tank trucks must meet the following requirements:

1. Having product quality dossiers (comprising names, categories, announced standards, origin, quality certificates) for each category of LPG supplied to stations by distributors.

2. Not changing LPG quality in any way in the course of supplying and filling LPG

3. Labeling bottled LPG under current regulations prior to market sale.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Personnel directly engaged in LPG supply and filling have been trained in professional operations of LPG quality management in trading and obtain a training certificate.

Article 8. LPG quality in LPG storing, distributing and transporting establishments and LPG shops

1. Personnel directly engaged in quality management must be trained in professional operations of LPG quality management in trading and obtain a training certificate. 2. For LPG shops:

a/ To request LPG distributors to provide product quality dossiers (comprising names, categories, announced standards, origin, quality inspection certificates) for each LPG lot supplied to shops.

b/ Bottled LPG must be labeled and its quality must conform with announced standards.

Chapter III

MEASUREMENT MANAGEMENT OF LPG TRADING

Article 9. For LPG export, import, manufacture, processing and distribution

LPG exporters, importers, manufacturers and processors and owners of LPG supplying stations. LPG cylinder filling stations and stations filling LPG for automobiles and tank trucks shall comply with the following provisions on measurement management:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ They have been inspected with valid inspection certificates (inspection marks, stamps or certificates);

b/ Their parts and details match the approved model measuring devices;

c/Their measurement units are relevant to the volume of LPG subject to measurement;

d/ Manufacturers' use requirements are met.

2. When one or more measuring devices
provided in Clause 1 of this Article are installed
together with other structures and parts to form a measuring system for determining the volume of LPG to be traded and paid among organizations and individuals, this system must meet technical measurement requirements under the law on measurement.

3. To regularly examine measuring functions of special-use devices under manufacturers7 instructions to guarantee that LPG is sold to customers in sufficient volume.

4. LPG measurement errors in trading and payment with organizations and individuals must:

a/ Not exceed 1.5 times the tolerable errors allowed for measuring devices specified in Clause 1 or measuring systems defined in Clause 2 of this Article when using such devices or systems to determine the volume of LPG

b/ Meet measurement requirements for prepackaged goods under the current law on measurement, for bottled LPG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. For LPG shops

LPG shops must comply with the following provisions on measurement management:

1. To have scales with precise grades and measurement units relevant to weighing levels to be readied for comparative measurement upon request, which must meet the following requirements:

a/ They have been inspected with valid inspection certificates (inspection marks, stamps or certificates);

b/ They are placed in positions convenient for LPG buyers to examine measuring results.

2. Personnel directly engaged in measurement must be trained in professional operations of measurement management in LPG trading and obtain a training certificate.

Chapter IV

ORDER AND PROCEDURES FOR GRANTING CERTIFICATES OF TECHNICAL ELIGIBILITY FOR LPG MANUFACTURE AND PROCESSING AND QUALITY CERTIFICATES OF LPG ON DEBUT

Article 11. Order and procedures for granting certificates of technical eligibility for LPG manufacture and processing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LPG manufacturers or processors shall make one dossier of application for a certificate of technical eligibility for LPG manufacture and processing and submit it to the Directorate for Standards. Metrology and Quality. A dossier comprises:

a/ An application for a certificate of eligibility for LPG manufacture and processing (made according to the form provided in Appendix I to this Circular, not printed herein).

b/ Copies of the following papers:

- Business registration or investment
certificate or enterprise establishment decision;

- Inspection certificates of measuring devices used in LPG trading and payment:

- Valid certificate of registration for use of machinery tools subject to strict safety requirements issued by an agency of Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs;

- Certificate of the quality management systems conformity with national standard TCVN ISO 9001:2008 or international standard ISO/TS 29001:2007;

A trader that does not possess this certificate shall send copies of documents on its own quality management system:

- Certificate of the environmental management system's conformity with national standard TCVN ISO 14001:2005 or international standard ISO 14001:2004 (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Staff's certificates of training in professional operations of LPG quality and measurement management in trading.

c/ Written explanation about the manufacture and processing capacity, covering the following details:

- Name of LPG product; written announcement of applicable standards and certificate of quality conformity with announced standards issued by a conformity assessment institution which has registered operations under the Science and Technology Minister's Circular No. 08/2009/TT-BKHCN of April 8. 2009, guiding the order and procedures for registration of conformity assessment operations.

- Annual output, relevant tank systems and manufacture or processing technologies;

- Written declaration of categories, quality and origin of materials and additives used in LPG manufacture and processing:

- Plan of the manufacture system and technical specifications of equipment and technologies;

- Capacity of laboratories. When using an outside laboratory, to fully declare the testing institution's name and indicators to be tested by such institution;

- Sample of the label of each type of bottled LPG product.

d/ Plan on LPG quality control in manufacture and prior to market sale.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 30 working days after receiving a complete and valid dossier, the Directorate for Standards. Metrology and Quality shall appraise it and conduct on-site examination and evaluation.

Based on examination and evaluation results, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall:

a/ Grant a certificate (according to the form provided in Appendix II to this Circular, not printed herein), if the applicant meets requirements: or,

b/ Notify in writing the applicant of the reason for refusing to grant a certificate.

Article 12. Order and procedures for renewal of certificates of technical eligibility for LPG manufacture and processing

1. At least one month before a certificate of technical eligibility for LPG manufacture and processing expires, a trader wishing to continue its business shall make a dossier of application for certificate renewal and submit it to the Directorate for Standards, Metrology and Quality. A dossier comprises:

a/ An application for renewal of a certificate of technical eligibility for LPG manufacture and processing, made according to the form provided in Appendix III to this Circular (not printed herein):

b/ A report on LPG manufacture and processing and quality control activities during the validity term of the granted certificate:

c/ Written explanation about orientations for development and production planning for the next 3 years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Order and procedures for granting quality certificates of LPG products on debut

1. Application for quality certificates of LPG products on debut:

A trader shall make one dossier of application for a quality certificate of LPG product on debut and submit it to the Directorate for Standards, Metrology and Quality. A dossier comprises:

a/ An application for a certificate (made according to the form provided in Appendix IV to this Circular, not printed herein).

b/ Technical information on LPG manufacture, including:

- Written explanation about production and processing technological chains; annual output; tank system;

- Material supply sources and quality of materials;

- Laboratory capacity, manufacture quality-management system;

- Announced standards applicable to the product;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Copies of staff's certificates of training in professional operations of LPG quality and measurement management in trading.

2. Dossier appraisal and certificate grant

Within 15 working days after receiving a complete and valid dossier, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall appraise it and evaluate LPG product quality.

Based on examination and evaluation results, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall:

a/ Grant a certificate (according to the form provided in Appendix V to this Circular, not printed herein), if the applicant meets requirements; or,

b/ Notify in writing the applicant of the reason for refusing to grant a certificate.

A quality certificate of LPG product on debut serves as a basis for a trader to continue its LPG manufacture and processing and take quality management measures under current national standards and technical regulations.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Directorate for Standards. Metrology and Quality shall:

a/ Perform LPG quality and measurement management under this Circular;

b/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with specialized agencies of concerned ministries and branches in, inspecting and examining LPG traders in assuring quality and measurement under this Circular;

c/ Develop and approve training contents and programs on professional operations of LPG quality and measurement management in trading; and guide provincial-level Sub-Directorates for Standards, Metrology and Quality in training:

d/ Guide in detail technical measurement requirements for measuring devices and systems and inspection of measurement and measuring results;

e/ Biannually, report on LPG quality and measurement management in trading to the Ministry of Science and Technology.

2. Provincial-level Science and Technology Departments shall:

a/ Assume the prime responsibility for. and coordinate with concerned units in, regularly or irregularly examining LPG quality and quality and measurement assurance conditions in LPG filling and supplying stations and LPG shops and other distributors based in their localities under this Circular;

b/ Biannually, report on LPG quality and measurement management in trading to the Directorate for Standards, Metrology and Quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Train in professional operations of LPG quality and measurement management in trading for LPG traders' stall directly engaged in quality and measurement management under training programs approved by the Directorate for Standards. Metrology and Quality and grant training certificates (according to the form provided in Appendix VI to this Circular, nut printed herein)',

- Biannually. report on training results to the Directorate for Standards. Metrology and Quality.

Article 15. Responsibilities of LPG traders

1. To comply with provisions on traders' rights and obligations in Decree No. 107/2009/ ND-CP.

2. To guarantee the application of measures to manage LPG quality and measurement under this Circular, To ensure that the quality of LPG put on market sale conform with current national standards and technical regulations.

3. To comply with regulations on fire prevention and fighting and security and order and meet environmental protection requirements under current law.

4. To submit to measurement and quality inspection and examination under this Circular and other relevant laws.

5. Traders' violations of this Circular and documents related to LPG quality and measurement management in trading shall, depending on the severity and nature of their violations, be handled under current law.

Article 16. Transitional provision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Effect and organization of implementation

1. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing.

2. When legal documents and standards referred to in this Circular are amended, supplemented or replaced, new documents prevail.

3. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported in writing to the Ministry of Science and Technology for consideration and decision.-

 

 

FOR THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPUTY MINISTER
Nguyen Quan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.062

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!