Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2012/TT-BCT Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Số hiệu: 08/2012/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

3. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

Việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương quy định tại Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thị trường phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Công Thương ban hành. Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý được thực hiện theo quy định hiện hành khác cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Điều 4. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2012.

2. Danh mục các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Danh mục theo yêu cầu quản lý.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tước Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website: Chính phủ, BCT;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PC, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 04 năm 2012)

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

I

Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

1

Nguyên liệu Amoni Nitrat (NH4NO3);

2

Thuốc nổ các loại;

3

Phụ kiện nổ các loại.

II

Máy, thiết bị đặc thù công nghiệp có khả năng gây mất an toàn

1

Nồi hơi nhà máy điện;

2

Nồi hơi các loại có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar dùng trong công nghiệp;

3

Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC dùng trong công nghiệp;

4

Bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) dùng trong công nghiệp;

5

Bình, bể, bồn chứa LPG;

6

Đường ống dẫn hơi và nước nóng cấp I, II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên; các đường ống dẫn cấp III, IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên sử dụng trong công nghiệp;

7

Đường ống dẫn khí khí đốt cố định bằng kim loại dùng trong công nghiệp;

8

Chai chứa LPG;

9

Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan dùng trong công nghiệp;

10

Trạm nạp LPG cho chai, xe bồn;

11

Trạm nạp LPG vào ô tô;

12

Trạm cấp LPG;

13

Tuyến ống áp lực (đi nổi) của nhà máy thủy điện;

14

Cơ cấu thủy lực nâng cánh phai thủy điện;

15

Giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò;

16

Tời, trục tải có tải trọng từ 10.000 N trở lên và góc nâng từ 25o đến 90o dùng trong công nghiệp;

17

Cần trục, Cổng trục, Cầu trục dùng trong công nghiệp;

18

Xe nâng hàng tải trọng từ 10.000 N trở lên dùng trong công nghiệp;

19

Xe nâng người với chiều cao nâng lớn hơn 2 m dùng trong công nghiệp;

20

Máy biến áp phòng nổ;

21

Động cơ điện phòng nổ;

22

Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ;

23

Thiết bị điều khiển phòng nổ;

24

Máy phát điện phòng nổ;

25

Rơ le dòng điện dò;

26

Thiết bị thông tin phòng nổ;

27

Cáp điện phòng nổ;

28

Đèn chiếu sáng phòng nổ;

29

Máy nổ mìn điện;

30

Máy kiểm tra điện trở kíp điện;

31

Máy kiểm tra mạng nổ mìn điện.

III

Sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

1

Bếp gas và phụ kiện, dây dẫn gas.

Ghi chú: Các mục từ II.20 - II.31 là các Thiết bị sử dụng trong môi trường có khí cháy, nổ.

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No: 08/2012/TT-BCT

Hanoi April 09, 2012

 

CIRCULAR

PROMULGATING THE LIST OF LIKELY UNSAFE PRODUCTS AND GOODS UNDER MANAGEMENT OF INDUSTRY AND TRADE THE MINISTRY

Pursuant to the Government's Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27. 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;
Pursuant to the Law on product and goods quality of November 21, 2007; and the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, detailing implementation of a number of articles of the Law on product and goods Quality;
The Ministry of Industry and Trade hereby promulgates the list of likely unsafe products and goods under its management as follows:

Article 1. Scope of regulation

Promulgating the list of likely unsafe products and goods (below referred to as the list of group -2 products and goods)

Article 2. Subjects of application

1. Organizations and individuals producing and trading products and goods in the list of group-2 products and goods specified in the Annex of this Circular.

2. State management agencies related to product and goods quality and other concerned agencies and organizations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Principles of quality control

The control of quality of products and goods on the list of group-2 products and goods under management of the Ministry of Industry and Trade specified in this Circular shall comply with the principle that products and goods, before being marketed, must obtain certification of conformity with relevant national technical regulations issued by the Ministry of Industry and Trade. In case of unavailability of relevant national technical regulations, control shall be conducted under other current regula­tions until relevant national technical regulations are issued.

Article 4. Effect and implementation organization

1. This Circular takes effect on May 25, 2012.

2. The list of machines, equipment, toxic chemicals with particular industrial safety requirements promulgated together with the November 19, 2004 Decision No.136/2004/QD-BCN of the Minister of Industry and the May 17, 2010 Circular No.19/2010/TT-BCT of the Ministry of Industry and Trade promulgating the List of likely unsafe products and goods under management of the Ministry of Industry and Trade shall be invalid on the effective date of this Circular.

3. The Department of Science and Technology, the Ministry of Industry and Trade shall take responsibility for guiding, speeding up, inspection of implementation of this Circular; assume the prime responsibility and coordinate with concerned agencies in submitting revision and addition of the list to the Minister of Industry and Trade to meet management requirements.

4. Any arising problem during the course of implementation organs, organizations, individuals are suggested to reflect to the Ministry of Industry and Trade for researching and settlement./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX

THE LIST OF LIKELY UNSAFE PRODUCTS AND GOODS UNDER MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
(Promulgated together with Circular No. 08/2012/TT-BCT of April 09, 2012)

No.

Names of products and goods

I

Chemical and Industrial explosive material

1

Ammonium nitrate materials (NH4NO3);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Explosives of all kinds;

3

Explosive devices of all kinds;

II

Likely unsafe machines and equipment of industrial particularity

1

Boilers used in electric plants;

2

Boilers of all types with a norm working steam pressure over 0.7 bar used in industry;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Water heaters with solvent temperature over 115°C used in industry

4

Pressure tanks with a norm working pressure over 0.7 bar (excluding hydrostatic pressure) used in industry;

5

Vases, tanks, containers containing liquefied petroleum gas (LPG);

6

Grade-1 and -II steam or hot water pipelines with outer diameter from 51 mm or more, grade-Ill and -IV pipelines with outer diameter from 76 mm or more used in industry;

7

Fixed fuel gas pipelines made of metals used in industry;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bottles containing liquefied petroleum gas (LPG);

9

Systems for preparing and charging air, liquefied gas and dissoluble gas used in industry;

10

Station for charging liquefied petroleum gas(LPG) into bottles and tank trucks;

11

Station for charging liquefied petroleum gas(LPG) into automobile;

12

Station providing liquefied petroleum gas(LPG);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pressure pipes route (floating) of hydroelectric plants;

14

Hydraulic structure lifting Hydroelectric dam hatch 

15

Brackets of mobile frames and self-operated scaffoldings made from single hydraulic prop columns used for propping kilns in exploiting kilns, vaults

16

Gins, hoists with Tonnage of 10,000 N and above and the lifting angle from 25o to 90o used in industry

17

Cranes, bridge cranes, gantry cranes used in industry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Forklift trucks with Tonnage of 1,000 kg or more;

19

Lift trucks for human with a lift height over 2m used in industry;

20

Explosion - proof transformer;

21

Explosion - proof electric engine;

22

Explosion - proof electric distribution, connection and disconnection equipment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Explosion – proof control equipment;

24

Explosion - proof generator;

25

Electric leak relay;

26

Explosion – proof information equipment;

27

Explosion - proof electric cable;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Explosion – proof light

29

Electric blasting machine;

30

Electric fuse resistance testing machine;

31

Electric blasting network testing machine.

III

Products of consumption industry, food industry and other processing industry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gas cookers and accessories, gas wires.

Note: Items II.20 thru II.31 are equipments used in the environment with flammable and explosive gases.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2012/TT-BCT ngày 09/04/2012 về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39.241

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!