Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định 19/2016/NĐ-CP kinh doanh khí

Số hiệu: 03/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 10/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí quy định về Hợp đồng đại lý kinh doanh LPG; Giá bán LPG Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG, đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG, đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG,...

 

1. Hợp đồng đại lý kinh doanh LPG

Hợp đồng đại lý kinh doanh LPG được ký kết bằng văn bản dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, bình đẳng.

Thông tư 03 quy định hợp đồng đại lý kinh doanh LPG có các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên đại lý và bên giao đại lý; hình thức đại lý; số lượng, chủng loại, chất lượng LPG; giá giao bán LPG; giao nhận LPG; quản lý, luân chuyển chai LPG; mức hoa hồng, giá giao đại lý; phương thức, thời hạn thanh toán.

- Trách nhiệm của các bên đối với chất lượng, khối lượng LPG; chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng, khối lượng LPG và liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng LPG bán ra trong hệ thống đại lý LPG của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc của thương nhân là tổng đại lý kinh doanh LPG; cam kết trong hợp đồng đại lý.

- Thông tư số 03/2016 của Bộ Công thương còn quy định thời hạn hợp đồng đại lý kinh doanh LPG tối thiểu 12 tháng.

2. Giá bán LPG

- Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối được quy định giá bán buôn, bán lẻ LPG trong hệ thống phân phối LPG thuộc thương nhân quản lý.

- Các cơ sở kinh doanh LPG thuộc tổng đại lý kinh doanh LPG và đại lý kinh doanh LPG phải niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết theo quy định của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

- Giá bán lẻ là cơ sở để tính giá giao đại lý và hoa hồng cho các đại lý kinh doanh LPG trong hệ thống thuộc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Phụ lục 03 Thông tư 03/2016/BCT.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu chứng minh cầu cảng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê; Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê.

Ngoài ra đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG và thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG/CNG phải bổ sung một số giấy tờ, chi tiết xem tại Khoản 4 và Khoản  5 Điều 7 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

 

Thông tư 03/BCT có hiệu lực từ ngày 15/05/2016.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2016/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH KHÍ

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

2. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật Thương mại; Thương nhân nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Bên giao đại lý là thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc thương nhân phân phối LPG hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG giao LPG cho bên đại lý.

2. Bên đại lý là tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc đại lý kinh doanh LPG nhận LPG của bên giao đại lý.

3. Hệ thống đại lý LPG bao gồm các tổng đại lý kinh doanh LPG, đại lý kinh doanh LPG và các cơ sở kinh doanh LPG thuộc tổng đại lý kinh doanh LPG, đại lý kinh doanh LPG.

4. Hệ thống phân phối kinh doanh LPG bao gồm các cửa hàng bán LPG chai trực thuộc, trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, tổng đại lý kinh doanh LPG, đại lý kinh doanh LPG.

5. Nhãn hiệu hàng hóa là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

6. Bản sao là:

a) Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính).

b) Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

c) Bản scan từ bản gốc (trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

Điều 3. Hợp đồng đại lý kinh doanh LPG

Hợp đồng đại lý kinh doanh LPG được ký kết bằng văn bản dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, bình đẳng. Hợp đồng đại lý kinh doanh LPG có các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên đại lý và bên giao đại lý; hình thức đại lý; số lượng, chủng loại, chất lượng LPG; giá giao bán LPG; giao nhận LPG; quản lý, luân chuyển chai LPG; mức hoa hồng, giá giao đại lý; phương thức, thời hạn thanh toán.

2. Trách nhiệm của các bên đối với chất lượng, khối lượng LPG; chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng, khối lượng LPG và liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng LPG bán ra trong hệ thống đại lý LPG của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc của thương nhân là tổng đại lý kinh doanh LPG; cam kết trong hợp đồng đại lý.

3. Thời hạn hợp đồng đại lý kinh doanh LPG tối thiểu 12 (mười hai) tháng.

Điều 4. Giá bán LPG

1. Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối được quy định giá bán buôn, bán lẻ LPG trong hệ thống phân phối LPG thuộc thương nhân quản lý.

2. Các cơ sở kinh doanh LPG thuộc tổng đại lý kinh doanh LPG và đại lý kinh doanh LPG phải niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết theo quy định của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

3. Giá bán lẻ là cơ sở để tính giá giao đại lý và hoa hồng cho các đại lý kinh doanh LPG trong hệ thống thuộc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

Điều 5. Đăng ký nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng

1. Trước 30 tháng 10 hàng năm, thương nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bản đăng ký kế hoạch nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng đến Bộ Công Thương theo Phụ lục số 01 của Thông tư này cho năm tiếp theo.

2. Trên cơ sở đăng ký của thương nhân, Bộ Công Thương công bố danh sách thương nhân nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng trên trang Thông tin điện tử của Bộ.

Điều 6. Thương nhân sản xuất, chế biến LPG/LNG thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG

1. Khi thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG, thương nhân sản xuất, chế biến gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương. Hồ sơ gồm:

a) Giấy đề nghị xác nhận Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến LPG/LNG để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo Phụ lục số 02 của Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Tài liệu chứng minh có phòng thử nghiệm chất lượng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

d) Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

đ) Tài liệu chứng minh có hệ thống bơm nạp LNG để vận chuyển hoặc có hệ thống phục vụ hoạt động hóa khí để cung cấp cho khách hàng (đối với thương nhân sản xuất, chế biến LNG).

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét, xác nhận Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến LPG/LNG để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương II

HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Phụ lục số 03 của Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Tài liệu chứng minh cầu cảng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê; Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê.

4. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chai; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai hoặc hợp đồng thuê nạp LPG vào chai;

c) Danh sách hệ thống phân phối, bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG hoặc hợp đồng bán LPG cho khách hàng công nghiệp và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG.

5. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG/CNG phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Tài liệu chứng minh có xe bồn LNG/CNG hoặc đường ống vận chuyển LNG/CNG thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LNG/CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG theo Phụ lục số 05 của Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê.

4. Đối với thương nhân phân phối LPG kinh doanh LPG chai phải bổ sung các giấy tờ như quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này.

5. Đối với thương nhân phân phối LPG kinh doanh qua đường ống phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG.

6. Đối với thương nhân phân phối LNG phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LNG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

7. Đối với thương nhân phân phối CNG phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG hoặc đường ống vận chuyển CNG thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai theo Phụ lục số 07 của Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào chai phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

4. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

5. Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

6. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ.

7. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp.

8. Bản sao các quy trình: nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục số 09 của Thông tư này.

2. Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

5. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

6. Đối với trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

7. Đối với trạm nạp LNG/CNG vào phương tiện vận tải phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG/CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LNG/CNG;

b) Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ;

c) Bản sao các quy trình: nạp LNG/CNG vào phương tiện vận tải, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG theo Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư này.

2. Tài liệu chứng minh trạm cấp LPG/LNG/CNG phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

5. Đối với trạm cấp LPG phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

6. Đối với trạm cấp LNG/CNG phải bổ sung Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG/CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LNG/CNG.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục số 13 của Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Tài liệu chứng minh có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

5. Danh sách hệ thống phân phối và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG.

6. Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục số 15 của Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

4. Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG.

Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục số 17 của Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG.

Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

5. Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, an toàn.

6. Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai phải bổ sung tài liệu chứng minh địa Điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 15. Hồ sơ đề nghị cấp lại, Điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện theo Phụ lục số 19 của Thông tư này;

b) Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

2. Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh

a) Giấy đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện theo Phụ lục số 19 của Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện;

c) Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

3. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện. Hồ sơ đề nghị gia hạn gồm:

a) Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện theo Phụ lục số 19 của Thông tư này;

b) Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của Vụ Thị trường trong nước

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra Điều kiện, cấp, cấp lại, Điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện theo Phụ lục số 04, 06 của Thông tư này và thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện đã cấp.

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

1. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ thực hiện công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh khí và công bố danh sách thương nhân nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng trên trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ trì, phối hợp với Vụ Thị trường trong nước theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra Điều kiện, cấp, cấp lại, Điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện theo Phụ lục số 08, 10, 12, 14, 16, 18 của Thông tư này và thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện đã cấp.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo về an toàn trong kinh doanh khí và cấp Giấy chứng nhận.

Điều 19. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh LPG

1. Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối

a) Trước ngày 30 tháng 3 hàng năm, thương nhân kinh doanh LPG đầu mối có trách nhiệm đăng ký hệ thống phân phối kinh doanh LPG và báo cáo nhãn hiệu hàng hóa với Bộ Công Thương theo Phụ lục số 20 của Thông tư này;

b) Công bố trên trang thông tin điện tử của thương nhân hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng về giá bán lẻ trong hệ thống phân phối thương nhân quản lý; hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý;

c) Thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán lẻ.

2. Tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG

a) Trước ngày 30 tháng 3 hàng năm, tổng đại lý kinh doanh LPG có trách nhiệm đăng ký hệ thống phân phối kinh doanh LPG với Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính theo Phụ lục số 21 của Thông tư này.

b) Tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG có trách nhiệm thông báo giá bán lẻ tới Sở Tài chính và Sở Công Thương nơi có các cơ sở kinh doanh LPG.

Điều 20. Trách nhiệm của bên giao đại lý

1. Thực hiện đúng cam kết đã ghi trong hợp đồng đại lý, bảo đảm tính hợp pháp nguồn LPG cung cấp; cung cấp đủ nguồn LPG cho các tổng đại lý kinh doanh LPG và đại lý kinh doanh LPG thuộc thương nhân quản lý.

2. Hướng dẫn ghi biển hiệu thống nhất trong hệ thống đại lý thuộc thương nhân; cung cấp hóa đơn, chứng từ có liên quan, thanh toán tiền hoa hồng cho đại lý theo thỏa thuận và cam kết đã ghi trong hợp đồng đại lý.

3. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh LPG thuộc bên đại lý trong việc tuân thủ các quy định về kinh doanh LPG và quy định về đại lý; liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của bên đại lý nếu hành vi đó liên quan đến nghĩa vụ của bên giao đại lý.

4. Có trách nhiệm nhận lại chai LPG thuộc sở hữu; hoàn trả tiền ký cược đối với chai LPG khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng.

5. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý các tổng đại lý, đại lý kinh doanh LPG nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh LPG.

Điều 21. Trách nhiệm của bên đại lý

1. Không bán cao hơn giá bán do bên giao đại lý quy định.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy, môi trường, đo lường, chất lượng LPG.

3. Quản lý chai LPG theo các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Chịu sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của bên giao đại lý và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Các cơ sở kinh doanh thuộc tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG phải có biển hiệu và trên biển hiệu ghi rõ: Tên đại lý kinh doanh LPG, số Giấy chứng nhận đủ Điều kiện của đại lý, tên của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

6. Không tiếp nhận LPG hoặc LPG chai không đảm bảo chất lượng, khối lượng và chai LPG không đủ Điều kiện lưu thông trên thị trường của bên giao đại lý.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn Phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TTTN (15b).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN KHÍ CHUYÊN DÙNG CHO NHU CẦU RIÊNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân:.................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax: .................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ..................... do...... cấp ngày... tháng... năm…

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Thực hiện quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, thương nhân đăng ký kế hoạch nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí dùng cho nhu cầu riêng như sau:

1. Kế hoạch nhập khẩu khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng

- Loại khí:............................................................................................................................

- Số lượng:..........................................................................................................................

- Mục đích sử dụng:.............................................................................................................

2. Kế hoạch sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng

- Loại khí:............................................................................................................................

- Số lượng:..........................................................................................................................

- Mục đích sử dụng:.............................................................................................................

Chúng tôi cam kết sử dụng khí đúng Mục đích và thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 02

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN LPG/LNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax: .................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ................... do...... cấp ngày... tháng... năm…..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, xác nhận Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến LPG/LNG để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 03

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LPG/LNG/CNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax: .................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ................... do...... cấp ngày... tháng... năm…..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ- CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 04

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-BCT

Hà Nội, ngày … tháng … năm……

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LPG/LNG/CNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG của (1);

Theo đề nghị của ............................................................................................................. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax: ..................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:................ do...... cấp ngày.... tháng.... năm …...

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG số …...../GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.


Nơi nhận:
- ... (1);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT,...(2).

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

PHỤ LỤC SỐ 05

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI LPG/LNG/CNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:................. do...... cấp ngày... tháng... năm……..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ- CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 06

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-BCT

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI LPG/LNG/CNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng

Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG của.................................................................................................................................. (1);

Theo đề nghị của ............................................................................................................. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG

Tên thương nhân:.................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax: ..................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...... cấp ngày.... tháng.... năm …....

Mã số thuế:.........................................................................................................................

Đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG số …...../GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.


Nơi nhận:
- ... (1);
- …;
- Lưu: VT, (2)....

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

PHỤ LỤC SỐ 07

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Sở Công Thương …(1)

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.................... do... cấp ngày... tháng... năm……..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện…… số...... do...... cấp ngày...... tháng...... năm.................... (2)

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ......................................................................

Nhãn hiệu hàng hóa: ............................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tỉnh, thành phố.

(2): Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG.

PHỤ LỤC SỐ 08

UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

………, ngày … tháng …. năm…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai của (1);

Theo đề nghị của ............................................................................................................. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ......................................................................

Nhãn hiệu hàng hóa: ............................................................................................................

Thuộc sở hữu của thương nhân:....................................................................................... (1)

- Tên giao dịch đối ngoại:.....................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................

- Mã số thuế........................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................... Fax: .......................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện số... do... cấp ngày... tháng... năm… (3)

Đủ Điều kiện nạp LPG vào chai.

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai có giá trị đến hết ngày .... tháng .... năm ....; (4) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai số …...../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.


Nơi nhận:
- ... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- …;
- Lưu: VT, (2)...

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG.

(4): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

PHỤ LỤC SỐ 09

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Sở Công Thương.…

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số......... do...... cấp ngày... tháng... năm

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ- CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ......................................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 10

UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

………, ngày … tháng … năm…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải của.............................................................................................................................. (1);

Theo đề nghị của ............................................................................................................. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ......................................................................

Thuộc doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:................................................................. (1)

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax: ..................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm …....

Mã số thuế:.........................................................................................................................

Đủ Điều kiện nạp LNG/CNG/LPG vào phương tiện vận tải.

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải số …../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.


Nơi nhận:
- ... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- …;
- Lưu: VT, (2)

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1):Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện

PHỤ LỤC SỐ 11

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP LPG/LNG/CNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Kính gửi: Sở Công Thương …

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/ hộ kinh doanh số:...... do...... cấp ngày... tháng... năm…..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm cấp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm cấp: .................................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ......................................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 12

UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

………, ngày … tháng … năm…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP LPG/LNG/CNG

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG của (1);

Theo đề nghị của ............................................................................................................. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG

Tên trạm cấp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm cấp: .................................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ......................................................................

Thuộc doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:................................................................. (1)

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax: ..................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm …....

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG.

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG số …../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.


Nơi nhận:
- ... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- …;
- Lưu: VT, (2)

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1):Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện

PHỤ LỤC SỐ 13

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Sở Công Thương

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày... tháng... năm…..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 14

UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

………, ngày … tháng … năm…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG của (1);

Theo đề nghị của ............................................................................................................. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Tên thương nhân:............................................................................................................. (1)

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax: ..................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:................... do...cấp ngày.... tháng.... năm …....

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.


Nơi nhận:
- ... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện

PHỤ LỤC SỐ 15

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Sở Công Thương

Tên thương nhân:.................................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày... tháng... năm…………………………………………………………………..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:......................

...........................................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 16

UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

………, ngày … tháng … năm…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG của (1);

Theo đề nghị của ............................................................................................................. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Tên thương nhân.............................................................................................................. (1)

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax: ..................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm ….......................................................................................................

Mã số thuế:.........................................................................................................................

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:......................

...........................................................................................................................................

Đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.


Nơi nhận:
- ... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh/hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

PHỤ LỤC SỐ 17

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Sở Công Thương…

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ hợp tác xã/hộ kinh doanh số:... do... cấp ngày... tháng... năm……………………………………………………………………

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:......................

...........................................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 18

UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

………, ngày … tháng … năm…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp Điều chỉnh /gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của..................................................................................................... (1);

Theo đề nghị của ............................................................................................................. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Tên thương nhân:............................................................................................................. (1)

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax: ..................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã /hộ kinh doanh số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm ….......................................................................................................

Mã số thuế:.........................................................................................................................

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:......................

...........................................................................................................................................

Đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Điều 2.……………………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số...../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.


Nơi nhận:
- ... (1);
- Bộ Công Thương ;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, …(2).

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

(3): Sử dụng trong trường hợp cấp Điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.

PHỤ LỤC SỐ 19

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Bộ Công Thương/Sở Công Thương…

Tên thương nhân:.................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày... tháng... năm……………………………………………………………………

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện...............................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương/ Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 20

ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH LPG VÀ BÁO CÁO NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số..................... do... cấp ngày.....tháng..... năm…..

Mã số thuế: ........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện:..............................................................................................

Thực hiện quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP , chúng tôi xin đăng ký hệ thống phân phối kinh doanh LPG và báo cáo nhãn hiệu hàng hóa như sau:

1. Hệ thống phân phối kinh doanh LPG

STT

Hệ thống phân phối

Số Giấy chứng nhận đủ Điều kiện

I.

Tổng đại lý

1.

2.

II.

Đại lý

1.

2.

III.

Cơ sở kinh doanh LPG

2. Nhãn hiệu hàng hóa

STT

Tên nhãn hiệu

Số Giấy đăng ký nhãn hiệu

1.

2.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 21

ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Kính gửi: Sở Công Thương…

Tên thương nhân: ................................................................................................................

Tên Tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG:.................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số... do... cấp ngày... tháng... năm……………………………………………………………………

Mã số thuế:.........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện số:.........................................................................................

Thực hiện quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP , chúng tôi xin đăng ký hệ thống phân phối kinh doanh LPG như sau:

STT

Hệ thống phân phối

Số Giấy chứng nhận đủ Điều kiện

I.

Đại lý

1.

2.

II.

Cơ sở kinh doanh LPG

1.

2.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 03/2016/TT-BCT

Hanoi, May 10, 2016

 

CIRCULAR

DETAILING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO.19/2016/ND-CP ON GAS BUSINESS DATED MARCH 22, 2016

Pursuant to the Government’ Decree No. 95/2012ND-CP defining functions, rights, responsibilities and organizational structure of The Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016;

The Minister of Industry and Trade hereby issues this Circular detailing a number of articles of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This Circular applies to traders under the Law on Commerce; gas importers, entities producing and processing dedicated gas for their own interest and other organizations or individuals participating in gas business.

Article 2. Interpretation

1. Principal refers to every LPG importer, exporter or distributor or LPG general agent distributing LPG to agents.

2. Agent refers to every LPG general agent or LPG agent supplied by LPG principal.

3. LPG supply chain refers to a chain of LPG general traders, LPG agents, LPG business facilities of LPG general traders and traders.

4. LPG distribution channel includes bottled LPG shops, LPG distribution stations, and LPG filling stations for vehicles, LPG general agents and agents.

5. Label is used for distinguishing goods or products of different organizations or individuals.

6. Copy may be:

a) Certified true copies (if it is official dispatch or document submitted by post); or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Scanned copies (if the document is submitted online)

Article 3. LPG agency agreements

Every LP agency agreement shall be concluded in writing on the principle of voluntarism and equality. The LPG agency agreement shall include:

1. The name, address and TIN of the LPG agent and principal; types of agents; quantities, categories and quality of LPG; selling prices and purchase prices; management and exchange for LPG bottles; commissions, agency costs, methods of payment and date of payment.

2. Responsibilities of both parties for the quality and quantity of LPG, quality control and joint liabilities for the quality and quantity of LPG sold by their LPG supply chains of the LPG wholesaler or LPG general agents, and commitments stated in the agency agreement.

3. The agency agreement shall be valid for at least 12 months.

Article 4. LPG selling prices

1. Every LPG wholesaler has the right to decide the wholesale prices and retail prices within their distribution channel.

2. LPG business facilities of the LPG general agent and agent shall publish LPG selling prices and comply with the selling price schedule under the regulations of the LPG wholesaler.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Registration for dedicated gas production, importation and processing

1. Gas traders shall submit their applications for dedicated gas import, production and processing to the Ministry of Finance using the Annex 01 enclosed herewith directly or by post by October 30 of every year.

2. According to traders’ applications, the Ministry of Industry and Trade shall publish lists of dedicated gas- importing, gas-producing and gas-processing entities on their website.

Article 6. LPG/LNG import and export by LPG/LNG producing and processing entities

1. Every processing and producing entity wishing to import or export LPG/LNG shall submit 01 application to the Ministry of Industry and Trade directly or by post. Documents requested in the application:

a) An application form for Certificate of Eligibility for LPG/LNG import and export using the Annex 02 enclosed herewith;

b) Copies of the Enterprise Registration Certificate;

c) Proofs of the availability of quality laboratories that are leased or owned or jointly owned by the applicant;

d) Copies of the Certificate of Tank Inspection and proofs of the availability of storage tanks that are owned jointly owned or leased by the applicant;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Within 30 working days from the date of receipt of the valid application, the Ministry of Industry and Trade shall consider granting the Certificate of Eligibility for LPG/LNG Import and Export to the applicant. In case of rejection, the Ministry of Industry and Trade shall send the applicant a written notice in which reasons for rejection shall be specified.

Chapter II

APPLICATIONS FOR CERTIFICATES OF ELIGIBILITY FOR GAS BUSINESS

Article 7. Applications for Certificates of Eligibility for LPG/LNG/CNG import and export.

1. The applications for Certificates of Eligibility for LPG/LNG/CNG import/export using the Annex 03 enclosed herewith; and

2. Copies of the Enterprise Registration Certificate; and

3. Proofs of the availability of wharves that are owned jointly owned or leased by the applicant; copies of the Certificate of Storage Tank Inspection and proofs of the availability of the storage tank is owned, jointly owned or leased by the applicant.

4. LPG importers/ exporters shall provide the following additional documents:

a) Copies of the Certificate of Bottle Inspection; copies of the Certificate of Label Registration; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Lists of distribution channels, copies of Certificates of Eligibility for provision of LPG to bottled LPG shops, or Certificates of Eligibility for LPG vehicle  filling, or Certificate of Eligibility to Operate  LPG Filling Station, or sale contracts with industrial customers and LPG agency agreements.

5. LNG/CNG importers/ exporters shall provide the following additional documents:

a)  Proofs of the availability of LNG/CNG tank trucks or LNG/CNG pipelines owned, jointly owned or leased by the applicant; and

b) Copies of the Certificate of Eligibility to Operate LNG/CNG filling station or Certificate of Eligibility for LNG/CNG vehicle filling.

Article 8. Applications for Certificates of Eligibility for LPG/LNG/CNG distribution

1. The application for Certificates of Eligibility for LPG/LNG/CNG distribution made using the Annex 05 enclosed herewith; and

2. Copies of the Enterprise Registration Certificate; and

3. Copies of the Certificate of Tank Inspection and proofs of the availability of storage tanks owned, jointly owned or leased by the applicant;

4. LPG distributors shall provide the additional documents specified in clause 4, Article 7 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. LNG distributors shall add copies of the Certificate of Eligibility to Operate LPG Filling Station or Certificate of Eligibility for filling LNG/CNG to vehicles.

7. CNG distributors shall provide the following additional documents:

a)  Documents evidencing the availability of LNG/CNG tank trucks or LNG/CNG pipelines owned, jointly owned or leased by the applicant; and

b) Copies of the Certificate of Eligibility to Operate LNG/CNG Filling Station or Certificate of Eligibility for LNG/CNG vehicle filling.

Article 9. Applications for Certificates of Eligibility for LPG Bottling

1. An application form for Certificates of Eligibility for LPG Bottling made using the Annex 07 enclosed herewith; and

2. Copies of Certificates of Eligibility for LPG import and export, or the Certificate of Eligibility for LPG distribution; and

3. Proofs of the compliance with the development planning for gas facilities and the construction permit issued by the competent authority; and

4. Copies of Certificates of testing or calibration of measuring instruments in compliance with laws on measurement; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Copies of Certificates of Inspection of filling equipment, pipelines systems, tanks and auxiliary equipment; and

7. Copies of Certificates of Inspection of machines and equipments required to satisfy the filling station’s safety requirements; and

8. Copies of processes of LPG bottling, LPG tank trucks filling, machine/equipment operation, incident tackling and occupational safety.

Article 10. Applications for Certificates of Eligibility for LPG/LNG/CNG vehicle filling

1. The application for Certificates of Eligibility for LPG/LNG/CNG vehicle filling using the Annex 09 enclosed herewith; and

2. Proofs of the compliance with the gas facility development planning LPG/LNG/CNG and construction permit granted by the competent authority; and

3. Copies of Certificates of testing or calibration of measuring instruments in compliance with laws on measurement; and

4. Proofs of compliance with requirements for fire prevention; and

5. Copies of Certificates of Inspection of machines and equipments required to satisfy the safety requirements of LPG/LNG/CNG filling stations for vehicles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where the applicant is granted the Certificate of Eligibility for LPG general agent, he/she shall submit a copy of the Certificate of Eligibility for LPG general agent.

7. For LNG/CNG filling stations, the following documents shall be added:

a) Copies of Certificates of Eligibility for LNG/CNG import and export, or the Certificate of Eligibility for LNG/CNG distribution; and

b) Copies of Certificates of Inspection of filling equipment, pipelines systems, tanks and auxiliary equipment; and

c) Copies of processes of LNG/CNG   tank truck filling, machine/equipment operation, incident tackling and occupational safety.

Article 11. Applications for Certificates of Eligibility to Operate LPG/LNG/CNG Filling Station

1. The application for Certificates of Eligibility for Operate LPG/LNG/CNG Filling Station using the Annex 11 enclosed herewith; and

2. Proofs of the compliance with  the development planning for LPG/LNG/CNG filling stations and Construction Permit  granted by competent authorities; and

3. Copies of Certificates of testing or calibration of measuring instruments in compliance with laws on measurement; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Copies of the Certificate of Eligibility for LPG import and export, or Certificate of Eligibility for LPG distribution, or Certificate of Eligibility for LPG general agent (for LPG stations)

Where the applicant is granted the Certificate of Eligibility for LPG agent, he/she shall add a copy of the Certificate of Eligibility for LPG agent.

6. Copies of Certificates of Eligibility for LNG/CNG import and export, or the Certificate of Eligibility for LNG/CNG distribution (for LNG/CNG stations);

Article 12. Applications for Certificates of Eligibility for LPG general agents

1. An application for the Certificate of Eligibility for LPG general agent made using the Annex 13 enclosed herewith; and

2. Copies of the Enterprise Registration Certificate; and

3. Proofs of bottled LPG and LPG bottle warehouses owned, jointly owned or leased by the applicant; and

4. Copies of the Certificate of Eligibility to Sell LPG to bottled LPG shops, or Certificate of Eligibility to Operate LPG Filing Station, or Certificate of Eligibility for LPG vehicle filling; and

5. Lists of LPG distribution channels and LPG agency agreements; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Applications for Certificates of Eligibility for LPG agents

1. An application for the Certificate of Eligibility for LPG agent made using the Annex 15 enclosed herewith; and

2.  Copies of Certificate of Enterprise/Collective/ Business Household Registration; and

3. Copies of the Certificate of Eligibility to Sell LPG to bottled LPG shops, or Certificate of Eligibility to Operate LPG Filling Station, or Certificate of Eligibility for LPG vehicle filling; and

4. Copies of LPG agency agreements with LPG wholesalers or LPG general agents.

Article 14. Applications for Certificates of Eligibility for selling LPG to bottled LPG shops

1. An application for the Certificate of Eligibility to Sell LPG to bottled LPG shops made using the Annex 17 enclosed herewith; and

2.  A copy of Certificate of Enterprise/Collective/ Business Household Registration; and

3. Copies of the Certificate of Eligibility for LPG import and export, or Certificate of Eligibility for LPG distribution, or Certificate of Eligibility for LPG general agent; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Proofs of compliance with requirements for fire prevention; and

5. Copies of Certificates or similar documents on completion of occupational safety, fire prevention and firefighting training; and

6. For dedicated bottled LPG shops, proofs of the compliance with approved planning for dedicated bottled LPG shop locations shall be added.

Article 15. Applications for re-grant, adjustment, extension and revocation of Certificates of Eligibility

1. The application for re-granted of Certificates of Eligibility includes:

a)The application form for re-grant of the Certificate of Eligibility made using the Annex 19 enclosed herewith; and

b) The original (if any) or copy of the Certificate of Eligibility.

2. The application for adjustments includes:

a)An application form for adjustment to the Certificate of Eligibility made using the Annex 19 enclosed herewith; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Documents as proofs of changes in business line registration, addresses; operation scale or conditions or information related to whom the registration is made in his/her name.

3. Within 30 days prior to the expiry date of the Certificate of Eligibility, the trader wishing to keep operating shall submit an application for extension to the State competent authority. The application for extension includes:

a) An application form for extension of the Certificate of Eligibility made using the Annex 19 enclosed herewith; and

c) A statement of commitment to satisfy requirements for the Certificate of Eligibility.

Chapter III

IMPLEMENTATION ORGANIZATIONS

Article 16. Responsibilities of Domestic Market Departments

The Domestic Market Department shall:

1. Take charge of and cooperate with relevant agencies to provide guidance on the implementation of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Responsibilities of relevant agencies

1. Vietnam E-commerce and Information Technology Agency shall take charge of and cooperate with the Domestic Market Department and Ministerial offices to make the gas business public and transparent, and publish lists of dedicated gas importing, producing and processing entities on the Ministry of Trade and Industry's website.

2. Affiliates of the Ministry of Industry and Trade shall take charge of and cooperate with the Domestic Market Department to inspect and supervise the application of this Circular within their jurisdiction.

Article 18. Responsibilities of Departments of Industry and Trade

Every Department of Industry and Trade shall:

1. Take charge of and cooperate with relevant agencies to inspect the qualifications, grant, re-grant, adjust or grant extension of the Certificate of Eligibility for Gas Business using the Annexes 08, 10, 12, 14, 16 and 18 enclosed herewith and revoke the granted Certificates.

2. Take charge of and cooperate with relevant agencies to provide training in business gas safety and grant Certificates of Completion of Training courses.

Article 19. Responsibilities of LPG gas traders

1. Every LPG wholesaler shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Publish the retail prices of their gas distributional channel on their website or on means of mass media;

c) Notify all units within their distribution channel and the Department of Industry and Trade of changes in retail prices (if any) in writing.

2. Every LPG general agent and agent shall:

a) Register for their LG distribution channel at the Department of Industry and Trade where their headquarters is located using the Annex 21 enclosed herewith by March 30 of every year.

b) Submit the schedule of retail prices to the Department of Finance and Department of Industry and Trade where the LPG business facility is located.

Article 20. Responsibilities of principals

Every principal shall:

1. Fulfill their commitments stated in the agency agreement; ensure the legitimacy of the supplied LPG and enable to supply the full required LPG volume to LPG general agents and agent within the administration.

2. Provide instructions on nameplates of agents within their administration; provide their agents with invoices and documents, and pay commissions under the agency agreement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Receive their own LPG bottles back and refund deposits on LPG bottles.

5. Cooperate with State regulatory authorities to manage LPG general agents and LPG agents under the law on LPG business.

Article 21. Responsibilities of agents

Every agent shall:

1. Sell LPG at the prices decided by the principal.

2. Comply with regulations of laws on HSE, fire prevention, measurement and quality of LPG.

3. Manage LPG bottles in accordance with current national technical regulations and standards, and relevant legislative documents.

4. Undergo the supervision, inspection and instructions by the principal and State competent authorities.

5. Every LPG business facility/LPG agent shall put up their nameplate which specifies: The name of LPG agent, Certificate of Eligibility No., name of LPG wholesaler.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 22. Entry into force

1. This Circular enters into force from May 15, 2016.

2. Any issues arising in connection to the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Industry and Trade. /.

 

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

 

ANNEX 01

APPLICATION FORM FOR IMPORT, EXPORT, PRODUCTION AND PROCESSING OF DEDICATED GAS FOR SPECIFIC PURPOSES
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

To: The Ministry of Industry and Trade

Name of trader:.................................................................................................................

Business name:......................................................................................................  

Headquaters:............................................................................................................ 

Tel:..................................  Fax: .................................................................................

Enterprise Registration Certificate No:......................issued by...................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................ 

Pursuant to the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016, we hereby applies for import, export, production and processing of dedicated gas for specific purposes (hereinafter referred to as “dedicated gas”)  as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Types of gas:............................................................................................................................

- Quantity:.........................................................................................................................

- Purposes:.........................................................................................................................

2. Plans for  producing and processing of dedicated gas

- Types of gas:............................................................................................................................

- Quantity:.........................................................................................................................

- Purposes:.........................................................................................................................

We hereby commits ourselves to use dedicated gas for the stated-above purposes only and comply with provisions of the Government's Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and the Circular No.03/2016/TT-BCT dated Mau 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

ANNEX 02

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG/LNG IMPORT AND EXPORT BY LPG/LNG PRODUCING AND PROCESSING ENTITIES
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

 

To: The Ministry of Industry and Trade

Name of trader:................................................................................................................ 

Business name:.................................................................................................................   

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tel:..................................  Fax: .......................................................................................   

Enterprise Registration Certificate No:......................issued by...................[issuer] on..................[date].

TIN:................................................................................................................................. 

We hereby request the  Ministry of Industry and Trade to consider granting us the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG Import and Export under the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and Circular No.03/2016/TT-BCT  dated May 10, 2016 by the  Ministry of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP.

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

ANNEX 03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

 

To: The Ministry of Industry and Trade

Name of trader:.......................................................................................................

Business name:......................................................................................................   

Headquaters:............................................................................................................ 

Tel:..................................  Fax: .................................................................................   

Enterprise Registration Certificate No:......................issued by...................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We hereby commit ourselves to legally take all responsibilities and comply with provisions of the Government's Decree No.19/2016/ND- CP  on gas business dated March 22, 2016 and relevant legislative documents.

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

ANNEX 04

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-----

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No:/GCNDDK-BCT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG/LNG/CNG IMPORT AND EXPORT

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016;

Pursuant to the Circular No.  03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business;

In consideration of the application for grant/re-grant/adjustment/extension of the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG import and export(1);

At requests of ............................................................................................................(2),

HEREBY DECIDES

Article 1. To grant the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG import and export
to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Business name:................................................................................................................

Headquaters:............................................................................................................

Tel:................................ Fax: ..................................................................................  

Enterprise registration certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................ 

For being eligible for LPG/LNG/CNG import and export.

Article 2. ..............................(1) shall comply with provisions of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and other relevant regulations of laws.

Article 3. The Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG import and export is valid until ...........[date] inclusive; (3) and replaces the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG import and export No........…...../GCNDDK-BCT  issued by the Minister of Industry and Trade on.............[date].

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINISTER
(Sign and seal)

*Notes:

(1): Name of the trader granted the Certificate of Eligibility.

(2): Name of organizations request for the Certificate of Eligibility.

(3): In case of adjustment/re-grant/extension of the Certificate of Eligibility.

 

ANNEX 05

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG/LNG/CNG DISTRIBUTION
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: The Ministry of Industry and Trade

Name of trader:................................................................................................................ 

Business name:......................................................................................................   

Headquaters:............................................................................................................ 

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................ 

We hereby request the Ministry of Industry and Trade to consider granting us the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG distribution under the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016.

We hereby commit ourselves to legally take all responsibilities and  comply with provisions of the  Government's Decree No.19/2016/ND- CP  on gas business dated March 22, 2016 and relevant legislative documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

ANNEX 06

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No:/GCNDDK-BCT

Hanoi,.......[date]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016;

Pursuant to the Circular No.03/2016/TT-BCT dated March 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP;

In consideration of the application for grant/re-grant/adjustment/extension of the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG distribution................................................................................................................................ (1);

At requests of ............................................................................................................ (2),

HEREBY DECIDES

Article 1. To grant the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG Distribution to :

Name of trader:.................................................................................................................

Business name:................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise registration certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:.........................................................................................................................

For being eligible for operating as a LPG/LNG/CNG distribution

Article 2. ..............................(1) shall comply with provisions of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and other relevant regulations of laws.

Article 3. The Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG Distribution is valid until ...........[date] inclusive; (3) and replaces the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG Distribution No........…...../GCNDDK-BCT  issued by the Minister of Industry and Trade on.............[date].

 

 

MINISTER
(Sign and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1): Name of the trader granted the Certificate of Eligibility.

(2): Name of organizations requesting for the Certificate of Eligibility.

(3): In case of adjustment/re-grant/extension of the Certificate of Eligibility.

 

ANNEX 07

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG BOTTLING
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

 

To: The Department of Industry and Trade…(1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Business name:......................................................................................................  

Headquaters:...........................................................................................................

Tel:................................ Fax: ..................................................................................

Enterprise Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................ 

The Certificate of Eligibility No...........issued by...............[issuer] on....................[dated](2)

We hereby request the Ministry of Industry and Trade to consider granting us the Certificate of Eligibility for LPG bottling under the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016. To be specific:

Name of bottling station:.......................................................................................

Address:................................................................................................................ 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Label:............................................................................................................ ……

We hereby commit ourselves to legally take all responsibilities and comply with provisions of the  Government's Decree No.19/2016/ND- CP  on gas business dated March 22, 2016 and relevant legislative documents.

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

*Notes:

: Name of Province

(2): Copies of Certificates of Eligibility for LPG import and export, or the Certificate of Eligibility for LPG distribution.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

People’s Committee of [province]
THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE
------------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No:   /GCNDDK-SCT

………........[Location and date]

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG BOTTLING

DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF [PROVINCE]

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016;

Pursuant to the Circular No.  03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At requests of ............................................................................................................ (2),

HEREBY DECIDES

Article 1. To grant the Certificate of Eligibility for LPG bottling to:

Name of bottling station:...................................................................................................................... 

Address:................................................................................................................. 

Tel:................................ Fax: ..................................................................................  

Label:............................................................................................................

Owner:............................................................................................................  (1)

- Business name:................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- TIN:.........................................................................................................................

- Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

The Certificate of Eligibility No...........issued by...............[issuer] on....................[dated] (3)

For being eligible for LPG bottling.

Article 2. .............................. (1) shall comply with provisions of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and other relevant regulations of laws.

Article 3. The Certificate of Eligibility for LPG Bottling is valid until ...........[date] inclusive; (4) and replaces the Certificate of Eligibility for LPG Bottling No........…...../GCNDDK-SCT issued by the Director of the Department of Industry and Trade on.............[date].

 

 

DIRECTOR
(Sign and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1): Name of the enterprise granted the Certificate of Eligibility.

(2): Name of organizations requesting for the Certificate of Eligibility.

(3): Copies of Certificates of Eligibility for LPG import and export, or the Certificate of Eligibility for LPG distribution.

(4): In case of adjustment/re-grant/extension of the Certificate of Eligibility.

 

ANNEX 09

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG/LNG/CNG VEHICLE FILLING
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of trader:.........................................................................................................

Headquaters:............................................................................................................

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].       

TIN:........................................................................................................................

We hereby request the Department of Industry and Trade to consider granting us the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG vehicle filling under the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016. To be specific:

Name of filling station:.............................................................................................

Address:.................................................................................................................

Tel:................................ Fax: ..................................................................................  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

ANNEX 10

People’s Committee of [province]
THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No:   /GCNDDK-SCT      

………........[Location and date]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG/CNG/LPG VEHICLE FILLING

DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF [PROVINCE]

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016;

Pursuant to the Circular No.  03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business;

In consideration of the application for grant/re-grant/adjustment/extension of the  Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG  vehicle filling  submitted by ........................................................(1);

At requests of ............................................................................................................ (2),

HEREBY DECIDES

Article 1. To grant the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG vehicle filling to

Name of filling station:............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

of enterprise/cooperative/business household:.....................................................(1)

Headquaters:........................................................................................................... 

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:.........................................................................................................................

Eligible for LPG/CNG/LPG vehicle filling.

Article 2. .............................. (1) shall comply with provisions of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and other relevant regulations of laws.

Article 3. The Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG  vehicle filling is valid until ...........[date] inclusive; (3) and replaces the Certificate of Eligibility for LPG/LNG/CNG  vehicle filling No........…...../GCNDDK-SCT issued by the Director of the Department of Industry and Trade on.............[date].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DIRECTOR
(Sign and seal)

*Notes:

(1): Name of the enterprise/cooperative/business household granted the Certificate of Eligibility.

(2): Name of organizations requesting for the Certificate of Eligibility.

(3): In case of adjustment/re-grant/extension of the Certificate of Eligibility.

 

ANNEX 11

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY TO OPERATE LPG/LNG/CNG FILLING STATION
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

To: The Department of Industry and Trade of …...[province]

Name of owner:.........................................................................................................

Headquaters:............................................................................................................ 

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................ 

We hereby request the Department of Industry and Trade to consider granting us the Certificate of Eligibility to Operate LPG/LNG/CNG Filling Station under the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016. To be specific:

Name of filling station:...................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

We hereby commit ourselves to legally take all responsibilities and comply with provisions of the  Government's Decree No.19/2016/ND- CP  on gas business dated March 22, 2016 and relevant legislative documents.

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

ANNEX 12

People’s Committee of [province]
THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………........[Location and date]

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY TO OPERATE LPG/LNG/CNG FILLING STATION

DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF [PROVINCE]

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016;

Pursuant to the Circular No.  03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business;

In consideration of the application for grant/re-grant/adjustment/extension of the  Certificate of Eligibility for LPG bottling submitted by ...... (1);

At requests of ............................................................................................................ (2),

HEREBY DECIDES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of filling station:...................................................................................

Address:................................................................................................................. 

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise/cooperative/business household:...........................................................(1)

Business name:..........................................................................................................

Headquaters:............................................................................................................ 

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................ 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. .............................. (1) shall comply with provisions of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and other relevant regulations of laws.

Article 3. The Certificate of Eligibility to Operate LPG/LNG/CNG Filling Station is valid until ...........[date] inclusive; (3) and replaces the Certificate of Eligibility to Operate LPG/LNG/CNG Filling Station No........…...../GCNDDK-SCT issued by the Director of the Department of Industry and Trade on.............[date].

 

 

DIRECTOR
(Sign and seal)

*Notes:

(1): Name of the enterprise/cooperative/business household granted the Certificate of Eligibility.

(2): Name of organizations requesting for the Certificate of Eligibility.

(3): In case of adjustment/re-grant/extension of the Certificate of Eligibility.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX 13

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG GENERAL AGENT
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

 

To: The Department of Industry and Trade of …...[province]

Name of trader:.......................................................................................................

Business name:......................................................................................................   

Headquaters:............................................................................................................ 

Tel:................................ Fax: ..................................................................................  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TIN:........................................................................................................................ 

 Enter into the LPG agency agreements with the following LPG wholesalers :

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

We hereby request the Department of Industry and Trade to consider granting us the Certificate of Eligibility for LPG General Agent under the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016.

We hereby commit ourselves to legally take all responsibilities and comply with provisions of the  Government's Decree No.19/2016/ND- CP  on gas business dated March 22, 2016 and relevant legislative documents.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX 14

People’s Committee of [province]
THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE
---------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No:   /GCNDDK-SCT        

………........[Location and date]

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG GENERAL AGENT

DIRECTOR OF DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Circular No.  03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business;

In consideration of the applications for grant/re-grant/adjustment/extension of the Certificate of Eligibility for LPG general agent submitted by       (1);

At requests of ............................................................................................................ (2),

HEREBY DECIDES

Article 1. To grant the Certificate of Eligibility for LPG general agent to:

Name of trader:................................................................................................................. (1)

Business name:................................................................................................................

Headquaters:................................................................................................................... 

Tel:................................ Fax: .........................................................................................  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TIN:........................................................................................................................ 

 Enter into the LPG agency agreements with the following LPG wholesalers:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

For being eligible for being LPG general agent.

Article 2. .............................. (1) shall comply with provisions of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and other relevant regulations of laws.

Article 3. The Certificate of Eligibility for LPG general agent valid until ...........[date] inclusive; (3) and replaces the Certificate of Eligibility for LPG general agent No........…...../GCNDDK-SCT issued by the Director of the Department of Industry and Trade on.............[date].

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DIRECTOR
(Sign and seal)

*Notes:

(1): Name of the enterprise granted the Certificate of Eligibility.

(2): Name of organizations requesting for the Certificate of Eligibility.

(3): In case of adjustment/re-grant/extension of the Certificate of Eligibility.

 

ANNEX 15

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG AGENT
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: The Department of Industry and Trade of …...[province]

Name of trader:.........................................................................................................

Address:...................................................................................................................

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................ 

 Enter into the LPG agency agreements with LPG wholesalers as follows:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Or with the LPG general agent:....................................................................................................................................

 

We hereby request the Department of Industry and Trade to consider granting us the Certificate of Eligibility for LPG Agent under the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016.

We hereby commit ourselves to legally take all responsibilities and  comply with provisions of the  Government's Decree No.19/2016/ND- CP  on gas business dated March 22, 2016 and relevant legislative documents.

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

ANNEX 16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No:   /GCNDDK-SCT         

………........[Location and date]

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LPG AGENT

DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF [PROVINCE]

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016;

Pursuant to the Circular No.  03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business;

In consideration of the applications for grant/re-grant/adjustment/extension of the Certificate of Eligibility for LPG agent submitted by       (1);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEREBY DECIDES

Article 1. To grant the Certificate of Eligibility for LPG agent to:

Name of trader:................................................................................................................. (1)

Headquaters:.............................................................................................................

Tel:................................ Fax: ..................................................................................  

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:.........................................................................................................................

 That enters into the LPG agency agreement with the following LPG wholesalers :

1.........................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.........................................................................................................................................

Or with the LPG general agent:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

For being eligible for being LPG agent.

Article 2. .............................. (1) shall comply with provisions of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and other relevant regulations of laws.

Article 3. The Certificate of Eligibility for LPG agent valid until ...........[date] inclusive; (3) and replaces the Certificate of Eligibility for LPG  agent No........…...../GCNDDK-BCT issued by the Director of the Department of Industry and Trade on.............[date].

 

 

DIRECTOR
(Sign and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1): Name of the enterprise/cooperative/business household granted the Certificate of Eligibility.

(2): Name of organizations requesting for the Certificate of Eligibility.

(3): In case of adjustment/re-grant/extension of the Certificate of Eligibility.

 

ANNEX 17

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR  SELLING LPG  TO BOTTLED LPG SHOPS
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

 

To: The Department of Industry and Trade of …...[province]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address:....................................................................................................................

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................ 

 Enter into the LPG agency agreement with the following LPG wholesalers :

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Or with the LPG general agent:.................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We hereby request the Department of Industry and Trade to consider granting us the Certificate of Eligibility to Sell LPG to bottled shops under the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016.

We hereby commit ourselves to legally take all responsibilities and comply with provisions of the  Government's Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and relevant legislative documents.

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

ANNEX 18

People’s Committee of [province]
THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE
----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………........[Location and date]

 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY TO SELL LPG TO BOTTLED LPG SHOPS

DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF [PROVINCE]

Pursuant to the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016;

Pursuant to the Circular No.  03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business;

In consideration of the application for grant/re-grant/adjustment/extension of the Certificate of Eligibility to Sell LPG  to bottled PLG shop submitted by       (1);

At requests of ............................................................................................................ (2),

HEREBY DECIDES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of trader:................................................................................................................. (1)

Address:............................................................................................................................... 

Tel:................................ Fax: ...............................................................................................   

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:.........................................................................................................................

that enters into LPG agency agreements with the following LPG wholesalers :

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...........................................................................................................................................

For being eligible for selling LPG to bottled LPG shops .

Article 2. .............................. (1) shall comply with provisions of the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and other relevant regulations of laws.

Article 3. The Certificate of Eligibility for LPG trading by bottled LPG shops is valid until ...........[date] inclusive; (3) and replaces the Certificate of Eligibility to Sell LPG  to bottle LPG shops  No........…...../GCNDDK-SCT issued by the Director of the Department of Industry and Trade on.............[date].

 

 

DIRECTOR
(Sign and seal)

*Notes:

(1): Name of the enterprise/cooperative/business household granted the Certificate of Eligibility.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3): In case of adjustment/re-grant/extension of the Certificate of Eligibility.

 

ANNEX 19

APPLICATION FORM FOR RE-GRANT/ADJUSTMENT/EXTENSION OF CERTIFICATES OF ELIGIBILITY
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

 

To: The Ministry/ Department of Industry and Trade of …...[province]

Name of trader:.........................................................................................................

Headquaters:............................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:........................................................................................................................ 

Certificate(s) of Eligibility  for.....................................................................................

We hereby request the  Ministry of Industry and Trade to consider re-granting/adjusting/ extending the Certificate of Eligibility for ...............under the Government’s Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016.

We hereby commit ourselves to legally take all responsibilities  and to comply with provisions of the  Government's Decree No.19/2016/ND- CP  on gas business dated March 22, 2016 and relevant legislative documents.

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION FOR REGISTARTION OF LPG DISTRIBUTION CHANNELS AND PRODUCT LABELS
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

 

To: The Ministry of Industry and Trade 0}

Name of trader:.......................................................................................................

Business name:......................................................................................................   

Headquaters:............................................................................................................ 

Tel:................................ Fax: ..................................................................................   

Enterprise Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Certificate(s) of Eligibility  for...................................................................................

Pursuant to the Government's Decree No.19/2016/ND-CP on gas business dated March 22, 2016 and the Circular No.03/2016/TT-BCT dated Mau 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP, we hereby register our LPG distribution channel and product label as follows:

1. LPG distribution channels:

No.

Distribution channel

Reference Number of  Certificates of Eligibility

I.

General agents

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.

 

 

II.

Agents

 

1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.

 

 

III.

LPG business facilities

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Labels:

No.

Name of labels

Label Registration Certificate No.

1.

 

 

2.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

ANNEX 21

APPLICATION FOR REGISTARTION OF LPG DISTRIBUTION CHANNELS
(Issued together with the Circular No.03/2016/TT-BCT dated May 10, 2016 by the Minister of Industry and Trade detailing a number of articles of the Decree No.19/2016/ND-CP on gas business)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

To: The Department of Industry and Trade of …...[province]

Name of trader:................................................................................................................ 

LPG general agent/agent:.................................................................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:................................ Fax: ..................................................................................  

Enterprise/Cooperative/Business Household Registration Certificate No:.................issued by.......................[issuer] on..................[date].

TIN:.........................................................................................................................

Certificate(s) of Eligibility  No................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Distribution channel

Reference Number of  Certificates of Eligibility

I.

Agents

 

1.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

II.

LPG business facilities

 

1.

 

 

2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

….......[Location and date]....
FOR TRADER
(Sign and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 quy định chi tiết Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27.944

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!