Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 983/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 08/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 983/QĐ-CT

Quảng Trị, ngày 08 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương về việc Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/05/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sdụng phí thm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh có điu kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cp giy chứng nhn đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 371/TTr-SCT ngày 28/5/2012 và Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được giữ nguyên; sửa đi, bsung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tnh Quảng Trị.

Điều 2. Sở Công Thương, Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành s; giới thiệu trên báo chí; Đài Truyền hình; Đài Phát thanh... để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký và thay thế Quyết định s: 2630/QĐ-UBND , ngày 07/12/2011 của UBND tnh Quảng Trị về việc công bố Bộ TTHC thuộc thm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành ph, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học-CB tỉnh;
- Lưu: VT, NC(N),KSTTHC(3b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/GIỮ NGUYÊN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-CT ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/GIỮ NGUYÊN, SỬA ĐỎI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC HÓA CHẤT:

1

Thủ tục hành chính sửa đi, b sung: 07

1.1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

1.2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

1.3

Cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

1.4

Cấp Giấy chứng đđiều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điu kiện trong ngành công nghiệp

1.5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sn xuất đng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điu kiện trong ngành công nghiệp

1.6

Cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa cht thuộc Danh mục hóa chất sản xut, kinh doanh có điu kiện trong ngành công nghiệp

1.7

Cấp giấy chng nhận khai báo hoá chất sản xuất

2

Thủ tục hành chính giữ nguyên: 04

2.1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

2.2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa cht thuộc danh mục hóa chất sn xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

2.3

Cấp li giấy chứng nhận đủ điu kiện sn xuất hóa chất thuộc danh mục hóa cht sản xut kinh doanh có điu kiện trong ngành công nghiệp

2.4

Thủ tục thm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đi với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cách giữ và bảo quản hoá chất nguy him thuộc nhóm C

II. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC VÀ XUẤT, NHẬP KHU

1

Thtục hành chính mới: 02

1.1

Cp giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuc lá

1.2

Cp sửa đi, b sung giy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

2

Thủ tục hành chính sa đi, b sung: 08

2.1

Cp giy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh LPG

2.2

Cp mới giy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh xăng du

2.3

Cp sửa đi, b sung giy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh xăng du

2.4

Cp lại giy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh xăng du

2.5

Cp mới giy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phm thuốc lá

2.6

Cp bsung, sửa đi giy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá

2.7

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phm thuốc lá

2.8

Cp giy phép kinh doanh rượu

3

Thủ tục hành chính gi nguyên: 01

3.1

Phê duyệt Nội quy của siêu thị và trung tâm thương mại

4

Th tc hành chính bãi bỏ: 04

4.1

Cấp giấy đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

4.2

Đăng ký du nghiệp vụ kinh doanh giám định thương mại

4.3

Đăng ký bổ sung, sửa đi dấu nghiệp vụ kinh doanh giám định thương mại

4.4

Đăng ký lại dấu nghiệp vụ kinh doanh giám định thương mại

III. LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG:

1

Thủ tc hành chính mới: 02

1.1

Đăng ký hp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1.2

Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/ điu kiện giao dịch chung

IV. LĨNH VỰC DẦU KHÍ

1

Thủ tc hành chính mới: 02

1.1

Cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện nạp LPG vào ô tô

1.2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điu kiện trạm cp LPG

2

Th tc hành chính sửa đi, b sung: 01

2.1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp LPG vào chai

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

1

Thủ tc hành chính sửa đi, b sung: 03

1.1

Cp giy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp ln đu

1.2

Cp b sung giy đăng ký tchức bán hàng đa cp

1.3

Cp lại giy đăng ký tchức bán hàng đa cp

VI. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ:

1

Thủ tục hành chính sửa đi, b sung: 04

1.1

Giy phép thành lập Văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VN (lần đầu)

1.2

Cp lại giy phép thành lập Văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VN

1.3

Gia hạn giy phép thành lập Văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VN

1.4

Điu chỉnh, bsung, sửa đổi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VN

VII. LĨNH VỰC ĐIỆN:

1

Thủ tục hành chính sửa đi, b sung: 05

1.1

Cp, sửa đi, bsung giấy phép HĐĐL phát điện đi với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

1.2

Cp, sửa đi, b sung giy phép HĐĐL tư vn đu tư xây dựng điện có quy mô cấp điện áp đến 35kV đăng ký kinh doanh tại địa phương

1.3

Cp sửa đi, b sung giấy phép hoạt động điện lực phân phi, bán lẻ điện nông thôn ở địa phương

1.4

Cp thẻ kim tra viên điện lực

1.5

Cp lại thẻ kim tra viên điện lực trong trường hợp bị mt hoặc bị hư hỏng

2

Thủ tục hành chính giữ nguyên: 01

2.1

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình điện

VIII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP:

1

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 03

1.1

Thm định hsơ thành lập cụm công nghiệp

1.2

Thm định hsơ mở rộng cụm công nghiệp

1.3

Thm định h sơ bsung cụm công nghiệp

2

Thủ tục hành chính giữ nguyên: 01

2.1

Thm định đ án khuyến công

IX. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MI:

1

Thủ tục hành chính gi nguyên: 02

1.1

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mãi theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh

1.2

Xác nhận đăng ký tchức hội chợ/ Trin lãm thương mại

X. LĨNH VC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG:

1

Thủ tục hành chính sửa đi, b sung: 01

1.1

Cấp Giy phép sản xut rượu đi với những dự án đu tư sản xut rượu có quy mô dưới 03 triệu lít/năm tại địa phương

XI. LĨNH VỰC KHAI THÁC M VÀ CH BIN KHOÁNG SẢN:

1

Thủ tục hành chính sửa đổi, Bổ sung: 01

1.1

Tham gia ý kiến v thiết kế cơ sở dự án đu tư khai thác, chế biến khoáng sản rắn (trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng)

XII. LĨNH VỰC VẬT LIỆU N CÔNG NGHIỆP:

1

Thtục hành chính giữ nguyên: 01

1.1

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

XIII. LĨNH VC SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HOÁ NHÓM 2:

1

Thủ tc hành chính mới: 01

1.1

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phm hàng hoá nhóm 2 phù hp với quy chun kỹ thuật tương ứng

TC: 54 thủ tục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 983/QĐ-CT ngày 08/06/2012 công bố thủ tục hành chính mới, giữ nguyên, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.684

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!