Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2012 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020

Số hiệu: 979/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành: 10/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 272/TT-SCT ngày 06/7/2012 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2015, định hướng đến 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi tắt là Quy hoạch) tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh Nam Định với nội dung chính như sau:

1. Bổ sung Quy hoạch giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020: 46 địa điểm xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Có phụ lục kèm theo).

Trong đó:

+ Loại I: 02 cửa hàng;

+ Loại II: 18 cửa hàng;

+ Loại III: 26 cửa hàng.

Sau khi bổ sung Quy hoạch, tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong Quy hoạch giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 là: 319 cửa hàng.

Trong đó:

+ Loại I: 26 cửa hàng;

+ Loại II: 121 cửa hàng;

+ Loại III: 172 cửa hàng.

2. Chuyển vị trí quy hoạch cửa hàng xăng dầu loại III tại Khu vực cống Quần Vinh 2 sang Khu vực cống Quần Vinh 1.

3. Các giải pháp thực hiện:

a) Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã nêu tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

b) Việc cải tạo, nâng cấp, di dời và xây mới các cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường phải thực hiện đúng quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; đảm bảo các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Việc xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại vị trí mới phải đảm bảo theo đúng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4530:2011 về cửa hàng xăng dầu và yêu cầu thiết kế.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm:

Quản lý Quy hoạch, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện đúng theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
Phó CHỦ TỊCH

Đoàn Hồng Phong

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

STT

Địa phương

Tuyến đường

Loại cửa hàng

Ghi chú

Thành phố Nam Định

1

Xã Nam Vân

Quốc lộ 21

II

 

2

Quốc lộ 21 mới

Trái tuyến

I

 

3

Quốc lộ 21 mới

Phải tuyến

I

 

Huyện Mỹ Lộc

1

Thị trấn Mỹ Lộc

Đường nội bộ thị trấn

II

 

Huyện Ý Yên

1

Xã Yên Khánh

Đường tỉnh lộ 485

II

 

2

Xã Yên Dương

Đường liên xã

III

 

3

Xã Yên Phong

Đường quốc lộ 38b

II

 

4

Xã Yên Hồng

Đường liên xã

III

 

5

Xã Yên Minh

Đường liên xã

III

 

6

Xã Yên Đồng

Đường liên xã

III

 

7

Xã Yên Thọ

Đường tỉnh lộ 485

II

 

8

Xã Yên Lợi

Đường tỉnh lộ 484

II

 

9

Xã Yên Quang

Đường quốc lộ 10

II

 

Huyện Vụ Bản

1

Xã Đại Thắng

Đường liên xã

III

 

2

Xã Tân Khánh

Đường liên xã

III

 

3

Xã Hiển Khánh

Tỉnh lộ 486b

II

 

4

Xã Minh Tân

Đường quốc lộ 38b

II

 

Huyện Nam Trực

1

Xã Nam Hoa

Đường liên xã

III

 

2

Xã Nam Hùng

Đường tỉnh lộ 488

II

 

3

Xã Nam Hùng

Đường liên xã

III

 

Huyện Trực Ninh

1

Xã Trực Hùng

Đường liên xã

III

 

2

Xã Cát Thành

Cụm CN Cát Thành

III

 

3

Xã Trực Cường

Tỉnh lộ 486b

II

 

Huyện Nghĩa Hưng

1

Xã Nghĩa Phong

Đường 490

II

 

2

Xã Nghĩa Phúc

Đường liên xã

III

 

3

Xã Nghĩa Trung

Đường tỉnh lộ 486b

II

 

4

Xã Nghĩa Thịnh

Đường liên xã

III

 

5

Xã Nghĩa Lạc

Dây Nhất chợ Gạo

III

 

6

Thị trấn Rạng Đông

Đường 490

II

 

Huyện Xuân Trường

1

Cụm CN Xuân Tiến

Đường liên xã

III

 

2

Xã Xuân Tân

Đường 50

III

 

3

Xã Xuân Trung

Đường liên xã

III

 

4

Thị trấn Xuân Trường

Bến xe Xuân Trường

II

 

5

Xã Xuân Thuỷ

Đường liên xã

III

 

Huyện Giao Thuỷ

1

Xã Giao Phong

Đường tỉnh lộ 486b

II

 

2

Xã Giao Yến

Đường tỉnh lộ 486b

II

 

3

Xã Giao Tân

Đường liên xã

III

 

4

Xã Giao Hà

Đường liên xã

III

 

5

Xã Bạch Long

Đường liên xã

III

 

Huyện Hải Hậu

1

Xã Hải Đông

Đường liên xã

III

 

2

Xã Hải Cường

Đường liên xã

III

 

3

Xã Hải Lý

Đường liên xã

III

 

4

Xã Hải Lộc

Đường liên xã

III

 

5

Xã Hải Minh

Đường liên xã

III

 

6

Xã Hải Trung

Đường liên xã

III

 

7

Xã Hải Phương

Đường tỉnh lộ 486B

II

 

Tổng cộng: 46 cửa hàng bao gồm:

- Loại I: 02 cửa hàng; - Loại II: 18 cửa hàng; - Loại III: 26 cửa hàng

Ghi chú: Giao Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương về cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 10, xã Yên Quang, huyện Ý Yên; sau khi được sự chấp thuận của Bộ Công Thương thì mới cho thực hiện các bước đầu tư theo quy định./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2012 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253