Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 924/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Sở Công Thương có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, thống kê những sửa đổi, bổ sung của Trung ương đối với những TTHC nêu trên, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai các quy định TTHC tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính khi Quyết định công bố có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Lưu : VT, KSTTHC, K

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 924 /QĐ-UBND ngày 15 / 5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số

Ghi chú

Lĩnh vực Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam

1

 

 

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

 

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

 

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Cấp Giấy phép kinh doanh cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại thủ tục này.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận (số 290 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết): đối với các doanh nghiệp nằm ngoài các Khu công nghiệp.

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: đối với các doanh nghiệp nằm trong các Khu công nghiệp.

- Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn để thẩm tra, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ, tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện việc gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương và trình UBND tỉnh quyết định cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định.

- Trả kết quả, hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-MĐ-1).

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 6656/BCT-KH ngày 13/7/2009 (đối với các Doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp) hoặc công văn số 4422/BCT-KH ngày 18/5/2009 (đối với các Doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp).

- Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.

- Bản sao Giấy Chứng nhận đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ chính.

Thời hạn giải quyết: 33 ngày làm việc.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi bổ sung;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Công Thương gửi ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Công Thương, UBND tỉnh quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh.

* Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy phép kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sao gửi Giấy phép kinh doanh đến Bộ Công Thương và UBND tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh.

Phí, lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại, hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ;

- Công văn số 6656/BCT-KH ngày 13/7/2009 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

- Công văn số 4422/BCT-KH ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn Ban quản lý thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP.

 

Mẫu MĐ-1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):..................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày..................

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố).... Điện thoại:………. Fax:………… Email: ……………… Website (nếu có);........

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:...................................................................................................Nam/Nữ:.....

Chức danh:.....................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp......................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)..................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................

Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:

I. .........

II. ............

 (Ghi các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007. Trường hợp có đề nghị lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thì ghi thêm nội dung sau:

III. Lập cơ sở bán lẻ:

1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

2. Địa chỉ:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)...

Điện thoại:............................. Fax:.............. Email: ………………Website (nếu có):........

3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................Nam/Nữ

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.........................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................

Chỗ ở hiện nay:................................................................................................................

4. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ……………………………………………………)

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

 

 

......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

1………..

2……......

 

2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại thủ tục này.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận (số 290 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết): đối với các doanh nghiệp nằm ngoài các Khu công nghiệp.

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: đối với các doanh nghiệp nằm trong các Khu công nghiệp.

- Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn để thẩm tra, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ, tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện việc gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương và trình UBND tỉnh quyết định cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định.

- Trả kết quả, hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (theo mẫu Phụ lục II-MĐ-2).

- Bản sao Giấy phép kinh doanh đã được cấp.

Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ chính.

Thời hạn giải quyết: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Khi nhận Giấy phép kinh doanh mới đã được sửa đổi, bổ sung, nhà đầu tư phải nộp lại bản chính Giấy phép kinh doanh cũ cho cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan thực TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh

Phí, lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (theo mẫu Phụ lục II-MĐ-2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại, hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM;

- Công văn số 6656/BCT-KH ngày 13/7/2009 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

- Công văn số 4422/BCT-KH ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.

 

Mẫu MĐ-2: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH

(thay đổi lần thứ......)

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

 

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):...................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày...................

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố).... Điện thoại:……………………………………. Fax:……….......

Email: ……………………………………………Website (nếu có): …………………………

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:...................................................................................................Nam/Nữ.......

Chức danh:.....................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.......................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)..................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)

2. Lý do sửa đổi, bổ sung

………………………………………….............................................................................................

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung)

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.

 

 

......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

1………..

2……….

 

3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại thủ tục này.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận (số 290 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết): đối với các doanh nghiệp nằm ngoài các Khu công nghiệp.

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: đối với các doanh nghiệp nằm trong các Khu công nghiệp.

- Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn để thẩm tra, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ, tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện việc gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương và trình UBND tỉnh quyết định cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định.

- Trả kết quả, hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-MĐ-3).

- Văn bản xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh; bản giải trình lý do trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ chính.

Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm cấp lại Giấy phép kinh doanh.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh

Phí, lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-MĐ-3 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại, hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM;

- Công văn số 6656/BCT-KH ngày 13/7/2009 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

- Công văn số 4422/BCT-KH ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP.

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ....

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày..................

Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày...................................

(trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh)

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....................do..............................cấp ngày......................................... (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)....

Điện thoại:……………. Fax:………………… Email:……………… Website (nếu có):....

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

Họ và tên:....................................................................................................Nam/Nữ:....

Chức danh:.....................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp......................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................

Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số...với lý do sau:

1.……………………….

2………………………..

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

 

 

......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

1………..

2……….

…………

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 924/QĐ-UBND ngày 15/05/2012 công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.769

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240