Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo cơ chế một cửa tại Sở Công thương Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 62/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Công Phàn
Ngày ban hành: 21/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 62/2009/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 23/TTr-SCT ngày 08 tháng 4 năm 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 739/SNV-TCBM ngày 18 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo cơ chế một cửa tại Sở Công thương Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 157/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và thủ tục triển khai hoạt động của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài và doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Phàn

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trình tự, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Công Thương trong việc cấp:

1. Giấy phép hoạt động điện lực;

2. Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai;

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;

5. Giấy phép sản xuất rượu;

6. Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu;

7. Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá;

8. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài;

9. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

10. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas;

11. Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

12. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại;

13. Đăng ký nhượng quyền thương mại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với:

1. Tổ chức, đơn vị, công dân có nhu cầu được cấp các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện và các loại đăng ký nghiệp vụ (sau đây gọi tắt là Giấy phép) theo quy định tại Điều 1;

2. Các cơ quan, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính trong việc cấp các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 1.

Chương II

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 3. Quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa

Quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Công Thương được tổ chức thực hiện như sau:

1. Tổ chức, công dân có nhu cầu được cấp các loại Giấy phép đến Sở Công Thương liên hệ trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở.

2. Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân và viết biên nhận hồ sơ có hẹn ngày trả kết quả theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, công dân đến bộ phận văn thư vào sổ công văn, trình lãnh đạo Sở xét chuyển đến các Phòng có chức năng thụ lý hồ sơ (sau đây gọi tắt là Phòng thụ lý).

4. Phòng thụ lý có trách nhiệm xem xét, thẩm định và trình Giám đốc Sở giải quyết. Kết quả giải quyết được chuyển trả lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo thời gian quy định.

Trường hợp phát hiện bộ hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung thêm, Phòng thụ lý lập phiếu chuyển hồ sơ và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho tổ chức, công dân biết để bổ túc, hoàn chỉnh hồ sơ và hẹn lại thời gian trả kết quả. Thời gian xem xét phát hiện hồ sơ cần phải bổ sung không quá 1/3 tổng thời gian hẹn trả kết quả. Việc yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở hoặc điều kiện để giải quyết, trong khoảng thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chính thức tiếp nhận hồ sơ, Phòng thụ lý dự thảo văn bản trình Giám đốc Sở ký để thông báo cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối giải quyết, đồng thời chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận để trả lại cho tổ chức, công dân.

5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thu phí, lệ phí (nếu có) và giao trả kết quả đã giải quyết cho tổ chức, công dân theo đúng thời gian đã hẹn.

Điều 4. Quy trình thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương, có trách nhiệm thực hiện theo quy trình:

a) Kiểm tra về mặt thể thức, số lượng bộ hồ sơ theo quy định của mỗi loại Giấy phép do tổ chức, công dân trực tiếp đến nộp tại Sở Công Thương;

b) Hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ của tổ chức, công dân nộp chưa đủ hoặc chưa hợp lệ;

c) Viết giấy biên nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) theo mẫu quy định. Giấy biên nhận gồm có 3 liên: 1 liên giao cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ, 1 liên giao cho Phòng thụ lý và 1 liên lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

d) Chuyển bộ hồ sơ đã tiếp nhận đến bộ phận văn thư trình lãnh đạo Sở xem xét chuyển đến Phòng thụ lý để thẩm định giải quyết (tổng thời gian chuyển bộ hồ sơ không quá 01 ngày);

đ) Sau khi nhận kết quả giải quyết từ Phòng thụ lý, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi vào Sổ theo dõi cấp Giấy phép và giao trả kết quả đã giải quyết cho tổ chức, công dân theo thời hạn đã ghi trong giấy biên nhận hồ sơ; yêu cầu người đại diện tổ chức, công dân xuất trình giấy biên nhận, chứng minh nhân dân của tổ chức, công dân hoặc giấy ủy quyền nhận của tổ chức, công dân và ký nhận vào Sổ theo dõi;

e) Khi giao trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thu phí, lệ phí (nếu có) theo đúng quy định. Phiếu thu phí, lệ phí được lập thành 3 liên, 1 liên giao cho tổ chức, công dân, 1 liên giao cho kế toán, 1 liên lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

g) Bản sao Giấy phép được lưu 1 bản tại bộ phận văn thư, 1 bản tại Phòng thụ lý và gửi đến các cơ quan có liên quan theo quy định.

2. Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở hoặc điều kiện để giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải trả lại toàn bộ hồ sơ đã nhận cho tổ chức, công dân, kèm theo văn bản lý do từ chối giải quyết của Sở Công Thương. Yêu cầu tổ chức, công dân ký nhận lại bộ hồ sơ, thu hồi giấy biên nhận để đính kèm vào cùi lưu.

Điều 5. Quy trình thực hiện tại Phòng chức năng thụ lý hồ sơ

Phòng chức năng thụ lý hồ sơ là các Phòng có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong từng lĩnh vực thuộc Sở Công Thương, có trách nhiệm thực hiện theo quy trình:

1. Trường hợp Giấy phép thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, quy trình thực hiện như sau:

a) Kiểm tra bộ hồ sơ, đảm bảo đầy đủ và hợp lệ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, Phòng thụ lý có ý kiến về các nội dung hồ sơ cần phải bổ sung, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để liên hệ với tổ chức, công dân yêu cầu bổ sung hồ sơ cho đầy đủ hợp lệ;

b) Tổ chức thẩm định, kiểm tra thực địa tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Lập biên bản thẩm định, kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực thực địa;

c) Lập dự thảo Giấy phép và phiếu trình đề xuất ý kiến cấp Giấy phép;

d) Lập dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét cấp Giấy phép;

đ) Trình toàn bộ hồ sơ đã hoàn chỉnh cho lãnh đạo Sở xem xét ký phê duyệt;

e) Trực tiếp chuyển toàn bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ký Giấy phép;

g) Trực tiếp nhận Giấy phép tại Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Chuyển Giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao trả cho tổ chức, công dân;

i) Lưu bộ hồ sơ và bản sao Giấy phép đã cấp.

2. Trường hợp Giấy phép thuộc thẩm quyền Sở Công thương cấp:

Quy trình thực hiện bao gồm các Điểm a,b,c, đ, h và i tại Khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở hoặc điều kiện để giải quyết, Phòng thụ lý phải lập phiếu trình đề xuất ý kiến và thảo văn bản nêu lý do từ chối giải quyết để lãnh đạo Sở xem xét ký phê duyệt. Sau đó, chuyển văn bản từ chối cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để gửi cho tổ chức, công dân.

Chương III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CẤP CÁC LOẠI GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Điều 6. Giấy phép hoạt động điện lực

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

2. Thẩm quyền giải quyết:

Sở Công Thương tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép.

3. Hồ sơ (lập thành 3 bộ):

a) Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực về lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu quy định), kèm theo bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn;

- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm (05) năm gần nhất;

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;

- Báo cáo tài chính ba (03) năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).

b) Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW:

Giấy phép hoạt động phát điện được cấp thành 2 giai đoạn để thực hiện đầu tư xây dựng và phát điện thương mại toàn bộ nhà máy điện.

Hồ sơ cho từng giai đoạn cụ thể như sau:

b.1) Hồ sơ đề nghị cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;

- Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;

- Bản sao (có chứng thực) tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;

- Bản sao (có chứng thực) Giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thủy điện). Bản sao (có chứng thực) Giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất.

b.2) Hồ sơ đề nghị cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại, bao gồm:

- Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp;

- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;

- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;

- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);

- Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;

- Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với đơn vị Điều độ hệ thống điện;

- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.

c) Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp;

- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động;

- Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc (Sở Công Thương 20 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 05 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý điện thẩm định, đề xuất : 17 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, trình Ủy ban nhân dân tỉnh : 02 ngày

- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép : 05 ngày

5. Phí và lệ phí:

Mức thu phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước.

Điều 7. Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Thông tư số 04/2006/TT-BCN ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp;

- Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND.

2. Thẩm quyền giải quyết:

Sở Công Thương tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép.

3. Hồ sơ:

Hồ sơ lập thành 2 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (theo mẫu quy định);

b) Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP;

c) Bản sao (có chứng thực) Quyết định thành lập đơn vị hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

d) Bản sao (có chứng thực) Giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; Giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các đơn vị hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu thi công công trình; giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các loại giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

đ) Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp. Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc ph­ương án nổ mìn phải đư­ợc lãnh đạo đơn vị duyệt.

Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt;

e) Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thỏa mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp riêng);

g) Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của Thủ truởng đơn vị.

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc (Sở Công Thương 10 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 04 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Kỹ thuật an toàn công nghiệp thẩm định, đề xuất : 07 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, trình Ủy ban nhân dân tỉnh : 02 ngày

- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy phép : 04 ngày

5. Phí:

Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, mức thu phí là 2.000.000 đồng/1 lần thẩm định cấp Giấy phép.

Điều 8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai.

2. Thẩm quyền giải quyết:

Sở Công Thương tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận.

3. Hồ sơ:

Hồ sơ lập thành 2 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho Trạm nạp LPG (theo mẫu quy định);

b) Bản sao (có chứng thực) các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Các phiếu kết quả kiểm định và các giấy chứng nhận đăng ký cho các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm;

- Các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo l­ường trong trạm như: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

c) Bản vẽ mặt bằng (kích thước bản vẽ mặt bằng tối thiểu phải là khổ giấy A2) với các thông tin như sau:

- Các bồn chứa, dung tích của bồn chứa, vị trí lắp đặt;

- Bố trí kho bãi, nhà xưởng;

- Khoảng cách từ các bồn chứa, trạm nạp đến các đường ranh giới tài sản khác như tòa nhà, cửa mở của các tòa nhà, các hầm ngầm, đường ngầm dưới đất, các lỗ thông hơi và đường dây dẫn điện ngầm dưới đất, dẫn điện trên không;

- Bản vẽ mặt bằng phải thể hiện rõ ràng vị trí các bồn chứa, trạm nạp hoặc các điểm phân phối khác (nếu có) trong khu vực có liên quan đến khu vực đang trình;

- Các làn đ­ường có làn xe tải chạy;

- Các thiết bị báo cháy và chữa cháy;

- Hệ thống đ­ường ống dẫn LPG;

- Hệ thống điện;

- Các điều khiển ngừng khẩn cấp;

- Rào ngăn bồn chứa (nếu có);

d) Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành các máy, thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn;

đ) Danh sách, thông số kỹ thuật máy, thiết bị của Trạm nạp;

e) Danh sách, các Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành Trạm nạp LPG và các quyết định giao nhiệm vụ.

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc (Sở Công Thương 10 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 04 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Kỹ thuật an toàn công nghiệp thẩm định, đề xuất : 07 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, trình Ủy ban nhân dân tỉnh : 02 ngày

- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận : 04 ngày

5. Phí và lệ phí:

Mức thu phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Giấy phép sản xuất rượu

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu (theo mẫu quy định);

b) Bản sao (có chứng thực) Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động);

- Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép;

- Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót...;

- Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;

- Bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm;

- Bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...);

- Bản sao (có chứng thực) bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.

d) Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Bản sao (có chứng thực) hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;

- Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

đ) Bản sao (có chứng thực) các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm rượu;

e) Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:

- Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao (có chứng thực) văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp;

- Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý công nghiệp thẩm định, đề xuất : 12 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Giấy phép : 02 ngày

5. Phí và lệ phí:

Căn cứ Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại, mức thu cụ thể như sau:

a) Mức thu phí thẩm định:

- Trên địa bàn thành phố, thị xã: 300.000 đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh

- Trên địa bàn các huyện: 150.000 đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh

b) Mức thu lệ phí cấp Giấy phép:

- Trên địa bàn thành phố, thị xã : 50.000 đồng/ Giấy phép

- Trên địa bàn các huyện : 25.000 đồng/ Giấy phép

Chương IV

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CẤP CÁC LOẠI GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY ĐĂNG KÝ TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Điều 10. Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Công văn số 6298/BTM-TTTN ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2006/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn rượu (theo mẫu quy định);

b) Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Phương án kinh doanh, gồm các nội dung:

- Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao có chứng thực các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm tổ chức, công dân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

- Bảng kê danh sách tổ chức, công dân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên tổ chức, công dân, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, công dân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao có chứng thực Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến;

- Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:

+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

d) Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với tổ chức, công dân bán buôn.

đ) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm:

- Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý thương mại thẩm định, đề xuất : 07 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Giấy phép : 02 ngày

5. Phí và lệ phí:

Căn cứ Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại, mức thu cụ thể như sau:

a) Mức thu phí thẩm định:

- Trên địa bàn thành phố, thị xã: 300.000 đồng/ cơ sở sản xuất, kinh doanh

- Trên địa bàn các huyện: 150.000 đồng/ cơ sở sản xuất, kinh doanh

b) Mức thu lệ phí cấp Giấy phép:

- Trên địa bàn thành phố, thị xã: 50.000 đồng/ Giấy phép

- Trên địa bàn các huyện: 25.000 đồng/ Giấy phép

Điều 11. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu quy định);

b) Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh, bao gồm:

- Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác;

- Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá;

- Bản sao (có chứng thực) hợp đồng với người lao động, quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu;

- Bản sao (có chứng thực) hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá;

- Bản sao (có chứng thực) biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý công nghiệp thẩm định, đề xuất : 04 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Giấy chứng nhận : 02 ngày

5. Phí và lệ phí:

Mức thu phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước.

Điều 12. Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

- Công văn số 6298/BTM-TTTN ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2006/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

a) Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, tổ chức, công dân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

- Phương án kinh doanh, gồm:

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao (có chứng thực) các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận...;

+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm tổ chức, công dân xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận...;

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

+ Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...;

+ Bảng kê danh sách tổ chức, công dân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên tổ chức, công dân, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, công dân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao (có chứng thực) Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh (dự kiến phân công).

- Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp, gồm:

+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: Quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của Tổ chức, công dân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và năng lực của kho, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

+ Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: Quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của tổ chức, công dân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

+ Hồ sơ về năng lực tài chính: Xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi tổ chức, công dân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.

b) Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, bao gồm:

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Bản gốc (hoặc bản sao có chứng thực) Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

c) Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác; hồ sơ cấp lại gồm có:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý thương mại thẩm định, đề xuất : 02 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Giấy phép : 02 ngày

5. Lệ phí:

Căn cứ Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại, mức thu lệ phí cụ thể như sau:

- Trên địa bàn thành phố, thị xã : 50.000 đồng/ Giấy phép

- Trên địa bàn các huyện : 25.000 đồng/ Giấy phép

Điều 13. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

Quy định chung về hồ sơ:

- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân (đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế).

b) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép, bao gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

c) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép, bao gồm:

c.1) Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ;

- Bản sao (có chứng thực) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

c.2) Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận;

- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

c.3) Trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).

d) Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất);

- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

đ) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh và gia hạn Giấy phép, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất);

- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

e) Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện:

e.1) Trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, hoặc hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

Hồ sơ gồm có:

- Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định);

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định), sau khi thương nhân hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

e.2) Trường hợp Văn phòng đại diện hết thời gian hoạt động ghi trên Giấy phép mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn, hoặc bị thu hồi Giấy phép.

Hồ sơ gồm có:

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định), sau khi thương nhân hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý thương mại thẩm định, đề xuất : 05 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Giấy phép : 02 ngày

5. Lệ phí:

Căn cứ Thông tư số 73/1999/TT/BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí cấp Giấy phép là 1.000.000 đồng (một triệu đồng)/ Giấy phép.

Điều 14. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Công văn số 3090/BTM-TTTN ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc thực hiện Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

a) Đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu xây dựng trên đất liền, hồ sơ bao gồm :

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi mặt hàng xăng dầu);

- Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu;

- Giấy phép xây dựng cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao (có chứng thực) Chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ và nhân viên trực tiếp kinh doanh của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

b) Đối với điểm kinh doanh xăng dầu là tàu, ghe, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu điểm kinh doanh xăng dầu (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi mặt hàng xăng dầu);

- Bảng kê trang thiết bị của điểm kinh doanh xăng dầu;

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (do cơ quan có thẩm quyền cấp);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, sổ kiểm tra kỹ thuật (do cơ quan có thẩm quyền cấp);

- Bản sao (có chứng thực) Chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ và nhân viên trực tiếp kinh doanh tại điểm kinh doanh xăng dầu.

Kinh doanh xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do đó để thẩm định cơ sở kinh doanh, chủ doanh nghiệp phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy;

- Giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Giấy kiểm định cột bơm;

- Bằng thuyền trưởng (nếu điểm kinh doanh xăng dầu là tàu, ghe).

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý thương mại thẩm định, đề xuất : 04 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Giấy chứng nhận : 02 ngày

5. Phí và lệ phí:

Căn cứ Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại, mức thu cụ thể như sau:

Đối tượng

Phí thẩm định

(đồng)

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

(đồng)

Địa bàn thành phố, thị xã

Địa bàn các huyện

Địa bàn thành phố, thị xã

Địa bàn các huyện

- Đối với điểm kinh doanh xăng dầu trên đất liền

300.000

150.000

50.000

25.000

- Đối với điểm kinh doanh xăng là tàu, ghe

300.000

150.000

50.000

25.000

Điều 15. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 15/1999/TT-TM ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hóa lỏng;

- Công văn số 6298/TM-TTTM ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi mặt hàng khí đốt hóa lỏng);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy (do Công an phòng cháy chữa cháy cấp).

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý thương mại thẩm định, đề xuất : 04 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Giấy chứng nhận : 02 ngày

5. Phí và lệ phí:

Căn cứ Thông tư liên Bộ Tài chính - Thương mại số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại, mức thu cụ thể như sau:

Đối tượng

Phí thẩm định

(đồng)

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

(đồng)

Địa bàn thành phố, thị xã

Địa bàn các huyện

Địa bàn thành phố, thị xã

Địa bàn các huyện

Doanh nghiệp

300.000

150.000

50.000

25.000

Hộ cá thể

100.000

50.000

50.000

25.000

Điều 16. Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam).

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện);

- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp (bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch;

- Chương trình bán hàng bao gồm các nội dung: Cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thỏa thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa được bán;

- Chương trình đào tạo người tham gia bao gồm: Nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia.

b) Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định);

- Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của Chương trình bán hàng.

c) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:

c.1) Trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định);

- Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

c.2) Trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát; hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định);

- Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý thương mại thẩm định, đề xuất : 04 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Giấy đăng ký : 02 ngày

5. Lệ phí:

Căn cứ Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, mức thu cụ thể như sau:

- Cấp mới : 300.000đồng / Giấy đăng ký

- Cấp bổ sung : 200.000đồng / Giấy đăng ký

- Cấp lại : 100.000đồng / Giấy đăng ký

Điều 17. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

a) Trường hợp đăng ký dấu nghiệp vụ lần đầu, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Mẫu con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu quy định).

b) Trường hợp đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam);

- Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký bổ sung, sửa đổi (ghi theo mẫu quy định);

- Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân đã đăng ký (ghi theo mẫu quy định).

 c) Trường hợp đăng ký lại dấu nghiệp vụ (khi thương nhân chuyển trụ sở chính sang tỉnh khác), hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ như trường hợp đăng ký dấu nghiệp vụ lần đầu có kèm theo thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi thương nhân đã đăng ký kinh doanh.

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý thương mại thẩm định, đề xuất : 04 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Thông báo chấp thuận : 02 ngày

5. Lệ phí:

Căn cứ Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, mức thu lệ phí: 20.000đồng/mẫu dấu/lần.

Điều 18. Đăng ký nhượng quyền thương mại

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;

- Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công Thương

3. Hồ sơ:

Quy định chung về hồ sơ:

- Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực bởi cơ quan công chứng trong nước.

a) Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định);

- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu (trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp).

b) Đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại:

Trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác, thương nhân có trách nhiệm đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan đăng ký nơi mình chuyển đến. Hồ sơ đăng ký lại, bao gồm:

- Các loại giấy tờ quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

- Thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký nơi thương nhân đã đăng ký kinh doanh.

c) Hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin đã đăng ký trong hoạt động nhượng quyền thương mại:

- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu quy định)

4. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả : 01 ngày

- Phòng Quản lý thương mại thẩm định, đề xuất : 02 ngày

- Lãnh đạo Sở Công Thương duyệt, ký Thông báo chấp thuận : 02 ngày

5. Lệ phí:

Căn cứ Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, mức thu lệ phí khi cấp Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cụ thể như sau:

- Cấp mới Thông báo : 4.000.000 đồng/Thông báo

- Sửa đổi, bổ sung và cấp lại Thông báo : 500.000 đồng/Thông báo

Điều 19. Điều khoản sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo cơ chế một cửa tại Sở Công thương Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77