Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4705/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 19/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4705/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG (ĐỢT 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá kinh doanh bán hàng miễn thuế;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định thực hiện quy tắc trong bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Công Thương nước CHDCND Lào về quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 30/2009/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định việc ngừng cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương);

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 sửa đổi bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại Quy chế Quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 03 năm 2011 về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương;

Thông tư 08/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 03 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTM ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Chánh văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Lưu: VT, VP(KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2011)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

Hình thức

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp trung ương

 

 

 

1

Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

2

Cấp phép chuyển khẩu đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

3

Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phục vụ kinh doanh miễn thuế

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

4

Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

5

Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

6

Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

7

Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng Ô-dôn

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Bãi bỏ

Bộ Công Thương

8

Cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm.

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

9

Cấp phép nhập khẩu súng đạn thể thao

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

10

Cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Tạm dừng

Bộ Công Thương

11

Cấp phép nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu từ Campuchia

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

12

Cấp phép nhập khẩu tự động

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

13

Cấp phép nhập khẩu tự động xe môtô phân khối lớn

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

14

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

15

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu D

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

16

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu S

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

17

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AK

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

18

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AJ

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

19

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu VJ

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

20

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

21

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

22

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

23

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

24

Cấp Chứng thư số

Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

25

Gia hạn Chứng thư số

Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

26

Tạm dừng Chứng thư số

Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

27

Khôi phục Chứng thư số

Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

28

Thu hồi Chứng thư số

Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

29

Thay đổi cặp khóa của chứng thư số

Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

30

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý thị trường”

Quản lý thị trường

Sửa đổi, bổ sung

Bộ Công Thương

II

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

31

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Sở Công Thương

32

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Sở Công Thương

33

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Sở Công Thương

34

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký (sử dụng các đối tượng có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp)

Công nghiệp

Bãi bỏ

Sở Công Thương

III

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

 

 

35

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Phòng Công Thương

36

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Phòng Công Thương

37

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Phòng Công Thương

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

THÔNG BÁO CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HỒ SƠ VĂN BẢN

1. Hồ sơ văn bản

STT

Số seri

Loại văn bản

Số và ký hiệu

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

014785

Thông tư

06/2011/TT-BCT

21/3/2011

Bộ Công Thương

Quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

04/5/2011

 

2

014786

Thông tư

10/2011/TT-BCT

30/3/2011

Bộ Công Thương

Quy định về sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực XNK

15/5/2011

 

3

014806

Thông tư

02/2010/TT-BCT

14/1/2010

Bộ Công Thương

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá kinh doanh bán hàng miễn thuế

28/2/2010

 

4

014812

Thông tư

24/2010/TT-BCT

28/5/2010

Bộ Công Thương

Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

12/7/2010

 

5

014813

Thông tư

04/2010/TT-BCT

25/1/2010

Bộ Công Thương

Quy định thực hiện quy tắc trong bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Công Thương nước CHDCND Lào về quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất nhập khẩu

05/3/2010

 

6

015021

Thông tư

30/2009/TT-BCT

30/10/2009

Bộ Công Thương

Quy định việc ngừng cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)

sau 45 ngày kể từ ngày kí

 

7

015002

Thông tư

02/2011/TT-BCT

28/1/2011

Bộ Công Thương

Quy định hướng dẫn Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

14/3/2011

 

8

015014

Thông tư

09/2011/TT-BCT

30/3/2011

Bộ Công Thương

Quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương

15/5/2011

 

9

015022

Thông tư

14/2011/TT-BCT

30/3/2011

Bộ Công Thương

Quy định việc sửa đổi thủ tục hành chính tại quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

15/5/2011

 

10

015025

Thông tư

08/2011/TT-BCT

30/3/2011

Bộ Công Thương

Quy định sửa đổi thủ tục hành chính tại Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTM ngày 5 tháng 6 năm 2007

15/5/2011

 

2. Hồ sơ thủ tục hành chính sửa đổi (không bao gồm thay thế)

STT

Số seri

Tên TTHC

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện thống kê

Hình thức sửa đổi

Ghi chú

I

 

Thủ tục hành chính cấp trung ương

 

 

 

 

1

173100

Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết, Thành phần hồ sơ, căn cứ pháp lý

2

173250

Cấp phép chuyển khẩu đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết, thành phần hồ sơ, căn cứ pháp lý

3

173202

Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phục vụ kinh doanh miễn thuế

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ, mẫu đơn mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện

4

173203

Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện, thời hạn giải quyết

5

173204

Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu điều kiện

6

173205

Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện

7

002094

Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng Ô-dôn

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Bãi bỏ

 

8

173206

Cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm.

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện, căn cứ pháp lý

9

173207

Cấp phép nhập khẩu súng đạn thể thao

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn mẫu tờ khai

10

002115

Cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Tạm dừng

 

11

173208

Cấp phép nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu từ Campuchia

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn mẫu tờ khai

12

173251

Cấp phép nhập khẩu tự động

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý, thời hạn giải quyết

13

159428

Cấp phép nhập khẩu tự động xe môtô phân khối lớn

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý, thành phần hồ sơ

14

173229

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý

15

173248

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu D

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết

16

173249

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu S

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết

17

173231

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AK

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý

18

173210

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AJ

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý

19

173230

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu VJ

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, mẫu đơn mẫu tờ khai, căn cứ pháp lý

20

161122

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU

Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

Sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý

21

174427

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ và Yêu cầu, điều kiện

22

174458

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Yêu cầu, điều kiện và Thời hạn giải quyết

23

174462

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Yêu cầu, điều kiện và Thời hạn giải quyết

24

174466

Cấp Chứng thư số

Thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết

25

174470

Gia hạn Chứng thư số

Thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết

26

174471

Tạm dừng Chứng thư số

Thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết

27

174472

Khôi phục Chứng thư số

Thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết

28

174473

Thu hồi Chứng thư số

Thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết

29

174477

Thay đổi cặp khóa của chứng thư số

Thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết

30

174600

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý thị trường”

Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

Sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết

II

 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

 

31

174480

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ và Yêu cầu, điều kiện

32

174482

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ và Thời hạn giải quyết

33

174485

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết

34

047838

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký (sử dụng các đối tượng có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp)

Công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Bãi bỏ

 

III

 

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

 

 

 

35

174488

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ và Thời hạn giải quyết

36

174489

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ và Thời hạn giải quyết

37

174490

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Sửa đổi, bổ sung

Số bộ Hồ sơ phải nộp và Thời hạn giải quyết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4705/QĐ-BCT ngày 19/09/2011 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương (Đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.413

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!