Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4415/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 4415/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Văn Út
Ngày ban hành: 27/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4415/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 ca Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình s 2810/TTr-SCT ngày 13/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An (Kèm theo 17 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở TTTT;
- Phòng THKSTTHC;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC thực hiện qua bưu chính công ích

TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Nhận qua bưu chính công ích

Trả qua bưu chính công ích

III. LĨNH VC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC: (03 thủ tục)

1

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

- Tại khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

- Tại khu vực các huyện: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 ca Chính phủ

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương

x

x

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

Như trên

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

- Tại khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

- Tại khu vực các huyện: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương

x

x

 

3

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Như trên

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

- Tại khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

- Tại khu vực các huyện: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/01 ln thẩm định.

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

- Thông tư s168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của B Công Thương

x

x

 

PHẦN II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, BỔ SUNG THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CP HUYỆN

I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

a) Trình tự thực hiện:

* Bước 1. Tiếp nhận hồ

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

* Trường hp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bưu chính công ích:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận có hẹn ngày trả kết quả gửi cho thương nhân qua đường bưu điện, bưu chính công ích.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận gửi thông báo qua đường bưu điện, bưu chính công ích yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng/ Phòng Kinh tế cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) xử lý.

* Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hp từ chối cấp, phải có văn bn trả lời và nêu rõ lý do cho tchức, cá nhân biết.

- Trường hp hồ sơ chưa hp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phải có thông báo yêu cầu bổ sung chuyển đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện đthông báo với cá nhân, tchức hoàn thiện h sơ.

* Bước 3. Trả kết quả

- Tổ chức, cá nhân đem biên nhận đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để nhận kết quả (hoặc yêu cầu Trung tâm chuyển qua bưu điện).

* Thời gian tiếp nhn và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương);

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

(3) Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

- Cơ quan phối hp thực hiện: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

h) Phí, lệ phí:

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

- Tại khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

- Tại khu vực các huyện: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.

- Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phi hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

l) Căn cứ pháp lý của th tục hành chính:

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH 13 ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tác hại của thuc lá vkinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điu kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

+ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

+ Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một s điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

 

Phụ lục 23

(Kèm theo Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /…

………, ngày…..tháng……năm……

 

ĐƠN Đ NGHỊ

CP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Phòng Công Thương (1) ......……….(2)

1. Tên thương nhân:...................................................................................

2. Địa chỉ trụ s chính:................................................................................ ;

3. Điện thoại:……………………………………………… Fax:............................ ;

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh...) số………. do……............... cấp đăng ký lần đầu ngày……. tháng…… năm……, đăng ký thay đổi lần thứ……… ngày…... tháng……năm……. ;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có):

- Tên:......................................... ;

- Địa chỉ:..................................... ;

- Điện thoại: ......................  Fax:………………….;

Đề nghị Phòng Công Thương (1)…………….(2) xem xét cấp Giấy phép bán lẻ sản phm thuốc lá, cụ thể như sau:

6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau: ………………………………………………………….. (3)

7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: ……………………(4) ……….(ghi rõ tên thương nhân)……..xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định s67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Phòng Công Thương hoặc đơn vị được cấp thẩm quyền giao (ví dụ: Phòng Kinh tế,...)

(2) Ghi rõ tên quận, huyện nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuc lá.

 

2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

a) Trình tự thực hiện:

* Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cp huyện.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bưu chính công ích:

+ Nếu hồ sơ đy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận có hẹn ngày trả kết quả gửi cho thương nhân qua đường bưu điện, bưu chính công ích.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận gửi thông báo qua đường bưu điện, bưu chính công ích yêu cầu thương nhân bsung hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng/ Phòng Kinh tế cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) xử lý.

* Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hp từ chối cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân biết.

- Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế - Hạ tầng sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do

* Bước 3. Trả kết quả

- Tổ chức, cá nhân đem biên nhận đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để nhận kết quả (hoặc yêu cầu Trung tâm chuyển qua bưu điện).

* Thi gian tiếp nhn và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sn phẩm thuốc lá theo mẫu Phụ lục 46 ban hành kèm theo Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương);

(2) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

(3) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

- Cơ quan phối hp thực hiện: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

h) Phí, lệ phí:

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

- Tại khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

- Tại khu vực các huyện: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu Phụ lục 46 ban hành kèm theo Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.

- Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

+ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

+ Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một s điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

 

Phụ lục 46

(Kèm theo Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /…

………, ngày…..tháng……năm……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CP SỬA ĐI, B SUNG GIY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUC LÁ

Kính gửi: Phòng Công Thương.....(1)

1. Tên thương nhân:............................. :

2. Địa chỉ trụ s chính:.......................... ;

3. Điện thoại:……………….…… Fax:…………..;

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh...) số………. do………............... cấp đăng ký lần đầu ngày…….tháng…….. năm……, đăng ký thay đổi lần thứ…… ngày…... tháng……năm…….;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: .................................................. ;

- Địa chỉ:.............................................. ;

- Điện thoại:……………….…… Fax:…………..;

6. Đã được Phòng Công Thương...(1) cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số…….ngày........ tháng..….. năm……

7. Đã được Phòng Công Thương...(1) cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần thứ….) số……ngày….tháng……năm……(nếu đã có)

…….(2).......

….(ghi rõ tên thương nhân)...(3) kính đề nghị Phòng Công Thương xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

8. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh...), chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,...)

Thông tin cũ:………………

Thông tin mới:....................

9. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá, như sau:

- Được phép mua sn phẩm thuốc lá của thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau:

………………………………………………….(4)

- Để tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm:

…………………………………………………….(5)

10. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

a) Đề nghị sửa đổi:

Thông tin cũ:……………………

Thông tin mới:…………………………………………..(5)

b) Đnghị bổ sung:

……………………………………………………….(6)

…..(ghi rõ tên thương nhân)…….. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đi, bsung một số điều tại Nghị định s 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng du)

Chú thích:

(1) Phòng Công Thương hoặc đơn vị được cấp thẩm quyền giao (ví dụ: Phòng Kinh tế,...)

(2): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có).

(3): Tên Thương nhân.

(4): Ghi rõ tên, địa chỉ thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(6) Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung.

 

3. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

a) Trình t thc hiện:

* Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân đề nghị Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp hsơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận yêu cầu thương nhân b sung hsơ theo quy định.

* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bưu chính công ích:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận có hẹn ngày trả kết quả gửi cho thương nhân qua đường bưu điện, bưu chính công ích.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận gửi thông báo qua đường bưu điện, bưu chính công ích yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng/ Phòng Kinh tế cấp huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) xử lý.

* Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Trong thi hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế - Hạ tng xem xét, thm định và cp Giy phép bán lẻ sản phm thuc lá. Trường hợp từ chối cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân biết.

- Trường hp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế - Hạ tng sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

* Bước 3. Trả kết quả

- Tổ chức, cá nhân đem biên nhận đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để nhận kết quả (hoặc yêu cầu Trung tâm chuyển qua bưu điện).

* Thời gian tiếp nhn và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Trường hp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lc:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 23);

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

(3) Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

* Trường hp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

(1) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 50 ban hành kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương);

(2) Bản sao Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thi hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

h) Phí, lệ phí:

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

- Tại khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

- Tại khu vực các huyện: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/01 lần thẩm định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương.

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu Phụ lục 50 ban hành kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuc lá theo quy định tại khoản 2 Điu 25 Luật phòng, chng tác hại của thuốc lá năm 2012.

- Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuc lá;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Nghị định s106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chng tác hại của thuc lá v kinh doanh thuc lá.

+ Nghị định s 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước ca Bộ Công Thương.

+ Thông tư s57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một s điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

 

Phụ lục 23

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   /…

………, ngày…..tháng……năm……

 

ĐƠN Đ NGHỊ

CP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Phòng Công Thương (1) ......…………..(2)

1. Tên thương nhân:...................................................................................

2. Địa chỉ trụ s chính:................................................................................ ;

3. Điện thoại:……………………………………………… Fax:............................ ;

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh...) số……. do…................ cấp đăng ký lần đầu ngày…….tháng……. năm……, đăng ký thay đổi lần thứ…… ngày…... tháng……năm……;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có):

- Tên:......................................... ;

- Địa chỉ:..................................... ;

- Điện thoại: ......................  Fax:………………….;

Đề nghị Phòng Công Thương (1)……………….(2) xem xét cấp Giấy phép bán lẻ sản phm thuốc lá, cụ thể như sau:

6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau:

………………………………………………………….. (3)

7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm:

…………………………………(4) ……….

…..(ghi rõ tên thương nhân)……..xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định s 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư s 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Phòng Công Thương hoặc đơn vị được cấp thẩm quyền giao (ví dụ: Phòng Kinh tế,...)

(2) Ghi rõ tên quận, huyện nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuc lá.

 

Phụ lục 50

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   /…

………, ngày…..tháng……năm 20……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CP LẠI GIY PHÉP BÁN BUÔN SN PHM THUỐC LÁ

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Kính gửi: Sở Công Thương...

1. Tên thương nhân: ............................ :

2. Địa chỉ trụ s chính:.......................... ;

3. Điện thoại:……………….…… Fax:…………..;

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số………. do…………........... cấp đăng ký lần đầu ngày…….tháng…….. năm……, đăng ký thay đổi lần thứ…… ngày…... tháng……năm…….;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

-Tên:.................................................... ;

- Địa chỉ:.............................................. ;

- Điện thoại: ……………….…… Fax:…………..;

6. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số…….ngày........ tháng..….. năm……cho …………..

7. Đã được Sở Công Thương cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số…….ngày…….tháng……..năm……cho……….. (nếu có).

8. ...(ghi rõ tên thương nhân)... kính đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do …………….(1)…….

….(ghi rõ tên thương nhân)…… xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điu kiện đu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điu của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ lý do xin cấp lại.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4415/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


48
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98