Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3592/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới lĩnh vực điện thẩm quyền sở công thương Thanh Hóa

Số hiệu: 3592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3592/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 ca Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều ca các Nghị định liên quan đến kiểm soát thtục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 ca Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dn công b, niêm yết thtục hành chính và báo cáo vtình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thtục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SCông thương tại Tờ trình số 832/TTr-SCT ngày 08/9/2015 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1528/STP-KSTTHC ngày 27/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính mới ban hành; 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Công Thương, Tư pháp, Th trưng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh:
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Thanh Hóa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mi ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Điện.

1

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối vi các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đt ti địa phương.

2

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

3

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

4

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đt của các trạm biến áp dưới 3MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương.

5

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.

6

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương.

7

Cấp thKiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT

Shồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính(2)

I. Lĩnh vực: Điện.

1

T-THA-046789-TT

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động phát điện đối vi các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương.

Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

2

T-THA-047250-TT

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đi với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương.

Thông tư s 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 ca Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

3

T-THA- 047093-TT

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực giám sát công trình đường dây& TBA <=35KV.

Thông tư s 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 ca Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

4

T-THA-047153-TT

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực giám sát công trình đường dây& TBA <=35KV.

Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

5

T-THA- 047001-TT

Cấp gia hạn giy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn thiết kế đường dây& TBA<=35KV.

Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

6

T-THA-047333-TT

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn thiết kế đường dây và TBA <=35KV.

Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn ca giấy phép hoạt động điện lực.

7

T-THA- 046891-TT

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phân phối và bán lđiện nông thôn.

Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 ca Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thi hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

8

T-THA-047225-TT

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phân phi và bán lẻ điện nông thôn.

Thông tư s10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thtục cấp, thu hồi và thời hạn ca giấy phép hoạt động điện lực.

 

 

 

 

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THCỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Có nội dung cụ thể của 07 thủ tục hành chính đính kèm)

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

LĨNH VỰC: ĐIỆN

NỘI DUNG CỤ THCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với Tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Công Thương.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hồ sơ. Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

- Trong thời gian 60 ngày ktừ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Bước 4: Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, SCông Thương tỉnh Thanh Hóa, Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày ngh L, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT .

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 7b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT ; Bản sao bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền.

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Văn bản xác nhận Kế hoạch bo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao Hợp đồng mua bán điện.

- Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và cam kết của chủ đầu tư thực hiện đầy đquy định của pháp luật trong việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Bn sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Bn sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).

- Bn sao biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; biên bản nghiệm thu hoàn thiện kết nối tín hiệu với hệ thống SCADA/EMS, SCADA/DMS của cấp điều độ có quyền điều khiển phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định.

- Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện, tuyến năng lượng; Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; phương án bảo đảm an toàn đập và bảo đảm an toàn vùng hạ du đập theo quy định; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).

- Bản sao biên bản nghiệm thu cuối cùng hoặc văn bản xác nhận đảm bảo điều kiện vận hành thương mại cho từng tổ máy.

- Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện.

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tham gia lĩnh vực hoạt động điện lực theo đúng quy định.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu 03: Giấy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

Mẫu 04a: Phụ lục Giấy phép phát điện (có phụ lục kèm theo).

8. Phí, lệ phí:

Phí: 2.100.000 đồng.

(Theo quy định tại Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực).

9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01: Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

- Mẫu số 02: Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện (có phụ lục kèm theo).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung:

- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

* Điều kiện riêng:

- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát trin điện lực được duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định.

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định.

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định của pháp luật.

- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kim định đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

- Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thm quyền phê duyệt.

- Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật điện lực.

- Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

MẪU 01

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…, ngày ... tháng ... năm ...

ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Sở Công Thương Thanh Hóa

Tên tổ chức đề nghị:...................................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):...........................................................................................

Có trụ sở giao dịch chính tại: …………. Điện thoại: ……….. Fax:...............................................

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày ... tháng ... năm .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số:…………….............. do ……………….. cấp ngày………….

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………… do ………. cấp ngày …………………. (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:...........................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Các giấy tờ kèm theo:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công Thương Thanh Hóa cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

MẪU 02

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ
(Hoạt động bán lẻ điện nông thôn)
(Ban hành kèm theo Thông tư s10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình đ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Ghi chú

I

Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

II

Người trực tiếp vận hành

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

UBND…….
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .../GP-SCT

…., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG …..

Căn cứ Quyết định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, ….. của Sở Công Thương ….;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Nghị định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ……….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: …………., ngày …. tháng …. năm ….

4. Trụ sở giao dịch:………………………………..……; Điện thoại:……….…..; Fax:.......................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ...................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:................................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:.................................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU 4a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép quản lý, vận hành Nhà máy …, công suất lắp đặt ... MW, xây dựng tại …;

b) Công ty ... được phép bán điện phát từ Nhà máy ... vào hệ thống điện theo hợp đồng mua bán điện đã được ký kết với những tổ chức, cá nhân được phép mua điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực.

2. Các đặc tính chính của Nhà máy ...

a) Các thông số chính của nhà máy

Tổng công suất lắp đặt của nhà máy: ... MW.

- Tua bin: Số lượng …, kiểu …;

Công suất định mức: ... MW;

Số vòng quay định mức: ... vòng/phút.

- Máy phát điện: Số lượng …, kiểu …;

Công suất định mức: ... MW;

Điện áp định mức:... kV;

Tần số định mức: ... Hz.

- Máy biến áp chính: Số lượng …, kiểu …;

Công suất định mức: ... MVA;

Điện áp: ... kV;

Tổ đấu dây ...

b) Trạm phân phối điện

- Loại: …;

- Điện áp ... kV.

c) Nguồn nước sử dụng

Công ty ... chỉ được phép sử dụng nguồn nước phục vụ cho việc phát điện, làm mát Nhà máy ... khi được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

d) Đấu nối vào hệ thống điện

Nhà máy ... được đấu nối vào lưới điện quốc gia thông qua ... đường dây ... kV, loại dây dẫn ..., chiều dài …, từ ... đến ...

đ) Yêu cầu về môi trường và xã hội

Công ty ... phải bảo đảm Nhà máy ... thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Các quyền của đơn vị phát điện được quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

a) Hoạt động phát điện được ghi trong Giấy phép này;

b) Đấu nối vào hệ thống điện quốc gia khi đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật;

c) Công ty ... được bán điện năng của Nhà máy ... cho tổ chức, cá nhân được phép mua điện theo Hợp đồng mua bán điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực;

d) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động phát điện;

đ) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động phát điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

a) Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động phát điện Nhà máy phù hợp các nội dung và điều kiện của Giấy phép này;

b) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động phát điện của Nhà máy... khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép theo quy định. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Quyền ngừng cung cấp điện

Nhà máy ... có quyền tạm thời ngừng hoạt động hay dừng toàn bộ hoạt động phát điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe hay sự an toàn của cộng đồng, độ tin cậy của hệ thống điện; để bảo dưỡng, sửa chữa. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

a) Công ty ... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hoạt động phát điện;

b) Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện đã được cấp giấy phép

Công ty ... có trách nhiệm duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động phát điện Nhà máy ... trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Bảo vệ môi trường

a) Công ty ... phải đảm bảo việc xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện, nhà xưởng của nhà máy không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng;

b) Nhà máy ... phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động phát điện.

4. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

Công ty ... phải đảm bảo Nhà máy ... được xây dựng lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử, vận hành theo đúng thiết kế được duyệt.

5. Sử dụng đất

Công ty ... quản lý và sử dụng đất của Nhà máy ... theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong dự án đầu tư.

6. An toàn nhà máy và cộng đồng

a) Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định về việc bảo vệ an toàn cho con người, các thiết bị điện, các công trình điện;

b) Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khỏe cộng đồng và mức độ an toàn cho phép.

7. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo, sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động phát điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

8. Tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất

Nhà máy ... phải thực hiện các yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động phát điện thông qua việc xây dựng và thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị phát điện và sử dụng hiệu quả, hợp lý hệ thống tự dùng trong nhà máy theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Hạch toán tài chính

Công ty ... có trách nhiệm tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện Nhà máy ..., tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động phát điện của nhà máy và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

10. Báo cáo tài chính, sản xuất, kinh doanh

a) Công ty ... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động phát điện của Nhà máy ... do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện;

b) Công ty ... có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu về tài chính để phục vụ công tác tính toán giá phát điện khi Cục Điều tiết điện lực yêu cầu;

c) Báo cáo ... (cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực được cấp giấy phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

11. Đầu tư các dự án phát điện khác

a) Công ty ... chỉ được đầu tư phát triển các dự án phát điện mới phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền để phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển điện lực cho từng giai đoạn theo quy định của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

12. Hợp đồng mua bán điện

Công ty ... có quyền và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong các hợp đồng mua bán điện đã ký.

13. Giá điện

a) Công ty ... có trách nhiệm xây dựng biểu giá phát điện theo đúng quy định về phương pháp lập giá phát điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Giá mua bán điện

- Giá bán điện được thực hiện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký, trong phạm vi khung giá phát điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Giá mua bán điện giao ngay hình thành theo thời điểm giao dịch trên thị trường điện lực do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực công bố.

c) Trong trường hợp Công ty ... có đề xuất liên quan đến giá phát điện hoặc của các dịch vụ khác có liên quan, các đề xuất này phải có thuyết minh, giải thích trình cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

14. Các dịch vụ phụ trợ

Nhà máy ... có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ phụ trợ (nếu được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu) và thực hiện các biện pháp để hỗ trợ vận hành hệ thống điện tin cậy theo hợp đồng đã ký và những quy định liên quan đến dịch vụ phụ trợ theo quy định của pháp luật.

15. Đảm bảo cung cấp điện

a) Nhà máy ... có trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia theo những nội dung được ghi trong Phụ lục này;

b) Khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn, Nhà máy ... phải đảm bảo huy động tối đa công suất phát của nhà máy theo lệnh điều độ vận hành của đơn vị điều độ hệ thống điện.

16. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo Cơ quan cấp giấy phép khi có thay đổi trong quản lý Nhà máy ... trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành điện có liên quan tới hoạt động phát điện Nhà máy ...;

b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Nhà máy ...;

c) Ngừng hoạt động để chuyển giao quyền sở hữu Nhà máy ... hoặc quyền hoạt động phát điện cho đơn vị khác.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Nhà máy ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động phát điện;

b) Nhà máy ... được phép sử dụng công nghệ, kỹ thuật và thiết bị yêu cầu đối với các tổ máy của nhà máy như mô tả tại Khoản 2 Mục I Phụ lục này để thực hiện hoạt động phát điện. Khi có những thay đổi công nghệ các thiết bị chính của Nhà máy ..., Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho ...(cơ quan cấp giấy phép) để quản lý.

2. Tuân thủ quy định truyền tải điện, phân phối điện

Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng yêu cầu của quy định đối với hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối.

3. Đấu nối nhà máy vào hệ thống điện

Nhà máy ... phải thực hiện các quy định về đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

4. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện

a) Nhà máy ... phải tuân thủ phương thức vận hành, lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện phù hợp với chế độ vận hành của Nhà máy trong hệ thống điện;

b) Nhà máy ... có trách nhiệm phối hợp với đơn vị điều độ hệ thống điện triển khai các phương thức vận hành bình thường hoặc sự cố để bảo vệ tình trạng và phương thức vận hành an toàn của hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối.

5. Tuân thủ quy định về an toàn đập thủy điện và vận hành hồ chứa nước (đối với nhà máy thủy điện)

a) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành hồ chứa và các quy định khác có liên quan;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập thủy điện.

6. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty ... phải tính toán, thiết kế, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phát điện của Nhà máy ... đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho nguồn điện và lưới điện;

b) Việc sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, mở rộng nhà máy phải thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký theo biểu mẫu quy định trong quy trình phối hợp vận hành do đơn vị điều độ hệ thống điện ban hành.

7. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Nhà máy ... phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản có liên quan do Bộ Công Thương ban hành.

8. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm điện

Công ty ... phải tuân thủ quy định về đo đếm điện đối với Nhà máy ..., các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến công suất đặt, vận hành, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và đo đếm thông số điện theo Quy định về đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

9. Xử lý sự cố

Nhà máy ... phải thông báo ngay cho đơn vị điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố phát điện và có biện pháp xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất.

10. Báo cáo khi được yêu cầu

Nhà máy... phải báo cáo về khả năng sẵn sàng phát điện, mức dự phòng công suất, tình hình thực hiện phương thức vận hành của nhà máy điện theo yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống điện, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực (nếu tham gia thị trường điện), Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

11. Tuân thủ quy định của thị trường điện lực (đối với các nhà máy tham gia thị trường điện)

Nhà máy ... phải tuân thủ các quy định về thị trường điện lực tại Luật Điện lực; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực; các quy định về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành và các Quy trình hướng dẫn thực hiện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách, tài liệu hoạt động kinh doanh theo quy định.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về các trang thiết bị phát điện, nhà xưởng, sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trường hợp Nhà máy ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Nhà máy ...:

- Yêu cầu Nhà máy ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà máy theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Nhà máy ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

a) Nhà máy ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quản lý, vận hành Nhà máy ...;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Nhà máy ... vẫn phải tiếp tục hoạt động phát điện trong thời hạn được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo cung cấp điện và đảm bảo sự kết nối với hệ thống truyền tải, phân phối điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy ... gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự, thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

LĨNH VỰC: ĐIỆN

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trkết qu, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với Tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Công Thương.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc ktừ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bn nêu rõ lý do và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hồ sơ. Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

- Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bn thì cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Bước 4: Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thc thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT .

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo Mẫu 7a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT ; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.

- Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể tngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực hoạt động điện lực theo đúng quy định.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Mẫu 03: Giấy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

Mẫu 04b: Phụ lục Giấy phép phát điện (có phụ lục kèm theo).

8. Phí, lệ phí:

Phí: 800.000 đồng.

(Theo quy định tại Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cp giấy phép trong lĩnh vực điện lực).

9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01: Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

- Mẫu số 02: Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện (có phụ lục kèm theo).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung:

- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

* Điều kiện riêng:

- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp vi cp điện áp phù hp.

- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác (Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì) có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghim công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp.

- Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện trên còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.

- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:

+ Hạng 1: Có 20 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;

+ Hạng 2: Có 15 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;

+ Hạng 3: Có 10 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;

+ Hạng 4: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vn chủ trì.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật điện lực.

- Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

CÁC MU ĐƠN, MU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MU KẾT QUẢ THC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

MẪU 01

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…, ngày ... tháng ... năm ...

ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Sở Công Thương Thanh Hóa

Tên tổ chức đề nghị:...................................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):...........................................................................................

Có trụ sở giao dịch chính tại: …………. Điện thoại: ……….. Fax:...............................................

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày ... tháng ... năm .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số:…………….............. do ……………….. cấp ngày………….

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………… do ………. cấp ngày …………………. (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:...........................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Các giấy tờ kèm theo:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công Thương Thanh Hóa cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

MẪU 02

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ
(Hoạt động bán lẻ điện nông thôn)
(Ban hành kèm theo Thông tư s10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình đ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Ghi chú

I

Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

II

Người trực tiếp vận hành

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

UBND…….
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .../GP-SCT

…., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG …..

Căn cứ Quyết định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, ….. của Sở Công Thương ….;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Nghị định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ……….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: …………., ngày …. tháng …. năm ….

4. Trụ sở giao dịch:………………………………..……; Điện thoại:……….…..; Fax:.......................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ...................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:................................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:.................................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU 4b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

I. LĨNH VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép

Công ty ….. đủ điều kiện được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau:

a) Lĩnh vực 1: …;

b) Lĩnh vực 2: ...

2. Phạm vi hoạt động

Công ty ... được phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực được cấp phép trong phạm vi toàn quốc.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực với các lĩnh vực được quy định tại Khoản 1 Mục I Giấy phép này.

2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn.

3. Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật phục vụ cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.

5. Áp dụng công nghệ kỹ thuật, phần mềm, phương pháp tính toán tiên tiến được chấp nhận tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện.

6. Đào tạo và tuyển dụng lao động theo quy định của pháp luật.

III. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân thủ các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các điều kiện trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

a) Công ty ... phải duy trì cơ cấu tổ chức để đảm bảo thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện được cấp phép hoạt động như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;

b) Công ty ... phải duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp phép theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

c) Chủ nhiệm dự án và các chuyên gia tư vấn chính trong các lĩnh vực chuyên môn chính của dự án, công trình do Công ty ... thực hiện phải do các chuyên gia thuộc biên chế hoặc có hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn của Công ty đảm nhiệm.

3. Chất lượng công trình

Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện.

4. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép;

b) Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

c) Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực phải phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình điện lực.

5. Đào tạo và sử dụng lao động

a) Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng lao động;

b) Công ty ... phải duy trì nguồn nhân lực bao gồm bộ máy quản lý, chuyên gia tư vấn đáp ứng được yêu cầu về số lượng và năng lực chuyên gia như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

6. Báo cáo khi có thay đổi

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản những thay đổi về nhân sự chủ chốt (Giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính) cho ...(cơ quan cấp giấy phép);

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trước 60 ngày trong trường hợp ngừng hoạt động điện lực;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi trụ sở làm việc.

IV. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu trữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong suốt quá trình hoạt động.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương (nơi đăng ký trụ sở chính) về tình hình thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp giấy phép, sử dụng lao động, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này trong quá trình hoạt động;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trường hợp có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp các thông tin bằng văn bản về vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử phạt sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty …:

- Yêu cầu Công ty ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty ... theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty ... bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

b) Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

c) Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

d) Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

đ) Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự, thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

Số seri trên Cơ sdữ liệu quốc gia về TTHC:

LĨNH VỰC: ĐIỆN

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với Tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Công Thương.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hồ sơ. Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

- Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Bước 4: Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT .

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo Mẫu 7a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT ; Bản sao có chứng thực bng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.

- Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.

- Trường hợp thay đi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thi hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thc hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực hoạt động điện lực theo đúng quy định.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thm quyn được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu 03: Giấy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

Mẫu 04b: Phụ lục giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực (có phụ lục kèm theo).

8. Phí, lệ phí:

Phí: 800.000 đồng.

(Theo quy định tại Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong nh vực điện lực).

9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01: Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

- Mẫu số 02: Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện (có phụ lục kèm theo).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung:

- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định..

* Điều kiện riêng:

- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.

- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vn khác (05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nht 01 chuyên gia tư vấn chủ trì) có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng.

- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

- Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:

+ Hạng 1: Có 20 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;

+ Hạng 2: Có 15 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;

+ Hạng 3: Có 10 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;

+ Hạng 4: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật điện lực.

- Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: có

 

MẪU 01

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…, ngày ... tháng ... năm ...

ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Sở Công Thương Thanh Hóa

Tên tổ chức đề nghị:...................................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):...........................................................................................

Có trụ sở giao dịch chính tại: …………. Điện thoại: ……….. Fax:...............................................

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày ... tháng ... năm .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số:…………….............. do ……………….. cấp ngày………….

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………… do ………. cấp ngày …………………. (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:...........................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Các giấy tờ kèm theo:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công Thương Thanh Hóa cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

MẪU 02

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ
(Hoạt động bán lẻ điện nông thôn)
(Ban hành kèm theo Thông tư s10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình đ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Ghi chú

I

Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

II

Người trực tiếp vận hành

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

UBND…….
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .../GP-SCT

…., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG …..

Căn cứ Quyết định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, ….. của Sở Công Thương ….;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Nghị định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ……….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: …………., ngày …. tháng …. năm ….

4. Trụ sở giao dịch:………………………………..……; Điện thoại:……….…..; Fax:.......................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ...................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:................................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:.................................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU 4b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

I. LĨNH VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép

Công ty ….. đủ điều kiện được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau:

a) Lĩnh vực 1: …;

b) Lĩnh vực 2: ...

2. Phạm vi hoạt động

Công ty ... được phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực được cấp phép trong phạm vi toàn quốc.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực với các lĩnh vực được quy định tại Khoản 1 Mục I Giấy phép này.

2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn.

3. Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật phục vụ cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.

5. Áp dụng công nghệ kỹ thuật, phần mềm, phương pháp tính toán tiên tiến được chấp nhận tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện.

6. Đào tạo và tuyển dụng lao động theo quy định của pháp luật.

III. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân thủ các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các điều kiện trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

a) Công ty ... phải duy trì cơ cấu tổ chức để đảm bảo thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện được cấp phép hoạt động như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;

b) Công ty ... phải duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp phép theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

c) Chủ nhiệm dự án và các chuyên gia tư vấn chính trong các lĩnh vực chuyên môn chính của dự án, công trình do Công ty ... thực hiện phải do các chuyên gia thuộc biên chế hoặc có hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn của Công ty đảm nhiệm.

3. Chất lượng công trình

Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện.

4. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép;

b) Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

c) Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực phải phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình điện lực.

5. Đào tạo và sử dụng lao động

a) Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng lao động;

b) Công ty ... phải duy trì nguồn nhân lực bao gồm bộ máy quản lý, chuyên gia tư vấn đáp ứng được yêu cầu về số lượng và năng lực chuyên gia như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

6. Báo cáo khi có thay đổi

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản những thay đổi về nhân sự chủ chốt (Giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính) cho ...(cơ quan cấp giấy phép);

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trước 60 ngày trong trường hợp ngừng hoạt động điện lực;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi trụ sở làm việc.

IV. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu trữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong suốt quá trình hoạt động.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương (nơi đăng ký trụ sở chính) về tình hình thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp giấy phép, sử dụng lao động, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này trong quá trình hoạt động;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trường hợp có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp các thông tin bằng văn bản về vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử phạt sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty …:

- Yêu cầu Công ty ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty ... theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty ... bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

b) Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

c) Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

d) Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

đ) Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự, thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 3MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

LĨNH VỰC: ĐIỆN

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thc hin:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với Tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Công Thương.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hồ sơ. Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trlời bằng văn bản.

- Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trlại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Bước 4: Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT .

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

- Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu 7b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT ; Bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

- Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Bản sao Thỏa thuận đấu nối hoặc Hợp đồng đấu nối.

- Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tc hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực hoạt động điện lực theo đúng quy định.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu 03: Giấy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

Mẫu 04c: Phụ lục Giấy phép Truyền tải điện/Phân phối điện (có phụ lục kèm theo).

8. Phí, lệ phí:

Phí: 800.000 đồng.

(Theo quy định tại Thông tư s 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực).

9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01: Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

- Mẫu số 02: Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện (có phụ lục kèm theo).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung:

- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

* Điều kiện riêng:

- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định khác.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật điện lc và luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật điện lực.

- Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KẾT QUẢ THC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

MẪU 01

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…, ngày ... tháng ... năm ...

ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Sở Công Thương Thanh Hóa

Tên tổ chức đề nghị:...................................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):...........................................................................................

Có trụ sở giao dịch chính tại: …………. Điện thoại: ……….. Fax:...............................................

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày ... tháng ... năm .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số:…………….............. do ……………….. cấp ngày………….

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………… do ………. cấp ngày …………………. (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:...........................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Các giấy tờ kèm theo:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công Thương Thanh Hóa cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

MẪU 02

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ
(Hoạt động bán lẻ điện nông thôn)
(Ban hành kèm theo Thông tư s10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình đ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Ghi chú

I

Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

II

Người trực tiếp vận hành

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

UBND…….
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .../GP-SCT

…., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG …..

Căn cứ Quyết định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, ….. của Sở Công Thương ….;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Nghị định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:.......................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ……….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: …………., ngày …. tháng …. năm ….

4. Trụ sở giao dịch:………………………………..……; Điện thoại:……….…..; Fax:.......................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ...................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:................................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:.................................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU 4c

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP TRUYỀN TẢI ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN

I. LĨNH VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động

Công ty ... được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện/phân phối điện, quy mô cấp điện áp đến ...

2. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện, quy mô cấp điện áp đến ... kV trong phạm vi ...;

b) Công ty ... là đơn vị được phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong phạm vi được quy định tại Điểm a Khoản này trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, trừ phạm vi hoạt động của các đơn vị điện lực khác được Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong phạm vi hoạt động của Công ty ...

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Các quyền theo quy định tại Luật Điện lực

Công ty ... có các quyền sau đây:

a) Hoạt động truyền tải điện/phân phối điện theo quy định tại Giấy phép này;

b) Được vào khu vực quản lý của bên mua điện để thao tác, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị điện của đơn vị phân phối điện (đối với hoạt động phân phối điện);

c) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động truyền tải điện/phân phối điện;

d) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động truyền tải điện/phân phối điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

a) Công ty ... được phép cung cấp dịch vụ trong hoạt động truyền tải điện/phân phối điện tuân thủ theo quy định của pháp luật;

b) Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động khác phù hợp với hoạt động truyền tải điện/phân phối điện và các điều kiện của Giấy phép này;

c) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động truyền tải điện/phân phối điện đã được cấp giấy phép khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho phép. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Phụ lục này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Quyền sử dụng tài sản

Công ty ... được phép sử dụng tài sản như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để đảm bảo thực hiện hoạt động truyền tải điện/phân phối điện phù hợp với các điều kiện trong Phụ lục này.

4. Quyền ngừng cung cấp điện

Công ty ... được phép tạm dừng, ngừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ lưới truyền tải điện/phân phối điện trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị sử dụng lưới truyền tải điện/phân phối điện không thanh toán giá truyền tải điện/phân phối điện theo quy định, không tuân theo quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh hệ thống điện hoặc an toàn cho người và trang thiết bị truyền tải điện/phân phối điện;

b) Trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa sức khỏe và an toàn cộng đồng, tính tin cậy của hệ thống điện, bảo dưỡng, sửa chữa lưới truyền tải điện/phân phối điện phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện quy định trong Phụ lục này.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... thực hiện hoạt động truyền tải điện/phân phối điện phải tuân thủ các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; Quy định hệ thống điện truyền tải, Quy định hệ thống điện phân phối, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện đã được cấp giấy phép

Công ty ... phải tuân thủ và duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện

a) Công ty ... phải đảm bảo xây dựng, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành lưới điện theo đúng thiết kế được duyệt, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực và danh mục các công trình điện được đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Công ty ... phải lập kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới điện trong phạm vi do Công ty quản lý để đảm bảo đáp ứng khả năng cung cấp điện tại thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới truyền tải điện/phân phối điện phải phù hợp với:

- Quy hoạch phát triển điện lực;

- Danh mục đầu tư đã được phê duyệt;

- Quy định về hệ thống điện truyền tải/phân phối điện;

- Quy định về đo đếm điện năng;

- Các điều kiện của Giấy phép này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Công ty ... phải đảm bảo liên kết đấu nối với nhà máy điện, lưới điện phân phối, truyền tải, khách hàng sử dụng điện lớn có đấu nối vào lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật;

d) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin phục vụ xây dựng, bổ sung và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực cho từng giai đoạn theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

đ) Hàng năm, Công ty ... phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép và cơ quan có thẩm quyền tình hình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện thuộc phạm vi quản lý, vận hành của Công ty;

e) Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực khi thấy quy hoạch đang thực hiện không còn phù hợp với thực tế.

4. Cải tạo lưới điện

Công ty ... có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp các đường dây, trạm biến áp của lưới điện hiện có để đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

5. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động truyền tải điện/phân phối điện phù hợp với các quy định về lưới điện và những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng tại Việt Nam;

b) Công ty ... được phép sử dụng các công nghệ, kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để phục vụ hoạt động truyền tải điện/phân phối điện. Khi có những thay đổi công nghệ chính của lưới điện trong phạm vi đơn vị mình quản lý, Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép.

6. Sử dụng đất

Công ty ... phải quản lý và sử dụng đất theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong các dự án đầu tư lưới truyền tải điện/phân phối điện.

7. Bảo vệ môi trường

a) Công ty ... phải xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện kỹ thuật của lưới điện không gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng;

b) Công ty ... phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường khi hoạt động ...

8. An toàn lao động và cộng đồng

a) Công ty ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khỏe cộng đồng và mức độ an toàn cho phép;

b) Công ty ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ và vận hành an toàn các thiết bị điện, các công trình điện; phải thực hiện kiểm tra và thử nghiệm các trang thiết bị điện và công trình điện trước khi đưa vào hoạt động để đảm bảo những trang thiết bị điện và công trình điện đáp ứng các yêu cầu về an toàn lưới điện theo quy định của pháp luật;

c) Công ty ... phải hợp tác với các đơn vị điện lực, các cơ quan có thẩm quyền để quản lý và bảo vệ an toàn trang thiết bị điện, công trình điện.

9. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện quy định về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động truyền tải điện/phân phối điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

10. Tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả

a) Công ty ... phải thực hiện những yêu cầu về tuyên truyền và phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện/phân phối điện;

b) Công ty ... phải thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị truyền tải điện/phân phối điện nhằm thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động …, chống lãng phí, giảm tổn thất điện năng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định pháp luật khác có liên quan.

11. Giá dịch vụ

a) Công ty ... phải áp dụng mức giá truyền tải điện/phân phối điện, các loại giá dịch vụ liên quan khác theo nguyên tắc và phương pháp tính đã được phê duyệt;

b) Cung cấp thông tin, tham gia xây dựng cơ chế, nguyên tắc và phương pháp tính giá, các loại phí có liên quan khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

12. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

Công ty ... phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các quy định khác có liên quan.

13. Hạch toán tài chính

Công ty ... có trách nhiệm thực hiện hạch toán tài chính hoạt động truyền tải điện/phân phối điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động truyền tải/phân phối điện của Công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

Công ty ... phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật, chế độ kế toán tại Việt Nam và những quy định khác có liên quan.

14. Báo cáo tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động báo cáo tài chính phải được kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện;

b) Công ty ... có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu về tài chính để phục vụ công tác tính toán giá truyền tải điện/phân phối điện ... khi Cục Điều tiết điện lực yêu cầu.

15. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép trong các trường hợp sau:

a) Khi có thay đổi trong hoạt động quản lý, vận hành lưới điện của Công ty trong phạm vi hoạt động của Giấy phép do cải tổ ngành điện;

b) Khi có thay đổi do tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Công ty.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định về kỹ thuật của lưới điện

Công ty ... phải tuân thủ và đáp ứng các quy định về hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối và các quy định kỹ thuật khác có liên quan tới lưới điện mà Công ty được cấp giấy phép hoạt động.

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đấu nối

Công ty ... phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu nối lưới điện trong hoạt động truyền tải điện/phân phối điện.

3. Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện

a) Công ty ... phải thực hiện các hướng dẫn, quản lý phụ tải và sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện và theo quy định của pháp luật;

b) Công ty ... phải tuân thủ sự chỉ huy vận hành, phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi hệ thống điện với đơn vị điều độ hệ thống điện;

c) Công ty ... phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép, đơn vị điều độ hệ thống điện để phục vụ cho việc vận hành hệ thống điện theo quy định.

4. Đảm bảo khả năng cung cấp điện

a) Trong phạm vi hoạt động được cấp giấy phép, Công ty ... phải cung cấp dịch vụ truyền tải điện/phân phối điện an toàn, kinh tế, tin cậy và liên tục theo tiêu chuẩn chất lượng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

b) Không phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ truyền tải điện/phân phối điện cho các đối tượng trong cùng một nhóm khách hàng.

5. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật

Công ty ... có trách nhiệm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải/phân phối đến khách hàng sử dụng dịch vụ theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chất lượng điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

6. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Công ty ... phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về đo đếm đối với lưới điện truyền tải/phân phối, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

7. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Công ty ... phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

8. Xử lý sự cố

a) Công ty ... phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra những sự cố trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty dẫn tới các hệ quả sau:

- Ngừng cung cấp dịch vụ truyền tải điện/phân phối điện làm ảnh hưởng tới hoạt động điện lực của các đơn vị khác;

- Tình trạng bất thường của hệ thống điện gây sự cố đáng kể trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty;

- Gây hư hỏng trang thiết bị, ảnh hưởng đến tính mạng con người.

b) Công ty ... phải thông báo ngay cho đơn vị điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố trong lưới điện và có biện pháp xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất.

9. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty ... phải tính toán, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị trong lưới điện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật;

b) Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện phải được thực hiện theo thỏa thuận với đơn vị điều độ hệ thống điện.

10. Tuân theo các quy định của thị trường điện lực cạnh tranh (áp dụng đối với đơn vị tham gia thị trường điện lực cạnh tranh)

Công ty ... phải tuân thủ các quy định về thị trường điện lực tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các quy định về thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành và các Quy trình hướng dẫn thực hiện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động truyền tải điện/phân phối điện theo quy định.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ... có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

a) Thông tin liên quan tới khả năng truyền tải điện/phân phối điện và tình trạng vận hành của các thiết bị trong lưới điện theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

b) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin phục vụ cho mục đích xây dựng chính sách, quản lý và điều hành vĩ mô khi có yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép hay cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Báo cáo ... (cơ quan cấp giấy phép) trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

d) Báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động điện lực trong lĩnh vực và phạm vi được quy định trong Giấy phép cho ... (Cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

đ) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về tình trạng của các trang thiết bị kỹ thuật, nhà xưởng và sổ sách kế toán để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hoạt động ... theo đúng quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trong trường hợp Công ty ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty ...:

- Yêu cầu Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

a) Thu hồi giấy phép: Công ty ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện/phân phối điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện theo quy định khi đã được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Công ty ... vẫn phải tiếp tục hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong thời hạn được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động.

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

LĨNH VỰC: ĐIỆN

NỘI DUNG CỤ THCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với Tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Công Thương.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hồ sơ. Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

- Trong thời gian 60 ngày ktừ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cn thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Bước 4: Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian trả kết quả: Trong gihành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghLễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hsơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT .

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

- Danh sách trích ngang cán bộ quản lý theo Mẫu 7b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT ; Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp của người có tên trong danh sách.

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực hoạt động điện lực theo đúng quy định.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

b) quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu 03: Giy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

Mẫu 04d: Phụ lục Giấy phép bán buôn điện/Bán lẻ điện/Xuất, Nhập khẩu điện (có phụ lục kèm theo).

8. Phí, lệ phí:

Phí: 700.000 đồng.

(Theo quy định tại Thông tư s124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực).

9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01: Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (có phụ lục kèm theo).

- Mẫu số 02: Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện (có phụ lục kèm theo).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung:

- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định..

* Điều kiện riêng:

- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm.

- Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật điện lực.

- Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

CÁC MU ĐƠN, MU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KT QUẢ THC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

MẪU 01

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…, ngày ... tháng ... năm ...

ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: Sở Công Thương Thanh Hóa

Tên tổ chức đề nghị:...................................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):...........................................................................................

Có trụ sở giao dịch chính tại: …………. Điện thoại: ……….. Fax:...............................................

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày ... tháng ... năm .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số:…………….............. do ……………….. cấp ngày………….

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………… do ………. cấp ngày …………………. (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:...........................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Các giấy tờ kèm theo:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công Thương Thanh Hóa cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

MẪU 02

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ
(Hoạt động bán lẻ điện nông thôn)
(Ban hành kèm theo Thông tư s10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình đ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Ghi chú

I

Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

II

Người trực tiếp vận hành

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

UBND…….
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .../GP-SCT

…., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG …..

Căn cứ Quyết định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, ….. của Sở Công Thương ….;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Nghị định số …… ngày …. tháng …. năm …. của UBND …. về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ……….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: …………., ngày …. tháng …. năm ….

4. Trụ sở giao dịch:………………………………..……; Điện thoại:……….…..; Fax:.......................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ...................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:................................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:.................................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU 4d

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương)

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP BÁN BUÔN ĐIỆN/BÁN LẺ ĐIỆN/XUẤT, NHẬP KHẨU ĐIỆN

I. LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động điện lực

Công ty ... được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:

Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến ... kV.

2. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến … kV, trên địa bàn …;

b) Công ty ... được phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến ... kV theo đúng phạm vi quy định tại Điểm a Khoản này trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, trừ phạm vi hoạt động của các đơn vị điện lực khác được Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện trong phạm vi hoạt động của Công ty

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Quyền của đơn vị Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện được quy định tại Luật Điện lực

a) Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện được ghi trong Giấy phép này;

b) Bán điện cho tổ chức, cá nhân mua điện đáp ứng đủ các điều kiện quy định của pháp luật trong phạm vi được cấp phép hoạt động theo đúng biểu giá do cơ quan có thẩm quyền quy định;

c) Sử dụng các dịch vụ truyền tải điện, phân phối điện phù hợp với từng cấp độ của thị trường điện lực để thực hiện Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện;

d) Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp giấy phép;

đ) Công ty ... được phép vào khu vực quản lý của tổ chức, cá nhân mua điện để kiểm tra, ghi chỉ số công tơ, liên hệ với khách hàng theo quy định của pháp luật;

e) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động điện lực khác, phù hợp các nội dung và điều kiện của Giấy phép này.

3. Ngừng, giảm cung cấp điện

Công ty ... có quyền đề nghị ngừng, giảm cung cấp điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe hay sự an toàn của cộng đồng; ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống điện; để bảo dưỡng, sửa chữa hoặc khi khách hàng vi phạm các quy định có liên quan đến hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện.

Điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện thực hiện theo quy định tại Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Quy định điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Công ty ... phải duy trì các điều kiện hoạt động điện lực cho lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp phép trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện việc đào tạo, sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển các lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép.

4. Tiết kiệm điện trong hoạt động điện lực

Công ty ... phải thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động điện lực theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giá điện

a) Công ty ... có trách nhiệm đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty ... (hoặc theo ủy quyền) với các tổ chức, cá nhân mua điện theo quy định;

b) Công ty ... có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy định về giá điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

c) Công ty ... phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình kinh doanh điện năng trong phạm vi hoạt động được cấp phép khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động ...

a) Công ty ... thực hiện lĩnh vực hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện trên cơ sở tuân thủ các quy định của nhà nước về quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội;

b) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện đã được cấp phép khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

7. Dịch vụ khách hàng

Công ty ... phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Hạch toán tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm quản lý hạch toán tài chính hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện, tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính;

b) Công ty ... phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật.

9. Báo cáo tài chính, sản xuất, kinh doanh

a) Công ty ... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện;

b) Công ty ... phải cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu về tài chính để phục vụ công tác tính toán giá bán buôn điện/bán lẻ điện khi Cục Điều tiết điện lực yêu cầu;

c) Báo cáo ...(cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

10. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo Cơ quan cấp giấy phép khi có thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành có liên quan tới lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép;

b) Ngừng hoạt động để chuyển giao quyền của một trong các lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hoạt động đã được quy định trong Giấy phép này cho đơn vị khác;

c) Chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức doanh nghiệp khác.

11. Các hành vi bị cấm

Công ty ... không được thực hiện các hành vi sau:

a) Các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 7 Luật Điện lực;

b) Phân biệt đối xử trong hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện cho khách hàng trong cùng một nhóm;

c) Bán điện cho những tổ chức, cá nhân chưa có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

d) Mua điện từ các đơn vị chưa có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm điện

Công ty ... phải tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa và vận hành hệ thống đo đếm điện năng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Điều kiện về kỹ thuật, công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực, áp dụng các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ và thiết bị tiên tiến phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép;

b) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan cấp giấy phép khi có những thay đổi lớn về công nghệ và các thiết bị chính có liên quan đến hoạt động điện lực được cấp phép.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách tài liệu Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện theo quy định.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ... có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin như sau:

a) Những thông tin liên quan tới tình hình Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Báo cáo ... (cơ quan cấp giấy phép) trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về tình hình kinh doanh bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trong trường hợp Công ty ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm quy định trong giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty …:

- Yêu cầu Công ty ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty ... theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

a) Thu hồi giấy phép: Công ty ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện theo quy định khi đã được cấp giấy phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Công ty ... vẫn phải tiếp tục hoạt động ... trong khoảng thời gian được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên thủ tục hành chính: Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

LĨNH VỰC: ĐIỆN

NỘI DUNG CỤ THCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với Tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện và Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

- Trường hợp không cấp thẻ, sau 03 ngày làm việc, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn hoặc quyết định nâng bậc lương công nhân.

- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực.

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.

- Bản khai quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Kiểm tra viên điện lực đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Kiểm tra viên điện lực.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu t khai.

Mẫu số 05: Mẫu Thẻ Kiểm tra viên điện lực (có phụ lục kèm theo).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung:

- Được đào tạo về chuyên ngành điện, đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện.

- Nắm vững các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra.

- Đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

* Điều kiện riêng:

Kiểm tra viên điện lực cấp huyện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành điện.

- Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên.

- Được bố trí công tác tại phòng chuyên môn có chức năng theo dõi về các hoạt động trong lĩnh vực điện lực tại thời điểm đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

- Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh:

- Có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện hoặc là công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện.

- Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, kinh doanh điện từ 03 năm tr lên.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

Mẫu 05

MẪU THẺ KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ảnh
2 x 3

THẺ KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC

Số: ...........

Họ tên:…………….............……………Năm sinh...…….

Đơn vị:……………………………………

 

 

    ngày    tháng    năm
GIÁM ĐỐC

Có giá trị hết ngày:

.....………............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phạm vi kiểm tra ……………………………………..…...............................

..............................................................................................................

- Kiểm tra viên điện lực phải xuất trình thẻ khi kiểm tra và chỉ kiểm tra trong phạm vi được quy định.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Kiểm tra viên điện lực hoàn thành nhiệm vụ.

- Kiểm tra viên điện lực phải lập biên bản và thực hiện theo đúng Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện. 

 

Tên thủ tục hành chính: Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

LĨNH VỰC: ĐIỆN

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với Tổ chức, cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện và Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

- Trường hợp không cấp thẻ, sau 03 ngày làm việc, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ th 2 đến th 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hsơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại thẻ của đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực.

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ của Kiểm tra viên điện lực.

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.

- Thẻ Kiểm tra viên điện lực đối với trường hợp thẻ bị hỏng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhn được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Kiểm tra viên điện lực đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Kiểm tra viên điện lực.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Mẫu số 01: Mẫu thẻ Kiểm tra viên điện lực (có phụ lục kèm theo).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung:

- Được đào tạo về chuyên ngành điện, đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện.

- Nắm vững các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra.

- Đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

* Điều kiện riêng:

Kiểm tra viên điện lực cấp huyện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành điện.

- Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên.

- Được bố trí công tác tại phòng chuyên môn có chức năng theo dõi về các hoạt động trong lĩnh vực điện lực tại thời điểm đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

- Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh:

- Có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện hoặc là công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện.

- Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

Mẫu 05

MẪU THẺ KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ảnh
2 x 3

THẺ KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC

Số: ...........

Họ tên:…………….............……………Năm sinh...…….

Đơn vị:……………………………………

 

 

    ngày    tháng    năm
GIÁM ĐỐC

Có giá trị hết ngày:

.....………............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phạm vi kiểm tra ……………………………………..…...............................

..............................................................................................................

- Kiểm tra viên điện lực phải xuất trình thẻ khi kiểm tra và chỉ kiểm tra trong phạm vi được quy định.

- Tổ chức cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Kiểm tra viên điện lực hoàn thành nhiệm vụ.

- Kiểm tra viên điện lực phải lập biên bản và thực hiện theo đúng Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện. 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3592/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!