Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 28/2002/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 21/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2002/QĐ-BVHTT

Hà Nội , ngày 21 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 28/2002/QĐ-BVHTT NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY CHẾ XUẤT BẢN BẢN TIN, TÀI LIỆU, TỜ RƠI; PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ; ĐĂNG, PHÁT BẢN TIN TRÊN MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI PHÁP NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ- THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá- Thông tin;

Căn cứ Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin;

Nhằm thống nhất quản lý hoạt động xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Báo chí - Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2: Vụ trưởng Vụ Báo chí, Chánh thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện Quy chế này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
Phạm Quang Nghị

 

QUY CHẾ

XUẤT BẢN BẢN TIN, TÀI LIỆU, TỜ RƠI; PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ; ĐĂNG, PHÁT BẢN TIN TRÊN MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, PHÁP NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:

1. Quy chế này điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

2. Mọi tổ chức, cá nhân nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam đều phải tuân theo các quy định tại Quy chế này.

3. Trong trường hợp các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Quy chế này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Điều 2:

Bộ Văn hoá - Thông tin nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Bộ Văn hoá - Thông tin) là cơ quan thực hiện chức năng quản lý, cấp giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3:

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bản tin: Bản tin nêu trong Quy chế này không thuộc loại hình báo chí; xuất bản định kỳ, tuân theo các quy định cụ thể về khuôn khổ, số trang, hình thức trình bày, nội dung và phương thức thể hiện nhằm thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ; thông tin kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị và quan hệ hợp tác của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

2. Tài liệu, tờ rơi: Tài liệu, tờ rơi nêu trong Quy chế này là loại hình xuất bản không định kỳ nhằm thông tin về mục đích, nội dung, chương trình, kết quả hoạt động ngoại giao, hội nghị quốc tế; giới thiệu chức năng, hoạt động, hướng dẫn nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

3. Thông cáo báo chí: Thông cáo báo chí nêu trong Quy chế này là hình thức thông tin bằng văn bản nhằm thông báo cho các cơ quan báo chí tình hình, sự việc, kết quả công việc, hoạt động quan trọng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, đoàn đại biểu nước ngoài, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

4. Bản tin trên màn hình điện tử: Là phần tin tức ngoài các nội dung quảng cáo trên màn hình điện tử, thể hiện lại các nội dung thông tin đã đăng, phát trên báo chí của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức công bố.

5. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

a. Cơ quan đại diện nước ngoài: Là cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam.

b. Cơ quan nước ngoài: Là cơ quan đại diện tổ chức phi Chính phủ, tổ chức kinh tế, văn hoá, khoa học, tổ chức tư vấn nước ngoài, công ty, xí nghiệp của nước ngoài.

6. Pháp nhân có yếu tố nước ngoài: Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

7. Đoàn đại biểu nước ngoài: Là đoàn đại biểu tới thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

8. Hội nghị quốc tế: Là hội nghị của các đại diện chính thức của hai hay nhiều quốc gia, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ được tổ chức tại Việt Nam nhằm thảo luận các vấn đề có liên quan đến lợi ích của các quốc gia, tổ chức đó.

Điều 4:

1. Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử là người được cơ quan, tổ chức cử làm người đứng đầu để thực hiện việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử theo quy định tại Quy chế này.

2. Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Nhà nước và trước pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và mọi hoạt động liên quan đến việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử.

Điều 5:

Việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải tuân theo những quy định sau đây.

1. Không gây phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi truỵ, tội ác.

3. Không được tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.

4. Không được đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, uy tín của các tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

5. Không được xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử khi chưa có giấy phép của Bộ Văn hoá - Thông tin.

6. Không được làm trái các quy định ghi trong giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

Điều 6:

1. Cơ quan, tổ chức được phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi phải thực hiện việc nộp lưu chiểu trước khi phát hành 24 tiếng đồng hồ.

2. Bản tin, tài liệu, tờ rơi lưu chiểu nộp cho Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ báo chí) 06 bản, Sở Văn hoá - Thông tin nơi xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi 02 bản.

Bản tin, tài liệu, tờ rơi không xuất bản ở Hà Nội nộp lưu chiểu cho Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ Báo chí) qua Bưu điện. Thời gian nộp lưu chiểu tính theo dấu tem bưu điện.

3. Cơ quan, tổ chức được phép đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải lưu giữ văn bản, phim, băng, đĩa, ghi âm, ghi hình bản tin đã phát ít nhất 30 ngày.

Chương 2:

NỘI DUNG, HÌNH THỨC CỦA BẢN TIN, TÀI LIỆU, TỜ RƠI, BẢN TIN TRÊN MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ

Điều 7:

Nội dung bản tin, tài liệu, tờ rơi, bản tin trên màn hình điện tử.

1. Chỉ được sử dụng thể loại tin tức.

2. Nội dung thông tin không được vi phạm các quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

3. Không được đăng quảng cáo trong bản tin, tài liệu, tờ rơi. Đối với bản tin trên màn hình điện tử không được đăng, phát quảng cáo xen kẽ vào nội dung thông tin của bản tin.

Điều 8:

1. Hình thức bản tin

a. Khuôn khổ tối đa của bản tin là 19 cm x 27 cm. Số trang tối đa là 24 trang.

b. Các nội dung phải ghi trên trang 1, trang cuối của bản tin:

- Trang một: Phần trên của trang một đề chữ BẢN TIN. Tên của bản tin sau chữ BẢN TIN. Tên của cơ quan, tổ chức xuất bản và ngày tháng năm xuất bản bản tin dưới tên bản tin.

- Trang cuối: Phần cuối trang cuối ghi rõ số giấy phép xuất bản do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp, nơi in, số lượng in, kỳ hạn xuất bản, người chịu trách nhiệm xuất bản.

2. Hình thức tài liệu, tờ rơi.

Phần cuối trang cuối của tài liệu, tờ rơi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức xuất bản, số giấy phép xuất bản do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp, nơi in, số lượng in, ngày tháng năm xuất bản và người chịu trách nhiệm xuất bản.

Chương 3:

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP

Điều 9:

Điều kiện cấp phép.

1. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài

Cơ quan đại diện nước ngoài muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

- Được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Bộ Ngoại giao).

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

- Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

2. Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài.

Cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải có đủ các điều kiện sau:

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hàng thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử, có nghiệp vụ quản lý thông tin.

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí, bản tin trên màn hình điện tử.

- Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử.

3. Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài.

Đoàn đại biểu nước ngoài muốn xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của đoàn đại biểu nước ngoài trong khuôn khổ các quy định của pháp luật về ngoại giao của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đối với hội nghị quốc tế.

Hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam muốn xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

- Được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận việc tổ chức hội nghị.

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp chức năng nhiệm vụ, phạm vi của hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

Điều 10:

Hồ sơ xin cấp phép.

Cơ quan, tổ chức muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải làm thủ tục xin phép Bộ Văn hoá thông tin.

Hồ sơ nộp cho vụ Báo Chí - Bộ Văn hoá - Thông tin.

1. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài.

Hồ sơ xin phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

2. Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài:

Hồ sơ xin phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép lập văn phòng đại diện và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận hoạt động hợp pháp tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

3. Đối với các Đoàn đại biểu nước ngoài.

Hồ sơ xin phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Bản sao có công chứng giấy mời, văn bản chấp thuận hoạt động thăm, làm việc của đoàn đại biểu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nêu tại khoản 7, Điều 3 Quy chế này cấp.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

4. Đối với hội nghị quốc tế

Hồ sơ xin phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Bản sao có công chứng giấy phép, văn bản chấp thuận tổ chức hội nghị của các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

Điều 11:

Cấp giấy phép:

Trong thời hạn 30 ngày đối với bản tin, bản tin đăng, phát trên màn hình điện tử và 15 ngày đối với tài liệu, tờ rơi kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá -Thông tin có trách nhiệm xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Văn hoá - Thông tin trả lời và nêu rõ lý do.

Cơ quan, tổ chức muốn phát hành thông cáo báo chí phải nộp hồ sơ theo quy định của Quy chế này ít nhất trước 48 tiếng đồng hồ so với thời gian dự định phát hành thông cáo báo chí. Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí.

Trường hợp cần thiết, Bộ Văn hoá - Thông tin uỷ quyền cụ thể cho Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép phát hành thông cáo báo chí.

Chương 4:

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12:

Thanh tra, kiểm tra

1. Thanh tra chuyên ngành Văn hoá - Thông tin thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

2. Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc kiểm tra đột xuất việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử.

3. Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử trên địa bàn địa phương mình theo các quy định tại quy chế này.

Điều 13:

Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có công trong việc phát hiện những vi phạm các quy định tại Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 14:

Xử lý vi phạm.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam không thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý bằng các hình thức sau:

1. Thu hồi, tịch thu ấn phẩm.

2. Đình bản.

3. Thu hồi giấy phép xuất bản.

4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin.

5. Truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 15:

Thẩm quyền xử lý vi phạm.

1. Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định thu hồi, tịch thu ấn phẩm, đình bản, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng , phát bản tin trên màn hình điện tử.

Trường hợp có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền tạm thời thu hồi, tịch thu ấn phẩm, đình bản việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử và báo cáo ngay bằng văn bản cho Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin xem xét quyết định.

2. Thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin có quyền xử lý các hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin.

3. Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành các quyết định xử lý vi phạm của Bộ Văn hoá - Thông tin đối với việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử trên địa bàn địa phương mình.

 

 

THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 28/2002/QD-BVHTT

Hanoi, November 21, 2002

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON PUBLICATION OF BULLETINS, DOCUMENTS, LEAFLETS; ISSUANCE OF PRESS RELEASES; PUBLICATION AND/OR TRANSMISSION OF NEWS BULLETINS ON ELECTRONIC SCREENS BY FOREIGN AGENCIES AND ORGANIZATIONS AS WELL AS LEGAL PERSONS INVOLVING FOREIGN ELEMENTS, IN VIETNAM

THE MINISTER OF CULTURE AND INFORMATION

Pursuant to the Government’s Decree No.81/CP of November 8, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Culture and Information;
Pursuant to the Government’s Decree No.31/2001/ND-CP of June 26, 2001 on sanctioning administrative violations in the fields of culture and information;
In order to unify the management of the activities of publication of bulletins, documents and leaflets; issuance of press releases; the publications and/or transmission of news bulletins on electronic screens in Vietnam;
At the proposal of the director of the Press Department of the Ministry of Culture and Information,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on publication of bulletins, documents and leaflets; issuance of press releases; publication and/or transmission of new bulletins on electronic screens by foreign agencies and organizations as well as legal persons involving foreign elements, in Vietnam.

Article 2.- The director of the Press Department and chief inspector of the Ministry of Culture and Information and the directors of the Culture and Information Services of the provinces and centrally-run cities shall have to guide and inspect the implementation of, and implement, this Regulation.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The previous regulations contrary to this Decision are all hereby annulled.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

MINISTER OF CULTURE AND INFORMATION
Pham Quang Nghi

 

REGULATION

ON PUBLICATION OF BULLETINS, DOCUMENTS AND LEAFLETS; ISSUANCE OF PRESS RELEASES; PUBLICATION AND/OR TRANSMISSION OF NEWS BULLETINS ON ELECTRONIC SCREENS BY FOREIGN AGENCIES AND ORGANIZATIONS AS WELL AS LEGAL PERSONS INVOLVING FOREIGN ELEMENTS, IN VIETNAM
(Promulgated together with the Culture and Information Ministers Decision No.28/2002/QD-BVHTT of November 21, 2002)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.-

1. This Regulation governs all activities related to the publication of bulletins, documents and leaflets; the issuance of press releases, the publication and/or transmission of news bulletins on electronic screens, by foreign agencies and organizations as well as legal persons involving foreign elements, in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Where the relevant international treaties which Vietnam has signed or acceded to contain provisions different from those of this Regulation, the provisions of such international treaties shall apply.

Article 2.- The Ministry of Culture and Information of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter called the Ministry of Culture and Information) is the body which performs the managerial function, grant permits for publication of bulletins, documents and leaflets; issuance of press releases; publication and/or transmission of news bulletins on electronic screens by foreign agencies and organizations as well as legal persons involving foreign elements in Vietnam.

Article 3.- In this Regulation, the following terms and phrases shall be construed as follows:

1. Bulletins: The bulletins mentioned in this Regulation do not belong to journalistic forms, which are published periodically under the specific stipulations on the size, number of pages, presentation forms, contents and mode of expression, aiming to inform on internal activities, professional guidance, inform on results of research and application, results of seminars, conferences and cooperative relations of foreign agencies and organizations, legal persons involving foreign elements, in Vietnam.

2. Documents, leaflets: Documents, leaflets mentioned in this Regulation are forms of non-periodical publication, aiming to inform on the purposes, contents, programs, results of diplomatic activities, international conferences; to introduce functions, operations, professional guidance, research and application results of foreign agencies and organizations as well as legal persons involving foreign elements in Vietnam

3. Press release: The press release mentioned in this Regulation is a form of written information, aiming to notify the press agencies of the situation, events, work performance, important activities of foreign agencies and organizations as well as legal persons involving foreign elements, in Vietnam, foreign delegations, international conferences in Vietnam.

4. News bulletins on electronic screens mean the section of news besides the advertising contents on electronic screens, which re-express the information contents already carried or transmitted on the press of the Socialist Republic of Vietnam, as well as documents officially publicized by competent bodies of the Socialist Republic of Vietnam.

5. The foreign agencies and organizations in Vietnam shall include:

a/ Foreign representation missions: Being diplomatic missions, consulates, representations of inter-governmental international organizations in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. Legal persons involving foreign elements means foreign-invested enterprises as provided for in the Law on Foreign Investment in Vietnam.

7. Foreign delegations means delegations visiting and working in Vietnam at the invitation of the Party and State leaders, the Government, the National Assembly, the Foreign Ministry and competent agencies of the Socialist Republic of Vietnam.

8. International conferences means the conferences of official representatives of two or more countries, inter-governmental organizations, non-governmental organizations, which are organized in Vietnam in order to discuss matters related to the interests of those countries and organizations.

Article 4.-

1. Persons responsible for the publication of bulletins, documents and/or leaflets; the issuance of press releases; the publication and/or transmission of news bulletins on electronic screens are those designated by agencies or organizations to be leaders the implementation of the publication of bulletins, documents and/or leaflets, the issuance of press releases, the publication and/or transmission of news bulletins on electronic screens under the provisions of this Regulation.

2. Persons responsible for the publication of bulletins, documents, leaflets; the issuance of press releases; the publication and/or transmission of news bulletins on electronic screens shall be answerable to the State management bodies and laws of Vietnam for the information contents and all activities related to the publication of bulletins, documents, leaflets; the issuance of press releases, the publication and/or transmission of news bulletins on electronic screens.

Article 5.- The publication of bulletins, documents and/or leaflets; the issuance of press releases; the publication and/or transmission of news bulletins on electronic screens must comply with the following stipulations:

1. Not to cause harms to independence, sovereignty and territorial integrity of the Socialist Republic of Vietnam; not to instigate people to oppose the State of the Socialist Republic of Vietnam and/or to disrupt the national unity bloc.

2. Not to incite violence, propagate aggressive wars, foment hatred among nations and peoples of countries, incite obscene, depraved life style, crimes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Not to publish untruthful, distorting or slanderous information with a view to hurting the honor of the Socialist Republic of Vietnam, the prestige of organizations, the honor and dignity of citizens.

5. Not to publish bulletins, documents and/or leaflets; issue press releases, publish or transmit news bulletins on electronic screens without permits issued by the Ministry of Culture and Information.

6. Not to act against the regulations inscribed in the permits issued by State management bodies.

Article 6.-

1. Agencies and organizations which are allowed to publish bulletins, documents and/or leaflets must make archival deposits 24 hours before the distribution thereof.

2. The deposits of bulletins, documents and leaflets shall be paid to the Ministry of Culture and Information (the Press Department) with 6 copies each, and to the provincial/municipal Services of Culture and Information of the localities where the bulletins, documents and/or leaflets are published, with 2 copies each.

The deposit of bulletins, documents and leaflets not published in Hanoi shall be sent to the Ministry of Culture and Information (the Press Department) through post office. The time of deposit making shall be calculated according to the postage seals.

3. Agencies and organizations which are allowed to publish or transmit news bulletins on electronic screens must keep the documents, films, audio and/or video tapes and/or discs on the news bulletins for at least 30 days.

Chapter II

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- Contents of bulletins, documents, leaflets, news bulletins on electronic screens

1. To only use the genre of news report.

2. The information contents must not violate the provisions in Article 5 of this Regulation.

3. Not to carry advertisements in the bulletins, documents, leaflets. For electronic news bulletins, not to publish or transmit advertisements alternately with information contents of the news bulletins.

Article 8.-

1. Bulletin form

a/ The maximum size of the bulletin is 19 cm x 27 cm. The maximum number of pages is 24.

b/ Contents to be inscribed on the first page and last page of the bulletin:

- On the first page: The upper part of the first page is inscribed with the words BULLETIN which is followed by the name of the bulletin. The name of the publication agency or organization and the date of publishing the bulletin are below the name of the bulletin.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Forms of documents, leaflets

The bottom part of the last page of the document or leaflet is clearly inscribed with the name of the publishing agency or organization, the serial number of publication permit issued by the Ministry of Culture and Information, the printery, the printed volume, the publishing date and the person responsible for publication.

Chapter III

CONDITIONS AND PROCEDURES FOR PERMIT GRANTING

Article 9.- Conditions for permit granting

1. For foreign representation missions

Foreign representation missions which wish to publish bulletins, documents and/or leaflets; or to issue press releases must fully satisfy the following conditions:

- Getting the approval of the Ministry for Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter called the Foreign Ministry).

- Having persons responsible for publishing bulletins, documents and/or leaflets; and/or for issuing press releases.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Having official headquarters and necessary facilities to ensure the publication of bulletins, documents and/or leaflets; or the issuance of press releases.

2. For foreign agencies, legal persons involving foreign elements

Foreign agencies and legal persons involving foreign elements, which wish to publish bulletins, documents and/or leaflets; to issue press releases; and/or to publish or transmit news bulletins on electronic screens must fully satisfy the following conditions:

- Lawfully operating in Vietnam.

- Having persons responsible for the publication of bulletins, documents and/or leaflets; the issuance of press releases; and/or the publication or transmission of news bulletins on electronic screens; having professional skills in management of information.

- Clearly determining the contents of information, purposes of information, the publishing period, size, the number of pages, the printed volume, the printery, the subjects of service by the bulletins, documents, leaflets, press releases, electronic news bulletins.

- Having official headquarters and necessary conditions to ensure the publication of bulletins, documents and/or leaflets; the issuance of press releases; the publication or transmission of electronic news bulletins.

3. For foreign delegations

Foreign delegations which wish to publish documents and/or leaflets and/or to issue press releases shall have to fully meet the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Clearly determining the contents of information, the purposes of information, size, the number of pages, the printed volume, the printery, the subjects of service by documents, leaflets, press releases, which are compatible with the functions, tasks and activities of the foreign delegations within the framework of law provisions on diplomacy of the State of the Socialist Republic of Vietnam.

4. For international conferences

International conferences organized in Vietnam, which wish to publish documents and/or leaflets and/or to issue press releases, must fully satisfy the following conditions:

- The competent Party and State agencies of the Socialist Republic of Vietnam approve the organization of the international conferences.

- Having persons responsible for the publication of documents and/or leaflets and/or the issuance of press releases.

- Clearly determining the information contents, information purposes, size, the number of pages, the printed volume, the printery, target subjects of documents, leaflets, press releases, which are compatible with the functions, tasks and scopes of international conferences already approved by competent Party and/or State agencies of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 10.- Dossiers of application for permits

Agencies and organizations wishing to publish bulletins, documents and/or leaflets; to issue press releases; and/or publish or transmit electronic news bulletins must fill in the procedures of application for permits issued by the Ministry of Culture and Information.

The dossiers shall be submitted to the Press Department of the Ministry of Culture and Information.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.A dossier of application for the permit to publish bulletins, documents and/or leaflets includes:

- The application for the permit, made according to form set by the Ministry of Culture and Information.

- The written approval of the Foreign Ministry.

- The draft or model of the document, leaflet or press releases.

2. For foreign agencies, legal persons involving foreign elements:

A dossier of application for the permit to publish bulletins, documents, leaflets; issue press releases; to publish or transmit electronic news bulletins includes:

- The application for the permit, made according to form set by the Ministry of Culture and Information.

- The notarized copies of the investment license, permit for setting up representative offices and documents of competent agencies of the Socialist Republic of Vietnam certifying the lawful operation in Vietnam of the agencies or organizations applying for the permit.

- The draft or model of the document, leaflet or press release.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.A dossier of application for a permit to publish documents, leaflets; to issue press release includes:

- The application for the permit, made according to form set by the Ministry of Culture and Information.

- The notarized copies of the invitation paper, the written approval of the working visit of the foreign delegations by the competent agencies mentioned in Clause 7, Article 3 of this Regulation.

- The draft or model of the document, leaflet and/or press release.

4. For international conferences

A dossier of application for the permit to publish documents, leaflets; to issue press releases include:

- The application for the permit, made according to form set by the Ministry of Culture and Information.

- The notarized copies of the permit for, the written approval of, the organization of international conferences by the competent Party and/or State agencies of the Socialist Republic of Vietnam.

- The draft or model of the document, leaflet, press release.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within 30 days for bulletins and electronic bulletins and 15 days for documents and leaflets as from the date of receiving the valid dossiers, the Ministry of Culture and Information shall have to grant permits. In case of not granting the permits, the Ministry of Culture and Information shall have to reply and clearly state the reasons therefor.

Agencies and organizations wishing to issue press releases must submit the dossiers under the provisions in this Regulation at least 48 hours before the time planned for the issuance of the press releases. 24 hours after receiving the valid dossiers, if the Ministry of Culture and Information has no written reply, such agencies and organizations are allowed to issue the press release.

In case of necessity, the Ministry of Culture and Information shall authorize specific provincial/municipal Services of Culture and Information to grant permits for the issuance of press releases.

Chapter IV

INSPECTION, EXAMINATION, COMMENDATION AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 12.- Inspection and examination

1. The specialized culture and information inspectorate shall perform the function of specialized inspection under the provisions of law.

2. The Press Department of the Ministry of Culture and Information shall have to assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in organizing annual or extraordinary examinations of the publication of bulletins, documents and/or leaflets; the issuance of press releases, the publication or transmission of news bulletins on electronic screens.

3. The provincial/municipal Services of Culture and Information shall have to examine the publication of bulletins, documents and/or leaflets; the issuance of press releases; the publication or transmission of news bulletins on electronic screens in their respective localities according to the provisions of this Regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organizations and individuals that record merits in detecting the violations of the provisions of this Regulation shall be commended/rewarded according to the State’s stipulations.

Article 14.- Handling of violations

Foreign organizations and individuals, legal persons involving foreign elements, in Vietnam, that fail to comply with the provisions of this Regulation shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be handled in the following forms:

1. Withdrawing, confiscating the publications.

2. Cessation of publication.

3. Withdrawal of publication permits.

4. Sanctioning of administrative violations as provided for in the Government’s Decree No.31/2001/ND-CP of June 26, 2001 on sanctioning administrative violations in the field of culture and information.

5. Penal liability examination according to the provisions of Vietnamese law.

Article 15.- Competence to handle violations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In case of particularly serious violations, the presidents of the provincial/municipal Peoples Committees are competent to temporarily withdraw or confiscate publications, to cease the publication of bulletins, documents and/or leaflets, the issuance of press releases; the publication or transmission of electronic news bulletins and promptly report thereon in writing to the Minister of Culture and Information for consideration and decision.

2. The specialized culture and information inspectorate is competent to handle acts of violation prescribed in the Government’s Decree No.31/2001/ND-CP of June 26, 2001 on sanctioning administrative violations in the field of culture and information.

3. The provincial/municipal Services of Culture and Information shall have to organize the execution of the handling decisions of the Ministry of Culture and Information against the publication of bulletins, documents and/or leaflets; the issuance of press releases; the publication or transmission of electronic news bulletins in their respective localities.

 

 

MINISTER OF CULTURE AND INFORMATION
Pham Quang Nghi

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 về Quy chế xuất bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí, đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.290

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!