Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2747/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 14/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2747/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HOÁ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Công thương tỉnh Thanh Hoá.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 4 QĐ;
VPCP và Tổ CTCT của TTCP (b/c);
TT tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Cổng TTĐT tỉnh;
Lưu: VT, TCT ĐA30 tỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

(Công bố kèm theo quyết định số: 2747 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HOÁ

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số

Áp dụng tại

 

Lĩnh vực: Điện, năng lượng mới, năng

lượng tái tạo.

NL

 

1

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phân phối và bán lẽ điện nông thôn

CT-001-NL

Sở Công thương Thanh Hoá

2

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phân phối và bán lẽ điện nông thôn

CT-002-NL

Sở Công thương Thanh Hoá

3

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn thiết kế đường dây và TBA <=35KV

CT-003-NL

Sở Công thương Thanh Hoá

4

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn thiết kế đường dây& TBA<=35KV

CT-004-NL

Sở Công thương Thanh Hoá

5

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực giám sát công trình đường dây& TBA <=35KV

CT-005-NL

Sở Công thương Thanh Hoá

6

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực giám sát công trình đường dây& TBA <=35KV

CT-006-NL

Sở Công thương Thanh Hoá

7

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

CT-007-NL

Sở Công thương Thanh Hoá

8

Cấp gia hạn giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

CT-008-NL

Sở Công thương Thanh Hoá

 

Lĩnh vực: Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

TM

 

9

Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề

CT-001-TM

Sở Công thương Thanh Hoá

10

Hỗ trợ kinh phí ưu đãi đầu tư

CT-002-TM

Sở Công thương Thanh Hoá

11

Hỗ trợ kinh phí khuyến khích thu hút lao động

CT-003-TM

Sở Công thương Thanh Hoá

 

Lĩnh vực: Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

HC

 

12

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm

CT-001-HC

Sở Công thương Thanh Hoá

13

Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất

CT-002-HC

Sở Công thương Thanh Hoá

14

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

CT-003-HC

Sở Công thương Thanh Hoá

15

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

CT-004-HC

Sở Công thương Thanh Hoá

16

Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

CT-005-HC

Sở Công thương Thanh Hoá

17

Đăng ký Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

CT-006-HC

Sở Công thương Thanh Hoá

 

Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

TD

 

18

Cấp, cấp lại Giấy phép sản xuất rượu

CT-001-TD

Sở Công thương Thanh Hoá

 

Dầu khí ( Bao gồm cả xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng

DK

 

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

CT-001-DK

Sở Công Thương Thanh Hoá

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (do mất, rách, hoặc hết hiệu lực)

CT-002-DK

Sở Công Thương Thanh Hoá

21

Cấp Giấy thoả thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

CT-003-DK

Sở Công Thương Thanh Hoá

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng

CT-004-DK

Sở Công Thương Thanh Hoá

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD khí đốt hoá lỏng (do mất, rách hoặc hết hiệu lực)

CT-005-DK

Sở Công Thương Thanh Hoá

24

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

CT-006-DK

Sở Công thương Thanh Hoá

 

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

HH

 

25

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

CT-001-HH

Sở Công Thương Thanh Hoá

26

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

CT-002-HH

Sở Công Thương Thanh Hoá

27

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (do bị mất, bị rách nát hoặc hết hiệu lực)

CT-003-HH

Sở Công Thương Thanh Hoá

28

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu.

CT-004-HH

Sở Công Thương Thanh Hoá

29

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

CT-005-HH

Sở Công Thương Thanh Hoá

30

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (do bị mất, bị rách nát hoặc hết hiệu lực)

CT-006-HH

Sở Công Thương Thanh Hoá

31

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

CT-007-HH

Sở Công Thương Thanh Hoá

32

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

CT-008-HH

Sở Công Thương Thanh Hoá

33

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá ( Do bị mất, bị rách, bịcháy hoặc hết hiệu lực).

CT-009-HH

Sở Công Thương Thanh Hoá

 

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

(bao gồm khuyến mại, quảng cáo, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm và thương hiệu quốc gia)

XT

 

34

Cấp Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm TM

CT-001-XT

Sở Công Thương Thanh Hoá

35

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm TM

CT-002-XT

Sở Công Thương Thanh Hoá

36

Cấp Giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (đối với hình thức KM mang tính may rủi)

CT-003-XT

Sở Công Thương Thanh Hoá

37

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (đối với hình thức Km mang tính may rủi)

CT-004-XT

Sở Công Thương Thanh Hoá

38

Cấp Giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (đối với hình thức KM khác)

CT-005-XT

 Sở Công Thương Thanh Hoá

39

Cấp Giấy xác nhận đăng ký điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (đối với hình thức KM khác)

CT-006-XT

Sở Công Thương Thanh Hoá

 

Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CT

 

40

Cấp Giấy xác nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

CT-001-CT

Sở Công Thương Thanh Hoá

41

Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

CT-002-CT

Sở Công Thương Thanh Hoá

42

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

CT-003-CT

Sở Công Thương Thanh Hoá

 

Lĩnh vực: Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam.

QL

 

43

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

CT-001-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

44

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc TW đến một tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác

CT-002-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

45

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại điện do bị mất, rách.

CT-003-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

46

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài.

CT-004-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

47

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập VPĐD trong trường hợp thay đổi người đứng đầu của VPĐD; thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VPĐD trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của VPĐD

CT-005-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

48

Xác nhận thông báo hoạt động của văn phòng đại diện

CT-006-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

49

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

CT-007-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

50

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện khi bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện

CT-008-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

51

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện khi hết thời hạn hoạt động Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được cơ quan cấp Giấy phép gia hạn; hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện

CT-009-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

52

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện theo đề nghị của thương nhân nước ngoài; hoặc khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; hoặc hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

CT-010-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

53

Báo cáo hoạt động Văn phòng đại diện.

CT-011-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

54

Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

CT-012-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

55

Cấp Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

CT-013-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

56

Cấp lại Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (do chuyển địa chỉ trụ sở chính)

CT-014-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

57

Cấp thông báo chấp thuận sửa đổi, bổ sung đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

CT-015-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

58

Đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

CT-016-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

59

Đăng ký lại dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.( Do chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác.

CT-017-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

60

Đăng ký sửa đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

CT-018-QL

Sở Công Thương Thanh Hoá

 

PHẦN II: NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HOÁ

(Có nội dung cụ thể của 60 thủ tục hành chính đính kèm được ghi theo Mã số ở Phần I)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 14/08/2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Công thương tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.574

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!