Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2725/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 26/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2725/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thtục hành chính;

Căn cứ Thông tư s05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thtục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2055/TTr-SCT ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3082/TTr-STP ngày 17 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Tây Ninh. (Có danh mục phụ lục kèm theo)

Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

Sở Công Thương có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:
- Cục Kim soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- TT:TU, HĐND, UBND tnh;
- Như Điều 3;
- S Tư pháp;
- Lưu
: VT, VP.UBND tnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND Ngày       tháng      năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

01

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

 

02

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

 

03

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức)

Lưu thông hàng hóa

 

04

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành)

Lưu thông hàng hóa

 

05

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

 

06

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

 

07

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức)

Lưu thông hàng hóa

 

08

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành)

Lưu thông hàng hóa

 

09

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

 

10

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

 

11

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức)

Lưu thông hàng hóa

 

12

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành)

Lưu thông hàng hóa

 

13

Thủ tục Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 

14

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 

15

Thủ tục kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ(*)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

01

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

219604

02

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (trường hợp GCNĐĐKKD xăng dầu hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

219610

03

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

219675

04

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (trường hợp GCNĐĐKKD xăng dầu bị mất, cháy, tiêu hủy dưới hình thức khác)

Lưu thông hàng hóa

219681

05

Thủ tục Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

251669

06

Thủ tục Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

251673

07

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất

Quản lý cạnh tranh

251679

08

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát

Quản lý cạnh tranh

251682

09

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị thu hồi, tước quyền sử dụng

Quản lý cạnh tranh

251686

 (*) Ghi chú: Lý do đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính nêu trên là do hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH

A. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA

I. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2:

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định thực tế tại cơ sở, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo Mẫu số 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định:

+ Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

+ Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định:

+ Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

+ Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Mẫu số 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

- Tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh.

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

- Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

II. THỦ TỤC CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2:

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3: Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo Mẫu số 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

8. Lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Mẫu số 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

III. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU (TRƯỜNG HỢP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU BỊ MẤT, BỊ CHÁY, BỊ TIÊU HỦY DƯỚI HÌNH THỨC)

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2:

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3:

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo Mẫu số 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

8. Lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Mẫu số 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

IV. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU (TRƯỜNG HỢP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH)

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2: Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định thực tế tại cơ sở, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3:

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo Mẫu số 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định:

+ Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

+ Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định:

+ Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

+ Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Mẫu số 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

Tổ chức phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

V. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.

* Bước 2:  Giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp tổ chức có đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu kiểm tra hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3:  Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 9 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định: Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 9 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

- Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

VI. THỦ TỤC CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2:

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 9 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

8. Lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 9 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

VII. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU (TRƯỜNG HỢP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU BỊ MẤT, BỊ CHÁY, BỊ TIÊU HỦY DƯỚI HÌNH THỨC)

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại

* Bước 2:

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

-  Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 9 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

8. Lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 9 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động: tỉnh Tây Ninh.

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

VIII. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU (TRƯỜNG HỢP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH)

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

Thẩm định thực tế tại cơ sở, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp tổ chức có đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu kiểm tra hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 9 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định: Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 9 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

Tổ chức phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

IX. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2:

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định thực tế tại cơ sở, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định: Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

8. Phí, lệ phí:

- Mức thu thẩm định:

+ Tại thành phố Tây Ninh: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Tại huyện: 600.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

+ Tại thành phố Tây Ninh: 200.000đồng/giấy/lần cấp.

+ Tại huyện: 100.000đồng/giấy/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

- Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh;  phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG
ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:...................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

X. THỦ TỤC CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2:

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3:  Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

8. Lệ phí:

- Mức thu lệ phí cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

+ Tại thành phố Tây Ninh: 200.000đồng/giấy/lần cấp.

+ Tại huyện: 100.000đồng/giấy/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:...................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

XI. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU (TRƯỜNG HỢP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU BỊ MẤT, BỊ CHÁY, BỊ TIÊU HỦY DƯỚI HÌNH THỨC)

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2:

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3:

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

8. Lệ phí:

- Mức thu lệ phí cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

+ Tại thành phố Tây Ninh: 200.000đồng/giấy/lần cấp.

+ Tại huyện: 100.000đồng/giấy/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh;  phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận  đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí  cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:...................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

XII. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU (TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH)

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ:

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung. Không để tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại

* Bước 2:

Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định thực tế tại cơ sở, trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hoặc văn bản trả lời không chấp nhận cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nêu rõ lý do không chấp nhận).

- Chuyển Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3:  Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Yêu cầu tổ chức nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả thông báo về việc chấp nhận đăng ký cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định: Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

8. Phí, lệ phí:

- Mức thu thẩm định:

+ Tại thành phố Tây Ninh: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Tại huyện: 600.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

+ Tại thành phố Tây Ninh: 200.000đồng/giấy/lần cấp.

+ Tại huyện: 100.000đồng/giấy/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ)

Tổ chức phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh;  phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG
ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:.......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .......................................... do ...................................................................... cấp ngày ........ tháng ....... năm..............

Mã số thuế:...........................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:...................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Số điện thoại:.................................. số Fax:.........................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

B. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

I. THỦ TỤC THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

- Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì gửi hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương (số 304, đường CMT8, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ:

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận; trường hợp hồ sơ không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức bổ sung.

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Bước 2:

Công chức Phòng Quản lý thương mại thực hiện như sau:

- Thẩm định và trình Lãnh đạo Sở Công Thương giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương gửi cho tổ chức văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo.

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp tổ chức không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức có trách nhiệm gửi thông báo, cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3:

Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304, đường CMT8, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Yêu cầu người nhận kết quả nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Bản sao các tài liệu;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).

Lưu ý bản sao là: bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và phù hợp).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Văn bản Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

8. Phí, lệ phí: không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công thương.

- Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10A của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công thương.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: …………………………………………………………………………..

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): …………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………

Do: …………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: ………../…………./…………………

Lần thay đổi gần nhất: ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………

Email (nếu có): …………………………………………………………………..

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………...

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:……………………………………….

Do: …………………………………………Cấp ngày: ………/……../………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):……………………..

……………………………………………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ……………………..

Do: ………………………………………… Cấp lần đầu ngày: ……../…../……

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày……………………………………………

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh/thành phố……….. như sau:

1. Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: ………

2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ………………..

Điện thoại: …………………… Fax: …………………… Email: ……………….

3. Người liên hệ: …………………………………. Điện thoại: ……………………

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: ………………………………………….………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………

5. Văn bản, tài liệu kèm theo:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: …………………………………………………………………

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có: ………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ………………

Do: ……………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: ………………../ ………./……………………………………

Lần thay đổi gần nhất: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Fax:………………………………

Email (nếu có): ……………………………………………………………………

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ……………………

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………

Do: ……………………………………………. Cấp ngày: ……/……../…….

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): ……………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ……………………

Do: …………………………………………… Cấp lần đầu ngày: …../…../…….

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày …………………………………………

Căn cứ Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp số …….. của ……………. ngày … tháng … năm ……

Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố …………….. như sau:

I. Nội dung sửa đổi, bổ sung

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

II. Lý do sửa đổi, bổ sung

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………….………………………………………

III. Văn bản, tài liệu kèm theo

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

 

II. THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

- Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì gửi hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương (số 304, đường CMT8, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Công chức tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận; trường hợp hồ sơ không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức bổ sung.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.

* Bước 2: Công chức Phòng Quản lý thương mại thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và phù hợp, tham mưu trình lãnh đạo Sở Công Thương gửi cho tổ chức văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa phù hợp, tham mưu trình lãnh đạo Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp tổ chức không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3: Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau:

- Yêu cầu người nhận kết quả nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến;

- Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;

- Bản sao Chứng chỉ đào tạo viên trong trường hợp đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp;

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp tổ chức ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo;

- Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, doanh nghiệp bổ sung:

+ Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;

+ Bản sao văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gồm một hoặc một số giấy tờ sau: giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo mẫu M-12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công thương;

- Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo mẫu M-13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công thương.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Lưu ý: bản sao là: bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

…..... , ngày .....  tháng .....  năm...

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO
VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ……………………………………………………………………

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………

Do: …………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: …………./…………./…………………………………………

Lần thay đổi gần nhất: ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………

Email (nếu có): ……………………………………………………………………

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ……………………

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………..

Quốc tịch: …………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………

Do: ………………………………………. Cấp ngày: ………/………../……….

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): ……………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ……………………

Do: …………………………………… Cấp lần đầu ngày:……./……../………

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày …………………………………………

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành phố……… với nội dung như sau:

1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: …………………………………………………

2. Thời gian: ……………………………………………………………………….

3. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương: …………………….

4. Nội dung: ……………………………………………………………………….

5. Văn bản, tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Người liên hệ: ……………………………… Điện thoại: ……………………

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

UBND TỈNH …..
SỞ CÔNG THƯƠNG …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, 
ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ………………………………………………….…

Căn cứ: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………..…………………

Sở Công Thương …………… xác nhận Công ty ………….. đã đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh …………. với nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): …………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: …………………

Do: ………………………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: ………………../…………./………………………………………………

Lần thay đổi gần nhất: …………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………………………

Email (nếu có): …………………………………………………………………………………

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ……………….…………

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………….….

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………………….

Do: ………………………………………………. Cấp ngày: ………/………../………….….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): …………………………….

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: …………………………….

Do: ………………………………………… Cấp lần đầu ngày: ………../……../……….….

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày …………………………………………………….…

4. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: ……………………………………………………….….

5. Thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo: ……………………………………….….

6. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương: ……………………………

……………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………….

7. Nội dung hội nghị, hội thảo, đào tạo: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Đối với các nghĩa vụ khác liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

 

 

Đại diện Sở Công Thương

(Ký tên và đóng dấu)

 

C. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

THỦ TỤC KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.

* Bước 2:

Công chức Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, tham mưu trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi ý kiến chức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm).

Chuyển Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3: Công chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện:

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.

- Trả Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương);

- Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01b, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương);

- Bản sao (có xác nhận và đóng dấu của tổ chức xin cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

* Đối với cá nhân:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương);

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ);

- Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với những người đã đạt trên 80% số câu trả lời đúng).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

8. Phí, lệ phí:  30.000đồng/01 người.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương)

* Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm_Phụ lục 1 (Mẫu 01a);

- Danh sách đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm_Phụ lục 1 (Mẫu 01b)

* Đối với cá nhân: Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm_Phụ lục 1 (Mẫu 01a)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương)

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên.

- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó:

+ Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

+ Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC  ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

 

Mẫu số 01a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Tên tổ chức..............................................................................................................

.................................................................................................................................

Giấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/VPĐD số.......................................,

cấp ngày ........ tháng ........ năm .............., nơi cấp..................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................,

Số điện thoại ..............................................., Số Fax..............................................

E-mail ......................................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  Bộ Công Thương ban hành, chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Công Thương ban hành.

(Danh sách đề nghị kiểm tra kiến thức ATTP gửi kèm theo-Mẫu số 01b).

 

 

..........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Đại diện Tổ chức

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu

 

 

Mẫu số 01b

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của .................................................................................................. (tên tổ chức)

TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Đại diện Tổ chức

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2725/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 công bố, công khai thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.783

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!