Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2294/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ thẩm quyền Sở Công Thương Bình Định 2016

Số hiệu: 2294/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 04/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2294/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC BẢN “SAO Y BẢN CHÍNH” QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 50/TTr-SCT ngày 17/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 40 thủ tục hành chính mới ban hành (chi tiết như Phụ lục 1 kèm theo) và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo), thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức bản “Sao y bản chính” Quyết định số 1838/QĐ-BCT ngày 13/5/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

4

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

7

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

8

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

11

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

12

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

16

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

19

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

20

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

23

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

24

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

II

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

 

 

25

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

27

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

28

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

29

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

30

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

31

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

32

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

III

Khí thiên nhiên nén (CNG)

 

 

33

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

35

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

36

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

37

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

39

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

40

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-BDI- 225802-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

2

T-BDI-225789-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

3

T-BDI-225826-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

4

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2294/QĐ-UBND ngày 04/07/2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức bản “Sao y bản chính” Quyết định 1838/QĐ-BCT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.062

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!