Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1605/QÐ-UBND.HC năm 2018 bãi bỏ Quyết định liên quan đến quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể của tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 1605/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 25/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/QÐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY HOẠCH VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3141/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2018;

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định liên quan đến các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể của tỉnh Đồng Tháp, gồm:

1. Quyết định số 1164/QĐ-UBND.HC ngày 20/12/2012 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020.

2. Quyết định số 432/QĐ-UBND.HC ngày 14/5/2013 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phê duyệt Đề án Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

3. Quyết định số 288/QĐ-UBND.HC ngày 14/3/2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Đồng Tháp.

4. Quyết định số 1046/QĐ-UBND.HC ngày 09/10/2015 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

5. Quyết định số 1105/QĐ-UBND.HC ngày 19/9/2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1046/QĐ-UBND.HC ngày 09/10/2015 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

6. Quyết định số 1178/QĐ-UBND-HC ngày 24/12/2012 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Dự án quy hoạch sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng, bè của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

7. Quyết định số 666/QĐ-UBND-HC ngày 14/6/2015 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng, bè tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

8. Quyết định số 1025/QĐ-UBND.HC ngày 21/8/2009 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển tôm càng xanh tỉnh Đồng tháp đến năm 2020.

9. Quyết định số 442/QĐ-UBND-HC ngày 09/6/2010 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thị trường trọng điểm cho các hàng hóa chủ lực của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 .

10. Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 18/20/2006 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, định hướng đến 2020 .

11. Quyết định số 1349/QĐ-UBND.HC ngày 27/12/2013 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống phát thanh – truyền thanh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

12. Quyết định số 356/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới đô thị tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Các Quy hoạch bãi bỏ tại Điều 1 Quyết định này sẽ được tích hợp vào các Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan để thực hiện quản lý theo quy định pháp luật hiện hành. Trong thời gian chờ quy hoạch tích hợp phê duyệt, thì nội dung quy định tại các Quy hoạch tại Điều 1 vẫn tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Ðiều 4;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, NC/ĐTXD.nbht.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1605/QÐ-UBND.HC năm 2018 bãi bỏ Quyết định liên quan đến quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể của tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


431

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78