Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 154/2004/QĐ-UB về điều chỉnh Điểm 2 Khoản II Mục C của Chương trình "Tập trung phát triển công nghiệp, Ưu tiên đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" kèm theo Quyết định 121/2004/QĐ-UB do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 154/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 10/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM 2 KHOẢN II MỤC C CỦA CHƯƠNG TRÌNH "TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, ƯU TIÊN ĐẦU TƯ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CNTT, PHẤN ĐẤU LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG ĐI ĐẦU TRONG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH" KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 121/2004/QĐ-UB NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2004

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 85/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 5 năm 2003 về việc phê duyệt Đề án ứng dụng và Phát triến công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2005 và 2010;

- Căn cứ Quyết định số 121/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 về việc ban hành Chương trình Tập trung phát triển công nghiệp, ưu tiên đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 416/SKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Điều chỉnh điểm 2 khoản II mục C của Chương trình “Tập trung phát triển công nghiệp, ưu tiên đầu tư đẩy mạnh phát triến công nghệ thông tin, phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 121/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 20004, cụ thể như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ:

- Là cơ quan thường trực phần Chương trình phát triển Công nghệ Thông tin thuộc Chương trình này, có trách nhiệm tổ chức thực hiện và định kỳ sáu tháng một lần báo cáo Thường trực Thành ủy Thường trực UBND thành phố, Ban chỉ đạo CNTT thành phố kết quả thực hiện và đề xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn.

- Chủ trì Chương trình xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm, Dự án thị trường khoa học và công nghệ trên mạng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định 121/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TV TU. TT HĐND (b/c);
- CT, PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP;
Lưu VT, QLĐtư

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 154/2004/QĐ-UB về điều chỉnh Điểm 2 Khoản II Mục C của Chương trình "Tập trung phát triển công nghiệp, Ưu tiên đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" kèm theo Quyết định 121/2004/QĐ-UB do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97