Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1479/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, cung cấp thông tin về hoạt động công thương Sơn La năm 2013"

Số hiệu: 1479/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 15/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1479/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG SƠN LA NĂM 2013”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của liên bộ: Tài chính - Công Thương hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 64/TTr-SCT ngày 02 tháng 7 năm 2013; ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 2037/STC-HCVX ngày 28 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, cung cấp thông tin về hoạt động công thương Sơn La năm 2013", với những nội dung chính sau:

1. Tên Đề án

 Tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, cung cấp thông tin về hoạt động công thương Sơn La năm 2013.

2. Đơn vị thực hiện

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La.

3. Địa điểm thực hiện

 Trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La.

4. Mục tiêu của Đề án

4.1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức sản xuất, kinh doanh bền vững, quản lý việc khai thác, sử dụng năng lượng, sử dụng tài nguyên tiết kiệm có hiệu quả và bảo vệ môi trường được nâng cao rõ rệt. Cán bộ, công chức các cấp, các ngành và các huyện, thành phố có ý thức trong việc ưu tiên, đặt lợi ích lâu dài, lợi ích hài hoà giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội lên trên, theo hướng chia sẻ, giữ gìn và làm tốt công tác đầu tư phát triển kinh tế bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn và môi trường nơi mình đang công tác, sinh sống, người kinh doanh có ý thức văn minh thương mại và hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn và bảo vệ người tiêu dùng. Các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp có ý thức tốt hơn trong việc tuân thủ pháp luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế về sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp và thương mại trên cơ sở xây dựng lối ứng xử tích cực, thân thiện với môi trường công nghiệp và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực liên quan.

- Nhằm nâng cao tầm hiểu biết về hoạt động công thương, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành nắm bắt được tình hình phát triển Công nghiệp - TTCN - thương mại trong tỉnh và cả nước, nâng cao nghiệp vụ quản lý, tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động quản lý lĩnh vực công thương từ tỉnh đến huyện. Từ công tác tuyên truyền qua truyền hình, báo chí và các hình thức tuyên truyền khác phổ biến các kiến thức khoa học, kỹ thuật tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh có thể áp dụng vào thực tiễn, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại các huyện, thành phố, thị trấn và xã; các tổ chức, cá nhân trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt được cơ hội đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế phấn đấu đạt mục tiêu Đại hội đảng các cấp đã đề ra đến năm 2015 và thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

4.2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cán bộ, công chức, viên chức công tác ở cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại (thuộc Sở Công Thương, Chi cục quản lý thị trường, các phòng kinh tế hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố); 100% cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp thực phẩm, quản lý thương mại của các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, các đơn vị, phòng thuộc UBND cấp huyện; Tất cả những người được giao nhiệm vụ trong đơn vị phối hợp, cộng tác viên tuyên truyền, thực hiện đề án thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu, tập huấn, phổ biến, tiếp cận, nâng cao kiến thức về quản lý hoạt động công nghiệp và kinh doanh thương mại, quản lý khai thác tài nguyên, sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, áp dụng sản xuất sạch hơn và cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường công nghiệp, văn minh thương mại.

- Trên 30% các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và một bộ phận cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hoạt động công thương được tập huấn và trang bị tài liệu phổ biến những kiến thức pháp lý cơ bản về hoạt động công nghiệp, kinh doanh thương mại trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp cận các quy định quản lý khai thác tài nguyên, sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, áp dụng sản xuất sạch hơn và cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường công nghiệp, văn minh thương mại.

- Trên 30% cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu, tập huấn, phổ biến, tiếp cận, nâng cao kiến thức về quản lý hoạt động công nghiệp và kinh doanh thương mại, quản lý khai thác tài nguyên, sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, áp dụng sản xuất sạch hơn và cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường công nghiệp, văn minh thương mại.

5. Nội dung Đề án

5.1. Đối tượng thực hiện

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các cơ quan quản lý Nhà nước, những người quan tâm đến hoạt động công thương Sơn La.

5.2. Nội dung thực hiện

- Thông tin, tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La: Xây dụng Chuyên mục "Công Thương Sơn La hội nhập và phát triển”; Hỗ trợ phát lại Chuyên mục "Công Thương Sơn La hội nhập và phát triển”.

- Thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của tỉnh và Website Công Thương Sơn La: Thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của tỉnh và Website Công Thương Sơn La.

- Tuyên truyền trên Báo Công Thương - Bộ Công Thương; Đặt mua Báo Công Thương.

- Thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí Công Thương - Bộ Công Thương: Đặt mua Tạp chí Công Thương.

6. Kinh phí thực hiện: 79,00 triệu đồng.

7. Nguồn kinh phí: Sự nghiệp công thương.

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương

Có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch triển khai đề án, chỉ đạo đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ đề án; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm tham mưu trình Thường trực UBND tỉnh giao dự toán cho đơn vị thực hiện, đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ của đề án được duyệt và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La

Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị phối hợp/ thụ hưởng triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Đề án được duyệt, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT. KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1479/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, cung cấp thông tin về hoạt động công thương Sơn La năm 2013"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144