Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1428/2002/QĐ-BTM về quy chế cửa hàng giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1428/2002/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 19/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1428/2002/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1428/2002/QĐ-BTM NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CỬA HÀNG GIỚI THIỆU VÀ BÁN HÀNG HOÁ CỦA LÀO TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Hiệp định Hợp tác Kinh tế Văn hoá, Khoa học, Kỹ thuật năm 2002 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ngày 13 tháng 8 năm 2002;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của Lào tại Việt Nam tại văn bản số 3492/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 6 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ;
Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào thông qua việc giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về cửa hàng giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

VỀ CỬA HÀNG GIỚI THIỆU VÀ BÁN HÀNG HOÁ CỦA LÀO TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1428/2002/QĐ-BTM ngày 19/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Điều 1. Quy định chung

1. Cửa hàng giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cửa hàng) là cửa hàng do doanh nghiệp Lào mở tại Việt Nam theo quy định tại Quy chế này để giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam.

2. Hoạt động của Cửa hàng chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Thương mại nơi mở Cửa hàng và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều 2. Điều kiện để được cấp Giấy phép mở cửa hàng

Doanh nghiệp Lào muốn được mở Cửa hàng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật của Lào;

2. Được sự chấp thuận của Bộ Thương mại Lào;

3. Được Bộ Thương mại Việt Nam cấp Giấy phép mở Cửa hàng.

Điều 3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép

Hồ sơ xin cấp Giấy phép mở Cửa hàng gồm:

1. Đơn xin cấp Giấy phép mở Cửa hàng do người đứng đầu doanh nghiẹp Lào ký (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy chế này).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Lào được cơ quan có thẩm quyền ở Lào chứng thực và bản dịch ra tiếng Việt những giấy tờ nói trên được cơ quan công chứng của Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Lào chứng thực.

3. Văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại Lào.

Điều 4. Việc cấp Giấy phép mở Cửa hàng

1. Bộ thương mại xem xét, cấp Giấy phép mở Cửa hàng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Quy chế này).

Trong trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Thương mại có văn bản trả lời cho doanh nghiệp nêu rõ lý do, trong thời hạn nói trên.

2. Giấy phép mở Cửa hàng đồng thời có giá trị như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được Bộ Thương mại sao gửi đến Sở Thương mại, Sở Tài chính nơi doanh nghiệp Lào mở Cửa hàng.

Điều 5. Hàng hoá giới thiệu và bán tại Cửa hàng

1. Hàng hoá giới thiệu và bán tại Cửa hàng gồm hàng nhập khẩu có xuất xứ của Lào và hàng được phép lưu thông tại Việt Nam.

2. Hàng hoá giới thiệu và bán tại Cửa hàng phải tuân thủ các quy định hiện hành về hàng hoá nhập khẩu và hàng hoá lưu thông theo pháp luật Việt Nam.

Điều 6. Thuế

1. Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ của Lào được giảm thuế nhập khẩu theo thoả thuận giữa hai Chính phủ.

2. Cửa hàng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 7. Tái xuất

Hàng hoá đã được nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam để giới thiệu và bán tại Cửa hàng được phép tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8. Chuyển tiền

1. Doanh nghiệp Lào được chuyển ra khỏi Việt Nam:

a- Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh;

b- Tiền vay và lãi của các khoản vay nước ngoài trong quá trình hoạt động;

c- Vốn đầu tư;

d- Các khoản tiền và tài sản khác thuộc quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp.

2. Người nước ngoài làm việc tại Cửa hàng, sau khi nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam được chuyển ra khỏi Việt Nam các khoản thu nhập hợp pháp của mình.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Cửa hàng

1. Cửa hàng có các quyền sau:

a- Thực hiện việc bán hàng thu tiền Việt Nam theo quy định trong Giấy phép mở Cửa hàng;

b- Thuê trụ sở, địa điểm mở Cửa hàng, nhà ở; thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Cửa hàng;

c- Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Cửa hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d- Giao dịch, ký kết hợp đồng mua hàng từ Lào hoặc tại Việt Nam để giới thiệu và bán tại Cửa hàng phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong Giấy phép. Người được phép ký hợp đồng là người đứng đầu doanh nghiệp Lào hoặc người được người đứng đầu doanh nghiệp Lào uỷ quyền hợp lệ theo từng hợp đồng;

đ- Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam;

e- Nhập khẩu các vật dụng cần thiết cho hoạt động của Cửa hàng và phải nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam;

g- Có con dấu mang tên Cửa hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cửa hàng có các nghĩa vụ sau:

a- Đăng ký, kê khai và nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b- Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trong trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính Việt Nam chấp thuận.

c- Tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Điều 10. Báo cáo hoạt động

Định kỳ một năm hai lần vào tháng 6 và tháng 12, Cửa hàng có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động kèm theo Báo cáo tài chính của Cửa hàng về Bộ Thương mại, Sở Thương mại và Sở Tài chính nơi mở Cửa hàng.

Điều 11. Chấm dứt hoạt động

1. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày dự định chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp Lào có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Bộ Thương mại, Sở Thương mại, Sở Tài chính nơi doanh nghiệp Lào mở Cửa hàng và phải thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Việt Nam.

2. Sở Thương mại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Lào mở Cửa hàng có trách nhiệm theo dõi, giám sát và đôn đốc việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này đối với Cửa hàng tại địa phương.

Điều 12. Xử lý vi phạm

Các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của Cửa hàng, tuỳ theo mức độ, bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.


MẪU SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Tên tỉnh, thành phố), ngày tháng năm 20....

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP MỞ CỬA HÀNG GIỚI THIỆU
VÀ BÁN HÀNG HOÁ CỦA LÀO TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Thương mại

Chúng tôi xin trân trọng đề nghị Bộ Thương mại cho phép chúng tôi là:

- Tên doanh nghiệp Lào:

- Nơi thành lập:

- Địa chỉ trụ sở chính:

+ Điện thoại:

+ Fax:

+ Email:

- Năm thành lập:

- Vốn điều lệ:

- Số tài khoản:

Tại Ngân hàng

Có địa chỉ tại

Điện thoại:

Fax:

- Lĩnh vực hoạt động:

- Tóm tắt quá trình hoạt động:

được mở Cửa hàng giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Cửa hàng:

2. Nơi (tỉnh, thành phố) dự định đặt Cửa hàng:

3. Nội dung hoạt động của Cửa hàng:

4. Vốn đăng ký: (viết bằng số và chữ)

5. Số người làm việc tại Cửa hàng là:......... người.

Trong đó: Số người từ nước ngoài vào là..................... người;

Số người tuyển dụng tại Việt Nam là.......... người.

6. Họ tên người đứng đầu Cửa hàng:

- Quốc tịch:

- Số Hộ chiếu (nếu là người từ nước ngoài vào) hoặc Số Chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam):

Chúng tôi cam kết nếu được mở Cửa hàng tại Việt Nam, Cửa hàng của chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động theo đúng nội dung đã được quy định tại Giấy phép.

Xin gửi tới Quý Bộ lời chào trân trọng.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU DOANH NGHIỆP LÀO

(ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 2

BỘ THƯƠNG MẠI

Số: /GP-BTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20.....

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số /2002/QĐ-BTM ngày tháng năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế về cửa hàng giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam;

Xét hồ sơ xin cấp Giấy phép mở cửa hàng giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam ngày tháng năm 20... của..........

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Cho phép.............. (tên doanh nghiệp Lào); trụ sở đặt tại........................ do ............ quốc tịch................ (chức vụ).......... làm đại diện,

được mở Cửa hàng giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam.

Cửa hàng có tên gọi là................; địa điểm đặt tại..............

Điều 2

Nội dung hoạt động của Cửa hàng

Điều 3.

Vốn đăng ký: (viết bằng số và chữ)

Điều 4.

Giấy phép này đống thời có giá trị như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

(Ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 1428/2002/QD-BTM

Hanoi, November 19, 2002

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON SHOPS FOR LAO GOODS DISPLAY AND SALE IN VIETNAM

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the August 13, 2002 Agreement on Economic, Cultural, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Lao Peoples Democratic Republic;
In furtherance of the Prime Ministers directing opinions on the opening of shops for Lao goods display and sale in Vietnam in the Government Offices Document No. 3492/VPCP-KTTH of June 27, 2002;
In order to further strengthen the trade ties between the Socialist Republic of Vietnam and the Lao Peoples Democratic Republic through the display and sale of Lao goods in Vietnam,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on shops for Laos goods display and sale in Vietnam.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1428/2002/QĐ-BTM về quy chế cửa hàng giới thiệu và bán hàng hoá của Lào tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246