Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1324/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 16/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1324/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG " NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam";

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 20/02/2013 về việc triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại văn bản số 113/SCT-QLTM ngày 29 tháng 01 năm 2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1589/STC-HCSN ngày 08 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Các bộ: Công Thương, Tài Chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT-UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tuyên truyền và tổ chức các chương trình, hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, hành vi trong tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ do các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh trong nước sản xuất;

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh Việt Nam nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam;

- Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" để mọi đối tượng trong xã hội tham gia hưởng ứng thực hiện, góp phần phát triển mạnh mẽ thị trường nội địa.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động:

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của cuộc vận động; các chương trình, hoạt động hưởng ứng cuộc vận động; hàng hóa, sản phẩm Việt bảo đảm chất lượng, an toàn; doanh nghiệp Việt uy tín tới mọi tầng lớp trong xã hội. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức, nội dung phù hợp trên các phương tiện truyền thông, tại các địa điểm công cộng, trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội;

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Từ đó, vận động gia đình và người thân hưởng ứng thực hiện tốt cuộc vận động;

- Tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng yêu cầu của cuộc vận động để thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng;

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Lâm Đồng tại thị trường trong nước và nước ngoài;

- Tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu, biết, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, của doanh nghiệp Việt Nam; vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam, tham gia giám sát và đấu tranh, tố giác những hành động sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, hành vi đổi, tráo hàng, dán mác hàng ngoại thành hàng nội.

2. Cơ chế, chính sách:

- Hàng năm bố trí kinh phí thích hợp từ ngân sách tỉnh phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền; chương trình, hoạt động thực hiện hưởng ứng cuộc vận động trên địa bàn tỉnh; đầu tư hạ tầng thương mại; chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường;

- Tập trung rà soát, bãi bỏ và giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phối hàng hóa và tiêu dùng;

- Áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương ban hành, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, hệ thống dịch vụ phân phối đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và lựa chọn mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt.

3. Tổ chức các chương trình, hoạt động:

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm Việt có chất lượng bảo đảm an toàn; tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn; chợ truyền thống; các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam như "Ngày hàng Việt", "Tuần hàng Việt", "Tháng hàng Việt";

- Từng bước hình thành hệ thống, kênh phân phối hàng Việt bền vững; vận động các đơn vị kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh ưu tiên kinh doanh hàng hóa Việt; thiết lập các điểm bán hàng Việt bền vững tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại. Thông tin kịp thời diễn biến thị trường và các trường hợp vi phạm để mọi đối tượng trong xã hội cùng tham gia đấu tranh và bảo vệ đối với hàng sản xuất trong nước đạt chất lượng, giữ uy tín và nâng cao thương hiệu sản phẩm Việt;

- Cập nhật và thông tin kịp thời Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được trên các phương tiện truyền thông đại chúng để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng;

- Triển khai chương trình bình ổn thị trường một cách phù hợp, gắn với việc thực hiện các mục tiêu của cuộc vận động; ưu tiên đưa hàng Việt vào hệ thống các điểm bán hàng bình ổn giá;

- Hướng dẫn các hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong việc đăng ký xác lập quyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của hàng Việt;

- Giới thiệu và đưa hàng hóa của Lâm Đồng đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; giúp các doanh nghiệp trong tỉnh nắm bắt thông tin và các cơ hội xuất khẩu sang thị trường nước ngoài;

- Hướng dẫn, khuyến khích, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương: Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại như hoạt động đưa hàng Việt về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện bán hàng Việt về vùng nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa Lâm Đồng với các tỉnh, thành trong chương trình liên kết.

2. Sở thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt, doanh nghiệp Việt; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Rà soát, cung cấp thông tin các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng đối với hàng hóa, bảo đảm kiểm soát được hàng hóa nhập khẩu có tiêu chuẩn chất lượng không đáp ứng yêu cầu, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, môi trường;

- Hướng dẫn các hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong việc đăng ký xác lập quyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của hàng Việt.

4. Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp thực hiện giới thiệu và đưa hàng Lâm Đồng đến với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, đưa các hoạt động này vào kế hoạch và chương trình hoạt động về ngoại giao kinh tế của tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giúp doanh nghiệp Lâm Đồng nắm bắt thông tin, cơ hội xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, nhất là các khu vực tập trung nhiều người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống.

5. Sở Tài chính:

- Áp dụng Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các văn bản hướng dẫn khác của Trung ương vào các chương trình, hoạt động hưởng ứng cuộc vận động trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu, hướng dẫn về nguồn kinh phí và kiểm soát sử dụng kinh phí của chương trình bình ổn thị trường; phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc bán hàng theo giá cam kết của Chương trình;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành chức năng hàng năm căn cứ nội dung, nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm triển khai thực hiện của từng sở, ban, ngành và khả năng cân đối của ngân sách địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo quy định (theo phụ lục danh mục đính kèm).

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các địa phương xem xét, tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng năm đề xuất bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư chợ từ ngân sách trung ương; đồng thời, cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa của tỉnh thuận lợi, thông suốt;

- Nghiên cứu, đề xuất bổ sung lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng thương mại vào danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (các loại hình và cấp độ chợ, khu triển lãm giới thiệu sản phẩm) và danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (siêu thị, trung tâm thương mại, kho, trung tâm logistics, trung tâm dịch vụ chuyên ngành) trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Cập nhật và thông tin thường xuyên, kịp thời danh mục hàng hóa sản xuất trong nước để thực hiện miễn, giảm, xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

7. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa Lâm Đồng; chương trình du lịch kết hợp mua sắm hàng hóa đặc trưng của tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tuyên truyền về Cuộc vận động trong nhà trường và các cấp học.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát bảo đảm người sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, tạo lòng tin cho người tiêu dùng Việt Nam;

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp để tiếp tục triển khai nhân rộng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Y tế:

- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" do Bộ Y tế ban hành; khuyến khích sử dụng thuốc chữa bệnh, các dịch vụ y tế trong nước; tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin chính xác đối với các dịch vụ y tế và thuốc sản xuất trong nước để người dân từng bước nhận thức đầy đủ về khả năng cung cấp và chất lượng của các sản phẩm thuốc chữa bệnh trong nước đã sản xuất được;

- Chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát các bác sĩ, thầy thuốc, các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệm trong công tác tư vấn, kê đơn thuốc cho người bệnh, từ đó hạn chế tình trạng lạm dụng kê đơn thuốc ngoại đắt tiền, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm để bảo đảm chất lượng của sản phẩm thực phẩm Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng thực phẩm trong nước và xuất khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

11. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh: Tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động. Xây dựng chương trình, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất của tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu (rau, hoa Đà Lạt, trà B'lao, cà phê Di Linh, dứa Đơn Dương, lúa gạo Cát Tiên,…); nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động ở địa phương; gắn với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương và thực hiện các chương trình bình ổn thị trường tại địa phương;

- Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai các chương trình, hoạt động hưởng ứng cuộc vận động trên địa bàn;

- Tập trung rà soát, bãi bỏ và giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phối hàng hóa và tiêu dùng; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu tham gia lưu thông, phân phối hàng hóa tại địa phương;

- Chú trọng việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh, hệ thống dịch vụ phân phối đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và lựa chọn mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động; định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 6 hàng năm) và 1 năm (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) các sở, ban, ngành tổng hợp tình hình báo cáo kết quả, hiệu quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời hạn quy định./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Chương trình hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

01

Công tác thông tin, tuyên truyền về sản phẩm, hàng hóa Việt, doanh nghiệp Việt; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

 

02

Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn

Sở Công thương

UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

Mỗi năm tổ chức 02 phiên chợ

03

Hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện hoạt động bán hàng Việt về vùng nông thôn

Sở Công thương

Doanh nghiệp trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

Địa bàn xã

04

Tổ chức hội nghị giao thương, kết nối doanh nghiệp sản xuất của tỉnh với các nhà phân phối tại các tỉnh, thành trong chương trình liên kết giữa Lâm Đồng với các tỉnh, thành trong cả nước

Sở Công thương

Doanh nghiệp, sở, ngành trong tỉnh và các tỉnh, thành trong chương trình liên kết

Hàng năm

Tại Lâm Đồng và tại các tỉnh, thành

05

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sở Công thương

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; doanh nghiệp

Hàng năm

 

06

Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ từ các sản phẩm sản xuất trong nước

Trung tâm Khuyến Công Lâm Đồng

Doanh nghiệp

Hàng năm

 

07

Thu thập thông tin, điều tra khảo sát hệ thống phân phối hàng Việt tại hệ thống các chợ, cửa hàng tiện ích, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Đơn vị kinh doanh

2014

 

08

Đánh giá, cung cấp thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu CN, không an toàn VSTP,… trên các phương tiện truyền thông

Chi cục Quản lý Thị trường

Cơ quan truyền thông

Hàng năm

 

09

Hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường là các sản phẩm, hàng hóa Việt có hoạt động vay vốn

Sở Tài chính

Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh

Hàng năm

 

10

Cân đối, bố trí vốn đầu tư hạ tầng cho 03-05 chợ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Công thương, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

 

11

Hoạt động quảng bá du lịch, chương trình du lịch gắn với quảng bá và mua sắm sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của Lâm Đồng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh; các đơn vị liên quan và doanh nghiệp

Hàng năm

 

12

Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, bảo vệ và quảng bá sản phẩm mang nhãn hiệu (rau, hoa Đà Lạt, trà B'lao, cà phê Di Linh, dứa Đơn Dương, lúa gạo Cát Tiên,…).

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh

Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp

Hàng năm

Tại Lâm Đồng và các tỉnh, thành

13

Tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm trong khu vực và cả nước đối với các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh

Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp

Hàng năm

Tại Lâm Đồng và các tỉnh, thành

14

Giới thiệu và đưa hàng Lâm Đồng đến với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh

Sở Ngoại vụ, sở, ngành liên quan, doanh nghiệp

Theo kế hoạch, chương trình hoạt động về ngoại giao kinh tế của tỉnh

Tại nước ngoài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144