Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 12/2007/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:12/2007/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá năng lực của các Tổ chức được chỉ định kiểm tra chât lượng sản phẩm, hàng hoá (được thành lập theo Quyết định số 301/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định các cơ quan, tổ chức sau thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá:

1) Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, số 4 Tôn Thất Tùng, Hà Nội;

 2) Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội;

3) Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội, thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, số 75 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

4) Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Công nghiệp I thuộc Cục Kỹ thuật an toàn Công nghiệp - Bộ Công nghiệp, ngõ 102 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội;

5) Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Công nghiệp II thuộc Cục Kỹ thuật an toàn Công nghiệp - Bộ Công nghiệp, số 365/8 Bạch Đằng, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

6) Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, số 153A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Phạm vi sản phẩm, hàng hoá được kiểm tra chất lượng nêu tại phụ lục kèm theo.

Điều 3. Tổ chức có tên trên và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. /.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

MINISTRY OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 12/2007/QD-BLDTBXH

Hanoi, May 8, 2007

 

DECISION

NOMINATION OF ORGANIZATION OF PRODUCTS AND GOODS QUALITY INSPECTION

MINISTER OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to Ordinance on Goods Quality dated 24th December 1999;
Pursuant to Decree No. 179/2004/ND-CP dated 21st October 2004 of the Government stipulating State administration of products and goods quality;
Pursuant to Decree No. 29/2003/ND-CP dated 31st March 2003 of the Government stipulating functions, duties, competence and organizational structure of Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs;
Pursuant to Circular No. 02/2006/TT-BKHCN dated 10/01/2006 of Ministry of Science and Technology guiding conditions and procedures to nominate the organization in implementing products and goods quality inspection;
Pursuant to assessment outcomes of the Council of Capacity Assessment of organizations nominated to inspect products and goods quality (established under Decision No. 301/QD-LDTBXH dated 6th March 2007 of Minister of Labour, Invalids and Social Affairs);
At the request of the Director of Bureau of Work Safety

DECIDES:

Article 1. Nominating the following organizations to implement products and goods quality inspection:

1) Center for Construction Safety Technique Verification, Ministry of Construction, located at No. 4 Ton That Tung, Hanoi;

2) Center for Safety Technique Verification in Agriculture and Rural Development Sector, Ministry of Agriculture and Rural Development, located at No. 2 Ngoc Ha Street, Ba Dinh Distric, Hanoi;

3) Hanoi Center for Safety Technique Verification, Department of Labour, Invalids and Social Affairs Hanoi, located at No. 75 To Hien Thanh, Hai Ba Trung District, Hanoi;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.330
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154