Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 03/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Việt Trường
Ngày ban hành: 25/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2021/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một sđiều ca Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ v chính sách khuyến khích phát trin hợp tác, liên kết trong sn xut và tiêu thụ sản phm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết s 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đng nhân dân thành ph Cn Thơ quy định chính sách htrợ liên kết sản xut và tiêu thụ sn phm nông nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt hỗ trliên kết sn xuất và tiêu thụ sn phm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

1. Ủy ban nhân dân thành phố: phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết có phạm vi thực hiện trên địa bàn từ 02 (hai) quận, huyện trlên hoặc có quy mô vốn đầu tư từ 15 (mười lăm) tỷ đồng trở lên trên 01 dự án liên kết.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện: phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị htrợ liên kết có phạm vi thực hiện trên địa bàn 01 (một) quận, huyện hoặc có quy mô vốn đầu tư dưới 15 (mười lăm) tỷ đồng trên 01 dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị htrợ liên kết.

Điều 2. Hiệu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thtrưởng cơ quan ban, ngành thành ph; Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
-
TT. Thành ủy;
-
TT. HĐND thành phố;
-
CT, PCT UBND thành phố (1);
-
UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể;
-
Các Sở, ban ngành thành phố;
-
UBND quận, huyện;
-
UBND xã, phường, thị trấn;
-
Công báo thành phố;
-
VP. UBND thành phố (2,3);
- Lưu:
VT.HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140