Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0265/2006/QĐ-BTM phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0265/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0265/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2006 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI 

Căn cứ Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;
Căn cứ Kế hoạch tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) của Bộ Thương mại;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2006 của Bộ Thương mại ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP, PC

BỘ TRƯỞNG
 Trương Đình Tuyển

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2006 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0265/2006/QĐ-BTM  ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

I. VỀ CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

a. Kế hoạch:

- Hoàn thành soạn thảo và trình 3 dự thảo Nghị định, 5 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thành soạn thảo và ban hành theo thẩm quyền 35 văn bản quy phạm pháp luật.

b. Đơn vị chủ trì: Theo phân công tại Quyết định số 0079/2006/QĐ-BTM ngày 17/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

c. Đơn vị đầu mối đôn đốc thực hiện: Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ.

2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

a. Kế hoạch:

- Triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho quản lý nhà nước trong ngành thương mại trên mạng nội bộ eMOT.

- Rà soát và công bố các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại đã hết hiệu lực thi hành.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại có bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện trên thực tế để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

b. Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

3. Cải cách thủ tục hành chính

a. Kế hoạch:

- Trong năm 2006, Bộ Thương mại sẽ ban hành các Thông tư, Quyết định triển khai các Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại. Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản cần quán triệt tinh thần cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện để thể chế vào công tác xây dựng pháp luật.

- Kiểm tra và rà soát thủ tục hành chính và quy chế công tác của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

b. Đơn vị chủ trì: Theo phân công tại Quyết định số 0079/2006/QĐ-BTM ngày 17/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Văn phòng Bộ lên lịch công tác cho Lãnh đạo Bộ để kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính và quy chế công tác của từng đơn vị.

4. Các công tác khác liên quan đến cải cách thể chế

a. Kế hoạch:

- Đăng đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan trực tiếp đến ngành thương mại lên trang web MOT.

- Đăng đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành lên trang web MOT.

- Tổ chức tốt công tác phổ biến pháp luật thương mại đặc biệt chú ý đến đối tượng là các cơ quan quản lý thương mại ở địa phương và các doanh nghiệp.

b. Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

II. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Về chức năng, nhiệm vụ

a. Kế hoạch: Trong năm 2006, tổ chức tốt việc triển khai các chức năng, nhiệm vụ mới của ngành thương mại bao gồm:

- Quản lý cạnh tranh;

- Quản lý chống bán phá giá;

- Quản lý chống trợ cấp;

- Quản lý bán hàng đa cấp;

- Quản lý nhượng quyền thương mại;

- Quản lý mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch.

Ngoài ra, cần tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các Cục, Vụ thuộc Bộ để khắc phục một số chồng chéo đang diễn ra làm ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác chung của Bộ.

b. Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ.

2. Về sắp xếp, tổ chức bộ máy

a. Kế hoạch:

- Sắp xếp và tổ chức tốt việc thành lập các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, Phòng Tiêu chuẩn chất lượng thuộc Vụ Xuất nhập khẩu.

- Nghiên cứu, sắp xếp lại các thương vụ theo hướng rút cơ quan thương vụ ở những khu vực không cần thiết và tăng cơ quan thương vụ ở những khu vực cần thiết.

b. Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ.

3. Phân cấp quản lý nhà nước

a. Kế hoạch:

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch phân cấp cho địa phương đã đề ra từ năm 2005.

- Thực hiện việc phân cấp trong các chức năng mới của ngành thương mại như quản lý bán hàng đa cấp, quản lý nhượng quyền thương mại.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc thực hiện những lĩnh vực được phân cấp ở một số địa phương.

- Đề xuất cơ chế báo cáo, kiểm tra và chế độ trách nhiệm trong việc thực hiện phân cấp ở địa phương.

- Nghiên cứu cơ chế phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ về biên chế, tiền lương, cán bộ, thi tuyển công chức, tài chính và các vấn đề khác theo hướng mở rộng quyền tự chử cho các đơn vị được phân cấp.

b. Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Pháp chế.

III. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Về đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức

a. Kế hoạch:

- Xây dựng cụ thể tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương để Bộ ban hành.

b. Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ.

2. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nâng cao trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức

a. Kế hoạch

- Tổ chức đánh giá lại trình độ công chức về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo các ngạch công chức do Bộ Nội vụ quy định.

- Đào tạo, bồi dưỡng để mỗi lĩnh vực công tác thuộc Bộ ít nhất một chuyên gia đầu ngành (về xuất nhập khẩu, chính sách thị trường nước ngoài, chính sách thị trường trong nước, thương mại điện tử, pháp luật thương mại,…)

- Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiền công vụ cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ.

- Triển khai đào tạo, bồi dưỡng về hội nhập kinh tế quốc tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

b. Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ.

IV. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Thực hiện khoán biên chế và khoán chi hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

a. Kế hoạch:

- Thực hiện cơ chế khoán biên chế và khoán chi hành chính đến toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ đủ điều kiện.

- Nghiên cứu cơ chế khoán chi hành chính áp dụng cho cơ quan thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài.

b. Đơn vị chủ trì: Vụ Tài chính Kế toán.

V. HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính và đổi mới lề lối, phương thức làm việc

a. Kế hoạch:

- Nghiên cứu việc cấp thẻ công chức bằng thẻ từ để quản lý công chức và khách đến làm việc với cơ quan Bộ.

- Nghiên cứu tiến đển trả lương cho cán bộ, công chức của cơ quan Bộ qua tài liệu khoản ngân hàng.

- Sớm ban hành Quy chế làm việc mới của Bộ.

- Rà soát toàn bộ các Quy chế liên quan đến lề lối làm việc của Bộ Thương mại để có những chỉnh sửa phù hợp với Quy chế làm việc mới của Bộ, chú trọng công tác ứng xử với cơ quan báo chí của người phát ngôn của Bộ.

- Triển khai thực hiện các Quy chế công tác của Bộ và in thành sổ tay phổ biến đến từng cán bộ, công chức.

- Nâng cao hiệu quả các cuộc họp, kể cả các cuộc họp chuyên đề và hợp giao ban.

- Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan Bộ.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

2. Về tin học hóa quản lý nhà nước

a. Kế hoạch:

- Với trang web MOT

+ Tiếp tục đẩy mạnh minh bạch hóa hoạt động của Bộ và cung cấp thông tin trên MOT. Đặc biệt chú trọng các nội dung về văn bản pháp quy (bao gồm các dự thảo cần xin ý kiến rộng rãi), thông tin thương mại, hoạt động của Lãnh đạo Bộ.

+ Xây dựng trang web cho 5 thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Bổ sung 2 ngôn ngữ mới (Trung, Pháp) cho trang web MOT để cung cấp thông tin cho các thị trường Châu Âu, Châu Phi và Trung Quốc.

+ Xây dựng đề án hoàn thiện trang web MOT cho thời gian tới (Tiếp tục đổi mới giao diện để thể hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ, số liệu về các loại Giấy phép mà ngành đang quản lý).

+ Đẩy mạnh giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị của Bộ Thương mại và các tổ chức, cá nhân quan tâm thông qua mục Diễn đàn trên trang web MOT.

+ Công khai tình hình xử lý văn bản của các đơn vị.

- Với mạng nội bộ eMOT

+ Tiếp tục cải tiến nâng cao về công nghệ, nội dung, hình thức của mạng nội bộ.

+ Tăng các hoạt động tác nghiệp công vụ trên mạng eMOT.

+ Phấn đấu để eMOT là một trong những mạng nội bộ thuận tiện nhất trong công tác tin học hóa của các Bộ, ngành.

- Với hệ thống ELVIS.

+ Duy trì việc truyền dữ liệu và cung cấp thông tin như hiện nay.

+ Cải tiến việc cung cấp thông tin về tình hình thực hiện hạn ngạch dệt may sang Hoa Kỳ trên mạng MOT.

- Với hệ thống thư điện tử.

+ Đảm bảo hoạt động ổn định, giảm thiểu thư rác và an ninh mạng.

+ Tăng dung lượng hợp thư lên 150-200MB.

- Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin.

+ Tiếp tục quy hoạch lại hệ thống mạng của Bộ để đáp ứng các yêu cầu mới.

+ Mở rộng VOP đến 15 thương vụ, nâng tổng cộng số thương vụ có VOP lên 25.

- Với dịch vụ công

+ Đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công của Bộ Thương mại trên internet: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử; cấp giấy phép hoạt động cho các chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

b. Đơn vị chủ trì: Vụ Thương mại điện tử

3. Về hiện đại hóa công sở

a. Kế hoạch:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở mới tại 23-25 Ngô Quyền.

- Nâng cấp và quản lý tốt máy móc, thiết bị văn phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

b. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2006 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

1. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2006 của Bộ Thương mại.

2. Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ được giao chủ trì các đầu mục công việc cụ thể chịu trách nhiệm triển khai, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị khác thuộc cơ quan Bộ để thực hiện.

3. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Thương mại có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ theo nội dung và tiến độ đã được phê duyệt./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0265/2006/QĐ-BTM phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.569
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168