Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 68/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu: 68/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Bùi Xuân Hòa
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi nghe Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm của tỉnh với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã đề ra, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt các đột phá chiến lược, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): 7,3%

Trong đó:

+ Công nghiệp - xây dựng: 8%

+ Dịch vụ: 7,6%

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 3%

- Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN: Tăng 8%;

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn: Tăng 7%;

- GRDP bình quân đầu người: 90 triệu đồng/người/năm;

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 15.555 tỷ đồng;

- Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%;

+ Sản lượng lương thực có hạt đạt từ 438,3 nghìn tấn trở lên;

+ Giá trị sản phẩm/ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt: 103 triệu đồng/ha;

+ Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn (gồm cả trồng rừng thay thế): 1.647 ha;

+ Diện tích trồng chè mới và trồng lại: 700 ha;

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Từ 02 xã trở lên.

b) Các chỉ tiêu xã hội

- Mức giảm tỷ suất sinh thô trong năm: 0,1 ‰;

- Tạo việc làm mới tăng thêm trong năm: 15 nghìn lao động;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,25% trở lên so với năm 2019;

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 10%;

- Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế: 97%

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 98,5%;

- Chỉ tiêu về văn hóa:

+ Gia đình đạt chuẩn văn hóa 90%;

+ Xóm, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 78%;

+ Cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 90%.

c. Các chỉ tiêu về môi trường

- Ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng trên 50%;

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 95%;

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh trên 78%.

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

3.1. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

- Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Thu hút đầu tư có chọn lọc, trọng tâm là các dự án có công nghệ, giá trị gia tăng cao; bảo vệ môi trường; có tính lan tỏa và thúc đẩy phát triển bền vững. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, xây dựng được chuỗi giá trị trong sản xuất.

- Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao, chất lượng phục vụ nhà đầu tư. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

3.2. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế

- Tổ chức quản lý có hiệu quả và thực hiện đúng các quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt; khẩn trương triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm nội địa, đặc biệt là ở vùng nông thôn, các khu đô thị để các doanh nghiệp nội địa phát triển thị trường bền vững.

- Nâng cao chất lượng quản trị, vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường, đẩy mạnh giao thương và thu hút đầu tư vào Thái Nguyên.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả đảm bảo chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3.3. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Bám sát phương châm hành động của Chính phủ, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng làm rõ trách nhiệm, phân cấp, sát với cơ sở; nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020.

3.4. Thực hiện một số giải pháp đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

- Các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất; quảng bá, xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, an toàn, từng bước thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp; bố trí nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành, duy trì tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ trong nông nghiệp; phát triển tốt các sản phẩm có lợi thế, thế mạnh, sản phẩm chủ lực của tỉnh, tập trung mở rộng thị trường, phát triển sản xuất với quy mô hợp lý, bền vững, từng bước hình thành chuỗi giá trị.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm và gia súc lớn, tạo sản phẩm an toàn; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đồng thời thực hiện công tác tái đàn hợp lý, tăng quy mô đàn gia cầm, thủy cầm, đại gia súc để tăng sản lượng, giá trị sản xuất chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí ngân sách đối ứng để thực hiện các nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định, trong đó huy động, tập trung lồng ghép, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tập trung hỗ trợ huyện Phú Bình có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

3.5. Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

- Tiếp tục đẩy mạnh “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, chung sức xây dựng Nông thôn mới; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025 và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Festival trà Thái Nguyên lần thứ tư năm 2020. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tạo tiềm lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với phát triển thể dục, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, tăng cường sức khỏe cho nhân dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Đăng cai tổ chức chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XII/2020”. Xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025; xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù (du lịch lịch sử, sinh thái trải nghiệm vùng chè...), chủ động kết nối các doanh nghiệp lữ hành thu hút khách du lịch đến với Thái Nguyên. Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch của tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ và chi trả kịp thời, đúng, đủ các khoản trợ cấp, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách; thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Phát triển giáo dục nghề nghiệp, lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, tập trung vào ngành nghề xã hội đang cần, cung và cầu phải kết nối hợp lý, nâng cao chất lượng Hội chợ việc làm.

- Tích cực triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, yếu thế trong xã hội... Từng bước khắc phục, hoàn thiện và nâng cao chính sách khám chữa bệnh, giảm quá tải ở các bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ ở các tuyến, tăng cường học tập, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, tăng sự hài lòng của người dân trong công tác khám và điều trị bệnh. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân...

- Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học. Tăng cường xã hội hóa giáo dục, mở rộng liên kết đào tạo theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả mọi mặt của hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ trên cơ sở gắn bó chặt chẽ với sản xuất và đời sống. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc...

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo. Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tôn vinh, biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo.

3.6. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu

- Tiếp tục triển khai thực hiện và tiến hành tổng kết 03 năm thực hiện đề án “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020”. Xây dựng đề án “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025”.

- Tăng cường hoạt động truyền thông môi trường, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, đảm bảo thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, nhất là các mô hình về quản lý rác thải, chất thải chăn nuôi. Thường xuyên cập nhật, phổ biến, triển khai kịp thời các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tổ chức thực hiện tốt việc thẩm định đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và đảm bảo nguồn thu ngân sách từ các hoạt động khoáng sản

3.7. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế; thực hiện các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục cải cách hành chính, đảm bảo công khai và giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính; duy trì và làm tốt các công việc ở bộ phận một cửa, một cửa liên thông; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng, thống nhất vì sự phát triển chung.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó trọng tâm giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo kế hoạch; thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, thực hiện thanh tra đột xuất để xử lý ngay những vụ việc phát sinh. Tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3.8. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

- Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác hữu nghị với các địa phương trên thế giới. Duy trì tốt các mối quan hệ hợp tác sẵn có và tích cực, chủ động mở rộng thiết lập quan hệ với các địa phương mới. Tích cực, chủ động vận động và triển khai các dự án phi Chính phủ nước ngoài. Tổ chức tốt công tác đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh và tổ chức hiệu quả các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi công tác.

3.9. Làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội; chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, nhanh chóng, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

- Tăng cường kỷ luật phát ngôn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, trái với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

- Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 tích hợp trên cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện việc gửi và nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (không phân biệt cấp độ hành chính).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực X;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh (8b);
- Báo Thái Nguyên; Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 68/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215