Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:              /       /NĐ-CP

Hà Nội, ngày      tháng     năm

DỰ THẢO 2

 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Chính phủ ban hành Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại bao gồm:

a) Tiêu chí, nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại;

b) Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại;

c) Nội dung thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại;

d) Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

đ) Trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Nhà nước đối với các chủ thể thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với

a) Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại về hàng hóa, dịch vụ, hoặc tại địa bàn thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định tại Nghị định này;

b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là việc cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trực tiếp thực hiện hoạt động thương mại hoặc giao doanh nghiệp nhà nước thực hiện.

2. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Chương II

THỰC HIỆN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

1. Chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền hoặc các thành phần kinh tế khác không có khả năng tham gia.

2. Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhất định chỉ được thực hiện theo quy định của Nghị định này hoặc của luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về độc quyền Nhà nước.

3. Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại phải được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chí độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Hàng hóa, dịch vụ được xác định thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại bao gồm:

1. Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thiết yếu liên quan đến an ninh, quốc phòng, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp theo phương thức giao kế hoạch theo quy định của Chính phủ.

2. Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn được pháp luật quy định chỉ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trực tiếp thực hiện hoạt động thương mại hoặc giao doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Điều 6.  Danh mục hàng hóa, dịch vụ hoặc địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại và thời hạn thực hiện độc quyền

1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục hàng hóa, dịch vụ hoặc địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (sau đây gọi tắt là Danh mục).

2. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại có thời hạn, hàng hóa, dịch vụ đó tự động được bãi bỏ khỏi Danh mục khi hết thời hạn quy định.

Điều 7. Cơ chế sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục

1.  Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo từng thời kỳ. Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục trên cơ sở xem xét yêu cầu quản lý nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh đề xuất; hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Trường hợp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục theo đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tổng hợp các đề xuất trình Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục.

3. Trường hợp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Bộ Công Thương lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, trình Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục.

4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung và việc sửa đổi, bổ sung Danh mục được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ.

Điều 8. Nội dung thực hiện độc quyền nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước

1. Chịu các biện pháp kiểm soát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 15 Luật Cạnh tranh.

2. Việc sử dụng vốn nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện độc quyền nhà nước vào sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục quy định tại Khoản 1 Điều 5 phải tuân thủ theo pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

3. Chịu các biện pháp giám sát đầu đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động; công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh được giao của doanh nghiệp nhà nước tuân thủ theo pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước

4. Không được thực hiện các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường quy định tại Điều 13 Luật Cạnh tranh; các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền quy định tại Điều 14 Luật Cạnh tranh.

Điều 9. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động động quyền nhà nước của các doanh nghiệp này bằng các hình thức:

1. Thực hiện các trách nhiệm của đại diện vốn chủ sở hữu đối với phần vốn Nhà nước do Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp.

2. Thực hiện chế độ giám sát, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện thường xuyên việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật

3. Không được thực hiện các hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 6 Luật Cạnh tranh.

4.  Định kỳ 1 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, gửi báo cáo rà soát Danh mục và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định này đến Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ và doanh nghiệp do mình chỉ định hoặc chủ quản;.

5. Gửi đề xuất tới Bộ Công Thương bổ sung hoặc bãi bỏ các hàng hóa, dịch vụ hoặc địa bàn thuộc Danh mục quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Nghị định này.

2. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các trách nhiệm quy định trong Nghị định này theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày           tháng             năm./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, c
ác Phó Thủ tướng Chính phủ;
- C
ác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND c
ác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn ph
òng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn ph
òng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch
ủ tịch nước;
- Hội đồng D
ân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn ph
òng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm s
át nhân dân tối cao;
- Kiểm to
án Nhà nước;
- Ủy ban Gi
ám sát tài chính Quốc gia;
- Ng
ân hàng Chính sách Xã hội;
- Ng
ân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của c
ác đoàn thể;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). XH 240

TM. CHÍNH PH
THỦ TƯỚNG
Nguy
ễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Nghị định số ………. Của Chính phủ ngày ………tháng…….năm)

Hàng hóa

STT

Hàng hóa

Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước

(Lộ trình)

 

1

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

2

vật liệu nổ công nghiệp

Sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu

 

 

3

Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh

Vận hành

 

 

4

Vàng

Vàng miếng

Sản xuất

 

 

Vàng nguyên liệu

Xuất khẩu

Vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

Nhập khẩu

5

Xổ số kiến thiết

Kinh doanh

 

 

6

Sản phẩm thuốc lá

Nhập khẩu

 

 

7

Bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh

Đo đạc

 

 

 

Dịch vụ

STT

Dịch vụ

Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước

(Lộ trình)

 

1

Dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Cung ứng dịch vụ

Cục HHVN đang dự thảo Đề án về cổ phần hóa dịch vụ hoa tiêu hàng hải trình Bộ GTVT

 

2

Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

- Vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải;

- Vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng;

- Thông tin duyên hải;

- Khảo sát, công bố thông báo hàng hải đối với luồng và các vùng nước hàng hải công cộng;

-  Sửa chữa và nâng cấp hệ thống báo hiệu hàng hải.

 

 

3

Quản lý dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

- Dịch vụ không lưu;

- Dịch vụ thông báo tin tức hàng không;

- Dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn

 

 

4

Xuất bản

(không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm).

 

 

4

In, đúc tiền

In, đúc

 

 

5

hệ thống điện quốc gia các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

- Truyền tải, điều độ (hệ thống điện quốc gia)

- Vận hành

 

 

6

hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

 

 

 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.029
TVPL:
DMCA.com Protection Status