Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 118/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh

Số hiệu: 118/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cấp GCN đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Ngày 16/12/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).


Theo đó, Nghị định bổ sung hồ sơ Cấp GCN đủ điều kiện nạp LPG vào chai bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện nạp LPG vào chai.
- Các bản sao: GCN đăng ký kinh doanh; Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp; Phiếu kết quả kiểm định từng thiết bị, dụng cụ kiểm tra đo lường trong trạm: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác; GCN đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy; Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành máy, thiết bị trong trạm, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn; Giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, trong hồ sơ phải có Sơ đồ mặt bằng (tối thiểu khổ giấy A2) bao gồm các thông tin về: vị trí bồn chứa, trạm nạp, vị trí xuất hoặc nhập LPG vào xe bồn, kho bãi, nhà xưởng, làn đường có xe tải chạy, thiết bị báo cháy và chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, điều khiển ngừng cấp.

Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc và cấp GCN đủ điều kiện nạp LPG vào chai trong thời hạn mười (10) ngày.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2012.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

1. Thay cụm từ “bản sao hợp lệ” quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP bằng cụm từ “bản sao”.

2. Bổ sung khoản 12 vào Điều 3 như sau:

“12. Bản sao là:

a) Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính);

b) Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

c) Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).”

3. Khoản 6 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: hết thời hạn hiệu lực thi hành; thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân bị phá sản theo luật định; vi phạm về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

4. Điểm b khoản 3 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 4 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

5. Bổ sung Điều 23a vào sau Điều 23 như sau:

“Điều 23a. Thủ tục phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

1. Hàng năm, trên cơ sở tình hình nhập khẩu xăng dầu trong năm và kế hoạch phát triển trong năm tiếp theo, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đăng ký hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu với Bộ Công Thương.

2. Hồ sơ đăng ký gồm có:

a) Công văn đề nghị trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại xăng dầu đăng ký được giao hạn mức nhập khẩu tối thiểu;

b) Báo cáo tình hình nhập khẩu xăng dầu của đơn vị trong năm.

3. Số bộ hồ sơ phải nộp là một (01) bộ.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

1. Thay cụm từ “bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền” quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP bằng cụm từ “bản sao”.

2. Bổ sung khoản 18 vào Điều 3 như sau:

“18. Bản sao là:

a) Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính);

b) Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

c) Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

“Điều 17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho từng trạm nạp LPG vào chai theo quy định tại Điều này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai là một (01) bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

b) Bản sao:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký hành nghề nạp LPG vào chai, xe bồn;

- Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp;

- Phiếu kết quả kiểm định từng thiết bị, dụng cụ kiểm tra đo lường trong trạm: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy;

- Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành máy, thiết bị trong trạm, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn;

- Giấy phép xây dựng.

c) Sơ đồ mặt bằng (tối thiểu khổ giấy A2) bao gồm các thông tin về: vị trí bồn chứa, trạm nạp, vị trí xuất hoặc nhập LPG vào xe bồn, kho bãi, nhà xưởng, làn đường có xe tải chạy, thiết bị báo cháy và chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, điều khiển ngừng cấp. Bản vẽ mặt bằng phải ghi rõ dung tích các bồn chứa; vị trí, kích thước và khoảng cách an toàn tối thiểu quy định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định này.

3. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo cho thương nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều này, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.”

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 30 như sau:

“2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo cho thương nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG cho từng cửa hàng bán LPG chai theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này, có thời hạn hiệu lực trong năm (05) năm kể từ ngày cấp; khi hết thời hạn hiệu lực thương nhân phải làm thủ tục theo quy định để được chứng nhận thời gian tiếp theo.”

5. Bỏ yêu cầu nộp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp” như sau:

Bỏ yêu cầu nộp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp” quy định tại khoản 6 Điều 16; khoản 5 Điều 17; khoản 2 Điều 26; khoản 3 Điều 29; điểm c khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 33; điểm d khoản 1 Điều 34; khoản 3 Điều 37; điểm d khoản 1 Điều 38; điểm b khoản 6 Điều 56 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

6. Bỏ yêu cầu nộp “Giấy chứng nhận cấp cho từng cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG vào ôtô đã được đào tạo, huấn luyện” và “Giấy chứng nhận cấp cho từng cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm cấp LPG đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ” như sau:

Bỏ yêu cầu nộp “Giấy chứng nhận cấp cho từng cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG vào ôtô đã được đào tạo, huấn luyện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 34 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và “Giấy chứng nhận cấp cho từng cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm cấp LPG đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

7. Khoản 2 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô cho từng trạm nạp theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để thương nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô.”

8. Đổi tên thủ tục cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng” như sau:

Thay các cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG” tại Điều 29 và tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 30, cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG chai” tại khoản 1 và khoản 3 Điều 30 và tại điểm a khoản 3 Điều 58, cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG chai” tại tên Điều 30 và tại điểm b khoản 1 Điều 56, điểm h khoản 1 Điều 58, cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh” tại khoản 3 Điều 59, cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng” tại Phụ lục I, cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng” tại Phụ lục I và Phụ lục II, cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng” tại Phụ lục II Nghị định số 107/2009/NĐ-CP bằng cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.”

9. Bãi bỏ yêu cầu nộp: “Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh” như sau:

Bãi bỏ yêu cầu nộp: “Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh” ở phần cuối của các Phụ lục I, III, V, VII Nghị định số 107/2009/NĐ-CP .

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 118/2011/ND-CP

Hanoi, December 16, 2011

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN PETROL AND OIL AND LIQUEFIED PETROLEUM GAS TRADING

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade.

DECREES:

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Government's Decree No. 84/2009/ND-CP of October 15, 2009, on petrol and oil trading

1. To replace the phrase "valid copy" provided in Decree No. 84/2009/ND-CP with the word "copy".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"12. Copy means:

a/ Certified copy (for submission of dossiers by post or as administrative correspondence);

b/ Copy enclosed with the original for comparison ( for direct submission of dossiers):

c/ Copy scanned from the original (for online submission of dossiers under administrative procedures)."

3. To amend and supplement Clause 6, Article 8 as follows:

"6. A petrol and oil import-export license is revoked when it expires: the trader no longer operates in petrol and oil export and import; the trader goes bankrupt under law; violations of import-export business conditions provided in Article 7 of this Decree are committed; or in other cases under law,"

4. To amend and supplement Point b, Clause 3, Article 16 as follows:

"b/ Within twenty (20) working days after receiving a valid dossier, the provincial-level Industry and Trade Department shall consider, evaluate and grant a certificate of eligibility for petrol and oil trading according to form No. 4 attached to this Decree to the trader. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason."

5. To add the following Article 23a below Article 23:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Based on its petrol and oil import situation in a year and development plan for the subsequent year, a trader engaged in petrol and oil import-export shall annually register its minimum quota for petrol and oil import with the Ministry of Industry and Trade.

2. A registration dossier comprises:

a/ A written request specifying the volumes and categories of petrol and oil registered for minimum import quota:

b/ A report on the trader's petrol and oil import in the year.

3. The dossier shall he submitted in one (1) set."

Article 2. To amend and supplement a number of articles of the Government's Decree No. 107/2009/ND-CP of November 26, 2009, on liquefied petroleum gas trading

1. To replace the phrase '"copy certified by a competent agency" provided in Decree No. 107/2009/ND-CP with the word -copy".

2. To add the following Clause 18 to Article 3:

"18. Copy means:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Copy enclosed with the original for comparison (for direct submission of dossiers):

c/ Copy scanned from the original (for online submission of dossiers under administrative procedures)."

3. To amend and supplement Article 17 as follows:

"Article 17. Grant of certificates of satisfaction of LPG bottling conditions

1. The provincial-level Industry and Trade Department shall grant a certificate of satisfaction of LPG bottling conditions to each LPG bottling station under this Article.

2. A dossier of application for a certificate of satisfaction of LPG bottling conditions shall be submitted in one (1) set. comprising:

a/ An application for a certificate, made according to the form provided in Appendix III to this Decree:

b/ Copies of:

- The business registration certificate, covering the business line of LPG bottling or tank truck filling;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The slip of results ò inspection of each measuring equipment or device used by the bottling station: weight scale, capacity-measuring device, pressure gauge and other equipment and dev ices:

- The certificate of satisfaction of fire prevention and fighting conditions:

- The processes of LPG bottling, machinery and equipment operation, and incident response. and safety rules:

- The construction permit.

c/ A site plan (on paper of A2 or larger size ) showing the locations of tanks and the bottling station, positions for pumping/filling LPG out of/into lank trucks, storehouses or workshops, lanes for trucks, fire alarms and fighting devices. LPG pipelines, electric system, and LPG supply control system. Site drawings must clearly display the capacity, positions, sizes and minimum safety distance of tanks provided in Appendix IX to this Decree.

3. Within three (3) working days after receiving a dossier, the provincial-level Industry and Trade Department shall notify the trader of the dossier's completeness and validity.

Within ten (10) working days after receiving a complete and valid dossier, the provincial-level Industry and Trade Department shall consider and evaluate the dossier and grant a certificate of satisfaction of LPG bottling conditions, made according to the from provided in Appendix IV to this Decree. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

4. Traders obtaining certificates of satisfaction of LPG bottling conditions shall pay charges and fees under the Ministry of Finance's regulations."

4. To amend and supplement Clause 2. Article 30 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within seven (7) working days after receiving a valid dossier, the provincial-level Industry and Trade Department shall consider and evaluate the dossier and grant a certificate of eligibility for LPG trading to each bottled LPG shop, which is made according to the form provided in Appendix II to this Decree and valid for five (5) years from the date of its grant. When the certificate expires, the trader shall carry out procedures under regulations for certification for the subsequent period."'

5. To annul the requirement for "a certificate of satisfaction of security and order conditions granted by a competent police office" as follows:

To annul the requirement for "a certificate of satisfaction of security and order conditions granted by a competent police office" provided in Clause 6. Article 16: Clause 5. Article 17: Clause 2. Article 26: Clause 3. Article 29: Point e. Clause 1. Article 30: Clause 4, Article 33: Point d. Clause 1. Article 34: Clause 3. Article 37: Point d. Clause 1, Article 38; and Point b. Clause 6. Article 56 of Decree No. 107/2009/ND-CP.

6. To annul the requirement for "a training certificate granted to each employee of the automobile LPG filling station" and "a professional training certificate granted to each employee of the LPG supply station" as follows:

To annul the requirement for submission of "a training certificate granted to each employee of the automobile LPG filling station under Clause 3. Article 6 of this Decree" provided at Point d. Clause 1, Article 34 of Decree No. 107/2009/ND-CP and "a professional training certificate granted to each employee of the LPG supply station under Clause 3, Article 6 of this Decree" provided at Point d. Clause 1. Article 38 of Decree No. 107/2009/ND-CP.

7. To amend and supplement Clause 2, Article 34 as follows:

"2. Within seven (7) working days after receiving a valid dossier, the provincial-level Industry and Trade Department shall consider and evaluate the dossier and grant a certificate of satisfaction of automobile LPG filling conditions to each filling station, made according to the form provided in Appendix VIII to this Decree. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly slating the reason for the trader to complete the dossier as required to obtain a certificate."

8. To rename the formality for granting "a certificate of eligibility for liquefied petroleum gas trading" as follows:

To replace the phrases "certificate of eligibility for LPG trading" provided in Article 29 and at Point a. Clause 1. and Clause 2. Article 30; "certificate of eligibility for bottled LPG trading" provided in Clauses 1 and 3. Article 30 and at Point a. Clause 3. Article 58;"certificate of business eligibility of bottled LPG shop" provided in the title of Article 30, and at Point b, Clause 1. Article 56. and Point h. Clause 1. Article 58; "certificate of business eligibility" provided in Clause 3. Article 59; "certificate of satisfaction of conditions on liquefied petroleum gas shops" provided in Appendix I: "certificate of eligibility for liquefied petroleum gas trading" provided in Appendices I and II: and '"certificate of business eligibility of liquefied petroleum gas shop" provided in Appendix II to Decree No. 107/ 2009/ND-CP with the phrase "certificate of eligibility for liquefied petroleum gas trading of bottled LPG shop."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To annul the requirement for submission of "a list of physical and technical foundations enclosed with supporting documents" provided at the end of Appendices I. III. V and VII to Decree No. 107/2009/ND-CP.

Article 3. Effect

This Decree takes effect on February 1, 2012.

Article 4. Implementation provisions

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees and related organizations and persons shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.995

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!