Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2018 về triển khai Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Số hiệu: 54/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 23/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức.

- Việc xây dựng kế hoạch tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2018-2020

1. Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Hàng năm, căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Tổ chức các buổi mít tinh, tuần hành, diễu hành, treo băng zôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố và các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện công cộng nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp;

- Tổ chức Ngày tri ân người tiêu dùng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn về các chủ đề liên quan đến nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo, trên các trang Website của tỉnh, ngành và bản tin địa phương; xây dựng phóng sự truyền hình.

- Tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức khen thưởng tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền li người tiêu dùng

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tư pháp nghiên cứu thành lập tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

- Trang bị cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số Ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh một số công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra nhanh, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

- Khuyến khích, hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng.

5. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động như:

- Chủ động đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các chính sách, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thành lập Bộ phận tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng tại doanh nghiệp, triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu khiếu nại của người tiêu dùng.

- Xây dựng và phát hành các tài liệu hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Chương trình và các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác theo chính sách của doanh nghiệp; triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn cho ban lãnh đạo, nhân viên của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Các hoạt động khác

Các hoạt động phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước theo phân cấp NSNN hiện hành, đóng góp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tài trợ của các tổ chức, cá nhân; nguồn vốn huy động hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, căn cứ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công thương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật cho cán bộ, công chức phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các Sở, ban, ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc trang bị, tập huấn cách sử dụng các công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra nhanh, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số Ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm... góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, giảm tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng giả... nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức khen thưởng tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Định kỳ tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá, công bố chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

3. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, trong đó tập trung vào công tác đảm bảo chất lượng, ATTP đầu vào trong quá trình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện chương trình giáo dục về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đối tượng học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

6. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình

- Dành thời lượng phù hợp, tăng cường các chương trình phát sóng, đưa tin, bài viết tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Kịp thời phản ánh thực trạng tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm, đo lường, hàng giả, hàng kém chất lượng của các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiến nghị của người tiêu dùng và công tác xử lý các kiến nghị của người tiêu dùng và công tác xử lý các kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước trên các phương tin thông tin đại chúng.

8. Các sở, ngành liên quan

Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị, phối hợp với Sở Công Thương lồng ghép các đề án, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội khác với các nội dung của Kế hoạch này để triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

9. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này trên địa bàn.

- Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

10. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

- Chủ động, phối hợp với Sở Công thương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng.

- Thành lập tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Công khai số điện thoại của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình trên các phương tiện thông tin truyền thông để tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người tiêu dùng.

11. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các hội, đoàn thể

Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng Kế hoạch của UBND tỉnh và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, hành động để bảo vệ người tiêu dùng.

12. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Chủ động triển khai Chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trên đây là Kế hoạch Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; giao Sở Công thương thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả và tổng hợp, đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc (nếu có), báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công thương (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có trong Phần IV Kế hoạch;
- Các hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, VP5.
NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CH
TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2018 về triển khai Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


466

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109