Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2215/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 2215/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 04/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 2130/BVHTTDL-VHCS ngày 18/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chn chỉnh hoạt động quảng cáo, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo.

- Bảo đảm quyền lợi cho các chủ thể tham gia quảng cáo; tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác, bảo đảm ổn định trật tự an toàn, xây dựng nếp sng văn hóa, văn minh đô thị.

- Bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiếp nhận quảng cáo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng cáo cạnh tranh lành mạnh, xây dựng môi trường quảng cáo minh bạch, tin cậy, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Hoạt động quảng cáo phải đảm bảo tính trung thực, nề nếp, hỗ trợ tích cực hiệu quả cho các nhà sản xuất và là cầu nối tin cậy cho người tiêu dùng. Quảng cáo góp phần kích thích tăng trưởng thị trường, tạo môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp, truyền bá các giá trị văn hóa.

- Hoạt động quảng cáo phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Loại bỏ những quảng cáo thiếu thm mỹ, trái với truyền thng lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thc chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo, để từ đó thực hiện tốt các quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo; Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về phương tiện Quảng cáo ngoài trời; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

2. Công tác quản lý nhà nước

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Kiểm soát chặt chẽ nội dung, hình thức quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật;

- Rà soát quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được phê duyệt để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập, chưa phù hợp vi Luật Quảng cáo và các văn bản đã được ban hành, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí kinh phí, địa điểm phù hợp cho hoạt động quảng cáo ngoài trời, quảng cáo rao vặt.

3. Công tác thanh kiểm tra hoạt động quảng cáo

Tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động chấp hành các quy định về quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đảm bảo về nội dung, hình thức, thời gian, thời lượng quảng cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện tăng cường quản lý nhà nước các hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng theo quy định tại Điều 34 Luật Quảng cáo và Điểm 2.4 Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Rà soát quy hoạch quảng cáo đã được phê duyệt để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập, chưa phù hợp.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời.

- Định kỳ hằng năm tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này của UBND tỉnh của các đơn vị, địa phương để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Xây dựng

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn trên 20m2 và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập trên 40m2 theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo Đài truyền thanh các huyện, thành phố và hệ thống đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động quảng cáo; biểu dương các đơn vị, cá nhân thực hiện tt các quy định, phê phán các trường hợp vi phạm đđịnh hướng dư luận, tạo chuyn biến tích cực trên lĩnh vực quảng cáo ở địa phương, cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sn phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ hoạt động quảng cáo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai.

5. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Trong hoạt động quảng cáo của đơn vị: Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động quảng cáo; kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trước khi phát sóng, in, phát hành.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên Báo Bc Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; tập trung tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan khác; các hạn chế, bất cập trong hoạt động quảng cáo; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, S Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định sản phẩm quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, đặc biệt là các sản phẩm là thuc, sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, thực phẩm và thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và chế phẩm sinh học dùng cho trồng trọt, chăn nuôi... bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, văn hóa, thun phong mỹ tục của dân tộc.

7. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an các huyện, thành phố, hướng dn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong việc lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đi với những trường hợp lắp đặt, gắn biển hiệu, bảng quảng cáo che kín không gian thoát him, cứu hỏa theo quy định tại Khoản 4, Điều 34 Luật Quảng cáo và Luật phòng cháy, chữa cháy.

8. S Tài chính

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí cho công tác rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo cho phù hợp với yêu cầu và tình hình mới.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo; tiếp tục chấn chỉnh việc trình bày chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, bin hiệu của các tổ chức, cá nhân; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo.

- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước; thực hiện rà soát, chấn chỉnh các bảng biển, biển hiệu, pa nô, băng rôn quảng cáo không còn phù hợp với các quy định của Luật Quảng cáo, các văn bản có liên quan khác và Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được UBND tỉnh phê duyệt; các hình thức quảng cáo không đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đã hư hỏng, làm mất mỹ quan đô thị, đường phố.

- Xây dựng (bố trí) các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KGVX

Bản điện tử
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2215/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202