Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 102/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT, KINH DOANH, THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư toàn xã hội.

2. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

3. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

4. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư:

- Tập trung quán triệt, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, những khó khăn, vướng mắc.

- Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như: công tác quy hoạch; hạ tầng; công tác đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo về năng lượng; cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường.

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ.

- Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh.

- Rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp đã và đang triển khai thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển kinh tế.

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động, huy động các nguồn lực, cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu cư công:

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp... Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Các chủ đầu tư dự án (nhất là dự án nhóm B, dự án trọng điểm) hoàn thành ban hành kế hoạch giải ngân dự án theo từng tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh trong tháng 6 năm 2020. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 60% vốn đầu tư công trước ngày 25/9/2020; 100% vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang). Rà soát, báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có khối lượng lớn đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020.

- Thực hiện tạm ứng vốn nhất là tạm ứng vốn giải phóng mặt bằng tuân thủ quy định Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sử đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BtC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. Các chủ đầu tư hoàn thành việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 trong tháng 6 năm 2020; thu hồi vốn tạm ứng, ứng trước của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 kịp thời theo khả năng bố trí của các nguồn vốn; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không bảo đảm tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời. Kết quả giải ngân thanh toán vốn đầu tư công là một trong các nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của bộ phận, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án; trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; kịp thời báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nắm bắt, tổng hợp kịp thời những ý kiến, kiến nghị phản ánh khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với quy định về phòng chống dịch Covid-19. Chủ động nghiên cứu tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp về quản lý thu ngân sách. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đề xuất với UBND tỉnh giải pháp về thu ngân sách liên quan đến phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh, tiền sử dụng đất; tiếp tục điều hành ngân sách bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh. Rà soát, tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên, thu hồi về ngân sách tỉnh, dành nguồn cho các nhiệm vụ cấp bách khác.

- Thường xuyên theo dõi, báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến giá cả thị trường và thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát giá cả, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào chế biến hàng nông, lâm sản; đề xuất các giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và các nước khác.

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn, ổn định giá thịt lợn; bảo đảm lợi ích người chăn nuôi và người tiêu dùng; hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi vay vốn đầu tư khôi phục chăn nuôi lợn theo các chính sách của Trung ương và tỉnh.

6. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh lưu thông, bảo đảm đủ cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị sản xuất công nghiệp, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động khuyến công để hỗ trợ cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp, tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất, mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

7. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh vận tải.

8. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ- CP và các Thông tư hướng dẫn để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuẩn bị các điều kiện về đất đai để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch (giải pháp) kích cầu du lịch trên địa bàn; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, nhất là khách du lịch từ các vùng không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

11. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết đối với những nội dung liên quan đến đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc các doanh nghiệp, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài xin phép nhập cảnh vào làm việc theo thẩm quyền và quy định hiện hành; đề xuất các giải pháp triển khai hoạt động đối ngoại đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả cao nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút thêm nguồn lực.

12. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, kịp thời trao đổi thống nhất với phía Trung Quốc để giải quyết các vấn đề phát sinh; hướng dẫn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu và các khu vực cửa khẩu khác.

13. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện:

- Cân đối đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; tăng cường triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi để góp phần duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.

14. Công an tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm, tình hình hiện nay; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong xuất khẩu hàng hóa; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi kích động, đưa tin sai sự thật gây dư luận xấu liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm tạo môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân an tâm sản xuất, kinh doanh.

15. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đôn đốc, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đăng tải các tin, bài tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh trong việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”, “Việt Nam an toàn”, trong đó khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời định hướng nội dung có liên quan, cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả.

16. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân có biện pháp động viên các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- UBMT TQ VN tỉnh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


118

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55