Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 540-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 540-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Thời gian gần đây, thị trường và hoạt động thương mại ở nước ta đã có những bước phát triển tích cực, hàng hoá ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, công tác quản lý đo lường và chất lượng hàng hoá, việc kiểm tra, kiểm soát, chấp hành các quy định về bảo đảm chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường chưa được quan tâm đúng mức. Hiện tượng buôn bán hàng giả, gian lận trong đo lường và chất lượng hàng hoá, tuỳ tiện, không trung thực trong hoạt động quảng cáo ngày càng có chiều hướng gia tăng, thậm chí có lúc, có nơi tình hình trở nên nghiêm trọng không những gây thiệt hại về quyền lợi, thậm chí làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của người tiêu dùng, mà còn làm suy giảm uy tín và lợi ích kinh tế của những người kinh doanh chân chính, trung thực, đồng thời gây hậu quả xấu tới sản xuất, đời sống và sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, xã hội ở nước ta.

Nguyên nhân của tình trạng trên trước hết là do các Bộ, các ngành và địa phương được giao trách nhiệm quản lý đo lường và chất lượng hàng hoá chưa nhận thức một cách đầy đủ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tổ chức và phối hợp hành động nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc quản lý chất lượng và đo lường đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Những nội dung quy định hiện hành về quản lý đo lường và chất lượng hàng hoá của Nhà nước không phù hợp hoặc không đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế, lưu thông hàng hoá chậm được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của cơ chế mới.

Bộ máy tổ chức và lực lượng làm công tác kiểm tra, kiểm soát về đo lường và chất lượng hàng hoá trong khâu lưu thông trên thị trường còn thiếu và yếu, hoạt động kém hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của quá trình phát triển hàng hoá và thị trường trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng yếu kém về quản lý, đo lường và chất lượng hàng hoá trong lưu thông, nhất là những hàng hoá có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khoẻ người tiêu dùng như lương thực, thực phẩm, đồ uống, nước giải khát..., sớm đưa vào hoạt động thương mại nói chung, công tác quản lý chất lượng và đo lường hàng hoá trong lưu thông nói riêng vào nền nếp, đúng kỷ cương pháp luật, góp phần thúc đẩy, mở rộng hoạt động thương mại của nước ta theo hướng văn minh, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Thương mại:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, rà soát lại các quy định hiện hành về quản lý đo lường và chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường, để sửa đổi, bổ sung hoặc trình Chính phủ ban hành những quy định mới phù hợp với đặc điểm tình hình và xu hướng phát triển của thị trường ở nước ta, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đo lường và chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

- Nghiên cứu để xây dựng, ban hành quy chế về nhãn sản phẩm (ê-ti-két và thương hiệu (tên thương mại) để mọi doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh thương mại đều có thương hiệu riêng; mọi hàng hoá (sản phẩm) lưu thông trên thị trường đều phải có nhãn sản phẩm ghi những chỉ tiêu chất lượng cơ bản của sản phẩm, làm cơ sở cho việc lựa chọn của người tiêu dùng, cũng như việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng về việc chấp hành các quy định về đo lường và chất lượng hàng hoá.

- Phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cơ quan thực hiện công việc giám định, công nhận chất lượng hàng hoá hiện nay theo hướng tinh gọn về bộ máy và thủ tục hành chính, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ chế quản lý mới. Phân định rõ chức năng nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá với việc thực hiện giám định chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn để có chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm loại bỏ tình trạng một cơ quan, đơn vị vừa xây dựng (quy định) tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, vừa làm công việc giám định công nhận chất lượng như hiện nay, bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực trong công tác giám định, kiểm tra đo lường và chất lượng. Công tác giám định chất lượng hàng hoá là một trong các hoạt động dịch vụ thương mại, do vậy những đơn vị làm công việc giám định chất lượng hàng hoá phải thực hiện đăng ký kinh doanh và chịu sự điều chỉnh của luật pháp như mọi hoạt động dịch vụ thương mại khác.

- Có kế hoạch và biện pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị và cá nhân làm công tác quản lý thị trường để có đủ điều kiện và năng lực thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát công tác đo lường và chất lượng hàng hoá. Phối hợp với các ngành, các địa phương để thực hiện nghiêm túc, triệt để công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm trật tự, kỷ cương về hoạt động thương mại trong cả nước.

2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Soát xét hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam để điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung đối với những tiêu chuẩn đã ban hành nhưng không còn phù hợp, không đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn về mức chất lượng tối thiểu bắt buộc (ngoài các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn) áp dụng đối với một số sản phẩm quan trọng, những sản phẩm khi tiêu dùng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và môi trường như lương thực, thực phẩm, đồ uống, nước giải khát... làm căn cứ cho việc kiểm tra về chất lượng hàng hoá sản xuất, ở trong nước, cũng như hàng hoá nhập khẩu vào nước ta.

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các ngành có liên quan nghiên cứu trình Chính phủ ban hành biện pháp chế tài để nâng cao hiệu lực bảo hộ của Nhà nước đối với các loại hình sở hữu công nghiệp đã đăng ký, làm cho hoạt động sở hữu công nghiệp thực sự phát huy vai trò tích cực trong việc chống sản xuất, buôn bán hàng giả.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, đơn vị làm nhiệm vụ kiểm định sản xuất phương tiện đo lường chất lượng để bảo đảm mọi hoạt động và sản phẩm về đo lường chất lượng được sản xuất ra theo đúng tiêu chuẩn và các quy định quản lý thống nhất của Nhà nước. Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, kiểm tra và xử lý các vi phạm về sản xuất, lưu thông và sử dụng phương tiện đo lường, đồng thời thường xuyên tăng cường năng lực và trang thiết bị kỹ thuật cho hệ thống các cơ quan kiểm định đo lường để có đủ khả năng phục vụ yêu cầu quản lý đo lường chất lượng hàng hoá của Nhà nước.

3. Bộ Văn hoá - Thông tin

Phối hợp với Bộ Thương mại để hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 đối với hoạt động quảng cáo thương mại, đặc biệt là các nội dung quảng cáo có liên quan tới đo lường và chất lượng hàng hoá, bảo đảm cho các hoạt động quảng cáo thương mại tuân thủ đúng pháp luật, trung thực và chính xác.

4. Các Bộ quản lý chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Căn cứ lĩnh vực và phạm vi quản lý, các Bộ quản lý chuyên ngành, thống nhất với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá thuộc lĩnh vực Bộ quản lý và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác đo lường và chất lượng đối với những hàng hoá đưa ra lưu thông trên thị trường do Bộ chịu trách nhiệm quản lý.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa phương mình về công tác kiểm tra, kiểm soát, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, chống gian lận về đo lường và chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường. Phải đặt công tác này ngang với việc chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng cấm và các hành vi kinh doanh trái phép khác để có kế hoạch, biện pháp tích cực, thực hiện thường xuyên, liên tục ngay tại địa phương mình, đồng thời phối hợp với các ngành, các địa phương khác thực hiện tốt quy định về quản lý đo lường và chất lượng hàng hoá trên phạm vi cả nước.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No: 540-TTg

Hanoi, September 05, 1995

 

DIRECTIVE

ON THE MANAGEMENT OF MEASUREMENT AND THE QUALITY OF GOODS CIRCULATED ON THE MARKET

In the recent past, the market and trade activities in our country have seen active steps of development. There have been more and more commodities which have also become more and more diversified, and their quality has also improved constantly, thus meeting the consumption demand of the people. However, the management of measurement and the quality of goods circulated on the market has not yet been given adequate attention. The trading in faked goods, fraud in measurement and quality of goods, casualness and dishonesty in advertizing activities tend to increase and has become serious at times and in some places, thus not only causing damage to the interests and even the health of the consumers but also harming the prestige and economic interests of the serious and honest business people, and leaving bad consequences to production, life and the sound development of the economy in our country .

The cause of this situation must be found first of all in the fact that the ministries, branches and localities, which are assigned to manage measurement and the quality of goods, have not fully realized their role and responsibility in the organization and coordination of actions aimed at performing seriously and efficiently the management of measurement and quality of goods circulated on the market .

On the other hand, the current stipulations of the State on measurement and goods quality either no longer conform with, or do not meet, the demand and requirements of the process of economic development and goods circulation. They have been slow to be readjusted, amended or replaced in order to conform with the characteristics and demands of the new mechanism.

The organizational apparatus and the force engaged in the control and inspection of measurement and quality of goods in circulation on the market are both deficient and weak, operating with little efficiency, thus failing to meet the need and demand of the process of development of commodities and the market in the change to the market economy.

With a view to quickly overcoming the weaknesses in the management of measurement and quality of goods in circulation, especially those which have direct impact on the health of consumers such as food, foodstuffs, beverages, refreshments... and to bring into order at an early date the trading activities in general, and the management of quality and measurement of goods in circulation in particular, and make them conform with law, thus helping to promote and broaden trading activities in our country and making them civilized and healthy, the Prime Minister instructs the following :

1. The Minister of Trade:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To study in order to work out and issue a regulation on the product label and trade-marks so that all enterprises shall have their own trade-marks when undertaking a business; all commodities (products) circulated on the market must have a label listing the basic qualifications of the product, to serve as basis for the consumers to make their choice as well as for the control and inspection by the specialized agencies with regard to the observance of the stipulations on measurement and quality of goods.

- To coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment to revise and rectify the activities of the organizations and agencies assigned to expertize or recognize the quality of goods in order to make them more compact and lighter in apparatus and simpler in administrative procedures, and work more effectively, thus meeting in time the needs of the new managerial mechanism. To clearly delineate the function of research and elaboration of the norms of goods quality with the expertise of the quality of goods according to standards, in order to adopt appropriate policies and measures of management, and putting an end to the present situation in which the same agency or unit elaborates the standards for quality of goods while also expertizing and recognizing this quality. This aims to ensure independence, objectivity and integrity in the expertise and control of the measurement and quality of goods. The expertise of the goods quality being a commercial service, the units engaged in this work must register their business and submit to the regulation of law as any other commercial service.

- To work out a plan and measures to strengthen the material and technical bases, to provide professional training for the units and individuals engaged in market management so that they may have the necessary conditions and capacity to perform their function of controlling and inspecting the measurement and goods quality. To coordinate with the other branches and the localities to carry out strictly and seriously the control and inspection of the market, and ensure order and discipline in commercial activities throughout the country.

2. The Ministry of Science, Technology and Environment:

- To revise the system of Vietnamese standards in order to readjust, amend or supplement those standards which have been issued but which are no longer suitable and cannot meet the need of the new situation. To study, elaborate and issue standards on minimum obligatory quality (apart from the standards on sanitation and safety) to be applied to a number of important products, and those products which, when put into use, shall directly affect the health or the environment such as food, foodstuffs, beverages, refreshments... so that they may serve as basis for the control of the quality of goods produced in the country as well as goods imported into our country .

- To coordinate with the Ministry of Finance and the concerned branches in studying and submitting to the Government for issuing regulatory measures in order to raise the efficiency of the State protection over the forms of industrial property ownership already registered, and render the activities in industrial property ownership really effective in the fight against the production and trading of faked goods.

- To increase the control and inspection of the activities of the organizations and units assigned to expertise the production of instruments of measurement of quality in order to ensure that all activities and products of quality measurement produced shall conform with the standards and regulations under the unified management of the State. To coordinate with the market management force to detect, control and handle the acts of violation regarding the production, circulation and use of the means of measurement, at the same time to regularly strengthen the capacity and technical equipment of the system of measurement expertise agencies to enable them to meet the demands in the management of goods quality of the State.

3. The Ministry of Culture and Information:

- To coordinate with the Ministry of Trade in guiding the implementation of Decree 194-CP of December 31, 1994 concerning the activities of commercial advertisement, especially those related to measurement and quality of goods in order to ensure that the commercial advertisements abide by law, and be truthful and accurate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Basing themselves on the areas and scope of their management the specialized Ministries shall, together with the Ministry of Science, Technology and Environment, define the unified standards for goods quality under the jurisdiction of the specialized Ministries, and shall take responsibility before the Government for the measurement and quality concerning the goods put into circulation on the market and under the management of the specialized Ministries.

- The People's Committees of the provinces and cities directly under the central Government shall be responsible before the Government for the organization of the implementation of the regulations of the State in their localities concerning control and inspection work in the fight against the production and trading of faked goods, against fraud in measurement and quality of goods circulated on the market. They must place this work on the same level as the fight against speculation, smuggling and trading in banned goods and all other acts of illegal business, so as to work out a plan and active measures to conduct on a permanent and continuous basis right in their localities. They shall also have to coordinate with the other branches and localities in well implementing the regulations on the management of measurement and quality of goods on a national scale.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 540-TTg ngày 05/09/1995 of September 05, 1995, on the management of measurement and the quality of goods circulated on the market

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.061
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.215