Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 37/2006/QD-TTg of February 10, 2006, issuing regulations on pilot application of Cat Lai open port area of Saigon Newport corporation

Số hiệu: 37/2006/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 10/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THÍ ĐIỂM KHU VỰC CẢNG MỞ CÁT LÁI THUỘC CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 5130/TTr-BGTVT ngày 22 tháng 8 năm 2005 và công văn số 7483/BGTVT-PC ngày 28 tháng 11 năm 2005); ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (công văn số 3172 TP/PLQT ngày 26 tháng 10 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Thương mại, Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế này. Sau một năm thực hiện thí điểm, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thí điểm; đồng thời hoàn thiện Quy chế “Khu vực cảng mở” áp dụng cho các cảng biển khác của Việt Nam trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
- thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Các Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
- Ban Điều hành 112,
- Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
- các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (5b), A. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No.: 37/2006/QD-TTg

Ha Noi, February 10,  2006 

 

DECISION

ISSUING REGULATIONS ON PILOT APPLICATION OF CAT LAI OPEN PORT AREA OF SAIGON NEWPORT CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;

Pursuant to the Vietnam Maritime Code of June 14, 2005;

Pursuant to the Commercial Law of June 14, 2005;

Pursuant to the Customs Law of June 29, 2001 and the Law amending and supplementing the Customs Law of June 14, 2005;

At the proposal of the Minister of Transport (Report No. 5130/TTr-BGTVT of August 22, 2005 and Dispatch No. 7483/BGTVT-PC of November 28, 2005); appraisal opinion of the Ministry of Justice (Dispatch No. 3172 TP / PLQT of October 26, 2005),

DECIDES:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 37/2006/QD-TTg of February 10, 2006, issuing regulations on pilot application of Cat Lai open port area of Saigon Newport corporation

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78