Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 24/2011/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giá bán điện bình quân là giá bán điện được xác định theo nguyên tắc tính bình quân cho 1 kWh điện thương phẩm, bao gồm 4 thành phần: Giá phát điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, chi phí điều hành – quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; sau đây gọi là giá bán điện.

2. Giá bán điện hiện hành là giá bán điện đang được áp dụng để làm căn cứ tính toán cho lần điều chỉnh tiếp theo.

3. Quỹ bình ổn giá điện là quỹ được lập để thực hiện mục tiêu bình ổn giá bán điện.

4. Thông số đầu vào cơ bản là các yếu tố có tác động trực tiếp đến chi phí phát điện mà đơn vị phát điện không có khả năng kiểm soát, bao gồm: Giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ và cơ cấu sản lượng điện phát.

Điều 4. Nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

1. Trong năm tài chính, giá bán điện chỉ được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành. Các thông số đầu vào khác của giá bán điện chỉ được xem xét để điều chỉnh giá bán điện sau khi có báo cáo quyết toán, kiểm toán theo quy định.

2. Thời gian điều chỉnh giá bán điện giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là ba tháng.

3. Việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường phải được thực hiện công khai, minh bạch. Trường hợp cần thiết, Nhà nước sử dụng Quỹ bình ổn giá điện và các biện pháp khác để bình ổn giá bán điện nhằm giảm thiểu tác động bất lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Điều 5. Cơ chế và thẩm quyền điều chỉnh giá bán điện

1. Trường hợp giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành và cơ cấu sản lượng điện phát thay đổi so với kế hoạch phát điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt, làm giá bán điện tại thời điểm tính toán giảm từ 5% trở lên so với giá bán điện hiện hành thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh giảm giá bán điện tương ứng, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để giám sát.

2. Trường hợp giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành và cơ cấu sản lượng điện phát thay đổi so với kế hoạch phát điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt, làm giá bán điện tại thời điểm tính toán so với giá bán điện hiện hành tăng với mức:

a) 5% thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận. Trong thời gian 5 ngày làm việc, Bộ Công Thương có trách nhiệm trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện. Trường hợp sau 5 ngày làm việc mà Bộ Công Thương chưa có ý kiến trả lời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh tăng giá bán điện 5% và báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để giám sát.

b) Trên 5% thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi ý kiến thẩm định đến Bộ Công Thương. Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ mà chưa có ý kiến trả lời, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh giá bán điện ở mức 5%.

3. Hàng năm, sau khi có báo cáo quyết toán, kiểm toán độc lập theo quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính giá thành sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và giá bán điện của năm tài chính.

4. Căn cứ số liệu quyết toán, kiểm toán và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, xác nhận giá thành sản xuất kinh doanh điện của năm tài chính và công bố công khai kết quả thực hiện. Trên cơ sở số liệu này, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quyết định việc điều chỉnh giá bán điện và trích Quỹ bình ổn giá điện theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Quỹ bình ổn giá điện

1. Quỹ bình ổn giá điện được thành lập để thực hiện mục tiêu bình ổn giá bán điện.

2. Nguồn hình thành Quỹ bình ổn giá điện được trích từ giá bán điện và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Điều 7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện

1. Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạm dừng việc tăng giá bán điện hoặc hiệu chỉnh cho lần điều chỉnh kế tiếp. Bộ Công Thương được phép mời tư vấn độc lập để thẩm tra hồ sơ điều chỉnh giá bán điện.

2. Bộ Tài chính theo dõi việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện; tham gia, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra các khoản chênh lệch chi phí hợp lý, hợp lệ so với số liệu tính toán trong phương án giá bán điện sau khi có số liệu quyết toán, kiểm toán.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thực hiện biểu giá bán điện chi tiết cho các nhóm đối tượng khách hàng.

b) Phê duyệt kế hoạch sản xuất điện và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hàng năm.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định về chi phí điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; công khai giá thành sản xuất kinh doanh điện hàng năm.

d) Giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc trong quá trình xây dựng, điều chỉnh và thực hiện giá bán điện.

đ) Hướng dẫn tính toán giá bán điện theo các thông số đầu vào cơ bản.

e) Hướng dẫn lập, phê duyệt hồ sơ tính toán điều chỉnh giá bán điện.

g) Ban hành các hướng dẫn cần thiết khác để thực hiện Quyết định này.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá điện.

b) Thẩm định phương án điều chỉnh giá bán điện theo quy định tại Điều 5 Quyết định này.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

a) Thực hiện việc điều chỉnh giá bán điện theo đúng thẩm quyền và đúng quy định tại Khoản 1 Điều 5, Điểm a Khoản 2 Điều 5 Quyết định này.

b) Báo cáo Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh giá bán điện theo đúng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Quyết định này.

c) Báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính giá thành sản xuất kinh doanh điện, giá bán điện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.

2. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quyết định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các đơn vị điện lực và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: 24/2011/QD-TTg

Hanoi, April 15, 2011

 

DECISION

ON THE ADJUSTMENT OF ELECTRICITY SELLING PRICE ACCORDING TO MARKET MECHANISM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on the Government Organization dated 12/25/2001;
Pursuant to the December 03, 2004 Law on Electricity; the August 17, 2005 Decree No.105/2005/ND-CP of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Electricity;
Pursuant to the April 26, 2002 Price Ordinance; the June 09, 2008 Decree No.75/2008/ND-CP of the Government providing for the modification, supplementation of a number of articles of the December 25, 2003 Decree No.170/2003/ND-CP of the Government detailing the implementing and supplementing of a number of articles of the Price Ordinance;
Pursuant to the February 24, 2011  Resolution No.11/NQ-the Government of the Government on main solutions focusing on containing inflation, stabilizing the macro economy, guaranteeing the social security;
At the proposal of Minister of Industry and Trade,

DECIDES:

Article 1. The scope of adjusting

This Decision provides for the adjustment of electricity selling price according to market mechanism.

Article 2. Subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Interpretation of terms

In this Decision, the hereinafter terms are construed as follows:

1. Average electricity selling price means the price is defined in accordance with principle of average calculation per 01 KWh of electricity, including 04 components: price of electricity generation, price of electricity transmission, price of electricity distribution, cost of management and administration and electricity system supporting services; hereinafter called as electricity selling price.

2. Current electricity selling price means the price being applied for use as a basis of the calculation to the next adjustment time.

3. Fund of electricity price stability means the fund is established in order to implement the aim of electricity price stability.

4. Basic input parameter means the elements directly influencing on the cost of electricity generation that the electricity generation organizations are unable to control, including: price of material, foreign exchange and structure of generation output.

Article 4. Principle for the adjustment of electricity selling price according to market mechanism

1. In the financial year, electricity selling price is adjusted just when the basic input parameter changing compared to the parameter which is used to define the current electricity selling price. Other input parameter of electricity selling price are considered to adjust electricity selling price only after having accounting, audit reports according to the provisions.

2. Duration for electricity selling price adjusting between the two consecutive times is at least 03 months.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Mechanism and competence for the electricity selling price adjustment

1. In case material price, foreign exchange at the time of calculation changing compared to the parameter which is used to define the current electricity selling price and the structure of generation output changing compared to the plan of generation approved by the Ministry of Industry and Trade, leads to the electricity selling  price at the time of calculation reducing 5% or more compared to the current electricity selling price, the Vietnam Electricity Corporation shall decide to adjust to reduce the correlative electricity selling price, concurrently reports to the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Finance for supervision.

2. In case material price, foreign exchange at the time of calculation changing compared to the parameter which is used to define the current electricity selling price and the structure of generation output changing compared to the generation plan approved by the Ministry of Industry and Trade, leads to the electricity selling price at the time of calculation raising up to:

a) 5%, the Vietnam Electricity Corporation is entitled to adjustice to raise electricity selling price at the correlative rate after registering with and being approved by the Ministry of Industry and Trade. Within 05 working days, the Ministry of Industry and Trade is responsible for replying enabling the Vietnam Electricity Corporation to deploy the implementation. If after longer than 05 working days but the Ministry of Industry and Trade has not replied yet, the Vietnam Electricity Corporation is entitled to adjust to raise 5% of the electricity selling price and report to the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Finance for the supervision.

b) Over 5%, the Vietnam Electricity Corporation reports to the Ministry of Industry and Trade and send to the Ministry of Finance for appraisal. Within 05 working days since the date of receiving the statement of the Vietnam Electricity Corporation, the Ministry of Finance is responsible for appraising and sending its appraisal opinion to the Ministry of Industry and Trade. The Ministry of Industry and Trade is responsible for the synthesis and submission to the Prime Minister for consideration, approval after 05 working days since the date of receipt of the Ministry of Finance’s appraisal opinion.

After 15 working days since the date of submission to the Prime Minister by the Ministry of Industry and Trade but has not yet replied, the Vietnam Electricity Corporation is permitted to adjust electricity selling  price at the rate of 5%.

3. Annually, after having independent audit, accounting report according to provisions, the Vietnam Electricity Corporation reports to the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Finance the cost price of electricity business production of phases of generation, electricity transmission, electricity distribution, management-administration and electricity system supporting services and the electricity selling price of the financial year.

4. Based on the accounting, audit data and result of implementing technical-economic norms of the Vietnam Electricity Corporation, the Ministry of Industry and Trade presides over, coordinates with the Ministry of Finance for the inspection, definition of the cost of electricity business, production of the financial year and public promulgation of implementation result. On the basis of such data, the Ministry of Industry and Trade presides over, coordinates with the Ministry of Finance for the decision on the adjustment of electricity selling price and deduction for the Fund of electricity price stability according to the provisions. In case of exceeding its powers, must report to the Prime Minister.

Article 6. Fund of electricity price stability

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The source of establishing the Fund of electricity price stability is deducted from the electricity selling price and is calculated to the electricity business, production expenditure.

Article 7. Inspection, supervision of the implementation of the electricity selling price adjustment

1. The Ministry of Industry and Trade inspects, supervises the implementation of electricity selling price adjusting. When considered necessary, the Ministry of Industry and Trade issues written request to the Vietnam Electricity Corporation for temporarily suspension of raising electricity selling price or the adjustment for the next adjustment time. The Ministry of Industry and Trade is entitled to invite independent advisory for the appraisal of dossier of electricity selling price adjustment.

2. The Ministry of Finance supervises the implementation of electricity selling price adjustment; to joint in, coordinate with the Ministry of Industry and Trade to inspect the difference of regular, suitable cost compared to calculated data in the project of electricity selling price after having accounting, audit data.

Article 8. Implementation organization

1. The Ministry of Industry and Trade is responsible for:

a) Guiding the implementation of detail electricity selling price index to the group of client objects.

b) Approving plan of producing electricity and annual technical-economic norms.

c) Presiding over, coordination with the Ministry of Finance providing for the costs of management and administration and electricity system supporting services; publicizing cost of annual electricity business, production.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đ) Guiding the electricity selling price calculation according to basic input parameter.

e) Guiding to compile, approve dossier of electricity selling price calculation, adjustment.

g) Issuing other necessary instructions for the implementation of this Decision.

2. The Ministry of Finance is responsible for:

a) Presiding over coordination with the Ministry of Industry and Trade guiding mechanism of establishment, management and the usage of Fund of electricity price stability.

b) Appraising scheme of electricity selling price adjusting according to provisions in Article 5 of this Decision.

3. Vietnam Electricity Corporation is responsible for:

a) Implementing the adjustment of electricity selling price according to the right power and in compliance with the provisions in clause 1 Article 5, point a clause 2 Article 5 of this Decision.

b) Reporting to the Ministry of Industry and Trade for the submission to the Prime Minister the adjustment of electricity selling  price according to provision in clause 2 Article 5 of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Effect of implementing

1. This Decision takes effect on June 01, 2011.

2. Any organizations, individuals have acts violating of provisions of this Decision, depending on the nature and seriousness of their violations, are sanctioned according to provisions on sanction of law violation in the field of electricity or examined for penal liability under regulations of law.

3. The Ministers, Heads of Ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Heads of power units and relative organizations are responsibility for the implementation of this Decision.

 

  

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 24/2011/QD-TTg ngày 15/04/2011 of Apirl 15, 2011, on the adjustment of electricity selling price according to market mechanism

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198