Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 07/2008/QD-BKHCN of July 08, 2008, promulgating the list of prepackaged goods subject to state management of measurement.

Số hiệu: 07/2008/QD-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 08/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 07/2008/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "DANH MỤC HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN PHẢI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường".

Điều 2. Việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với hàng đóng gói sẵn không thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này, việc kiểm tra đo lường thực hiện trên cơ sở giá trị định lượng ghi trên nhãn, tài liệu đi kèm của hàng hoá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 61/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 9/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Chi cục TĐC các tỉnh, thành phố;
- Viện KSND Tối cao;
- Toà án ND Tối cao;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

DANH MỤC

HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN PHẢI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên hàng đóng gói sẵn

1

Nông sản, sản phẩm từ nông sản

2

Phân bón

3

Thuốc bảo vệ thực vật

4

Thức ăn chăn nuôi

5

Sữa, sản phẩm từ sữa

6

Thuỷ sản, sản phẩm từ thuỷ sản

7

Bánh, mứt, kẹo, đường

8

Bia, rượu, nước giải khát, nước uống

9

Dầu ăn

10

Muối, mì chính, bột gia vị

11

Nước mắm, nước chấm, nước sốt

12

Xà phòng, chất tẩy rửa

13

Dầu nhờn

14

Khí đốt hoá lỏng

15

Sơn

16

Thép xây dựng

17

Xi măng

18

Dây, cáp điện

 

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 07/2008/QD-BKHCN

Hanoi, July 08, 2008

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF PREPACKAGED GOODS SUBJECT TO STATE MANAGEMENT OF MEASUREMENT

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the October 6, 1999 Ordinance on Measurement;
Pursuant to the Government's Decree No. 28/ 2008/ND-CP of March 14, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;
At the proposal of the General Director of the Directorate for Standards and Quality,

DECIDES:

Article 1. To promulgate together with this Decision the List of prepackaged goods subject to state management of measurement.

Article 2. The measurement examination of prepackaged goods in the List prescribed in Article 1 of this Decision complies with the Science and Technology Minister's Decision No. 02/2008/QD-BKHCN of February 25, 2008.

For prepackaged goods not on the List prescribed in Article 1 of this Decision, their measurement examination shall be based on quantitative values printed on labels and documents enclosed with the goods.

Article 3. This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and replaces Decision No. 6112002/QD-BKHCNMT of August 9, 2002, of the Minister of Science, Technology and Environment (now the Minister of Science and Technology).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 07/2008/QD-BKHCN of July 08, 2008, promulgating the list of prepackaged goods subject to state management of measurement.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29