Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 76/2008/QD-BTC of September 11, 2008, issuing import duty rates applicable to group 2710 goods on the preferential import tariff list.

Số hiệu: 76/2008/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 76/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 57/2003/TT-BTC NGÀY 13/6/2003 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ THANH TOÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TRẢ NỢ CHO LIÊN BANG NGA

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về xử lý nợ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên bang Nga và Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về cơ chế trả nợ ký ngày 13/9/2000 (dưới đây gọi tắt là Hiệp định và Nghị định thư);
Căn cứ vào cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ Liên bang Nga theo quy định tại Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003;

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga như sau:

1. Bổ sung vào phần cuối điểm 2 phần II Thông tư số 57/2003/TT-BTC  về thủ tục thanh toán quy định sau:

“Trường hợp phía đối tác Nga ủy thác cho doanh nghiệp Việt Nam tái xuất hàng trả nợ sang nước thứ ba để thu ngoại tệ, nếu doanh nghiệp Việt Nam được ủy thác có đề nghị, Bộ Tài chính sẽ thanh toán trực tiếp bằng đô la Mỹ (USD) vào Tài khoản ngoại tệ (USD) của doanh nghiệp Việt Nam.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định khác tại Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp có liên quan phản ánh ngay cho Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- TAND tối cao;
- VKSND tối cao;
- Kiểm toán NN;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THE MINISTRY OF FINANCE

---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 76/2008/QD-BTC

Hanoi, September 03rd, 2008

 

DECISION

ISSUING IMPORT DUTY RATES APPLICABLE TO GROUP 2710 GOODS ON THE PREFERENTIAL IMPORT TARIFF LIST

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on Export and Import Duties dated 14 June 2005;
Pursuant to Resolution 295/2007/NQ-UBTVQH12 of the National Assembly Standing Committee dated 28 September 2007 promulgating both the Import and Export Tariff List and the Preferential Import and Export Tariff List for groups of taxable goods and the tax rate frames applicable to each group in each List;
Pursuant to Decree 149/2005/ND-CP of the Government dated 15 December 2005 on implementation of the Law on Export and Import Duties;
Pursuant to Decree 77/2003/ND-CP of the Government dated 1 July 2003 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Having considered the proposal of the Director of the Tax Policy Department;

DECIDES:

Article 1.- To issue in the List attached, the preferential import duty rates applicable to Group 2710 goods on the Preferential Import Tariff List, which rates shall apply to import goods' customs declarations registered with the customs office as from 15 September 2008.

Article 2.- The following are hereby repealed: Decisions of the Minister of Finance 39/2007/QD-BTC dated 30 May 2007 and 40/2007/QD-BTC dated 31 May 2007 issuing import duty rates applicable to Group 2710 goods on the Preferential Import Tariff List.

Article 3.- This Decision shall be of full force and effect fifteen (15) days after the date on which it is published in the Official Gazette.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 76/2008/QD-BTC of September 11, 2008, issuing import duty rates applicable to group 2710 goods on the preferential import tariff list.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125