Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 1334/1998/QD-BTC of October 05, 1998 amending and supplementing the border-gate minimum purchase prices for import tax calculation specified in the price index issued together with Decision No. 590A/1998/QD/BTC of April 29, 1998 of the minister of finance

Số hiệu: 1334/1998/QD-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 05/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1334/1998/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1334/1998/QĐ/BTC NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG GIÁ MUA TỐI THIỂU TẠI CỬA KHẨU ĐỂ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU TẠI BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 590A/1998/QĐ-BTC NGÀY 29-04-1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28-8-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ phần II, Thông tư số 72A TC/TCT ngày 30-08-1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28-08-1993 của Chính phủ; và công văn số 3696 TC/TCT ngày 23-09-1998 của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3330/TCHQ-KTTT ngày 24-09-1998;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu của một số mặt hàng quy định dưới đây, để các cơ quan thu thuế làm căn cứ xác định giá tính thuế nhập khẩu của các mặt hàng cùng loại tại Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29-4-1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Số TT

Tên hàng

Đơn vị tính

Giá tính thuế (USD)

1

- Rượu Green Soju

lít

1,50

2

- RượuWindsor Pemier Whisky

lít

5,00

3

- Rượu Jinro Gold Soju

lít

1,50

4

- Rượu Jinro Mild Soju

lít

1,50

5

- Rượu Jinro Korean Ginseng

lít

2,50

6

- Rượu Napoleon Brandy VSOP

lít

5,00

7

- Rượu Cluny Seotch Blended Whisky

lít

4,00

8

- Rượu Glen Lyon Scotch Blended Whisky

lít

4,00

9

- Rượu Otard VSOP

lít

15,00

10

- Rượu Otard Jade

lít

15,00

11

- Rượu Whisky Scotch Grants

lít

5,00

12

- Rượu Clan McGregor

lít

4,50

 

 

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực và áp dụng đối với tất cả các lô hàng nhập khẩu có tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 15-10-1998.

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 1334/1998/QD-BTC

Hanoi, October 05, 1998

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE BORDER-GATE MINIMUM PURCHASE PRICES FOR IMPORT TAX CALCULATION SPECIFIED IN THE PRICE INDEX ISSUED TOGETHER WITH DECISION No. 590A/1998/QD/BTC OF APRIL 29, 1998 OF THE MINISTER OF FINANCE

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the competence and principles for determining the prices for export and/or import tax calculation stipulated in Article 7 of Decree No. 54-CP of August 28, 1993 of the Government detailing the implementation of the Law on Export Tax and Import Tax and the Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Export Tax and Import Tax;
Pursuant to Part II of Circular No.72A-TC/TCT of August 30, 1993 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decree No.54-CP of August 28, 1993 of the Government; and Official Dispatch No.3696-TC/TCT of September 23, 1998 of the Ministry of Finance;
At the proposal of the General Department of Customs in its Official Dispatch No.3330/TCHQ-KTTT of September 24, 1998,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement the border-gate minimum purchase prices of a number of goods items as stipulated herein, which shall serve as basis for the tax collecting agencies to determine the prices for import tax calculation of goods items of the same categories in the index of border-gate minimum purchase prices for import tax calculation issued together with Decision No.590A/1998/QD-BTC of April 29, 1998 of the Minister of Finance:

Ordinal number

Goods names (liquors)

Unit
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1334/1998/QD-BTC of October 05, 1998 amending and supplementing the border-gate minimum purchase prices for import tax calculation specified in the price index issued together with Decision No. 590A/1998/QD/BTC of April 29, 1998 of the minister of finance

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


730
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212