Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2003/QD-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 26/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 12/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bản Điều lệ gồm 5 chương và 12 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Giám đốc Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng là đầu mối quốc gia thực hiện việc hỏi đáp và thông báo các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng có liên quan tới vấn đề hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam WTOLTBT Notification Authority and Enquiry Point.

Điều 2. Văn phòng TBT Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Trụ sở chính của Văn phòng TBT Việt Nam đặt tại Hà Nội.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Văn phòng TBT Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

1. Thông báo các quy định kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng của Việt Nam đến Ban thư ký của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); đồng thời tiếp nhận và phổ biến các thông báo của các nước thành viên WTO tới các tổ chức có liên quan trong nước theo hướng dẫn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

2. Trả lời các câu hỏi về các Quy định kỹ thuật, Tiêu chuẩn (kể cả dự thảo), Quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng và các vấn đề khác liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật đối với thương mại phù hợp với quy định của Hiệp định WTO/TBT.

3. Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn, phổ biến kiến thức về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại cho các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan.

4. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế song phương, đa phương về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại theo phân công của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

5. Ký kết, thực hiện các dự án, hợp đồng cung cấp thông tin, tư vấn về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phân công.

7. Quản lý cán bộ, tài chính và tài sản của Văn phòng TBT Việt Nam theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Văn phòng TBT Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng.

Giám đốc Văn phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng bổ nhiệm sau khi được lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý.

Giám đốc Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

Phó giám đốc Văn phòng có trách nhiệm giúp Giám đốc Văn phòng trong việc lãnh đạo Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần công việc được phân công.

Điều 6. Biên chế của Văn phòng TBT Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quyết định trong tổng số biên chế được duyệt của Tổng cục. Số cán bộ, nhân viên còn lại làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Điều 7. Văn phòng TBT Việt Nam gồm các bộ phận sau:

1. Bộ phận hành chính tổng hợp.

2. Bộ phận nghiệp vụ về thông báo và trả lời các câu hỏi về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại.

3. Khi có nhu cầu, Văn phòng có thể mở chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Văn phòng TBT Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 của bản Điều lệ này.

Chương 4:

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Điều 9. Văn phòng TBT Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu.

Nguồn tài chính của Văn phòng TBT Việt Nam bao gồm:

1. Nguồn từ ngân sách nhà nước cấp;

2. Nguồn thu hợp pháp từ việc thực hiện các dự án, hợp đồng cung cấp thông tin, tư vấn về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

3. Kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

4. Các nguồn khác.

Điều 10. Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam có trách nhiệm sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính của Văn phòng và thực hiện việc quản lý tài chính theo các quy định hiện hành của pháp luật

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Bản Điều lệ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 12. Việc sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 12/2003/QD-BKHCN

Hanoi, May 26, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE CHARTER ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE STANDARDIZATION, METROLOGY AND QUALITY CONTROL NOTIFICATION AUTHORITY AND INQUIRY POINT

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Government's Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Science, Technology and Environment (now the Ministry of Science and Technology);
Pursuant to the Science and Technology Minister's Decision No. 356/QD-BKHCN of March 25, 2003 on the establishment of the Standardization, Metrology and Quality Control Notification Authority and Inquiry Point;
At the proposals of the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control and the director of the Department for Organization and Scientific Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Charter on organization and operation of the Standardization, Metrology and Quality Control Notification Authority and Inquiry Point.

The Charter comprises 5 chapters with 12 articles.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY
VICE MINISTER
Bui Manh Hai

 

CHARTER

ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE STANDARDIZATION, METROLOGY AND QUALITY CONTROL NOTIFICATION AUTHORITY AND INQUIRY POINT
(Promulgated together with the Science and Technology Minister's Decision No. 12/2003/QD-BKHCN of May 26, 2003)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- The Standardization, Metrology and Quality Control Notification Authority and Inquiry Point (called Vietnam TBT Point for short) is a non-business unit with revenues under the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control, a national body designated to provide inquiry and notification of the standardization, metrology and quality control regulations related to technical barriers to trade (TBT) of the World Trade Organization (WTO).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Vietnam TBT Point shall have the legal person status, its own seal for making transactions and be entitled to open accounts at the State Treasury and the State Bank.

Article 3.- Vietnam TBT Point's head office is located in Hanoi.

Chapter II

TASKS AND POWERS

Article 4.- Vietnam TBT Point shall have the following principal tasks and powers:

1. To notify Vietnam's technical regulations and processes for evaluating the compatibilities, which have been and will be applied, to the WTO's Secretariat; at the same time to receive and disseminate the WTO member countries' notifications to relevant domestic organizations under the WTO's guidance.

2. To answer inquiries about technical regulations and standards (including drafts) and processes for evaluating the compatibilities, which have been and will be applied, and other matters related to standardization, metrology, quality control and technical barriers to trade in compatibility with the regulations of the WTO/TBT Agreement;

3. To organize and participate in professional activities of guiding and disseminating knowledge on technical barriers to trade to relevant agencies, organizations and individuals;

4. To participate in bilateral and multilateral international cooperation activities on technical barriers to trade according to the assignment of the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. To perform other tasks assigned by the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control;

7. To manage personnel, finance and assets of Vietnam TBT Point according to the current provisions of law.

Chapter III

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORKING RELATIONSHIPS

Article 5.- Vietnam TBT Point shall be organized and operate according to the single-boss regime.

The Point's director shall be appointed by the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control after obtaining the consent of the Science and Technology Ministry's leadership.

The Point's director shall be answerable to the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control and law for all activities of the Point.

The Point's deputy-director shall have to assist the director in leading the Point be answerable to the director for the assigned tasks.

Article 6.- Vietnam TBT Point's payroll shall be decided by the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control within the total payroll approved for the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control. The remaining personnel shall work under the labor contract regime.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Section for General Administrative Affairs;

2. The Professional Section for Notification and Answer of Questions about Technical Barriers for Trade;

3. When having demands, the Point may open its branches in Da Nang city, Ho Chi Minh city and a number of other localities according to law provisions.

Article 8.- Vietnam TBT Point shall have to closely coordinate with units and organizations inside and outside the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control in order to perform the tasks prescribed in Article 4 of this Charter.

Chapter IV

FINANCIAL ACTIVITIES

Article 9.- Vietnam TBT Point is a non-business unit with revenues.

Vietnam TBT Point's financial sources include:

1. The source allocated by the State budget;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Funds provided by domestic and foreign organizations and individuals;

4. Other sources.

Article 10.- The director of Vietnam TBT Point shall have to efficiently use the Point's financial sources and effect the financial management according to the current law provisions.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 11.- This Charter takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 12.- The General Director of Standardization, Metrology and Quality Control shall coordinate with the director of the Department for Organization and Scientific Personnel in proposing amendments and/or supplements to this Charter to the Minister of Science and Technology for consideration and decision.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 12/2003/QD-BKHCN ngày 26/05/2003 of May 26, 2003, promulgating the charter on organization and operation of the standardization, metrology and quality control notification authority and inquiry point

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128