Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 12/2003/QD-BKHCN of May 26, 2003, promulgating the charter on organization and operation of the standardization, metrology and quality control notification authority and inquiry point

Số hiệu: 12/2003/QD-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 26/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 12/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bản Điều lệ gồm 5 chương và 12 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Giám đốc Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng là đầu mối quốc gia thực hiện việc hỏi đáp và thông báo các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng có liên quan tới vấn đề hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam WTOLTBT Notification Authority and Enquiry Point.

Điều 2. Văn phòng TBT Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Trụ sở chính của Văn phòng TBT Việt Nam đặt tại Hà Nội.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Văn phòng TBT Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

1. Thông báo các quy định kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng của Việt Nam đến Ban thư ký của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); đồng thời tiếp nhận và phổ biến các thông báo của các nước thành viên WTO tới các tổ chức có liên quan trong nước theo hướng dẫn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

2. Trả lời các câu hỏi về các Quy định kỹ thuật, Tiêu chuẩn (kể cả dự thảo), Quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng và các vấn đề khác liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật đối với thương mại phù hợp với quy định của Hiệp định WTO/TBT.

3. Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn, phổ biến kiến thức về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại cho các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan.

4. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế song phương, đa phương về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại theo phân công của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

5. Ký kết, thực hiện các dự án, hợp đồng cung cấp thông tin, tư vấn về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phân công.

7. Quản lý cán bộ, tài chính và tài sản của Văn phòng TBT Việt Nam theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Văn phòng TBT Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng.

Giám đốc Văn phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng bổ nhiệm sau khi được lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý.

Giám đốc Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

Phó giám đốc Văn phòng có trách nhiệm giúp Giám đốc Văn phòng trong việc lãnh đạo Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần công việc được phân công.

Điều 6. Biên chế của Văn phòng TBT Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quyết định trong tổng số biên chế được duyệt của Tổng cục. Số cán bộ, nhân viên còn lại làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Điều 7. Văn phòng TBT Việt Nam gồm các bộ phận sau:

1. Bộ phận hành chính tổng hợp.

2. Bộ phận nghiệp vụ về thông báo và trả lời các câu hỏi về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại.

3. Khi có nhu cầu, Văn phòng có thể mở chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Văn phòng TBT Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 của bản Điều lệ này.

Chương 4:

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Điều 9. Văn phòng TBT Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu.

Nguồn tài chính của Văn phòng TBT Việt Nam bao gồm:

1. Nguồn từ ngân sách nhà nước cấp;

2. Nguồn thu hợp pháp từ việc thực hiện các dự án, hợp đồng cung cấp thông tin, tư vấn về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

3. Kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

4. Các nguồn khác.

Điều 10. Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam có trách nhiệm sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính của Văn phòng và thực hiện việc quản lý tài chính theo các quy định hiện hành của pháp luật

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Bản Điều lệ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 12. Việc sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 12/2003/QD-BKHCN

Hanoi, May 26, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE CHARTER ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE STANDARDIZATION, METROLOGY AND QUALITY CONTROL NOTIFICATION AUTHORITY AND INQUIRY POINT

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Government's Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Science, Technology and Environment (now the Ministry of Science and Technology);
Pursuant to the Science and Technology Minister's Decision No. 356/QD-BKHCN of March 25, 2003 on the establishment of the Standardization, Metrology and Quality Control Notification Authority and Inquiry Point;
At the proposals of the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control and the director of the Department for Organization and Scientific Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Charter on organization and operation of the Standardization, Metrology and Quality Control Notification Authority and Inquiry Point.

The Charter comprises 5 chapters with 12 articles.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 3.- The director of the Ministry's Office, the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control, the director of the Standardization, Metrology and Quality Control Notification Authority and Inquiry Point, the director of the Department for Organization and Scientific Personnel and the heads of the concerned units shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 12/2003/QD-BKHCN of May 26, 2003, promulgating the charter on organization and operation of the standardization, metrology and quality control notification authority and inquiry point

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69