Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 86/1997/TT-BTC hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 86/1997/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 26/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/1997/TT/BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86/1997/TT/BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN PHỤ THU CƯỚC VIỄN THÔNG TẠI KHÁCH SẠN

Căn cứ qui định hiện hành của Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu; Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế lợi tức;
Căn cứ Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thuế lợi tức; Nghị định số 96/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu;
Căn cứ Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ; Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ "Về phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn";
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với các khách sạn có tổ chức thu tiền phụ thu cước viễn thông như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

a) Các khách sạn được xếp sao đã đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ theo Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ là đối tượng phải nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo hướng dẫn tại Thông tư này kể từ ngày đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ.

b) Các khách sạn chưa được xếp sao, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng và các đối tượng khác không thuộc đại diện điều chỉnh của Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc đối tượng áp dụng nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Các trường hợp khách sạn đã được xếp sao nhưng chưa đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ hoặc các đối tượng quy định tại tiết (b) nêu trên mà tự ý tổ chức thu phụ thu cước viễn thông thì phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào Ngân sách Nhà nước và tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

II. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

a) Doanh thu tính thuế:

Doanh thu tính thuế doanh thu và thuế lợi tức đối với các khách sạn đã được đăng ký mức phụ thu cước viễn thông là toàn bộ tiền phụ thu cước viễn thông phát sinh trong kỳ tính thuế, không kể đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

b) Thuế suất:

Tiền phụ thu cước viễn thông được coi là doanh thu của khách sạn, do vậy áp dụng thuế suất như sau:

- Thuế suất thuế doanh thu: 10%;

- Thuế suất thuế lợi tức: 45%.

III. HẠCH TOÁN VÀ KÊ KHAI NỘP THUẾ:

Căn cứ theo mức phụ thu cụ thể phát sinh trong kỳ tính thuế, khách sạn tổ chức hạch toán và kê khai số tiền phụ thu, nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo quy định trên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 3/8/1997. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định số: 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ. Các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định của Luật thuế doanh thu và Luật thuế lợi tức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì khúc mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính xem xét xử lý.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 86/1997/TT-BTC

Hanoi, November 26, 1997

 

CIRCULAR

GUIDING THE PAYMENT OF TAX FOR THE TELECOMMUNICATIONS SURCHARGE COLLECTED AT HOTELS

Pursuant to the current provisions of the Law on Turnover Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Turnover Tax; the Law on Profit Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Profit Tax;
Pursuant to Decree No.57-CP of August 28, 1993 of the Government detailing the implementation of the Law on Profit Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Profit Tax; Decree No.96-CP of December 27, 1995 of the Government detailing the implementation of the Law on Turnover Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Turnover Tax;
Pursuant to Circular No.75A-TC/TCT of August 31, 1993 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decree No.57-CP of August 28, 1993 of the Government; Circular No.97-TC/TCT of December 30, 1995 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decree No.96-CP of December 27, 1995 of the Government;
Pursuant to Decision No.477-TTg of July 3, 1997 of the Prime Minister on "the telecommunications surcharge collected at hotels";

The Ministry of Finance hereby guides the fulfillment of tax obligation by hotels that organize the collection of telecommunications surcharge:

1. The scope of application:

a/ The star-grading hotels that have registered their telecommunications surcharge levels with the Ministry of Finance and the Government Pricing Committee under Decision No.477-TTg of July 3, 1997 of the Prime Minister are subject to the payment of turnover tax and profit tax in accordance with this Circular's guidance from the date such telecommunications surcharge levels are registered with the Ministry of Finance and the Government Pricing Committee.

b/ The non-star hotels, guest houses, rest houses, restaurants and other establishments shall not be regulated by Decision No.477-TTg of July 3, 1997 of the Prime Minister, and shall not be subject to the payment of turnover tax and profit tax in accordance with this Circular's guidance.

In cases where star-grading hotels that have not yet registered their telecommunication surcharge levels with the Ministry of Finance and the Government Pricing Committee, or establishments mentioned in item b above collect the telecommunications surcharge without permission, they shall have to remit all the collected amounts to the State budget, and may, depending on the seriousness of their violations, be sanctioned for administrative violations in the field of price management.

2. The basis for tax calculation
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 86/1997/TT-BTC hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.451
DMCA.com Protection Status