Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 54-BTC/TCT năm 1991 về việc thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại liên doanh dầu khí Việt - Xô do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 54-BTC/TCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 01/10/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-BTC/TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1991

 

THÔNG TƯ

SỐ 54-BTC/TCT NGÀY 01-10-1991 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNGG DẪN THU KHOẢN ĐIỀU TIẾT THU NHẬP BỔ SUNG CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIỆT XÔ

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 119-HĐBT ngày 17-4-1991 "Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập".
Căn cứ vào Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại thông báo số 3040/PPLT ngày 16-9-1991 "về việc điều tiết bổ sung thu nhập", Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại liên doanh dầu khí Việt Xô như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CHỊU ĐIỀU TIẾT BỔ SUNG

1. Đối tượng nộp điều tiết thu nhập bổ sung.

Mọi cán bộ công nhân viên Việt Nam, làm việc tại Liên doanh dầu khí Việt Xô: bao gồm CBCNV thuộc biên chế chính thức, hợp đồng dài, ngắn hạn, tạm tuyển... có thu nhập chịu điều tiết bổ sung đều phải nộp khoản điều tiết bổ sung vào ngân sách Nhà nước.

2. Thu nhập chịu điều tiết bổ sung.

Thu nhập để tính điều tiết bổ sung là số thu nhập thực tế chịu thuế thu nhập sau khi đã trừ đi tiền thuế thu nhập và tiền nhà, điện, nước.

Thuế thu nhập được tính theo Pháp lệnh thuế thu nhập và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện; tiền nhà, tiền điện, nước, được tính trừ bình quân 35 USD người/tháng.

Khoản điều tiết thu nhập bổ sung được tính bằng đồng Việt Nam và được quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỉ giá mua do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm chi trả thu nhập.

Khi Nhà nước điều chỉnh các mức bằng tiền trong biểu thuế thu nhập do giá cả thị trường biến động thì khoản thu nhập điều tiết bổ sung cũng được điều chỉnh tương ứng.

II- MỨC ĐIỀU TIẾT THU NHẬP BỔ SUNG

Khoản điều tiết thu nhập bổ sung được quy định theo biểu điều tiết luỹ tiến từng phần như sau:

Mức TN chịu điều tiết tháng/người

Tỉ lệ điều tiết bổ sung

Đến 1.000.000đ

0

Trên 1.000.000 đến 2.500.000đ

20%

Trên 2.500.000đ

35%

Để đơn giản tính toán, số thu điều tiết thu nhập bổ sung được tính theo biểu hướng dẫn cụ thể dưới đây:

Mức TN chịu điều tiết bổ sung tháng/người

Tỷ lệ điều tiết

Số tiền phải điều tiết bổ sung

Đến 1.000.000đ

0

0

Trên 1.000.000 đ đến 2.500.000đ

20%

TNCĐT x 20% - 200.000đ

Trên 2.500.000đ

35%

TNCĐT x 35% - 575.000đ

Trong đó: TNCĐT: là thu nhập chịu điều tiết bổ sung

x (nhân)

- (trừ)

Ví dụ: Người có thu nhập chịu điều tiết là 2.000.000đ/tháng thì phải nộp điều tiết bổ sung là:

2.000.000 x 20% - 200.000 = 200.000đ

III- TỔ CHỨC, KÊ KHAI NỘP ĐIỀU TIẾT THU NHẬP BỔ SUNG

1. Tổ chức thu nộp:

Việc tổ chức thu nộp khoản điều tiết thu nhập bổ sung được áp dụng như tổ chức nộp thuế thu nhập.

Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu được phép uỷ quyền cho Liên doanh dầu khí Việt Xô khấu trừ khoản điều tiết thu nhập bổ sung để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Liên doanh dầu khí Việt Xô được giữ lại khoản thù lao 0,5% (năm phần nghìn) tính trên tổng số tiền điều tiết, số còn lại (99,5%) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô kê khai và nộp đầy đủ, kịp thời khoản thu điều tiết bổ sung vào ngân sách Nhà nước.

2. Kê khai nộp khoản điều tiết thu nhập bổ sung:

Liên doanh dầu khí Việt Xô có trách nhiệm lập bảng kê khai vế số người, thu nhập thực tế chịu thuế thu nhập, thuế thu nhập phải nộp, thu nhập chịu điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên thuộc diện điều tiết. (Bảng kê khai này được lập chung với bảng kê khai nộp thuế thu nhập).

Điều tiết thu nhập bổ sung được tính cho cả năm và kê khai tạm nộp hàng tháng. Cuối năm hoặc hết hạn hợp đồng trong năm, Xí nghiệp Liên doanh phải thanh quyết toán với cơ quan thuế. Điều tiết thu nhập bổ sung được nộp vào ngân sách Nhà nước cùng thời gian với thuế thu nhập: nộp mỗi tháng 1 hoặc 2 lần gắn với kỳ chi trả thu nhập, nhưng chậm nhất không quá ngày 15 của tháng sau.

Số tiền thu về điều tiết thu nhập bổ sung được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mục 25, chương loại khoản tương ứng.

Các trường hợp man khai, trốn tránh khoản thu điều tiết thu nhập bổ sung, chậm nộp... được xử lý như các vi phạm về thuế thu nhập.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-1991.

Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn Liên doanh dầu khí Việt Xô kê khai, nộp đầy đủ và kịp thời khoản thu điều tiết bổ sung vào ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào số thu thực tế nộp vào ngân sách, Bộ Tài chính sẽ xem xét, cấp lại một phần để hỗ trợ cho ngân sách Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam năm 1991 tạm thời chỉ tính khoản điều tiết trong quý I (theo Quyết định 209-TC/TCT).

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 54-BTC/TCT năm 1991 về việc thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại liên doanh dầu khí Việt - Xô do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.164
DMCA.com Protection Status