Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 223/2012/TT-BTC chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí lệ phí

Số hiệu: 223/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 24/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Nhập khẩu thuốc BVTV: 300.000đ/giấy phép

Ngày 24/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 223/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (BVTV).

Mức thu cao nhất trong biểu phí là 300.000 đồng/lần cấp các loại giấy sau: giấy phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV; chứng nhận đăng ký chính thức thuốc BVTV; chứng nhận đăng ký bổ sung thuốc BVTV…

Trước đây mức lệ phí này là 200.000 đồng/lần.

Phí khảo nghiệm thuốc BVTV thuộc diện hẹp hiện nay là 13.000 đồng/lần (mức cũ là 11.000 đồng), diện rộng là 11.000 đồng/lần (tăng thêm 2.000 đồng so với trước đây).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7/2/2013, thay thế Thông tư 110/2003/TT-BTC.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ quy định về kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-BTC ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp phí, lệ phí

Các tổ chức, cá nhân (không phân biệt trong nước hay ngoài nước) khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc về bảo vệ, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm và các hoạt động khác trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (dưới đây gọi chung là bảo vệ thực vật) thì phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Mức thu

1. Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật được quy định cụ thể tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

Điều 3. Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng

1. Phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

2. Cơ quan thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

3. Cơ quan thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật được quản lý sử dụng như sau:

a) Cơ quan thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật được trích để lại tiền thu phí, lệ phí trước khi nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ (%) trên tổng số tiền phí, lệ phí thực thu được như sau:

- Lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật được để lại: 20% (hai mươi phần trăm);

- Phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật được để lại: 80% (tám mươi phần trăm).

b) Nộp ngân sách nhà nước phần tiền phí, lệ phí còn lại (tổng số tiền phí, lệ phí thực thu được, trừ số đã để lại theo tỷ lệ quy định tại điểm a khoản này) gồm:

- Lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật phải nộp vào ngân sách nhà nước: 80% (tám mươi phần trăm);

- Phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật phải nộp vào ngân sách nhà nước: 20% (hai mươi phần trăm).

4. Cơ quan thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật được sử dụng số tiền để lại theo tỷ lệ (%) quy định tại điểm a khoản 3 Điều này để chi phí cho việc thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật với nội dung chi cụ thể sau đây:

a) Chi trả các khoản tiền lương hoặc tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản chi bồi dưỡng độc hại, làm việc thêm giờ, ngoài giờ, các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công cho lao động (kể cả lao động thuê ngoài) phục vụ việc thu phí, lệ phí theo chế độ hiện hành.

b) Chi trang bị đồng phục hoặc bảo hộ lao động cho lao động thực hiện việc thu phí, lệ phí theo chế độ quy định (nếu có).

c) Chi phí phục vụ cho việc thu phí, lệ phí như: vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí; in (mua) tờ khai, giấy phép, các loại ấn chỉ khác theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

d) Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thu phí, lệ phí.

e) Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền quảng cáo phục vụ việc thu phí, lệ phí.

g) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu, thiết bị, công cụ làm việc và các khoản chi khác theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

h) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí trong đơn vị theo nguyên tắc bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và tối đa bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước.

Cơ quan thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật phải quản lý, sử dụng số tiền phí, lệ phí được để lại nêu trên đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo quy định.

Định kỳ theo quy định của Cục Bảo vệ thực vật, các cơ quan thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật trực thuộc căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm (chia theo từng tháng, quý), nếu số tiền được trích để lại theo tỷ lệ quy định trên đây lớn hơn số được chi theo dự toán được duyệt thì phải nộp số chênh lệch vào tài khoản của Cục Bảo vệ thực vật để Cục thực hiện điều hoà cho các đơn vị trực thuộc không đủ nguồn chi bảo đảm hoạt động.

Cục Bảo vệ thực vật được mở thêm tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở để điều hoà tiền phí, lệ phí giữa các đơn vị trong nội bộ. Số dư tài khoản cuối năm được chuyển sang năm sau.

5. Tổng số tiền phí, lệ phí thực thu được, sau khi trừ số được trích để lại trang trải cho việc thu phí, lệ phí theo tỷ lệ % quy định, số tiền còn lại cơ quan thu phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2013. Thay thế Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

A. LỆ PHÍ

I. Lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

STT

Danh Mục

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV

Lần

300

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chính thức thuốc BVTV

Lần

300

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung thuốc BVTV (mỗi dạng, hàm lượng bổ sung)

Lần

300

4

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

Lần

300

5

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV

Lần

300

6

Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV

Lần

300

7

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc

Lần

300

8

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV

Lần

300

9

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thuốc BVTV xuất khẩu

Lần

300

10

Trường hợp cấp lại các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ nêu trên.

Lần

Bằng 50% mức thu cấp lần đầu

II. Lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, thẻ hành nghề xử lý vật thể kiểm dịch trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật

STT

Danh Mục

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Lần

300

2

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Lần

300

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể kiểm dịch xuất nhập khẩu

Lần

300

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa

Lần

300

5

Cấp chứng chỉ hành nghề xử lý vật thể kiểm dịch xuất nhập khẩu

Lần

300

6

Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa

Lần

300

7

Cấp thẻ hành nghề xử lý vật thể kiểm dịch xuất nhập khẩu

Lần

100

8

Cấp thẻ hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa

Lần

100

B. PHÍ

I. Phí thẩm định phục vụ cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về thuốc BVTV

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

1

2

Thẩm định phục vụ cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV diện hẹp và diện rộng (1 đối tượng dịch hại/cây trồng, 1 dạng thuốc thành phẩm, 1 mức hàm lượng)

Lần

6.000

Đối tượng dịch hại thứ 2, đối tượng cây trồng thứ 2, dạng thuốc thành phẩm thứ 2, mức hàm lượng thứ 2 trở đi trong một giấy phép khảo nghiệm

Lần

500/1 đối tượng dịch hại, cây trồng, dạng thuốc thành phẩm, mức hàm lượng

Thẩm định phục vụ cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV diện rộng (1 đối tượng dịch hại/cây trồng, 1 dạng thuốc thành phẩm, 1 mức hàm lượng)

Lần

3.500

Đối tượng dịch hại thứ 2, đối tượng cây trồng thứ 2, dạng thuốc thành phẩm thứ 2, mức hàm lượng thứ 2 trở đi trong một giấy phép khảo nghiệm

Lần

200/1 đối tượng dịch hại, cây trồng, dạng thuốc thành phẩm, mức hàm lượng

3

Thẩm định phục vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký chính thức thuốc BVTV

Lần

9.000

4

Thẩm định phục vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung thuốc BVTV

Lần

2.500

5

Thẩm định phục vụ cấp gia hạn giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV

Lần

2.500

6

Thẩm định hồ sơ thay đổi nhà sản xuất

Lần

1.500

7

Thẩm định nội dung quảng cáo thuốc BVTV (Hồ sơ)

Lần

600

8

Thẩm định điều kiện sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV (mỗi lần thẩm định)

 

 

8.1

Sản xuất thuốc BVTV

Lần

6.000

8.2

Gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV

Lần

4.000

8.3

Buôn bán thuốc BVTV

 

 

 

a. Cửa hàng

Lần

500

 

b. Đại lý

Lần

1.000

9

Thẩm định, đánh giá để chỉ định tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc BVTV

 

 

9.1

Thẩm định, đánh giá lần đầu

Lần

2.000

9.2

Thẩm định, đánh giá lại

Lần

1.000

9.3

Thẩm định, đánh giá mở rộng

Lần

1.000

10

Thẩm định hồ sơ, đánh giá thực tế để đăng ký và chỉ định Tổ chức chứng nhận hợp quy về thuốc BVTV

Lần

15.000

 

11

Thẩm định hồ sơ, đánh giá thực tế để đăng ký lại Tổ chức chứng nhận hợp quy về thuốc BVTV

Lần

6.500

 

12

Thẩm định hồ sơ, đánh giá thực tế để đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động chứng nhận hợp quy về thuốc BVTV đối với tổ chức chứng nhận đã được chỉ định

Lần

6.500

 

13

Thẩm định hồ sơ đăng ký công bố hợp quy về thuốc BVTV

Lần

600

 

14

Đánh giá, chỉ định phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc BVTV

 

 

14.1

Thẩm định, đánh giá lần đầu

Lần

15.000

14.2

Thẩm định, đánh giá lại

Lần

6.000

14.3

Thẩm định, đánh giá mở rộng

Lần

6.000

14.4

Thẩm định, đánh giá giám sát (định kỳ)

Lần

4.000

15

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thuốc BVTV

Lần

1.000

II. Phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận, đánh giá phòng thử nghiệm trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật.

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Phí thẩm định phục vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể kiểm dịch

Lần

12.000

2

Phí thẩm định phục vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa

Lần

4.000

3

Phí đánh giá phòng thử nghiệm về kiểm dịch thực vật

Lần

10.000

 

Đánh giá mở rộng

Lần

Bằng 50% mức thu phí đánh giá lần đầu

III. Phí kiểm định chất lượng thuốc BVTV

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Kiểm định chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu

 

 

1.1

Thuốc BVTV nhập khẩu (Không bao gồm thuốc có nguồn gốc vi sinh vật)

Lần

0,05% giá trị lô hàng (Tối thiểu 1.200/lô hàng, tối đa 10.000/1 lô hàng)

1.2

Thuốc BVTV nhập khẩu có nguồn gốc vi sinh vật.

Lần

0,05% giá trị lô hàng (Tối thiểu 2.000 /lô hàng, tối đa 10.000/1 lô hàng)

2

Kiểm định các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông sản (rau, củ, quả...) xuất, nhập khẩu.

Lần

1% giá trị lô hàng (Tối thiểu 3.000/lô hàng, tối đa 10.000/1 lô hàng)

IV. Phí khảo nghiệm thuốc BVTV

1. Khảo nghiệm hiệu lực sinh học

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Diện hẹp (1 loại thuốc, 1 loại dịch hại, 1 địa điểm, 1 loại cây trồng, 3 - 4 công thức, 3 - 4 lần nhắc lại, diện tích 25 - 50 m2)

Khảo nghiệm

13.000

2

Diện rộng (1 loại thuốc, 1 loại dịch hại, 1 địa điểm, 1 loại cây trồng, tối đa 4 công thức, diện tích tối thiểu 300 m2)

Khảo nghiệm

11.000

2. Khảo nghiệm xác định thời gian cách ly (PHI)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Diện rộng (1 loại thuốc, 1 địa điểm, 1 loại cây trồng, 2 công thức, diện tích 300 m2)

Lần

13.000

V. Phí kiểm tra an toàn thực phẩm

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Phí kiểm tra hồ sơ

15

2

Phí lây mẫu, lưu mẫu và vận chuyển mẫu

 

105

 

Mẫu tối thiểu của lô hàng

(05 mẫu)

20

 

Mẫu lấy thêm theo trọng lượng lô hàng

(Từ 5 đến 15 mẫu)

01 mẫu

5

 

Vận chuyển mẫu (<3kg)

80

3

Phí kiểm tra cảm quan và vật lý

 

25

 

Xác định màu sắc, mùi, vị

15

 

Độ đồng đều của sản phẩm.

5

 

Đánh giá điều kiện bao gói, ghi nhãn vận chuyển và bảo quản

5

4

Phân tích nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (bằng test kit).

Mẫu

130

VI. Phí kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu

1. Lô hàng nhỏ

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Lô hàng thương phẩm:

 

 

 

< 1 kg

15

 

1 - 10 kg

45

 

> 10 kg

 

Theo mục 3

2

Lô hàng dùng làm giống:

 

 

 

1 kg

120

 

> 1kg

 

Theo mục 3

3

Lô hàng là cây giống, cành ghép, mắt ghép, hom giống tính theo đơn vị cá thể

 

 

 

< 10 cá thể

25

 

11 - 100 cá thể

Theo mục 2

 

101 - 1000 cá thể

Theo mục 2

 

> 1000 cá thể

Theo mục 2

2. Lô hàng lớn là cây giống, cành ghép, mắt ghép, hom giống tính theo đơn vị cá thể

Lô hàng tính theo đơn vị cá thể

Mức thu (1.000 đồng)

Giấy tờ nghiệp vụ

Phân tích giám định

Kiểm tra thu thập sinh vật gây hại

Lấy mẫu

Côn trùng

Nấm

Tuyến trùng

Cỏ dại

Vi khuẩn

Virus/ Viroid/ Plasma

11 - ≤ 100

15

20

22

39

65

52

39

130

200

100 - ≤ 1.000

15

40

30

39

65

52

39

130

200

> 1.000

15

60

40

39

65

52

39

130

200

3. Lô hàng lớn tính theo khối lượng

Trọng lượng lô hàng

(tấn, m3)

Mức thu (1.000 đồng)

Giấy tờ nghiệp vụ

Kiểm tra thu thập sinh vật gây hại

Lấy mẫu

Phân tích giám định

Côn trùng

Nấm

Tuyến trùng

Cỏ dại

Vi khuẩn

Virus/ Viroid/ Plasma

≤ 1

15

10

14

39

65

52

39

130

200

1 - 5

15

14

22

39

65

52

39

130

200

6 -10

15

18

30

39

65

52

39

130

200

11 - 15

15

22

38

39

65

52

39

130

200

16 - 20

15

26

46

39

65

52

39

130

200

21 -25

15

30

54

39

65

52

39

130

200

26 - 30

15

34

62

39

65

52

39

130

200

31 - 35

15

38

70

39

65

52

39

130

200

36 - 40

15

42

78

39

65

52

39

130

200

41 - 45

15

46

86

39

65

52

39

130

200

46 - 50

15

50

104

39

65

52

39

130

200

51 - 60

15

55

112

39

65

52

39

130

200

61 - 70

15

60

120

39

65

52

39

130

200

71 - 80

15

65

128

39

65

52

39

130

200

81 - 90

15

70

136

39

65

52

39

130

200

91 - 100

15

75

144

39

65

52

39

130

200

101 - 120

15

80

152

39

65

52

39

130

200

121 - 140

15

85

160

39

65

52

39

130

200

141 - 160

15

90

168

39

65

52

39

130

200

161 - 180

15

95

176

39

65

52

39

130

200

181 - 200

15

100

184

39

65

52

39

130

200

201- 230

15

105

192

39

65

52

39

130

200

231 - 260

15

110

200

39

65

52

39

130

200

261 - 290

15

115

208

39

65

52

39

130

200

291 - 320

15

120

216

39

65

52

39

130

200

321 - 350

15

125

224

39

65

52

39

130

200

351 - 400

15

130

232

39

65

52

39

130

200

401 - 450

15

135

240

39

65

52

39

130

200

451 - 500

15

140

248

39

65

52

39

130

200

Ghi chú: Trong biểu trên, các mức thu được hiểu như sau:

- Mức thu chưa bao gồm chi phí đi đến địa điểm lấy mẫu, kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

- Thực tế phân tích, giám định chỉ tiêu nào thì thu phí theo chỉ tiêu đó.

- Gieo trồng, theo dõi, kiểm tra, kiểm dịch giống cây trồng nhập khẩu trong vườn ươm theo mức thực chi.

- Lô hàng có khối lượng trên 500 (tấn, m3) được phân lô theo hầm tầu, kho để kiểm dịch và tính phí kiểm dịch, hoặc cộng thêm phí kiểm dịch phần còn lại với phí kiểm dịch của lô 500 (tấn, m3).

- Lô hàng có khối lượng nhỏ ≤ 0,1 kg (hạt giống), ≤ 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) bao gồm nhiều chủng loại giống khác nhau được tính phí KDTV tương đương với phí KDTV của 1 lô hàng.

- Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được tính bằng 50% mức thu theo mục này

- Phí kiểm tra hầm tàu trước khi sắp xếp hàng được tính bằng 20% mức phí KDTV của lô hàng này.

- Miễn thu phí đối với các trường hợp:

+ Lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường hợp khối lượng: ≤01 kg (hạt giống), ≤ 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 1 chủng loại giống cho 1 lần nhập, xuất khẩu.

+ Sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường;

+ Kiểm dịch thực vật theo nghi thức ngoại giao khi xuất cảnh, nhập cảnh (nếu có)

+ Một số trường hợp đặc biệt khác được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 223/2012/TT-BTC

Hanoi, December 24th 2012

 

CIRCULAR

ON THE COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT, AND USE OF PLANT PROTECTION FEES

Pursuant to the Law of Food safety;

Pursuant to the Ordinance on Fees and Charges;

Pursuant to the Government's Decree No. 57/2002/ND-CP dated June 03rd 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Fees and Charges;

Pursuant to the Government's Decree No. 02/2007/ND-CP dated January 05th 2007 on plant quarantine;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27th 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 10/2010/QD-TTg dated February 10th 2010 on Certificates of Free sale of exported and imported goods;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Finance issues a Circular on the rates, the collection, payment, management, and use of plant protection fees.

Article 1. Fee payers

Organizations and individuals (regardless of nationality) having competent state management agencies do the works related to plant quarantine, plant protection, pesticide management, food safety inspection, and other plant protection activities (hereinafter referred to as plant protection) shall pay the fees prescribed in this Circular.

Article 2. Fees

1. The plant protection fees are provided in the Tariff enclosed with this Circular.

2. The plant protection fees are collected in VND.

Article 3. The collection, payment, and management

1. The plant protection fees are the State budget revenues.

2. The agencies in charge of collecting plant protection fees (hereinafter referred to as fee collectors) are responsible for registering, and remitting the fees to the State budget as prescribed in the Circular No. 63/2002/TT-BTC dated July 24th 2002 and the Circular No. 45/2006/TT-BTC dated May 25th 2006, amending the Circular No. 63/2002/TT-BTC dated July 24th 2002 of the Ministry of Finance, guiding the implementation of the laws on fees and charges.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Keep a proportion from the total amount collected remit the remainder to the State budget, in particular:

- Keep 20% of the fees in Part A;

- Keep 80% of the fees in Part B.

b) Remit the remainder to the State budget, in particular:

- Remit 80% of the fees in Part A to the State budget;

- Remit 20% of the fees in Part B to the State budget;

4. Fee collectors may use the proportion in Point a Clause 3 of this Article to defray the expenditures on plant protection fee collection, in particular:

a) The expenditure on wages, benefits, hazard pays, overtime pays, and contributions according to wages (including that paid to outsourced workers) serving the fee collection.

b) The expenditure on uniforms or personal protective equipment for the persons that collect fees (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The expenditure on regular repairs and major repairs of the property, machinery and equipment serving the fee collection.

e) The expenditure on conventions, providing professional training, propagation and advertisements serving the fee collection.

g) Expenditure on supplies, materials, equipment, tools, and other expenditures according to the estimate approved by competent agency.

h) The expenditure on bonuses and benefits for the personnel directly perform services and collect fees. The bonus and benefit paid to a person in a year must not exceed 03 months’ salary if the revenue in the current year is higher than that in the last year, and not exceed 02 months’ salary if the revenue in the current years is lower than that in the last year.

Fee collectors shall management and use the kept amount properly with legitimate documents.

If the kept amount in the ratio above is greater than the spending according to the approved estimate, the fee collector shall remit the difference to the account of Plant Protection Department for distributing to the affiliated units that do not have sufficient budget.

Plant Protection Department may open more deposit accounts at the State Treasury to regulate the fee amount collected among their units. The account balance at the end of the year shall be moved to the next year.

5. After leaving a proportion of the fee amount collected for defraying the expense of the fee collection, the remainder shall be remitted to the State budget by fee collectors.

Article 4. Implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For the issues related to the collection, payment, management, and use of fees that are not specified in this Circular are specified, the Circular No. 63/2002/TT-BTC dated July 24th 2002 guiding the implementation of the laws on fees and charges, the Circular No. 45/2006/TT-BTC dated May 25th 2006, amending the Circular No. 63/2002/TT-BTC, the Circular No. 28/2011/TT-BTC dated February 28th 2011 of the Ministry of Finance guiding the implementation of the Law on Tax administration, the Decree No. 85/2007/ND-CP dated May 25th 2007 and the Decree No. 106/2010/ND-CP dated October 28th 2010 of the Government.

3. Fee payers and involved agencies are responsible for the implementation of this Circular. Organizations and individuals are recommended to report the difficulties to the Ministry of Finance for consideration and instruction./.

 

 

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

PLANT PROTECTION TARIFF

(Enclosed with the Circular No. 223/2012/TT-BTC dated December 24th 2012 of the Ministry of Finance)

PART A.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

List

Unit

Rate (1,000 VND)

1

License to test pesticides

Time

300

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Time

300

3

Certificate of additional pesticide registration (each additional dosage form and concentration)

Time

300

4

Extension of the Certificate of pesticide registration

Time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

License to import pesticide and pesticide ingredients

Time

300

6

License to produce, process, bottle, and package pesticides

Time

300

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Time

300

8

License to transport pesticide and pesticide ingredients

Time

300

9

Certificate of Free sale of exported pesticides

Time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Reissuance of the licenses and certificates above

Time

50% of the first time

II. Fees for the issuance of Licenses, certificates, licenses to handle quarantined articles

No.

List

Unit

Rate (1,000 VND)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

License to quarantine imported plants

Time

300

2

Certificate of Free sale of products derived from exported pesticides

Time

300

3

Certificate of eligibility for handling quarantined imported/exported articles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

300

4

Certificate of eligibility for fumigating articles preserved domestically

Time

300

5

License to handle quarantined imported/exported articles

Time

300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

License to fumigate articles preserved domestically

Time

300

7

Card of license to handle quarantined imported/exported articles

Time

100

8

Card of license to fumigate articles preserved domestically

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

PART B.

I. Fees for the verification serving the issuance of licenses and certificates of pesticides

No.

Contents

Unit

Rate (1,000 VND)

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Time

6,000

From the second type of pest, second type of plant, second dosage form, second concentration onwards in a License to test

Time

500 per pest, plant, dosage form, or concentration

Verification serving the issuance of the License to test pesticides on a large scale (01 type of pest/plant, 01 dosage form, 01 concentration)

Time

3,500

From the second type of pest, second type of plant, second dosage form, second concentration onwards in a License to test

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

200 per pest, plant, pesticide, or concentration

3

Verification serving the issuance of the Certificate of official pesticide registration

Time

9,000

4

Verification serving the issuance of the Certificate of additional pesticide registration

Time

2,500

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Verification serving the extension of the Certificate of pesticide registration

Time

2,500

6

Verification of the dossier of producer replacement

Time

1,500

7

Verification of pesticide advertisement contents (dossier)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

600

8

Verification of the conditions producing, processing, bottling, packaging, and trading pesticides

 

 

8.1

Producing pesticides

Time

6,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Processing, bottling, packaging pesticides

Time

4,000

8.3

Trading pesticides

 

 

 

a. Store

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500

 

b. Agent

Time

1,000

9

Assessment serving the appointment of an organization eligible for testing pesticides

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

First assessment

Time

2,000

9.2

Re-assessment

Time

1,000

9.3

Expansive assessment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,000

10

Verification of dossiers and field assessment serving the registration and appointment of conformity certification organizations

Time

15,000

11

Dossier examination and field assessment serving the second registration of conformity certification organizations onwards

Time

6,500

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dossier examination and field assessment serving the registration of changes of the area of pesticide conformity certification of the appointed organization

Time

6,500

13

Examination of the application for the declaration of conformity of pesticides

Time

600

14

Assessment and appointment  of a laboratory to test the quality and residues of pesticides

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

14.1

First assessment

Time

15,000

14.2

Re-assessment

Time

6,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expansive assessment

Time

6,000

14.4

Periodic assessment

Time

4,000

15

Verification serving the issuance of the License to import pesticide

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,000

II. Fees for the issuance of Licenses, certificates, and assessment of phytosanitary laboratories.

No.

List

Unit

Rate (1,000 VND)

1

Verification serving the issuance of the Certificate of eligibility for handling articles in quarantine

Time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Verification serving the issuance of the Certificate of eligibility for fumigating articles preserved domestically

Time

4,000

3

Assessment of the phytosanitary laboratory

Time

10,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Time

50% of the first time

III. Fee for the issuance of Licenses, certificates, and assessment of plant quarantine laboratories.

No.

Contents

Unit

Rate (1,000 VND)

1

Assessment of quality of imported pesticides

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.1

Imported pesticides (excluding microorganisms-derived pesticides)

Time

0.05% of the shipment value (from at least 1,200 to 10,000 per shipment

1.2

Imported microorganisms-derived pesticides

Time

0.05% of the shipment value (from at least 2,000 to 10,000 per shipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Assessment of the fulfillment of the criteria for food hygiene and safety of imported and exported agricultural products (vegetables, fruits, etc.)

Time

1% of the shipment value (from at least 3,000 to 10,000 per shipment

IV. Fees for testing pesticides

1. Testing biological effects

No.

Contents

Unit

Rate (1,000 VND)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Small scale (1 type of pesticide, 1 type of pest, 1 location, 1 type of plant, 3 – 4 formulas, 3 – 4 times, 25 – 50 m2)

Test

13,000

2

Small scale (1 type of pesticide, 1 type of pest, 1 location, 1 type of plant, up to 4 formulas, at least 300 m2)

Test

11,000

2. Testing pre-harvest interval (PHI)

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit

Rate (1,000 VND)

1

Large scale (1 type of pesticide, 1 type of pest, 1 location, 1 type of plant, 2 formulas, 300 m2)

Time

13,000

V. Fee for food safety inspection

No.

List

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rate (1,000 VND)

1

Fee for dossier examination

Shipment

15

2

Fee for sampling, storing and transporting samples

 

105

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mandatory samples

 (05 samples)

20

 

Additional samples according to the shipment weight

 (5 – 15 samples)

 (01 sample)

5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Shipment

80

3

Fee for organoleptic and physical inspection

 

25

 

Determination of color, smell, and taste

Shipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Consistency of products.

Shipment

5

 

Assessment of the packaging, labeling, transport, and preservation conditions

Shipment

5

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sample

130

VI. Fees for quarantine of exported and imported plants

1. Small shipments

No.

List

Unit

Rate (1,000 VND)

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

< 1 kg

Shipment

15

 

1 - 10 kg

Shipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

> 10 kg

 

According to section 3

2

Shipment of seeds:

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Shipment

120

 

> 1kg

 

According to section 3

3

Shipment of cultivars, grafts, and cuttings - expressed as units

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

< 10 units

Shipment

25

 

11 - 100 units

Shipment

According to section 2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Shipment

According to section 2

 

> 1000 units

Shipment

According to section 2

2. Big shipments of cultivars, grafts, cuttings – expressed as units

Quantity (units)

Rate (1,000 VND)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Analysis

Test for pests

Sampling

Insects

Fungi

Nematodes

Weeds

Bacteria

Virus/ Viroid/ Plasma

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

20

22

39

65

52

39

130

200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

40

30

39

65

52

39

130

200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

60

40

39

65

52

39

130

200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Shipment volume (tonnes, m3  )

Rate (1,000 VND)

Papers

Test for pests

Sampling

Analysis

Insects

Fungi

Nematodes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bacteria

Virus/ Viroid/ Plasma

≤ 1

15

10

14

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

1 - 5

15

14

22

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

6 -10

15

18

30

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

11 - 15

15

22

38

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

16 - 20

15

26

46

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

21 -25

15

30

54

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

26 - 30

15

34

62

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

31 - 35

15

38

70

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

36 - 40

15

42

78

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

41 - 45

15

46

86

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

46 - 50

15

50

104

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

51 - 60

15

55

112

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

61 - 70

15

60

120

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

71 - 80

15

65

128

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

81 - 90

15

70

136

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

91 - 100

15

75

144

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

101 - 120

15

80

152

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

121 - 140

15

85

160

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

141 - 160

15

90

168

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

161 - 180

15

95

176

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

181 - 200

15

100

184

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

201- 230

15

105

192

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

231 - 260

15

110

200

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

261 - 290

15

115

208

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

291 - 320

15

120

216

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

321 - 350

15

125

224

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

351 - 400

15

130

232

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

401 - 450

15

135

240

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

451 - 500

15

140

248

39

65

52

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

130

200

Notes:

- The fees do not include traveling costs.

- Fees shall be collected according to the criteria being analyzed.

- Imported varieties shall be planted, monitored, and tested in arboretums according to the actual expenditure.

- The shipments that weigh more than 500 tonnes or bigger than 500 m3 shall be distributed to holds or warehouses for quarantine and calculating quarantine fees, or aggregate the quarantine fee of the 500-tonne or 500-m3 part with that of the remainder.

- The shipments that weigh ≤ 0.1 kg (of seeds) or contain ≤ 10 units (of grafts, cuttings, rootstocks) of various varieties shall be charged a plant quarantine fee similar to that of a shipment.

- The fee for supervising the sterilization of quarantined articles is charged at 50% of the fees in this section.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Fees are exempted for:

+ The shipments serving scientific research that weigh ≤ 0.1 kg (of seeds) or contain ≤ 10 units (of grafts, cuttings, rootstocks) of a variety in one import or export.

+ Plant products in hand luggage for use while travel;

+ Plant quarantine according to diplomatic protocol upon entry and exit.

+ Some special cases specified by the Ministry of Agriculture and Rural development.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.663

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!