Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 20/2005/TT-BTC quy định chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Số hiệu: 20/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20/2005/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường .
Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THU VÀ MỨC THU:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản phải nộp lệ phí cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác (kể cả khai thác tận thu), chế biến khoáng sản theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó.

2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản được quy định cụ thể như sau:

TT

Loại giấy phép

Cấp mới

1

Khảo sát

1.000.000 đồng/1 giấy phép

2

Thăm dò

2.000.000 đồng/1giấy phép

3

Khai thác

4.000.000 đồng/1 giấy phép

4

Khai thác tận thu

500.000 đồng/1 giấy phép

5

Chế biến

2.000.000 đồng/1 giấy phép

Trường hợp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng, thừa kế thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng, thừa kế phải nộp lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng ở các mức thu nêu trên.

3. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.

II- TỔ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG:

1. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động khoáng sản qui định tại Điều 9 Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ có trách nhiệm thu lệ phí theo qui định tại Thông tư này và thực hiện đăng ký, kê khai, nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước theo qui định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí.

2. Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 40% tổng số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc thu lệ phí như sau:

- Chi phí in (hoặc mua) hồ sơ, sổ sách liên quan và giấy phép.

- Chi mua văn phòng phẩm, công vụ phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành phục vụ cho công tác thu lệ phí.

- Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu lệ phí.

Toàn bộ số tiền lệ phí được trích theo qui định trên đây, cơ quan thu lệ phí phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo chế độ qui định và quyết toán năm; nếu sử dụng không hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ qui định.

3. Tổng số tiền lệ phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ nêu tại điểm 2 trên đây, số còn lại (60%) cơ quan thu phải nộp vào ngân sách nhà nước (chương, loại, khoản tương ứng, mục 047, tiểu mục 20 của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành).

4. Thực hiện quyết toán lệ phí cùng thời gian với việc quyết toán ngân sách nhà nước. Hàng năm cơ quan thu lệ phí thực hiện quyết toán việc sử dụng biên lai thu lệ phí, số tiền lệ phí thu được, số để lại cho đơn vị, số phải nộp ngân sách, số đã nộp và số còn phải nộp Ngân sách nhà nước với cơ quan Thuế; quyết toán việc sử dụng số tiền được trích để lại với cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Thông tư số 96/1997/TT/BTC ngày 31/12/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 20/2005/TT-BTC

Hanoi, March 16, 2005

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE REGIME OF COLLECTION, REMITTANCE AND USE MANAGEMENT OF THE FEE FOR THE GRANT OF MINERAL ACTIVITY PERMITS

Pursuant to the Ordinance on Charges and Fees of August 28, 2001 and the Government Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees; after obtaining comments of the Ministry of Natural Resources and Environment,
The Ministry of Finance hereby provides for the regime of collection, remittance and use management of the fee for the grant of mineral activity permits as follows:

I. FEE PAYERS AND RATES:

1. Vietnamese and foreign organizations and individuals, when being granted mineral activity permits by state management agencies according to the provisions of Article 9 of the Government Decree No. 76/2000/ND-CP of December 15, 2000, detailing the implementation of the Law on Minerals, must pay a fee for the grant of permits for survey, exploration, exploitation (including full extraction) or processing of minerals according to the provisions of this Circular.

Where it is otherwise provided for by treaties to which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded, the provisions of such treaties shall apply.

2. The rates of fee for the grant of mineral activity permits are specified as follows:

Ordinal
number

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Fee rate for grant of new permits

1

Survey

VND 1,000,000/permit

2

Exploration

VND 2,000,000/permit

3

Exploitation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4

Full extraction

VND 500,000/permit

5

Processing

VND 2,000,000/permit

In case of extension of permits or re-grant of permits upon transfer or inheritance, persons having permits extended, transferees or heirs must pay the fee at a rate equal to 50% of the corresponding fee rate mentioned above.

3. The fee for the grant of mineral activity permits shall be collected in Vietnam dong. If foreign organizations and individuals wish to pay the fee in a foreign currency, they may pay it in US dollar (USD) at the average exchange rate on the inter-bank foreign currency market, announced by the Vietnam State Bank at the time of collection.

II. FEE COLLECTION, REMITTANCE AND USE MANAGEMENT

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The fee-collecting agency shall deduct 40% of the total actually collected fee amount before remitting it into the state budget to cover fee collection expenses as follows:

- Expenses for printing (or purchase) of relevant dossiers or books and permits;

- Expenses for purchase of stationery, public-duty allowances according to current criteria and norms;

- Other expenses used directly for fee collection.

The fee-collecting agencies must use, and make annual settlement of, the total fee amount deducted under the above-said regulations for the proper purposes with lawful documents according to regulations; if such amount has not yet been used up, the remainder shall be carried forward to the subsequent year for further spending according to regulations.

3. After subtracting the amount deducted at the percentage set at Point 2 above, the fee-collecting agencies must remit the remainder (60%) of the total actually collected fee amount into the state budget (the corresponding chapter and category, Item 047, Sub-Item 20 of the current State Budget Index).

4. The fee settlement shall be made simultaneously with the state budget settlement. Annually, the fee-collecting agencies shall settle with tax offices the used fee receipts, the collected fee amount, the amount deducted and kept at units, the amount remittable into the state budget, the amount already remitted into and the amount still owned to the state budget; settle the use of the deducted amount with finance bodies of the same level strictly according to regulations.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and replaces the Finance Ministry's Circular No. 96/1997/TT-BTC of December 31, 1997, guiding the regime of collection and remittance of the fee for the grant of mineral activity permits.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Any problems arise in the course of implementation should be reported by agencies, organizations and individuals to the Ministry of Finance for study and additional guidance.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 20/2005/TT-BTC ngày 16/03/2005 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.864

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!