Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 911/2007/QĐ-UBND thực hiện tỉ lệ trích tiền lệ phí đăng ký hộ tịch trong thời gian chưa ban hành Quyết định 775/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 911/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 17/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 911/2007/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 17 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỈ LỆ TRÍCH TIỀN LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRONG THỜI GIAN CHƯA BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 775/2007/QĐ-UBND NGÀY 29/3/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 2 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 30/7/2002, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 30/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 7 về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1785/TTr-STP ngày 09/4/2007 và đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 533/STC-NS ngày 12/4/2007 về việc cho phép áp dụng tỉ lệ trích tiền lệ phí hộ tịch trong thời gian chưa ban hành Quyết định số 775/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ quan, đơn vị thu lệ phí đăng ký hộ tịch bao gồm: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Phòng tư pháp các huyện, thành phố và Sở Tư pháp tỉnh Nam Định được tạm thời tiếp tục thực hiện tỷ lệ trích 30% trên tổng số tiền lệ phí đã thu, để chi cho các hoạt động phục vụ tổ chức thu. Số thu còn lại (70%) phải nộp vào ngân sách nhà nước, theo Quyết định số 57/2000/TT-BTC ngày 20/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính kể từ ngày 01/01/2007 đến ngày 08/04/2007 thời điểm Quyết định số 775/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực.

Điều 2. Cơ quan, đơn vị thu lệ phí đăng ký hộ tịch có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được để lại theo đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế, Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 911/2007/QĐ-UBND thực hiện tỉ lệ trích tiền lệ phí đăng ký hộ tịch trong thời gian chưa ban hành Quyết định 775/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.155
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25