Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3209/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3209/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG MIỄN LỆ PHÍ HỘ TỊCH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1241/QĐ-UBND NGÀY 10/4/2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2007/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2007 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí đăng ký cư trú;
Căn cứ công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg;
Căn cứ Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch tại Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngayf14/8/2007 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 619/TT-STC-NS ngày 25/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung miễn lệ phí hộ tịch tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh, như sau:

1. Tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND:

1.1. Bổ sung dấu cộng ( + ) vào cuối tiết 1.1, khoản 1, Điều 1 nội dung như sau:

+ Riêng đối với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài vẫn thực hiện thu lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1.2. Để thuận tiện cho việc tra cứu và xử lý văn bản, bỏ tiết 1.2, khoản 1, điều 1, Quyết định 1241/QĐ-UBND và điều chỉnh lại tiết 1.2 như sau:

1.2. Bỏ các mức thu lệ phí hộ tịch quy định tại các biểu của điểm a, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh, như sau:

+ Khai sinh: bỏ mục 1, biểu a.1 và mục 1, biểu a.3.

+ Kết hôn: bỏ mục 2, biểu a.1.

+ Bỏ mục 5, biểu a.1.

* Ghi chú: Quyết định này không bỏ mục 2, biểu a.3 tại Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh, như đã bỏ tại tiết 1.2, khoản 1, điều 1, Quyết định 1241/QĐ-UBND (phần kết hôn ).

2. Thêm cụm từ “ có yếu tố nước ngoài “ vào sau hai từ “ Kết hôn “ tại mục 2, biểu a.3, điểm a, khoản 2, điều 1, Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (B/c)
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các ĐB HĐND tỉnh;
- VPTU, VP Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Q.Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH(Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\qd điều chỉnh lệ phí hộ tịch năm 2008.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3209/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 điều chỉnh miễn lệ phí hộ tịch tại Quyết định 1241/QĐ-UBND và 25/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.386

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142