Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2988/QĐ-TCT năm 2006 Quy chế chi phối hợp cho tổ chức, cá nhân ngoài ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2988/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2988/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CHI PHỐI HỢP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGOÀI NGÀNH THUẾ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 107/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục thuế giai đoạn 2005-2007;

Căn cứ Thông tư số 54/2005/TT-BTC ngày 30/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 107/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế giai đoạn 2005-2007;

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BTC ngày 30/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức thực hiện khoán thuộc hệ thống Thuế giai đoạn 2005-2007;

Căn cứ công văn số 13557/BTC-TVQT ngày 01/11/2006 của Bộ Tài chính về việc định mức chi thưởng phối hợp cho tổ chức, cá nhân ngoài ngành Thuế của Tổng cục Thuế;

Theo đề nghị của các Trưởng Ban: Pháp chế chính sách, Tổ chức cán bộ, Tài vụ Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi phối hợp cho tổ chức, cá nhân ngoài ngành thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2006. Thay thế quyết định số 1729/QĐ-TCT ngày 02/8/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy chế chi phối hợp cho tổ chức, cá nhân ngoài ngành thuế.

Điều 3. Các đồng chí Trưởng Ban, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo TCT;
- Đại diện TCT tại TP HCM
- Vụ TVQT (để báo cáo);
- Lưu: VT, TVQT (TV),
TCCB, PCCS (2b)Sáu

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

QUY CHẾ

CHI PHỐI HỢP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGOÀI NGÀNH THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2988 /QĐ-TCT ngày 17/11/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện công tác thuế gồm:

- Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về thuế nhằm mục đích trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước và thông tin đó giúp cơ quan thuế truy thu số tiền thuế trên hoặc số tiền thuế đã bị chiếm đoạt.

- Tổ chức, cá nhân có thành tích tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp trong việc phối hợp với cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ như: Công tác chỉ đạo; công tác kiểm tra, thanh tra thuế để thu thuế, công tác xây dựng chính sách pháp luật thuế, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế và một số công tác khác liên quan đến các nhiệm vụ của cơ quan thuế.

Khoản chi này không bao gồm các khoản chi triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế theo kế hoạch như : công tác tuyên truyền, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Điều 2. Nguồn kinh phí

Kinh phí chi phối hợp cho các tổ chức, cá nhân ngoài ngành thuế có thành tích trong việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác thuế (sau đây gọi tắt là chi phối hợp) bao gồm:

- Nguồn kinh phí thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của cơ quan thuế các cấp.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có).

Kinh phí chi phối hợp được quyết toán vào Mục 119 “Chi nghiệp vụ chuyên môn ”, tiểu mục 99 của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Nguyên tắc chi

Việc chi phối hợp cho tổ chức, cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Căn cứ vào nguồn kinh phí của đơn vị và thành tích đóng góp của từng tổ chức, cá nhân đối với công tác thuế.

- Đảm bảo chi đúng phạm vi nguồn kinh phí, không được sử dụng nguồn kinh phí khác để bù đắp.

- Mức chi cụ thể và danh sách tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp phải được thông qua trong cuộc họp lãnh đạo cơ quan thuế.

- Danh sách chi phối hợp được lập trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo các Đơn vị, các Ban, các Phòng, Tổ nghiệp vụ.

- Việc chi phối hợp cho các tổ chức, cá nhân phải thực hiện công khai và minh bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc quyết định chi phối hợp.

Điều 4. Mức chi phối hợp

- Mức chi phối hợp đối với tổ chức căn cứ vào mức độ đóng góp của từng tổ chức. Mức chi tối đa cho 01 tổ chức không quá 3.000.000 đồng/lần.

- Mức chi phối hợp đối với cá nhân:

+ Đối với cá nhân có thành tích trong việc phát hiện đối tượng trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế và cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan thuế để truy thu tiền thuế trốn, thu hồi tiền thuế bị chiếm đoạt thì mức chi tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/vụ.

+ Đối với cá nhân có thành tích tham gia trong việc phối hợp công tác tổ chức, quản lý thu thuế, các công tác khác về thuế, mức chi tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/lần.

Trường hợp cần chi ở mức cao hơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định.

Điều 5. Thời điểm chi phối hợp

Căn cứ kết quả thu đạt được, lãnh đạo cơ quan thuế các cấp xem xét chi phối hợp như sau:

- Đối với tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được chi phối hợp trong kỳ sơ kết, tổng kết năm (2 lần/năm).

- Đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện hành vi trốn thuế trong từng vụ thì căn cứ vào số thuế truy thu,, thu hồi để xem xét chi phối hợp theo từng vụ sau khi Thủ trưởng cơ quan Thuế ra Quyết định phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về thuế hoặc Quyết định truy thu thuế... đối với đối tượng vi phạm.

- Đối với các trường hợp chi phối hợp khác do Thủ trưởng cơ quan thuế quyết định nhưng không vượt quá mức quy định tại Điều 4 nêu trên

Điều 6. Thủ trưởng cơ quan thuế phải ban hành quyết định chi phối hợp cho các tổ chức và cá nhân. Quyết định chi phối hợp phải nêu đầy đủ các nội dung sau: Họ tên cá nhân hoặc tên tổ chức, đơn vị công tác, lý do chi, số tiền, khoản chi được lấy từ nguồn kinh phí nào. Quyết định chi phối hợp cho tổ chức phải gửi tới tổ chức được hưởng bằng đường công văn.

Điều 7. Chứng từ thanh toán

Chứng từ chi phối hợp yêu cầu phải có ký nhận của người nhận tiền. Riêng đối với chi cho cá nhân (kể cả người cung cấp thông tin cho cơ quan thuế trong lĩnh vực chống thất thu thuế) thì người được cơ quan thuế cử đi giao tiền cho cá nhân là người ký nhận tiền tại chứng từ chi phối hợp và có trách nhiệm giao tiền tận nơi cho cá nhân được hưởng.

Trong trường hợp phải giữ bí mật về cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin thì phải lập bảng kê theo số liệu tổng hợp có phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan thuế; người phê duyệt phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 8. Quy chế này được thực hiện thống nhất trong toàn ngành. Các quy định trước đây về chi phối hợp trong công tác thuế trái với quy định tại Quy chế này đều bãi bỏ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan thuế các cấp báo cáo kịp thời về Tổng cục để xem xét giải quyết./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2988/QĐ-TCT năm 2006 Quy chế chi phối hợp cho tổ chức, cá nhân ngoài ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.603
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238