Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 249/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hà Đức Toại
Ngày ban hành: 31/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ ĐƯỢC MIỄN THEO CHỈ THỊ SỐ 24/2007/CT-TTG NGÀY 01/11/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1 1/2003;
Căn cứ Chỉ thị sô 24/2007/CT-TTg ngày 011/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật vê phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Quyết định số 936/2007/QĐ-UBND) ngày 21/612007 của UBND) tỉnh về việc ban hành mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên đỉa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 10/STC-CVG ngày 08/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã quy định tại Quyết định số 936/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND) tỉnh Bắc Kạn (được miễn theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) như sau:

1. Đối với phí an ninh, trật tự: Miễn phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân.

2. Đối với phí phòng, chống thiên tai: Miễn phí phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức cá nhân.

3. Đối với lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân: Miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyên đối với các việc:

- Khai sinh.

- Kết hôn.

- Khai tử.

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bô sung hộ tịch.

- Cấp sổ hộ khẩu gia đình.

- Cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.

- Cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

- Cấp chứng minh nhân dân.

4. Đối với lệ phí địa chính: Miễn lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thị xã Bắc Kạn.

Điều 2. Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. Chính quyền các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, UBND) các xã, phường, thị trấn rà soát và bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy đỉnh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- LĐVP;
- Lưu VT-P.TH &KT, NC;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 249/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 về bãi bỏ khoản phí, lệ phí được miễn theo chỉ thị 24/2007/CT-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.140

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!