Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 215/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 29/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 215/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 215/2000/QĐ-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính viễn thông.
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước;
Sau khi thống nhất với Tổng cục Bưu điện và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông (BCVT).

Điều 2: Tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bưu chính viễn thông tại Việt Nam phải nộp lệ phí theo mức thu quy định tại Biểu này; Trừ các trường hợp không phải nộp sau đây:

- Mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

- Mạng thông tin liên lạc phục vụ đột xuất khi xảy ra bão lụt và các thiên tai khác.

- Mạng thuộc hệ đặc biệt phục vụ trực tiếp chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

- Mạng thông tin liên lạc thuộc các cơ quan và tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao.

Điều 3: Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động BCVT được trích 25% (hai mươi lăm phần trăm) số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào Ngân sách Nhà nước để chi phí cho công việc cấp giấy phép hoạt động BCVT và việc thu phí, lệ phí theo chế độ quy định; số tiền phí thu được còn lại 75% phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động BCVT có trách nhiệm tổ chức thu, kê khai thu, nộp, quản lý sử dụng và quyết toán lệ phí cấp giấy phép hoạt động BCVT theo quy định tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước.

Điều 4: Cơ quan Thuế địa phương nơi thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động BCVT có trách nhiệm phát hành chứng từ thu tiền lệ phí và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động BCVT theo đúng quy định tại Quyết định này và Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động BCVT trái với Quyết định này.

Điều 6: Tổ chức thuộc đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động BCVT, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động BCVT và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

BIỂU MỨC

THU PHÍ, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 215 /2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số

TT

Danh mục phí, lệ phí

Mức thu

(1.000 đồng)

1

2

3

1

Lệ phí cấp giấy phép mở mạng viễn thông vô tuyến dùng riêng:

 

 

- Mạng hoạt động trong phạm vi khu vực:

 

 

+ Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy

1.500

 

+ Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy

2.500

 

+ Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy

5.000

 

+ Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy

7.500

 

+ Số máy hoạt động trong mạng trên 100 máy

10.000

 

- Mạng hoạt động trong phạm vi liên khu vực:

 

 

+ Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy

2.500

 

+ Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy

5.000

 

+ Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy

7.500

 

+ Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy

10.000

 

+ Số máy hoạt động trong mạng trên 100 máy

12.500

 

- Mạng hoạt động trong phạm vi toàn quốc và mạng sử dụng phương thức truyền dẫn qua vệ tinh:

 

 

+ Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy

5.000

 

+ Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy

7.500

 

+ Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy

10.000

 

+ Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy

12.500

 

+ Số máy hoạt động trong mạng trên 100 máy

15.000

2

Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông vô tuyến điện công cộng (Trừ thiết lập các mạng: Điện thoại vô tuyến cố định, điện thoại vô tuyến di động, nhắn tin được quy định ở mục 4):

 

 

- Trong phạm vi khu vực:

5.000

 

- Trong phạm vi 2 khu vực:

10.000

 

- Trong phạm vi toàn quốc:

15.000

3

Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông hữu tuyến dùng riêng ngoài nội dung ở mục 1:

 

 

- Trong phạm vi khu vực:

 

 

+ Tổng đài có dung lượng đến 16 số

300

 

+ Tổng đài có dung lượng trên 16 số đến 32 số

600

 

+ Tổng đài có dung lượng trên 32 số đến 64 số

900

 

+ Tổng đài có dung lượng trên 64 số đến 128 số

1.200

 

+ Tổng đài có dung lượng trên 128 số

1.500

 

- Trong phạm vi liên khu vực:

 

 

+ Tổng đài có dung lượng đến 128 số

1.900

 

+ Tổng đài có dung lượng trên 128 số đến 1024 số

2.200

 

+ Tổng đài có dung lượng trên 1024 số

2.500

 

- Trong phạm vi toàn quốc:

 

 

+ Tổng đài có dung lượng đến 128 số

3.000

 

+ Tổng đài có dung lượng trên 128 số đến 1024 số

3.500

 

+ Tổng đài có dung lượng trên 1024 số

4.000

4

Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng ngoài nội dung ở mục 1 và 2:

 

 

- Trong phạm vi khu vực:

 

 

+ Mạng điện thoại cố định

10.000

 

+ Mạng điện thoại vô tuyến cố định

10.000

 

+ Mạng điện thoại vô tuyến di động

10.000

 

+ Mạng nhắn tin

10.000

 

+ Mạng truyền số liệu

5.000

 

+ Mạng đa dịch vụ

15.000

 

+ Mạng di động vệ tinh

 

 

* Cung cấp cổng và dịch vụ truy nhập

10.000

 

* Cung cấp dịch vụ đầu cuối

5.000

 

- Trong phạm vi liên khu vực:

 

 

+ Mạng điện thoại cố định

20.000

 

+ Mạng điện thoại vô tuyến cố định

20.000

 

+ Mạng điện thoại vô tuyến di động

20.000

 

+ Mạng nhắn tin

20.000

 

+ Mạng truyền số liệu

10.000

 

+ Mạng đa dịch vụ

20.000

 

+ Mạng di động vệ tinh

 

 

* Cung cấp cổng và dịch vụ truy nhập

15.000

 

* Cung cấp dịch vụ đầu cuối

8.000

 

- Trong phạm vi toàn quốc:

 

 

+ Mạng điện thoại cố định

25.000

 

+ Mạng điện thoại vô tuyến cố định

25.000

 

+ Mạng điện thoại vô tuyến di động

25.000

 

+ Mạng nhắn tin

25.000

 

+ Mạng truyền số liệu

25.000

 

+ Mạng đa dịch vụ

50.000

 

+ Mạng di động vệ tinh

 

 

* Cung cấp cổng và dịch vụ truy nhập

20.000

 

* Cung cấp dịch vụ đầu cuối

12.000

5

Lệ phí cấp giấy phép sản xuất máy phát sóng vô tuyến điện và tổng đài điện tử (cấp lần đầu):

 

 

- Sản xuất máy phát sóng vô tuyến điện:

 

 

+ Các thiết bị máy phát chuyên dụng trong viễn thông

 

 

P < 15W

2.500

 

15W < P < 150W

5.000

 

150W < P < 500W

7.500

 

P > 500W

10.000

 

+ Các máy phát sóng điều khiển tàu bay, tàu thuỷ

10.000

 

+ Máy phát vô tuyến điện (nghiệp dư)

2.500

 

+ Trạm vi tinh mặt đất, VSAT

25.000

 

+ Máy điện thoại kéo dài

5.000

 

- Sản xuất tổng đài điện tử:

 

 

+ Tổng đài có dung lượng đến 128 số

10.000

 

+ Tổng đài có dung lượng từ 128 số đến 1.024 số

25.000

 

+ Tổng đài có dung lượng trên 1.024 số

40.000

 

+ Tổng đài cho thông tin di động

75.000

 

+ Tổng đài nhắn tin

25.000

 

+ Tổng đài cho các hệ thuê bao vô tuyến cố định

50.000

6

Lệ phí cấp giấy phép mở dịch vụ bưu chính mới:

 

 

- Trong phạm vi khu vực:

5.000

 

- Trong phạm vi 2 khu vực:

10.000

 

- Trong phạm vi toàn quốc:

15.000

7

Lệ phí cấp giấy phép thử nghiệm dịch vụ bưu chính:

 

 

- Trong phạm vi khu vực:

1.000

 

- Trong phạm vi 2 khu vực:

2.000

 

- Trong phạm vi toàn quốc:

3.000

8

Lệ phí cấp giấy phép bổ sung chức năng kinh doanh BCVT:

300 / lần

9

Lệ phí gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông chuyên dùng (mở rộng hoặc kéo dài thời gian hoạt động) và gia hạn kéo dài thời gian hoạt động đối với các loại giấy phép khác:

50% giá trị thu lần đầu

10

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề in tem bưu chính:

1.000

11

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng thiết bị thông tin vô tuyến trên biển đối với ngư dân khai thác hải sản:

50 / máy

12

Lệ phí cấp giấp phép sử dụng máy móc, thiết bị cao tần dùng trong công nghiệp và các lĩnh vực khác:

150 / máy

13

Lệ phí cấp giấy phép bán lại dịch vụ viễn thông:

 

 

- Dịch vụ cơ bản: Phạm vi khu vực

3.000

 

Phạm vi liên khu vực

6.000

 

Phạm vi toàn quốc

10.000

 

- Dịch vụ giá trị gia tăng: Phạm vi khu vực

3.000

 

Phạm vi liên khu vực

4.000

 

Phạm vi toàn quốc

5.000

14

Lệ phí cấp giấy phép mở dịch vụ viễn thông mới:

 

 

- Dịch vụ cơ bản: Phạm vi khu vực

3.000

 

Phạm vi liên khu vực

4.000

 

Phạm vi toàn quốc

5.000

 

- Dịch vụ giá trị gia tăng: Phạm vi khu vực

1.000

 

Phạm vi liên khu vực

2.000

 

Phạm vi toàn quốc

3.000

15

Lệ phí cấp giấy phép thiết lập hệ thống đường trục viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông:

 

 

- Hệ thống truyền dẫn và chuyểm mạch liên tỉnh:

 

 

+ Phạm vi khu vực

10.000

 

+ Phạm vi liên khu vực

12.000

 

+ Phạm vi toàn quốc

15.000

 

- Hệ thống truyền dẫn và chuyển mạch quốc tế:

25.000

16

Lệ phí cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông:

 

 

- Mạng viễn thông công cộng và dịch vụ viễn thông:

 

 

+ Phạm vi khu vực

5.000

 

+ Phạm vi liên khu vực

8.000

 

+ Phạm vi toàn quốc

10.000

 

- Dịch vụ giá trị gia tăng:

 

 

+ Phạm vi khu vực

1.000

 

+ Phạm vi liên khu vực

2.000

 

+ Phạm vi toàn quốc

3.000

 

- Mạng để lựa chọn công nghệ trước khi thiết lập mạng viễn thông dùng riêng:

 

 

+ Phạm vi khu vực

3.000

 

+ Phạm vi liên khu vực

5.000

 

+ Phạm vi toàn quốc và vệ tinh

10.000

17

Lệ phí cấp giấy phép cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng và Internet:

 

 

- Dịch vụ Internet:

 

 

+ IAP

2.000

 

+ ISP

1.000

 

- Dịch vụ giá trị gia tăng khác:

 

 

+ Phạm vi khu vực

300

 

+ Phạm vi liên khu vực

500

 

+ Phạm vi toàn quốc và vệ tinh

700

18

Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính:

 

 

- Phạm vi khu vực:

2.000

 

- Phạm vi liên khu vực:

3.000

 

- Phạm vi toàn quốc và vệ tinh:

4.000

19

Phí cấp phép, phân bổ và sử dụng kho số mạng viễn thông quốc gia (Nộp hàng năm):

 

 

- Số thuê bao (tính theo số khả dụng):

 

 

+ Thuê bao mạng cố định

5 / số

 

+ Thuê bao không đổi trên toàn quốc

10 / số

 

+ Thuê bao mạng thông tin di động

1 / số

 

- Mã truy cập nhà khai thác:

 

 

+ Đối với 3 chữ số

1.000.000

 

+ Đối với 4 chữ số

200.000

 

+ Đối với 5 chữ số

50.000

 

- Mã truy cập mạng:

 

 

+ Đối với 3 chữ số

500.000

 

+ Đối với 4 chữ số

100.000

 

+ Đối với 5 chữ số

50.000

 

- Mã số dịch vụ:

 

 

+ Dịch vụ nội vùng 4 chữ số

10.000

 

+ Dịch vụ nội vùng ít nhất 5 chữ số

2.000

 

+ Dịch vụ toàn quốc 3 chữ số

500.000

 

+ Dịch vụ toàn quốc 4 chữ số

100.000

 

+ Dịch vụ toàn quốc 5 chữ số

20.000

 

+ Dịch vụ toàn quốc ít nhất 6 chữ số

4.000

 

- Mã nhận dạng mạng số liệu:

100.000

 

- Mã nhận dạng nhà khai thác kỹ thuật viễn thông:

 

 

+ Mã điểm báo hiệu quốc tế

20.000

 

+ Mã điểm báo hiệu quốc tế cho mỗi bắt đầu của nhóm 10 mã

200

 

+ Mã nhóm người sử dụng kín (Closed user Group) cho mỗi bắt đầu của nhóm 10 mã

150

 

+ Mã thông tin di động của nhà khai thác viễn thông

3.000

 

+ Mã màu mạng cho nhà khai thác viễn thông

1.500

 

- Đối tượng sử dụng số không đổi toàn quốc phải trả một lần khoản đăng ký như sau:

 

 

+ Cấp từ 1 đến 9 số

250

 

+ Cấp từ 10 đến 1.000 số

750

 

+ Cấp từ lớn hơn 1.000 số

2.500

20

Loại lệ phí đặc biệt gắn với chủ quyền quốc gia (Giấy phép cấp một lần có thời hạn ghi trên giấy phép):

 

 

- Lệ phí cấp phép tàu biển, máy bay nước ngoài vào vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam đối với các hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt các công trình thông tin Bưu điện

600.000

 

- Lệ phí cấp phép tàu biển, máy bay nước ngoài vào vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam đối với các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thông tin Bưu điện:

50.000

Ghi chú:

- Mức thu từ mục 1 đến mục 18 áp dụng cho giấy phép có thời hạn 5 năm. Thời hạn giấy phép trên 5 năm đến 10 năm thu bằng 1,5 lần; thời hạn giấy phép trên 10 năm đến 20 năm thu bằng 2 lần mức thu trên.

- Không thu phí, lệ phí đối với các số dịch vụ đặc biệt và số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc: 113, 114, 115, 116, 117, 118....

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 215/2000/QD-BTC

Hanoi, December 29, 2000

 

DECISION

ISSUING THE POST AND TELECOMMUNICATION OPERATION LICENSING FEE LEVELS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government
s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government
s Decree No. 109/1997/ND-CP of November 12, 1997 on Post and Telecommunications;
Pursuant to the Government
s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
After consulting with the General Department of Post and Telecommunications and at the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Table of post and telecommunication (PT) operation licensing fee levels

Article 2.- Organizations and individuals that are granted post and telecommunication operation licenses in Vietnam shall have to pay fees at the levels prescribed in Article 1 of this Decision, except in the following cases:

- The exclusive-use telecommunication networks of the Ministry of Public Security, the Ministry of Defense and the Ministry for Foreign Affairs in direct service of security, defense and external relations.

- The communication networks used in emergency cases when storms, floods or other natural calamities occur.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 về mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.657

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239