Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1691/QĐ-UBND năm 2006 quy định mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ lớp đào tạo tin học chương trình A tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1691/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 13/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1691/QĐ-UBND

Huế, ngày 13 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÁC LỚP ĐÀO TẠO TIN HỌC CHƯƠNG TRÌNH A TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số: 1380/TC-HCSN ngày 19/6/2006 về việc đề xuất mức thu học phí lớp đào tạo tin học chương trình A của Trung tâm công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu và sử dụng tiền học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo tin học chương trình A tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh như sau:

- Mức thu:

+ Học phí: 450.000 đồng/khoá học 3 tháng (80 giờ)/học viên.

+ Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 40.000 đồng/lần dự thi/ học viên.

- Về sử dụng: Toàn bộ số khoản thu nói trên được để lại cho đơn vị để chi cho công tác giảng dạy và học tập; chi tổ chức thi và cấp chứng chỉ; chi sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị; chi công tác đào tạo; chi phí quản lý 5% trên tổng số thu và chi các khoản khác có liên quan đến công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV: TC, CN, TH;
- Lưu: VT, LT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1691/QĐ-UBND năm 2006 quy định mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ lớp đào tạo tin học chương trình A tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117