Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/2004/QĐ-UB quy định tạm thời về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 117/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 29/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NGÀY 01/7/2004 ĐẾN NGÀY 31/12/2004

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 9/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 5/5/2004 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà nội;

Xét đề nghị của Liên ngành : Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất và Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Tờ trình 15450/TTLN ngày 6 tháng 7 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời về thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội, như sau:

1- Đối với các trường hợp có Quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở, nhà ở bán; Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao liền kề tại khu dân cư nông thôn (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) từ ngày 1/7/2004 đến 31/12/2004:

a) Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng: Thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Quyết định 3519/QĐ-UB và Quyết định 35/2004/QĐ-UB của UBND thành phố đối với diện tích đất được giao, được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở chung cư cao tầng.

b) Đối với diện tích đất xây dựng biệt thự , nhà vườn, chia lô; đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất được UBND Thành phố quy định sau ngày 1/7/2004 tại thời điểm thu tiền sử dụng đất.

2- Đối với các trường hợp đã có Quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở, nhà ở bán; Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004:

a) Trường hợp Cơ quan Thuế đã tính tiền sử dụng đất và ra thông báo cho người nộp tiền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004:

a.1- Nếu vẫn trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Cơ quan Thuế ra thông báo nộp tiền sử dụng đất thì mức thu tiền được giữ nguyên theo thông báo của Cơ quan Thuế.

a.2- Nếu quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày Cơ quan Thuế ra thông báo nộp tiền sử dụng đất thì phải xác định lại theo giá đất do UBND Thành phố quy định sau ngày 1/7/2004 tại thời điểm thu tiền sử dụng đất. Các trường hợp đã tạm nộp một phần tiền sử dụng đất theo thông báo của Cơ quan Thuế thì việc xác định lại giá đất theo giá đất do UBND Thành phố quy định sau ngày 1/7/2004 tại thời điểm thu tiền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với phần diện tích chưa nộp tiền.

b) Các trường hợp kê khai, tính tiền sử dụng đất sau ngày 1/7/2004:

b.1) Nếu Quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quyết định  cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trước ngày 1/7/2004 nhưng chủ sử dụng đất đã  đến kê khai tính tiền sử dụng đất tại Cơ quan Thuế trong thời hạn 15 ngày (tính từ ngày có Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) thì giá đất được áp dụng theo quy định của Quyết định 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 và Quyết định 35/2004/QĐ-UB ngày 12/3/2004 của UBND thành phố.

b.2) Nếu Quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 nhưng chủ sử dụng đất đến kê khai tính tiền sử dụng đất tại Cơ quan Thuế sau 15 ngày (tính từ ngày có Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) thì giá đất được áp dụng theo giá đất do UBND thành phố quy định từ sau ngày 1/7/2004 tại thời điểm thu tiền sử dụng đất.

Điều 2 . Quy định thu tiền thuê đất đối với các tổ chức trong nước sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội, như sau :

1. Các trường hợp đã tính tiền thuê đất trước 1/7/2004 :

a) Các trường hợp đã được Chi cục Thuế các quận, huyện tạm tính tiền thuê đất và tạm thu theo giá đất quy định tại Quyết định 3519/QĐ-UB và Quyết định 35/2004/QĐ-UB của UBND thành phố thì được giữ nguyên mức thu theo tạm tính của Chi cục Thuế cho cả năm 2004.

b) Các trường hợp đã ký Hợp đồng thuê đất theo Quyết định cho thuê đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quyết định của UBND thành phố mà thời hạn thuê đất chưa quá 5 năm được giữ nguyên mức thu tiền thuê đất đã tính cho cả năm 2004.

c) Các trường hợp đã ký Hợp đồng thuê đất theo Quyết định cho thuê đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quyết định của UBND thành phố nhưng đến ngày 1/7/2004 đã quá thời hạn 5 năm thì phải xác định lại tiền thuê đất theo giá đất do UBND Thành phố quy định từ sau ngày 1/7/2004.

d) Các trường hợp đã nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm hoặc cho cả thời gian thuê đất theo mức thu được xác định trong Hợp đồng thuê đất thì không phải xác định lại tiền thuê đất trong thời gian đã nộp tiền.

2. Các trường hợp có quyết định thuê đất và ký hợp đồng thuê đất sau ngày 1/7/2004: Giá đất được áp dụng theo giá do UBND thành phố quy định  từ sau ngày 1/7/2004.

Điều 3. Các trường hợp thực hiện di chuyển cơ sở sản xuất theo Quyết định số 74/2003/QĐ-UB ngày 17/6/2003 của UBND Thành phố, khi được lập dự án sử dụng đất theo quy hoạch thì  thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo định giá do Liên ngành trình và được UBND thành phố phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
  
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/2004/QĐ-UB quy định tạm thời về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.543

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64